Uradni list

Številka 50
Uradni list RS, št. 50/2019 z dne 9. 8. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/2019 z dne 9. 8. 2019

Kazalo

2397. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju podukrepa pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020, stran 6589.

  
Na podlagi 10. in 12. člena ter v zvezi z 22. členom Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17 in 22/18) Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O 
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju podukrepa pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 
1. člen 
V Uredbi o izvajanju podukrepa pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 55/15, 38/16, 84/16, 19/17 in 66/18) se 1. člen spremeni tako, da se glasi:
»1. člen 
(vsebina) 
(1) Ta uredba ureja izvajanje podukrepa pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete (v nadaljnjem besedilu: podukrep) kot del ukrepa razvoj kmetij in podjetij iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020, ki je potrjen z Izvedbenim sklepom Komisije z dne 13. februarja 2015 o odobritvi Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za podporo iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, št. CCI 2014 SI 06 RD NP 0012020, zadnjič spremenjenim z Izvedbenim sklepom Komisije št. C(2019) 2538 z dne 27. marca 2019 o odobritvi spremembe Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za podporo iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in o spremembi Izvedbenega sklepa C(2015) 849 z dne 13. februarja 2015 (v nadaljnjem besedilu: PRP 2014–2020). PRP 2014–2020 je dostopen na spletni strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) ter na spletni strani programa razvoja podeželja (http://www.program-podezelja.si).
(2) Ta uredba določa namen podpore, upravičence, pogoje za dodelitev sredstev, merila za ocenjevanje vlog, pogoje za izplačilo sredstev, obveznosti in finančne določbe za izvajanje:
1. Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 487), zadnjič spremenjene z Uredbo (EU) 2019/288 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. februarja 2019 o spremembi uredb (EU) št. 1305/2013 in (EU) št. 1307/2013 glede nekaterih pravil o neposrednih plačilih in podpori za razvoj podeželja za leti 2019 in 2020 (UL L št. 53 z dne 22. 2. 2019, str. 14), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1305/2013/EU);
2. Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o financiranju, upravljanju in spremljanju skupne kmetijske politike in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 352/78, (ES) št. 165/94, (ES) št. 2799/98, (EC) No 814/2000, (ES) št. 1290/2005 in (ES) št. 485/2008 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 549), zadnjič spremenjene z Uredbo (EU) 2017/2393 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. decembra 2017 o spremembi uredb (EU) št. 1305/2013 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), (EU) št. 1306/2013 o financiranju, upravljanju in spremljanju skupne kmetijske politike, (EU) št. 1307/2013 o pravilih za neposredna plačila kmetom na podlagi shem podpore v okviru skupne kmetijske politike, (EU) št. 1308/2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov in (EU) št. 652/2014 o določbah za upravljanje odhodkov v zvezi s prehransko verigo, zdravjem in dobrobitjo živali ter v zvezi z zdravjem rastlin in rastlinskim razmnoževalnim materialom (UL L št. 350 z dne 29. 12. 2017, str. 15), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1306/2013/EU);
3. Uredbe (EU) št. 1310/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o določitvi nekaterih prehodnih določb glede podpore za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), o spremembi Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede sredstev in njihove razdelitve za leto 2014 in o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 73/2009 in uredb (EU) št. 1307/2013, (EU) št. 1306/2013 in (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z njihovo uporabo v letu 2014 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 865), zadnjič popravljene s Popravkom (UL L št. 130 z dne 19. 5. 2016, str. 12), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1310/2013/EU);
4. Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 640/2014 z dne 11. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede integriranega administrativnega in kontrolnega sistema, pogojev za zavrnitev ali ukinitev plačil in za upravne kazni, ki se uporabljajo za neposredna plačila, podporo za razvoj podeželja in navzkrižno skladnost (UL L št. 181 z dne 20. 6. 2014, str. 48), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2017/723 z dne 16. februarja 2017 o spremembi Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 640/2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede integriranega administrativnega in kontrolnega sistema, pogojev za zavrnitev ali ukinitev plačil in za upravne kazni, ki se uporabljajo za neposredna plačila, podporo za razvoj podeželja in navzkrižno skladnost (UL L št. 107 z dne 25. 4. 2017, str. 1);
5. Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 807/2014 z dne 11. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in o uvedbi prehodnih določb (UL L št. 227 z dne 31. 7. 2014, str. 1), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2019/94 z dne 30. oktobra 2018 o spremembi Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 807/2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in o uvedbi prehodnih določb (UL L št. 19 z dne 22. 1. 2019, str. 5);
6. Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 808/2014 z dne 17. julija 2014 o določitvi pravil za uporabo Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) (UL L št. 227 z dne 31. 7. 2014, str. 18), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2019/936 z dne 6. junija 2019 o spremembi izvedbenih uredb (EU) št. 808/2014, (EU) št. 809/2014 in (EU) št. 908/2014 glede finančnih instrumentov, vzpostavljenih na podlagi programov za razvoj podeželja (UL L št. 149 z dne 7. 6. 2019, str. 58), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 808/2014/EU);
7. Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 809/2014 z dne 17. julija 2014 o pravilih za uporabo Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z integriranim administrativnim in kontrolnim sistemom, ukrepi za razvoj podeželja in navzkrižno skladnostjo (UL L št. 227 z dne 31. 7. 2014, str. 69), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2019/936 z dne 6. junija 2019 o spremembi izvedbenih uredb (EU) št. 808/2014, (EU) št. 809/2014 in (EU) št. 908/2014 glede finančnih instrumentov, vzpostavljenih na podlagi programov za razvoj podeželja (UL L št. 149 z dne 7. 6. 2019, str. 58), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 809/2014/EU).«.
2. člen 
V 2. členu se v 1. točki povsod besedilo »23/17 in 5/18« nadomesti z besedilom »23/17, 5/18 in 10/19«.
3. člen 
V 5. členu se v osmem odstavku črta stavek »Upravičenec – fizična oseba iz prejšnjega stavka, ki postane izključni lastnik nepremičnin in ustanovi družbo z enim družbenikom, mora na družbo prenesti lastninsko pravico vseh prevzetih nepremičnin iz prejšnjega stavka.«.
4. člen 
V 6. členu se v sedmem odstavku besedilo »(UL C št. 326 z dne 26. 10. 2012, str. 47)« nadomesti z besedilom »(UL C št. 202 z dne 7. 6. 2016, str. 47)«.
5. člen 
V 7. členu se v 1. točki za besedo »kmetijstvu« doda besedilo »(Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17 in 22/18; v nadaljnjem besedilu: Zakon o kmetijstvu)«.
V 4. točki se za besedo »neporavnanih« doda beseda »zapadlih«.
6. člen 
V 8. členu se v prvem odstavku v 1. točki na koncu sedme alineje vejica nadomesti z besedo »in«.
Osma alineja se črta.
Dosedanja deveta alineja postane osma alineja.
7. člen 
V 9. členu se 2. točka spremeni tako, da se glasi:
»2. če fizična oseba še nima vzpostavljenega knjigovodstva za primarno kmetijsko proizvodnjo na svoje ime, ga mora vzpostaviti najpozneje z začetkom novega obračunskega leta po dnevu izdaje odločbe o pravici do sredstev in zagotoviti standardno obdelavo podatkov. Dokazilo o vzpostavitvi knjigovodstva mora poslati agenciji najpozneje do 31. januarja v letu vzpostavitve knjigovodstva. Če dokazila o vodenju knjigovodstva ne pošlje, jo agencija opozori na to in ji določi rok, do katerega ji mora poslati dokazilo o vodenju knjigovodstva. Knjigovodstvo mora voditi od dokončanja vzpostavitve kmetijskega gospodarstva še najmanj dve obračunski leti. Upravičenec, ki:
– vodi knjigovodstvo v skladu s slovenskimi računovodskimi standardi, mora knjigovodske podatke do 15. aprila vsako leto poslati agenciji,
– ne vodi knjigovodstva iz prejšnje alineje, mora voditi knjigovodstvo v skladu s predpisom, ki ureja vodenje knjigovodstva po metodologiji FADN (v nadaljnjem besedilu: metodologija FADN). Zagotoviti mora standardno obdelavo podatkov in standardno obdelane podatke vsako leto do 15. aprila poslati ministrstvu in agenciji. Če je bilo na kmetijskem gospodarstvu, s katerim upravičenec vstopa v podukrep, v letu, ko se je vpisal v RKG kot nosilec, že vzpostavljeno knjigovodstvo po metodologiji FADN, se šteje, da je upravičenec vzpostavil knjigovodstvo po metodologiji FADN z začetkom novega obračunskega leta;«.
V 4., 5., 6., 7. in 9. točki se beseda »izplačila« nadomesti z besedilom »vložitve zahtevka za izplačilo«.
11. točka se črta.
V dosedanji 12. točki, ki postane 11. točka, se za besedo »Slovenije« doda vejica in besedilo »od datuma izdaje odločbe o pravici do sredstev in še pet let po izplačilu drugega obroka«.
V dosedanji 13. točki, ki postane 12. točka, se za besedo »dejavnosti« doda besedilo »do vložitve zahtevka za izplačilo drugega obroka«.
8. člen 
V 10. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Če upravičenec po izdaji odločbe o pravici do sredstev ne more izpolniti razvojnega cilja, ki ga je načrtoval v poslovnem načrtu ob oddaji vloge na javni razpis, lahko v skladu s 54. členom Zakona o kmetijstvu na agencijo vloži obrazloženi zahtevek za zamenjavo razvojnega cilja z drugim ciljem, ki je v okviru meril za izbor vlog ovrednoten z enakim ali višjim številom točk, pri čemer lahko predlaga zamenjavo največ dveh razvojnih ciljev iz poslovnega načrta, vsi razvojni cilji pa morajo biti izbrani v skladu s 3. točko osmega odstavka 6. člena te uredbe.«.
Drugi odstavek se črta.
9. člen 
V 11. členu se v drugem in tretjem odstavku za besedo »člena« doda besedilo »te uredbe«.
10. člen 
13. člen se spremeni tako, da se glasi:
»13. člen 
(vložitev vloge na javni razpis) 
(1) Vlogo na javni razpis sestavljajo prijavni obrazec in priloge.
(2) Vloga na javni razpis se vloži na agencijo v elektronski obliki, podpisana s kvalificiranim elektronskim podpisom. Priloge se predložijo kot skenogram.
(3) Za elektronsko izpolnjevanje in vložitev vloge iz prejšnjega odstavka agencija vzpostavi spletno vstopno mesto na naslovu http://e-kmetija.gov.si, na katerem se upravičenec ali njegov pooblaščenec prijavi v informacijski sistem agencije. Upravičenec ali njegov pooblaščenec izvede elektronski vnos, vključno s kvalificiranim elektronskim podpisom, in vloži vlogo na javni razpis v informacijski sistem agencije.«.
11. člen 
V 14. členu se na koncu druge alineje beseda »ali« nadomesti z besedo »in«.
12. člen 
V 15. členu se v tretjem odstavku beseda »presežejo« nadomesti z besedo »dosežejo«.
Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Če dve ali več vlog na javni razpis prejmejo enako število točk in razpisana sredstva ne zadoščajo za odobritev vseh teh vlog v celoti, se vloge izberejo na podlagi ponderiranja meril za izbor vlog, ki se določijo v javnem razpisu.«.
13. člen 
V 16. členu se za prvim odstavkom dodata nova drugi in tretji odstavek, ki se glasita:
»(2) Za elektronsko izpolnjevanje zahtevka za izplačilo sredstev se vlagatelj ali njegov pooblaščenec za elektronsko vložitev zahtevka s kvalificiranim digitalnim potrdilom prijavi v informacijski sistem ARSKTRP na spletnem vstopnem mestu iz tretjega odstavka 13. člena te uredbe. Vlagatelj ali njegov pooblaščenec izvede elektronski vnos in vloži zahtevek za izplačilo sredstev v informacijski sistem ARSKTRP.
(3) Za zahtevek za izplačilo sredstev se šteje natisnjen zahtevek za izplačilo sredstev iz prejšnjega odstavka skupaj z vsemi sestavnimi deli zahtevka, ki jih določa javni razpis. Zahtevek za izplačilo sredstev je treba poslati priporočeno po pošti na ARSKTRP, Dunajska cesta 160, Ljubljana, ali vložiti v vložišču ARSKTRP.«.
V dosedanjem drugem odstavku, ki postane četrti odstavek, se beseda »treh« nadomesti z besedo »dveh«.
Dosedanji tretji do peti odstavek postanejo peti do sedmi odstavek.
14. člen 
V Prilogi 1 se v četrtem odstavku besedilo »in priporočenim enotnim sedemmestnim kontnim načrtom in tega ne vodi neprekinjeno tri obračunska leta« nadomesti z besedilom »in tega ne vodi neprekinjeno dve obračunski leti«.
V petem odstavku se beseda »izplačila« nadomesti z besedilom »vložitve zahtevka za izplačilo«.
V dvanajstem odstavku se beseda »izplačilom« nadomesti z besedilom »vložitvijo zahtevka za izplačilo«.
V štirinajstem odstavku se črta besedilo »in ne zaprosi za podaljšanje roka za vložitev zahtevka v skladu z drugim odstavkom 10. člena te uredbe«.
V petnajstem in šestnajstem odstavku se beseda »devete« nadomesti z besedo »osme«.
15. člen 
V Prilogi 2 se v naslovu priloge črta besedilo »za leto 2017«.
V prvem odstavku se črta besedilo »za leto 2017«.
16. člen 
V Prilogi 3 se v 6. cilju »PRISPEVEK K DOSEGANJU HORIZONTALNEGA CILJA OKOLJE« točka 6.7 črta.
Dosedanje točke 6.8 do 6.19 postanejo točke 6.7 do 6.18.
PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA 
17. člen 
(končanje postopkov) 
(1) Vloge, vložene na podlagi javnega razpisa, objavljenega na podlagi Uredbe o izvajanju podukrepa pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 55/15, 38/16, 84/16, 19/17 in 66/18), se obravnavajo v skladu z Uredbo o izvajanju podukrepa pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 55/15, 38/16, 84/16, 19/17 in 66/18).
(2) Ne glede na prejšnji odstavek se vloge, vložene na podlagi javnega razpisa, objavljenega na podlagi Uredbe o izvajanju podukrepa pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 55/15, 38/16, 84/16, 19/17 in 66/18), obravnavajo v skladu s spremenjenima 2. in 12. točko 9. člena uredbe.
(3) Zahtevki za izplačilo sredstev, vloženi na podlagi javnih razpisov, objavljenih na podlagi Uredbe o izvajanju podukrepa pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 55/15, 38/16, 84/16, 19/17 in 66/18), se obravnavajo v skladu s spremenjeno 2., 4., 5., 6., 7., 9., 12. in 13. točko 9. člena uredbe.
18. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00715-20/2019
Ljubljana, dne 7. avgusta 2019
EVA 2019-2330-0052
Vlada Republike Slovenije 
mag. Alenka Bratušek 
podpredsednica

AAA Zlata odličnost