Uradni list

Številka 50
Uradni list RS, št. 50/2019 z dne 9. 8. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/2019 z dne 9. 8. 2019

Kazalo

Ob-2714/19, Stran 1717
Svet zavoda Osnovne šole in vrtca Apače, Apače 38, 9253 Apače, na podlagi sklepa, sprejetega na redni seji dne 11. 7. 2019 in dopolnjenega s sklepom sprejetim na korespondenčni seji, ki je potekala od 18. 7. do 23. 7. 2019, razpisuje delovno mesto
ravnatelja 
Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja izpolnjevati splošne in posebne, z zakonom predpisane pogoje (v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj)).
Kandidat mora poleg dokazil o izpolnjevanju izobrazbenih in drugih pogojev priložiti k prijavi še potrdilo iz kazenske evidence, potrdilo sodišča, da ni v kazenskem postopku in program vodenja šole.
Od kandidata se pričakuje, da ima pedagoške, vodstvene in organizacijske sposobnosti za uspešno vodenje šole.
Poleg dokazil o izpolnjevanju zahtevanih pogojev je zaželeno, da kandidat priloži kratek življenjepis z navedbo dosedanjih delovnih izkušenj ter izkazanih delovnih uspehov pri pedagoškem in drugem delu.
Izbrani kandidat bo imenovan za mandatno dobo 5 let. Delovno razmerje z imenovanim kandidatom se sklene za določen čas, za čas mandata, ki traja 5 let. V kolikor bo izbran prijavljen kandidat, ki je že zaposlen v šoli, bo sprejet za opravljanje funkcije ravnatelja za mandatno dobo petih let, s tem da ohrani že sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas.
Predviden začetek dela bo dne 1. 12. 2019.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev (dokazila o: izobrazbi, nazivu, opravljenem strokovnem izpitu, opravljenem ravnateljske izpitu), program vodenja šole, izpis o nekaznovanju iz kazenske evidence, potrdilo sodišča, da ni v kazenskem postopku ter kratek življenjepis z navedbo dosedanjih delovnih izkušenj, pošljejo kandidati najkasneje v 14 dneh po objavi razpisa na naslov: Svet zavoda, Osnovna šola in vrtec Apače, Apače 38, 9253 Apače, z oznako »Prijava na razpis za ravnatelja«.
Vloga bo šteta za pravočasno, če bo oddana na pošti s priporočeno pošiljko zadnji dan roka, 23. 8. 2019, ali vročena v tajništvu šole do 23. 8. 2019 do 12. ure.
Kandidati bodo pisno obvestilo o izbiri prejeli v zakonitem roku.
Svet zavoda Osnovne šole in vrtca Apače 

AAA Zlata odličnost