Uradni list

Številka 50
Uradni list RS, št. 50/2019 z dne 9. 8. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/2019 z dne 9. 8. 2019

Kazalo

2392. Sklep o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta za Kamnolom Kot II pri Ribnici, stran 6440.

  
Na podlagi 119. člena v povezavi s 110. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) in na podlagi 32. člena Statuta Občine Ribnica (Uradni list RS, št. 17/12) je župan Občine Ribnica dne 24. 7. 2019 sprejel
S K L E P 
o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta za Kamnolom Kot II pri Ribnici 
1. člen 
(predmet sklepa) 
(1) S tem sklepom se začne postopek priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za urejanje kamnoloma Kot II pri Ribnici (v nadaljevanju: OPPN) in se potrdijo Izhodišča za pripravo OPPN (Acer Novo mesto, d.o.o., februar 2019), ki se objavijo na spletni strani Občine Ribnica.
(2) Pobudo za pripravo OPPN je podal samostojni podjetnik KLUN – PESKOKOP, TRANSPORT IN USLUGE TGM KLUN JOŽE s.p., Kot pri Ribnici 33, 1310 Ribnica (v nadaljevanju: pobudnik), ki je nosilec rudarske pravice za gospodarsko izkoriščanje mineralne surovine tehnični kamen – dolomit na območju pridobivalnega prostora kamnoloma Kot pri Ribnici, za kar ima pridobljeno rudarsko pravico in sklenjeno koncesijsko pogodbo.
(3) Pobudnik je za izdelovalca izbral podjetje Acer Novo mesto, d.o.o. (v nadaljevanju: izdelovalec).
2. člen 
(območje in predmet načrtovanja) 
(1) Predmet občinskega podrobnega prostorskega načrta (v nadaljevanju OPPN) je določitev podrobnejših izvedbenih prostorskih pogojev za ureditev kamnoloma Klun v bližini naselja Kot pri Ribnici z vso pripadajoči infrastrukturo in ureditvami drugih odprtih površin. Z nameravanimi ureditvami bi se nekoliko povečal obstoječi pridobivalni prostor z namenom dokončne sanacije območja kamnoloma ob sočasnem nadaljnjem izkoriščanju še razpoložljivih zalog mineralne surovine.
(2) Območje OPPN vključuje površine obstoječega kamnoloma, ki leži ob cesti Jurjevica–Kot–Laz–peskokop (lokalna cesta), ki se navezuje na glavno cesto G2-106/0263 Žlebič–Kočevje. Kamnolom leži v bližini vasi Kot pri Ribnici, na gozdnem območju. V njegovi neposredni bližini se nahaja še en kamnolom. V območje urejanja so vključena zemljišča in deli zemljišč s parc. št.: 1491/4, 1491/5 in 1491/6, 1492, 1493 ter parcele 1502, 1503, 1504, vse k.o. Jurjevica. Velikost območja znaša približno 5,2 ha.
(3) Območje urejanja se lahko na podlagi rešitev in ugotovitev iz strokovnih podlag ali na podlagi zahtev nosilcev urejanja prostora v postopku priprave OPPN tudi spremeni oziroma razširi na sosednje površine z namenom, da se zagotovijo celovite funkcionalne in prometne ureditve obravnavanega območja ter ostale ureditve gospodarske javne infrastrukture.
3. člen 
(način pridobitve strokovnih rešitev, seznam podatkov in strokovnih podlag ter obveznosti glede njihovega zagotavljanja) 
(1) Za ureditev kamnoloma je pripravljen rudarski projekt Izkoriščanje in sanacija kamnoloma Kot pri Ribnici 2 (Minervo Control d.o.o., št. proj. 09/2019-PB, januar 2019). Poleg teh strokovnih podlag mora izdelovalec upoštevati še podatke iz javno dostopnih evidenc, usmeritve nosilcev urejanja prostora in morebitne obstoječe strokovne podlage, ki so bile izdelane v času priprave Občinskega prostorskega načrta Občine Ribnica.
(2) Geodetski načrt zagotovi pobudnik. Če bo v postopku priprave OPPN potrebno izvesti celovito presojo vplivov na okolje (v nadaljevanju: CPVO), se v času priprave osnutka OPPN pripravi tudi okoljsko poročilo, ki ga financira pobudnik. V postopku priprave OPPN se lahko določijo tudi morebitne dodatne strokovne podlage glede na zahteve nosilcev urejanja prostora, ki jih mora zagotoviti pobudnik.
(3) Skladno s 65. členom Zakona o urejanju prostora se v primeru, da se za to izkaže potreba, izdela elaborat ekonomike.
4. člen 
(vrsta postopka) 
OPPN se pripravi po rednem postopku priprave OPPN v skladu s 118. in 119. členom Zakona o urejanju prostora.
5. člen 
(roki za pripravo OPPN in faze postopka priprave) 
(1) OPPN se izdeluje ter postopek priprave vodi v naslednjih fazah in rokih:
– posredovanje sklepa o pripravi OPPN in Izhodišč za pripravo OPPN nosilcem urejanja prostora (v nadaljevanju: NUP), ki sodelujejo pri postopkih CPVO s pozivom, da v 30 dneh podajo mnenje o verjetnosti pomembnejših vplivov OPPN na okolje in konkretne smernice;
– poziv ministrstvu, pristojnemu za okolje, da v 21 dneh odloči o potrebnosti izvedbe CPVO na podlagi pridobljenih mnenj NUP, ki sodelujejo pri postopkih CPVO;
– izdelava osnutka OPPN (15 dni po podpisu pogodbe med naročnikom, izdelovalcem in pripravljavcem OPPN);
– pridobitev prvih mnenj NUP (30 dni);
– izdelava dopolnjenega osnutka OPPN za javno razgrnitev (15 dni po roku za prva mnenja);
– izvedba javne razgrnitve, javne obravnave in prve obravnave na občinskem svetu (30 dni);
– priprava predloga stališč do pripomb in predlogov z javne razgrnitve, javne obravnave in obravnave na občinskem svetu (10 dni po zaključku javne razgrnitve);
– zavzetje stališč do pripomb in predlogov s strani župana;
– izdelava predloga OPPN (10 dni po zavzetju stališč);
– pridobitev drugih mnenj NUP (30 dni);
– izdelava usklajenega predloga OPPN (10 dni po roku za druga mnenja);
– druga obravnava usklajenega predloga OPPN na občinskem svetu in sprejem;
– objava odloka v uradnem glasilu;
– izdelava sprejetega OPPN (10 dni po sprejemu na občinskem svetu).
(2) V primeru izvedbe postopka CPVO se aktivnosti s tega področja smiselno vključijo v faze izdelave OPPN, posledično pa se podaljšajo roki izdelave in sprejema OPPN.
6. člen 
(nosilci urejanja prostora) 
(1) Nosilci urejanja prostora, ki podajo mnenja k načrtovanim prostorskim ureditvam s svojega delovnega področja, so:
– Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana;
– Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Sektor za gospodarjenje z nepremičninami, Oddelek za investicijske projekte, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana;
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, Sektor območja Srednje Save, Vojkova 52, 1000 Ljubljana;
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana;
– Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za kmetijstvo, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana;
– Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za energijo, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana;
– Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana;
– JKP Komunala Ribnica d.o.o., Goriča vas 11a, 1310 Ribnica;
– Hydrovod d.o.o., Ljubljanska cesta 38, 1330 Kočevje;
– Elektro Ljubljana d.d., Slovenska cesta 58, 1000 Ljubljana;
– Telemach, d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 21, 1000 Ljubljana;
– Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Ljubljana, Tržaška cesta 4, 1000 Ljubljana;
– Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Ljubljana, Cankarjeva ulica 10, 1000 Ljubljana;
– Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Kočevje, Šeškova ulica 14, 1310 Ribnica;
– Občina Ribnica, Oddelek za okolje in prostor, Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica.
(2) Osnutek OPPN se pošlje tudi Ministrstvu za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Dunajska cesta 47, 1000 Ljubljana, ki odloči, ali je za načrtovano prostorsko ureditev potrebno izvesti postopek celovite presoje vplivov na okolje (CPVO).
(3) Če se v postopku priprave OPPN ugotovi, da je potrebno pridobiti mnenja tudi drugih nosilcev urejanja prostora, se jih v postopek vključi naknadno.
7. člen 
(načrt vključevanja javnosti) 
(1) Javnost je bila vključena že med pripravo izhodišč za pripravo OPPN. Predlog izhodišč je bil javno razgrnjen v času od 8. 7. 2019 do 22. 7. 2019 in nanj ni bilo podanih pripomb, dne 17. 7. 2019 je bila izvedena tudi javna predstavitev na sedežu Občine Ribnica.
(2) V postopku priprave OPPN bo javnost seznanjena z dopolnjenim osnutkom OPPN v času javne razgrnitve, ki bo trajala 30 dni in javne obravnave. Javna razgrnitev gradiva bo potekala v prostorih Občine Ribnica, Gorenjska cesta 3, Ribnica, na spletni strani Občine Ribnica ter na oglasni deski Občine Ribnica. Na enak način bo objavljeno tudi javno naznanilo o času javne razgrnitve. V času javne razgrnitve bo zainteresirana javnost lahko podala pripombe in predloge na načrtovane ureditve, ki bodo proučeni in bodo do njih zavzeta stališča, ki bodo javno objavljena.
8. člen 
(obveznosti v zvezi s financiranjem priprave OPPN) 
Izdelavo OPPN financira pobudnik priprave.
9. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi. Sklep se objavi tudi na spletnih straneh Občine Ribnica.
Št. 350-0004/2019-3
Ribnica, dne 24. julija 2019
Župan 
Občine Ribnica 
Samo Pogorelc 

AAA Zlata odličnost