Uradni list

Številka 50
Uradni list RS, št. 50/2019 z dne 9. 8. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/2019 z dne 9. 8. 2019

Kazalo

2386. Pravilnik o zakupu zemljišč v lasti Občine Dobrepolje, stran 6421.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi, ZLS (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 – ZUJF, 14/15-ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18), Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18), Zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 71/11 – uradno prečiščeno besedilo, 58/12, 27/16, 27/17 – ZKme-1D in 79/17) ter 14. in 17. člena Statuta Občine Dobrepolje (Uradni list RS, št. 5/18 (UPB1)) je Občinski svet Občine Dobrepolje na 5. redni seji dne 9. 7. 2019 sprejel
P R A V I L N I K 
o zakupu zemljišč v lasti Občine Dobrepolje 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(1) Ta pravilnik določa način, pogoje, postopek in merila za oddajo zemljišč v lasti Občine Dobrepolje v zakup.
(2) Kmetijska zemljišča v lasti Občine Dobrepolje se oddajo v zakup v skladu z Zakonom o kmetijskih zemljiščih.
(3) Zemljišča v lasti Občine Dobrepolje, ki so v občinskih prostorskih aktih opredeljena kot zemljišča za nekmetijsko rabo, se dajejo v zakup v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti ter Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti ali skladno s tem pravilnikom, v kolikor se zemljišča uporabljajo za kmetijski namen.
2. člen 
Izrazi uporabljeni v tem pravilniku:
– njiva je kmetijska površina namenjena gojenju in pridelavi kulturnih in krmnih rastlin,
– vrt je njivska površina velikosti do 1000 m²,
– travnik je kmetijska površina na kateri prevladujejo trave in zelišča namenjena pridelavi živinske krme in se redno kosi,
– pašnik je ograjen travnik namenjen paši živine,
– zakupodajalec je v primeru tega pravilnika Občina Dobrepolje, ki svoja zemljišča daje v zakup,
– zakupnik je fizična ali pravna oseba, ki v gospodari z zemljišči vzetimi v zakup.
3. člen 
Gospodarjenje in upravljanje z nepremičnim premoženjem je v pristojnosti občinske uprave, ki vodi register najemnih in zakupnih pogodb.
4. člen 
Kmetijska zemljišča v lasti Občine Dobrepolje se lahko oddajo v zakup za določen čas, ki ne sme biti krajši od 10 let. Zemljišča, ki so opredeljena za nekmetijsko rabo se lahko oddajo v zakup za čas, ki je lahko krajši od 5 let. Odpovedni rok ne sme biti krajši od 6 mesecev.
II. POSTOPEK ZA ODDAJO ZEMLJIŠČA V ZAKUP 
5. člen 
(1) Postopek za oddajo zemljišč v zakup se začne na podlagi vloge stranke ali na pobudo Občine Dobrepolje kot lastnika zemljišča.
(2) Župan s sklepom določi posebno komisijo za izbor zakupnika o oddaji zemljišča v zakup.
6. člen 
(1) Zemljišča za nekmetijsko rabo na podlagi popolne vloge pristojni organ najprej prouči ali obstaja možnost oddaje zemljišča v zakup z neposredno pogodbo.
(2) Če pristojni organ ugotovi, da bi bilo zemljišče, za zakup katerega je podana vloga za sklenitev zakupnega razmerja, v zakup mogoče oddati na podlagi neposredne pogodbe, pristojni organ na spletni strani Občine Dobrepolje objavi namero o sklenitvi neposredne pogodbe.
V kolikor se v roku, ki je določen v objavi namere o sklenitvi neposredne pogodbe javi več interesentov, ki oddajo ponudbo za objavljeno zemljišče za nekmetijsko rabo, se sklene pogodba s ponudnikom, ki ponudi najvišjo ceno.
(3) V primeru izrednih razmer določila tega člena ne veljajo.
7. člen 
(1) Zemljišča se oddajajo v zakup na podlagi Javne ponudbe za zakup zemljišč, ki se objavi na uradni spletni strani Občine Dobrepolje.
(2) V ponudbi mora občina navesti točne podatke o kmetijskem zemljišču (parcelna številka, katastrska občina in boniteta), ceno po kateri se zemljišče oddaja v zakup ter morebitne druge pogoje v skladu z Zakonom o kmetijskih zemljiščih (trajanje zakupa in ostalo).
(3) Interesent, ki želi sprejeti ponujeno kmetijsko zemljišče v zakup, mora v tridesetih dneh po objavi ponudbe vložiti ali s priporočeno pošto poslati vlogo za sprejem ponudbe. V njej mora obvezno navesti morebitne prednostne pogoje.
8. člen 
Občina lahko v skladu z zakonom, ki ureja kmetijska zemljišča, v ponudbi objavi tudi druge razpisne pogoje, kot so:
– da bodoči zakupnik na zemljišču na lastne stroške očisti grmovje in drugo zarast,
– upoštevanje omejitve rabe glede na veljavne prostorske akte, vodovarstvena območja, kulturno spomeniške omejitve, naravovarstvene omejitve ter druge pogoje,
– ekološki oziroma trajnostni način pridelave,
– pred oddajo zemljišč v zakup se lahko večje površine razdelijo oziroma manjše površine združijo, kar občina v ponudbi posebej navede, ali
– drugo.
9. člen 
(1) Komisija pregleda prispele vloge in odloči o končnem izboru.
(2) Pri zakupu kmetijskega zemljišča (njiva, vrt, travnik, pašnik), če ni glede kmetijskega zemljišča z drugimi zakoni določeno drugače, lahko komisija ugotavlja prednostno pravico upravičencu po naslednjem vrstnem redu:
1. dosedanji zakupnik,
2. zakupnik zemljišča, ki meji na zemljišče, ki se daje v zakup in kmet, katerega zemljišče, ki ga ima v lasti, meji na zemljišče, ki se daje v zakup,
3. drug kmet, kmetijska organizacija ali samostojni podjetnik posameznik, ki jim je zemljišče ali kmetija potrebna za opravljanje kmetijske oziroma gozdarske dejavnosti.
(3) Zakupnik, s katerim je bila zakupna pogodba zaradi neizpolnjevanja njegovih obveznosti razdrta, ne more uveljavljati prednostne pravice iz 1. in 2. točke prejšnjega odstavka.
(4) Ob enakih pogojih ima med prednostnimi upravičenci iz 2. in 3. točke drugega odstavka tega člena, uvrščenimi na isto mesto, prednostno pravico do zakupa tisti:
– ki mu kmetijska dejavnost pomeni edino ali glavno dejavnost in mu prihodki oziroma sredstva, pridobljena iz te dejavnosti, pomenijo poglavitni finančni vir preživljanja ali poslovanja,
– mladi kmet, do vključno 40. leta starosti, ki je mladi prevzemnik in ima ustrezno poklicno znanje in usposobljenost,
– kmet, katerega sedež kmetije je najbližji ponujenemu zemljišču, ki se daje v zakup.
(5) Občina o izboru izda sklep, ki ga vroči vsem interesentom.
10. člen 
V kolikor na območju Občine Dobrepolje ni interesentov za zakup zemljišč, se možnost zakupa lahko ponudi tudi občanom drugih občin.
III. NASTANEK IN PRENEHANJE ZAKUPNEGA RAZMERJA 
11. člen
(1) Zemljišče se odda v zakup s sklenitvijo pogodbe o oddaji zemljišča v zakup, ki jo podpiše župan oziroma po njegovem pooblastilu delavec občinske uprave.
(2) Zakupna pogodba mora vsebovati:
– naziv oziroma ime in priimek ter naslov pogodbenih strank,
– opisan postopek izbire in navedeni razlogi za izbor v skladu s tem pravilnikom,
– točno opisan predmet zakupa (zemljiškoknjižni in katastrski podatki zemljišča),
– namen, za katerega se bo zemljišče uporabljalo,
– višino zakupnine,
– prepoved oddaje zemljišča v podzakup brez predhodnega pisnega soglasja zakupodajalca,
– prepoved spremembe namena pogodbe brez predhodnega pisnega soglasja zakupodajalca,
– trajanje zakupnega razmerja,
– način plačevanja zakupnine ter sankcije v zvezi z nespoštovanjem pogodbenih določil,
– način prenehanja zakupnega razmerja,
– druge medsebojne pravice in obveznosti pogodbenih strank.
12. člen 
Občina pripravi pogodbo, zakupnik pa je dolžan skleniti zakupno pogodbo najkasneje v 15 dneh po prejemu pisnega obvestila o ugoditvi njegovi vlogi. Pogodba za zakup, sklenjena za več kot 5 let, mora vsebovati tudi dovoljenje za vknjižbo zakupnega razmerja v zemljiško knjigo. Občina vknjiži zakupno razmerje v zemljiško knjigo v tridesetih dneh po sklenitvi zakupne pogodbe.
13. člen 
(1) Zakupna pogodba lahko vsak čas sporazumno preneha, v roku 6 mesecev od pisne odpovedi katerekoli stranke.
(2) Zakupna pogodba za kmetijsko zemljišče preneha, če zakupno zemljišče v skladu z zakonom preneha biti kmetijsko zemljišče.
(3) Zakupno razmerje preneha tudi na podlagi:
– neplačila zakupnine za tekoče leto,
– ugotovitve javne koristi,
– v drugih primerih, določenih v zakupni pogodbi.
14. člen 
Zakupodajalec sme od pogodbe odstopiti, če zakupnik:
– ne uporablja zemljišča kot dober gospodar,
– obdeluje zemljišče v nasprotju s sklenjeno pogodbo,
– v nasprotju z zakupno pogodbo daje zakupno zemljišče v podzakup,
– tudi po opominu zakupodajalca uporablja zemljišče v nasprotju s pogodbo ali na način, ki povzroča škodo imetju zakupodajalca,
– ne plača zakupnine v 15 dneh po prejetem opominu,
– zasadi na zemljišču, ki ga ima v zakupu, trajne nasade ali gradi objekte brez soglasja lastnika.
15. člen 
Zakupodajalec lahko takoj odstopi od pogodbe, če ugotovi:
– da obstaja dolžnost vrnitve zemljišča (na primer Skladu kmetijskih zemljišč RS ali denacionalizacijskim upravičencem v skladu z Zakonom o denacionalizaciji in drugimi predpisi),
– da zakupnik ne uporablja zemljišča v skladu z zakupno pogodbo ali da zakupnik ni pričel v dogovorjenem roku uporabljati zemljišča ali da drugače krši pogodbena določila.
IV. OSNOVE IN MERILA ZA DOLOČITEV VIŠINE ZAKUPNINE ZA KMETIJSKA ZEMLJIŠČA 
16. člen 
Zakupnine od oddanih kmetijskih zemljišč so prihodek proračuna občine in se zbirajo na posebni postavki.
17. člen 
(1) Višina letnih zakupnin je določena s cenikom zakupnin za kmetijska zemljišča v lasti Občine Dobrepolje, ki ga za vsako leto posebej sprejme Občinski svet Občine Dobrepolje.
(2) Osnova za določitev zakupnine je cenik, ki ga za vsako leto posebej sprejme Svet Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije v decembru tekočega leta za naslednje koledarsko leto.
18. člen 
Račun za zakup se izstavi v istem koledarskem letu, na katerega se zaračunana zakupnina nanaša. Rok plačila zakupa je 30 dni od izstavitve računa oziroma od pogodbeno dogovorjenega roka, v kolikor je le-ta v zakupni pogodbi dogovorjen.
19. člen 
(1) V primeru, da zakupodajalec odpove zakupno razmerje zaradi dolžnosti vrnitve zemljišča v skladu z razlogi naštetimi v prvi alineji 15. člena te pogodbe ali zaradi ugotovitve javne koristi, se zakupniku vrne že plačana zakupnina brez obresti za čas do konca tekočega leta zakupa.
(2) Spravilo letine se v takem primeru odpovedi lahko uredi s primernim rokom, če je to mogoče, oziroma z odškodnino, določeno na podlagi cenitve.
20. člen 
V primeru, da nastopi obveznost plačila davka na dodano vrednost, ga plača zakupnik.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
21. člen 
(1) Že začeti postopki oddaje zemljišč v zakup se zaključijo po določbah tega pravilnika.
Občina Dobrepolje z dosedanjimi zakupniki podpiše novo zakupno pogodbo v skladu s pogoji iz tega pravilnika, v devetdesetih dneh po uveljavitvi tega pravilnika.
(2) Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o oddajanju zemljišč v lasti Občine Dobrepolje v najem, ki ga je sprejel Občinski svet Občine Dobrepolje na svoji 24. redni seji dne 24. 6. 2014 (Uradni list RS, št. 77/14) skupaj s cenikom.
22. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0006/2019
Videm, dne 9. julija 2019
Župan 
Občine Dobrepolje 
Igor Ahačevčič 

AAA Zlata odličnost