Uradni list

Številka 50
Uradni list RS, št. 50/2019 z dne 9. 8. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/2019 z dne 9. 8. 2019

Kazalo

Ob-2717/19, Stran 1711
Občina Velike Lašče objavlja na podlagi Odloka o proračunu Občine Velike Lašče za leto 2019 (Uradno glasilo Občine Velike Lašče, št. 2/19) in Pravilnika o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Velike Lašče (Uradno glasilo Občine Velike Lašče, št. 4/15, Uradni list RS, št. 48/19)
javni razpis 
za dodelitev finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Velike Lašče v letu 2019
Upravičenci do sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva so:
– gospodarske družbe, ki se po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, razvrščajo na mikro in majhne družbe,
– fizične osebe, ki imajo status samostojnega podjetnika posameznika, ki se razvrščajo na mikro in majhne podjetnike,
– registrirani sobodajalci.
Do de minimis pomoči niso upravičena podjetja, navedena v 4. členu Pravilnika o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Velike Lašče (Uradno glasilo Občine Velike Lašče, št. 4/15, 48/19).
Predmet javnega razpisa je:
I. Sofinanciranje naložb v malo gospodarstvo
II. Nepovratna sredstva za odpiranje novih delovnih mest
III. Promocijske aktivnosti na področju malega gospodarstva
IV. Spodbujanje sobodajstva
Višina sredstev za sofinanciranje naložb v malo gospodarstvo in dodeljevanje nepovratnih sredstev za odpiranje novih delovnih mest je skupno 48.600 eurov, višina sredstev za promocijske aktivnosti na področju malega gospodarstva je 2.400 eurov, višina sredstev za spodbujanje sobodajstva je 12.000 eurov.
I. Sofinanciranje naložb v malo gospodarstvo
1. Upravičeni stroški:
– nakup zemljišča za gradnjo poslovnih prostorov, vezano na novo investicijo na območju Občine Velike Lašče,
– investicije v komunalno in infrastrukturno opremljanja zemljišča,
– nakup, graditev, prenovo in adaptacijo poslovnih prostorov na območju občine,
– nakup strojev in opreme,
– nakup patentov, licenc, izumov, tehničnih izboljšav ter blagovnih znamk.
Investicija v izgradnjo ali obnovo objektov se mora za namen pridobitve sredstev ohraniti v Občini Velike Lašče vsaj pet let po njenem zaključku, investicija v nakup nove strojne opreme in licenc pa vsaj dve leti.
2. Finančna pomoč se dodeli v obliki nepovratnih sredstev, najvišji delež pomoči znaša do 15 % upravičenih stroškov investicije (brez DDV). Maksimalna višina pomoči na posameznega upravičenca je 4.000 eurov letno.
Sofinanciranje velja za vse investicije z datumom računa od 1. 1. 2019 dalje.
3. K vlogi mora upravičenec priložiti še dodatno dokumentacijo:
– pravnomočno upravno dovoljenje za gradnjo,
– račune za nakup strojev ali opreme oziroma račune o izvedenih delih,
– fotokopijo dovoljenja o registraciji dejavnosti,
– pisno izjavo o
– že prejetih de minimis pomočeh, vključno z navedbo, pri katerih dajalcih in v kakšnem znesku je v relevantnem obdobju še kandidiral za de minimis pomoč,
– drugih že prejetih (ali zaprošenih v kakšni višini in pri katerem dajalcu) pomočeh za iste upravičene stroške.
4. Sredstva se bodo dodelila do porabe sredstev glede na datum prejema oziroma oddaje vloge.
II. Nepovratna sredstva za odpiranje novih delovnih mest
1. Ukrep je namenjen sofinanciranju odpiranja novih delovnih mest – samozaposlitev in dodatnih zaposlitev.
Pogoji za pridobitev sredstev sofinanciranja samozaposlitve:
– samozaposlitev mora biti prijavljena s sedežem in poslovanjem v Občini Velike Lašče,
– neprekinjena zaposlitev najmanj 24 mesecev.
Pogoji za pridobitev sredstev sofinanciranja dodatne zaposlitve:
– sklenjena pogodba o zaposlitvi za polni delovni čas,
– potrjen obrazec M1 o prijavi v obvezno zdravstveno zavarovanje,
– na novo odprto delovno mesto je zaposlena oseba s stalnim bivališčem na območju Občine Velike Lašče,
– zaposlitev mora biti prijavljena s sedežem in poslovanjem v Občini Velike Lašče,
– neprekinjena zaposlitev najmanj 24 mesecev,
– brezposelna oseba, ki se zaposluje, ni imela zadnje zaposlitve pri upravičencu ali njegovih povezanih družbah.
2. Finančna pomoč se dodeli v obliki nepovratnih sredstev v enkratnem znesku 1.000,00 eurov na posamezno novo zaposlitev za samozaposlitve in nove zaposlitve, sklenjene od 1. 1. 2019 dalje.
3. Vlogi je potrebno poleg izpolnjenega obrazca priložiti vsa dokazila, navedena v obrazcu.
4. Sredstva se bodo dodelila do porabe sredstev glede na datum prejema oziroma oddaje vloge.
III. Promocijske aktivnosti na področju malega gospodarstva
1. Ukrep je namenjen sodelovanju podjetij in podjetnikov na sejmih, razstavah, konferencah doma in v tujini ali organizaciji samostojnih predstavitev z namenom, da se predstavijo potencialnim kupcem z izdelki in storitvami.
Občina bo sofinancirala do 50 % upravičenih stroškov najetja, postavitve in delovanja stojnice oziroma največ do 800 eurov za izvedeno aktivnost na upravičenca. Podjetniki so upravičeni do sofinanciranja ene promocijske aktivnosti letno. Upravičeni stroški so stroški najetja, postavitve in delovanja stojnice, stroški promocijskega materiala ter potni stroški udeležencev na sejmu.
2. Sofinancirajo se promocijske aktivnosti od 1. 1. 2019 dalje.
3. Vlogi je potrebno priložiti fotokopije računov in dokazil o plačilu računov ter poročilo o izvedenem projektu.
4. Sredstva se bodo dodelila do porabe sredstev glede na datum prejema oziroma oddaje vloge.
IV. Spodbujanje sobodajstva
1. Upravičenci so samostojni podjetniki ter mikro in male gospodarske družbe registrirane po Zakonu o gospodarskih družbah (ZGD-1), ki imajo registrirano dejavnost oddajanja turističnih nastanitvenih zmogljivosti in registrirani sobodajalci, ki so vpisani v Registru nastanitvenih obratov.
2. Upravičeni stroški:
– stroški gradbenih in obrtniških del za ureditev prostorov in zunanje ureditve prostorov, namenjenih oddaji,
– stroški opreme, ki je potrebna in neposredno povezana z opravljanjem turističnih nastanitvenih zmogljivosti,
– stroški promocijskih aktivnosti.
Stroški drobnega inventarja niso predmet sofinanciranja.
3. Finančna pomoč se dodeli v obliki nepovratnih sredstev, najvišji delež pomoči znaša do 50 % upravičenih stroškov investicije (brez DDV). Maksimalna višina pomoči na posameznega upravičenca je 4.000 eurov letno.
Sofinanciranje velja za vse investicije z datumom računa od 1. 1. 2019 dalje.
4. Pogoji za pridobitev sredstev sofinanciranja:
– dejavnost, za katero prijavitelj pridobi sredstva po tem pravilniku, se mora opravljati vsaj še 2 leti po zaključeni investiciji,
– poravnana turistična taksa v preteklem koledarskem letu,
– naložba se mora izvesti na območju Občine Velike Lašče in se ohraniti vsaj 2 leti po njenem zaključku,
– naložbe morajo biti izvedene v skladu z veljavno zakonodajo (pridobljena ustrezna dovoljenja za izvajanje dejavnosti).
5. K vlogi mora upravičenec priložiti še dodatno dokumentacijo:
– pravnomočno upravno dovoljenje za gradnjo,
– predračune ali račune za nakup opreme oziroma predračune ali račune za izvedbo del,
– dokazila o registraciji sobodajalske dejavnosti (priglasitev sobodajalstva za fizične osebe, izpisek AJPES),
– pisno izjavo o
– že prejetih de minimis pomočeh, vključno z navedbo pri katerih dajalcih in v kakšnem znesku je v relevantnem obdobju še kandidiral za de minimis pomoč,
– drugih že prejetih (ali zaprošenih v kakšni višini in pri katerem dajalcu) pomočeh za iste upravičene stroške
6. Sredstva se bodo dodelila do porabe sredstev glede na datum prejema oziroma oddaje vloge.
Razpisna dokumentacija je na voljo na Občini Velike Lašče in na spletni strani www.velike-lasce.si. Prijave je treba oddati s priporočeno pošiljko na naslov Občina Velike Lašče, Levstikov trg 1, 1315 Velike Lašče.
Vloge bodo obravnavane v roku 45 dni po prejetju vloge. Prosilci bodo o odobritvi vlog obveščeni v 30 dneh po obravnavi vlog. Sredstva se dodeljujejo do porabe, zadnji rok za oddajo vlog je 30. 11. 2019.
Vse potrebne informacije dobite na Občini Velike Lašče (Jerica Tomšič Lušin, tel. 78-10-369, jerica.tomsic-lusin@velike-lasce.si).
Občina Velike Lašče 

AAA Zlata odličnost