Uradni list

Številka 50
Uradni list RS, št. 50/2019 z dne 9. 8. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/2019 z dne 9. 8. 2019

Kazalo

2381. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o računovodskih izkazih ter letnem in polletnem poročilu investicijskega sklada, stran 6416.

  
Na podlagi 1. do 4. točke 206. člena in tretjega odstavka 309. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 31/15, 81/15, 77/16 in 77/18) in mnenja Slovenskega inštituta za revizijo Agencija za trg vrednostnih papirjev izdaja
S K L E P 
o spremembah in dopolnitvah Sklepa o računovodskih izkazih ter letnem in polletnem poročilu investicijskega sklada 
1. člen 
V tretjem odstavku 1. člena Sklepa o računovodskih izkazih ter letnem in polletnem poročilu investicijskega sklada (Uradni list RS, št. 100/15 in 42/17) se besedilo »Uradni list RS, št. 32/15« nadomesti z besedilom »Uradni list RS, št. 32/15 in 77/18«.
2. člen 
V 2. členu se doda 6. točka, ki se glasi:
»6. »sklad denarnega trga« je investicijski sklad, ki je pridobil dovoljenje v skladu z Uredbo (EU) 2017/1131 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. junija 2017 o skladih denarnega trga (UL L št. 169 z dne 30. 6. 2017, str. 8; v nadaljnjem besedilu: Uredba o skladih denarnega trga).«.
3. člen 
V drugem odstavku 3. člena se doda nova 1. točka, ki se glasi:
»1. sredstva sklada denarnega trga se vrednotijo v skladu z Uredbo o skladih denarnega trga;«.
Dosedanje 1. do 16. točka postanejo 2. do 17. točka.
V dosedanji 17. točki, ki postane 18. točka, se besedilo »Uradni list RS, št. 31/15, 81/15 in 77/16« nadomesti z besedilom »Uradni list RS, št. 31/15, 81/15, 77/16 in 77/18«.
Dosedanja 18. točka postane 19. točka.
4. člen 
V 4. členu se doda četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Določbe prvega do tretjega odstavka tega člena se ne uporabljajo za vrednotenje sredstev sklada denarnega trga.«.
5. člen 
V prvem odstavku 8. člena se 7. točka spremeni tako, da se glasi:
»7. razkritje najvišjega doseženega skupnega odstotka provizije za upravljanje sklada in provizije za upravljanje ciljnega sklada, v primeru vzajemnega sklad ali AJIS, ki je imel pomemben delež sredstev v enotah drugih investicijskih skladov ter v primeru sklada denarnega trga, ki ima 10 % ali več sredstev naloženih v enote drugih skladov denarnega trga;«.
KONČNA DOLOČBA 
6. člen 
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00701-2/2019-3
Ljubljana, dne 6. avgusta 2019
EVA 2019-1611-0092
Predsednik sveta 
Agencije za trg vrednostnih papirjev 
mag. Miloš Čas 

AAA Zlata odličnost