Uradni list

Številka 50
Uradni list RS, št. 50/2019 z dne 9. 8. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/2019 z dne 9. 8. 2019

Kazalo

2380. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o poročanju družbe za upravljanje in družbe za upravljanje države članice, stran 6414.

  
Na podlagi 3. točke 51. člena, 3. točke 87. člena, 127. člena, 2. in 3. točke šestega odstavka 187. člena ter 458. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 31/15, 81/15, 77/16 in 77/18) Agencija za trg vrednostnih papirjev izdaja
S K L E P 
o spremembah in dopolnitvah Sklepa o poročanju družbe za upravljanje in družbe za upravljanje države članice 
1. člen 
V 1. členu Sklepa o poročanju družbe za upravljanje in družbe za upravljanje države članice (Uradni list RS, št. 11/16 in 31/17) se v 1. točki besedilo »Uradni list RS, št. 31/15, 81/15 in 77/16« nadomesti z besedilom »Uradni list RS, št. 31/15, 81/15, 77/16 in 77/18«.
2. člen 
V drugem odstavku 12. člena se besedilo »Uradni list RS, št. 100/15« nadomesti z besedilom »Uradni list RS, št. 100/15 in 82/18«.
V četrtem odstavku se besedilo »Funkcionalno specifikacijo za poročanje numeričnih in nenumeričnih poročil po ZTFI za borznoposredniške družbe, banke in družbe za upravljanje« nadomesti z besedilom »funkcionalno specifikacijo, ki ureja poročanje numeričnih in nenumeričnih poročil po zakonu, ki ureja trg finančnih instrumentov za borznoposredniške družbe, banke in družbe za upravljanje«.
3. člen 
V 14. členu se besedilo »Uradni list RS, št. 31/17« nadomesti z besedilom »Uradni list RS, št. 31/17 in 62/17«.
4. člen 
Za 14. členom se doda 14.a člen, ki se glasi:
»14.a člen 
(dodatno poročanje družbe za upravljanje, ki upravlja sklad denarnega trga) 
Družba za upravljanje, ki upravlja sklad denarnega trga predloži:
1. poročilo o pregledu metodologije ocenjevanja kreditne kakovosti iz e) točke četrtega odstavka 19. člena Uredbe (EU) 2017/1131 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. junija 2017 o skladih denarnega trga (UL L št. 169 z dne 30. 6. 2017, str. 8, v nadaljnjem besedilu: Uredba o skladih denarnega trga), v roku enega meseca od priprave poročila;
2. obsežno poročilo o rezultatih testiranja izjemnih situacij in predlagani akcijski načrt iz četrtega odstavka 28. člena Uredbe o skladih denarnega trga, v roku 7 dni od dneva, ko ju potrdi uprava družbe za upravljanje.«.
5. člen 
V I. poglavju priloge 2 k sklepu se v četrtem odstavku besedilo »Uradni list RS, št. 11/16« nadomesti z besedilom »Uradni list RS, št. 11/16 in 31/17«.
6. člen 
V III. poglavju priloge 2 k sklepu se v šifrantu »107. Vrsta naložbe« besedilo »Instrumenti denarnega trga iz 8.b in 8.č točke prvega odstavka 237. člena ZISDU-3« nadomesti z besedilom »Instrumenti denarnega trga iz 8.a, 8.b in 8.č točke prvega odstavka 237. člena ZISDU-3«.
7. člen 
Priloga »MATRIKA/ISBS« se nadomesti z novo prilogo »MATRIKA/ISBS«, ki je priloga tega sklepa.
KONČNA DOLOČBA 
8. člen 
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. septembra 2019.
Št. 00701-1/2019-1
Ljubljana, dne 9. julija 2019
EVA 2019-1611-0091
Predsednik sveta 
Agencije za trg vrednostnih papirjev 
mag. Miloš Čas 

AAA Zlata odličnost