Uradni list

Številka 50
Uradni list RS, št. 50/2019 z dne 9. 8. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/2019 z dne 9. 8. 2019

Kazalo

2398. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju podpornega programa v vinskem sektorju, stran 6591.

  
Na podlagi 10. in 11. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17 in 22/18) Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O 
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju podpornega programa v vinskem sektorju 
1. člen 
V Uredbi o izvajanju podpornega programa v vinskem sektorju (Uradni list RS, št. 38/16, 23/17, 76/17 in 35/18) se v 1. členu prva alineja spremeni tako, da se glasi:
»– Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 922/72, (EGS) št. 234/79, (ES) št. 1037/2001 in (ES) št. 1234/2007 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 671), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2019/934 z dne 12. marca 2019 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede vinorodnih območij, na katerih je mogoče delež alkohola povečati, dovoljenih enoloških postopkov in omejitev, povezanih s pridelavo in konzerviranjem proizvodov vinske trte, najmanjšega odstotnega deleža alkohola za stranske proizvode in njihovega odstranjevanja ter objave spisov OIV (UL L št. 149 z dne 7. 6. 2019, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1308/2013/EU),«.
2. člen 
V 4. členu se v prvem odstavku prva alineja spremeni tako, da se glasi:
»– zamenjavo sort, spremembo lokacije vinogradov ali izboljšavo tehnologije upravljanja in obdelovanja vinogradov, pri čemer mora biti vinograd starejši od deset let, ali«.
V četrtem odstavku se v prvi alineji besedilo »0,85 ha« nadomesti z besedilom »0,5 ha«.
Peti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(5) Ne glede na določbo prve alineje prejšnjega odstavka lahko podporo za prestrukturiranje uveljavljajo tudi pridelovalci, ki skupaj s površino, za katero vlagajo zahtevo za podporo, obdelujejo najmanj 0,3 ha in prestrukturirajo vinograd v vinorodnem okolišu Dolenjska, Bela krajina, Prekmurje, vinorodnem podokolišu Haloze ali Šmarje – Virštanj.«.
3. člen 
V 5. členu se v prvem odstavku besedi »pošlje Agenciji« nadomestita z besedilom »vloži v elektronski obliki na Agencijo«.
V tretjem odstavku se na koncu napovednega stavka doda besedilo »iz priloge 3, ki je sestavni del te uredbe, in naslednje izjave«, četrta alineja pa se črta.
Šesti, osmi in deveti odstavek se črtajo.
Dosedanji sedmi odstavek postane šesti odstavek.
Za novim šestim odstavkom se doda nov sedmi odstavek, ki se glasi:
»(7) Vlogo za podporo za prestrukturiranje iz tega člena upravičenec ali njegov pooblaščenec izpolni elektronsko in jo vloži v elektronski obliki, podpisano s kvalificiranim elektronskim podpisom. Za elektronsko izpolnjevanje in elektronsko vložitev vlog agencija vzpostavi vstopno spletno mesto na naslovu http://e-kmetija.gov.si, na katerem se upravičenec ali njegov pooblaščenec za elektronsko vložitev prijavi v informacijski sistem agencije, ima dostop do vseh podatkov, potrebnih za izpolnitev vlog, izvede elektronski vnos, vlogo podpiše s kvalificiranim elektronskim podpisom in jo vloži v informacijski sistem agencije, ki ga obvesti o uspešni vložitvi vloge. Če jo vlaga pooblaščenec za elektronsko vložitev, se mora pred elektronsko vložitvijo vloge registrirati pri agenciji. Pooblaščenec za elektronsko vložitev pri vnosu vloge izpolni tudi izjavo o obstoju in sprejemu pooblastila v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo. S podpisom na vlogi upravičenec ali njegov pooblaščenec potrdi pravilnost vnosa podatkov.«.
4. člen 
V 6. členu se druga alineja spremeni tako, da se glasi:
»– višino priznane vrednosti izpada dohodka glede na način predelave grozdja, določeno na podlagi statističnih podatkov o pridelavi grozdja in povprečni ceni odkupljenega grozdja za predelavo (povprečje zadnjih treh let), z upoštevanjem stroškov za kmetijska zemljišča in večkratnika za vino, kot jih določa zakon, ki ureja katastrski dohodek.«.
Tretja alineja se črta.
5. člen 
V 7. členu se v prvem odstavku v prvem stavku besedi »pošlje agenciji« nadomestita z besedilom »vloži v elektronski obliki na agencijo na način iz sedmega odstavka 5. člena te uredbe«, v drugem stavku pa se beseda »pošlje« nadomesti z besedo »vloži«.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Pridelovalec mora v izjavi iz prejšnjega odstavka navesti:
– podatke o pridelovalcu (osebno ime ali firmo, naslov ali sedež in KMG-MID),
– podatke o vinogradu, ki se prestrukturira (številka GERK vinograda, prijavljenega v register kmetijskih gospodarstev, če so trsne cepljenke že posajene),
– podatek o prestrukturirani površini, določeni v skladu s 44. členom Uredbe 1150/2016/EU, za katero se uveljavlja podpora,
– podatek o zaključenem prestrukturiranju (ali je prestrukturiranje zaključeno ali pa ga je začel izvajati in bo na poziv agencije položil varščino),
– podatek o uveljavljanju podpore za postavitev opore iz šestega odstavka 5. člena te uredbe in
– podatek o morebitnem prejemu sredstev Republike Slovenije ali Evropske unije za namen prestrukturiranja zadevnega vinograda.«.
V četrtem odstavku se besedilo »mora po zaključku« nadomesti z besedilom »mora v 30 dneh po zaključku«.
V šestem odstavku se besedilo »mora po postavitvi opore« nadomesti z besedilom »mora do 31. julija v vinskem letu postavitve opore«.
Trinajsti odstavek se črta.
Dosedanji štirinajsti odstavek postane trinajsti odstavek.
6. člen 
V 7.a členu se v tretjem odstavku beseda »septembra« nadomesti z besedo »oktobra«.
7. člen 
V 8. členu se za četrtim odstavkom dodajo novi peti do osmi odstavek, ki se glasijo:
»(5) Pri prestrukturiranju vinograda, ki vključuje le zamenjavo sort, je sestavni del ogleda na kraju samem tudi preveritev dokazil, iz katerih je razvidna zasajena sorta kupljenih cepljenk, oziroma če se uporabijo lastne cepljenke, zapisnik o pregledu sadilnega materiala, ki ga v skladu s predpisi, ki urejajo trženje materiala za vegetativno razmnoževanje trte, opravi organ za potrjevanje ali inšpektor iz tretjega odstavka tega člena.
(6) Če pridelovalec nima dokazil iz tretjega in petega odstavka tega člena, ni upravičen do podpore za prestrukturiranje vinograda.
(7) Če izkrčitev vinograda iz prejšnjega člena ni izvedena na lokaciji, kjer je opravljena zasaditev po izvedenem prestrukturiranju, agencija ob ogledu po izvedenem prestrukturiranju iz tega člena preveri, ali je bil vinograd izkrčen.
(8) V primerih iz drugega odstavka 10. člena te uredbe agencija opravi ogled, pri katerem preveri, ali je bil vinograd izkrčen, po prijavi izkrčitve v register kmetijskih gospodarstev oziroma najpozneje v treh letih po izplačilu podpore.«.
8. člen 
V 9. členu se v tretjem odstavku na koncu prvega stavka pika nadomesti z vejico in doda besedilo »pri čemer se ugotovljena razlika zaokroži na cel odstotek.«.
V četrtem odstavku se na koncu doda besedilo »ali izboljšava tehnologije upravljanja in obdelovanja vinogradov«.
9. člen 
V 10. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(2) Če pridelovalec namesto vrednosti izpada dohodka uveljavlja sočasni obstoj novih in starih vinskih trt iz točke (a) petega odstavka 46. člena Uredbe 1308/2013/EU, mora stare vinske trte izkrčiti najpozneje v treh letih od dneva zasaditve novih vinskih trt.«.
V četrtem odstavku se črta drugi stavek.
V šestem odstavku se v prvi alineji besedilo »površini izkrčenega vinograda« nadomesti z besedilom »površini dejansko izkrčenega vinograda, ugotovljeni ob ogledu na kraju samem iz tretjega odstavka 7.a člena te uredbe«.
10. člen 
V 12. členu se tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(3) Sestavni del vloge so tudi izjave vlagatelja iz priloge 3 te uredbe in naslednje izjave:
– da se dejavnosti, ki so predmet programa, nanašajo le na upravičene dejavnosti v skladu s to uredbo, Uredbo 1308/2013/EU, Uredbo 1149/2016/EU in Uredbo 1150/2016/EU,
– da razpolaga z zadostnimi finančnimi sredstvi za izvedbo dejavnosti, predvidenih v vlogi, in bo prispeval finančna sredstva za lastno udeležbo financiranja izvedbe dejavnosti,
– da bodo dejavnosti izvedene v skladu z zakonodajo države, na katero se nanašajo, in
– da bo za program, za katerega je prejel podporo, vso dokumentacijo iz drugega odstavka 23. člena te uredbe hranil še najmanj pet let po izplačilu zadnjega zneska iz odločbe o odobritvi programa.«.
11. člen 
V 18. členu se v prvem odstavku besedilo »med 20. in 31. januarjem« nadomesti z besedilom »do 31. januarja tekočega leta«, besedilo »med 10. in 20. junijem« pa se nadomesti z besedilom »do 20. junija«.
V drugem odstavku se v prvi alineji za besedo »sedež« črtata vejica in besedilo »podatke o računu«.
12. člen 
V 20. členu se v tretjem odstavku besedilo »vseh vinorodnih okolišev vsaj ene vinorodne dežele« nadomesti z besedilom »vsaj treh vinorodnih okolišev«.
13. člen 
V 21. členu se v prvem odstavku besedilo »najpozneje do 1. aprila v letu začetka izvajanja programa« nadomesti z besedilom »vsako leto najpozneje do 1. aprila«.
14. člen 
V 22. členu se v drugem odstavku v prvi alineji črta besedilo »in podatki o računu«.
15. člen 
V 28. členu se v drugem odstavku na koncu doda besedilo, ki se glasi: »Upravičenec iz tega odstavka se izključi iz prejemanja podpore v okviru istega ukrepa za koledarsko leto ugotovitve in naslednje koledarsko leto.«.
16. člen 
V 29. členu se v drugem odstavku besedilo »zadnjih treh let« nadomesti z besedilom »v zadnjih treh letih«, na koncu drugega odstavka pa se doda stavek, ki se glasi: »Pri ugotavljanju količine vina se upošteva le vino slovenskega izvora.«.
17. člen 
V prilogi 1 se v točki e) na koncu prve alineje pred vejico doda besedilo »za povprečno največ 12 ur/dan«.
18. člen 
V prilogi 2 se v točki c) na koncu prve alineje doda besedilo »razen stroškov dela, neposredno povezanega z zadevno dejavnostjo, ki se priznajo za dneve, ko je bilo to delo opravljeno (povprečno največ 8 ur/dan/osebo),«.
19. člen 
Priloga 3 se nadomesti z novo prilogo 3, ki je kot priloga sestavni del te uredbe.
PREHODNE IN KONČNI DOLOČBI 
20. člen 
(vloge za podporo za prestrukturiranje vinogradov, vložene v letu 2018) 
(1) Vloge za podporo za prestrukturiranje vinogradov, vložene v letu 2018 v skladu z Uredbo o izvajanju podpornega programa v vinskem sektorju (Uradni list RS, št. 38/16, 23/17, 76/17 in 35/18), se obravnavajo v skladu z Uredbo o izvajanju podpornega programa v vinskem sektorju (Uradni list RS, št. 38/16, 23/17, 76/17 in 35/18).
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se za vloge za podporo za prestrukturiranje vinogradov, vložene v letu 2018, uporabljajo določbe spremenjenega šestega odstavka 7. člena, novih sedmega in osmega odstavka 8. člena, spremenjenih tretjega in četrtega odstavka 9. člena ter spremenjenih drugega in šestega odstavka 10. člena uredbe.
21. člen 
(vloge za podporo za prestrukturiranje vinogradov, vložene v letu 2019) 
(1) Vloge za podporo za prestrukturiranje vinogradov, vložene v letu 2019 v skladu z Uredbo o izvajanju podpornega programa v vinskem sektorju (Uradni list RS, št. 38/16, 23/17, 76/17 in 35/18), se obravnavajo v skladu s to uredbo.
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se za vloge za podporo za prestrukturiranje vinogradov, vložene v letu 2019, uporabljajo določbe prve alineje prvega odstavka in druge alineje petega odstavka 4. člena, osmega in devetega odstavka 5. člena, trinajstega odstavka 7. člena, četrtega odstavka 10. člena in drugega odstavka 28. člena Uredbe o izvajanju podpornega programa v vinskem sektorju (Uradni list RS, št. 38/16, 23/17, 76/17 in 35/18).
22. člen 
(vloge za podporo za promocijo vina) 
(1) Vloge za podporo za promocijo vina, vložene v skladu z Uredbo o izvajanju podpornega programa v vinskem sektorju (Uradni list RS, št. 38/16, 23/17, 76/17 in 35/18), se obravnavajo v skladu s to uredbo.
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se za vloge za podporo za promocijo vina, vložene v skladu z Uredbo o izvajanju podpornega programa v vinskem sektorju (Uradni list RS, št. 38/16, 23/17, 76/17 in 35/18), uporabljajo določbe drugega odstavka 29. člena in prve alineje točke e) Priloge 1 Uredbe o izvajanju podpornega programa v vinskem sektorju (Uradni list RS, št. 38/16, 23/17, 76/17 in 35/18).
23. člen 
(uporaba) 
Spremenjeni prvi in novi sedmi odstavek 5. člena ter spremenjeni prvi odstavek 7. člena uredbe se začnejo uporabljati 1. januarja 2020.
24. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00715-19/2019
Ljubljana, dne 7. avgusta 2019
EVA 2019-2330-0070
Vlada Republike Slovenije 
mag. Alenka Bratušek 
podpredsednica 

AAA Zlata odličnost