Uradni list

Številka 50
Uradni list RS, št. 50/2019 z dne 9. 8. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/2019 z dne 9. 8. 2019

Kazalo

Št. 354-0003/2019 Ob-2723/19, Stran 1714
Občina Ruše, Trg vstaje 11, 2342 Ruše (koncedent) na podlagi Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16 in 61/17 – GZ), Zakona o javno zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06, v nadaljevanju ZJZP) ter Odloka o podelitvi koncesije za opravljanje obvezne gospodarske službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Ruše (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 58/2018) objavlja
javni razpis 
za podelitev koncesije za izgradnjo infrastrukture in opravljanje obvezne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Ruše
1. Naročnik – koncedent: Občina Ruše, Trg vstaje 11, 2342 Ruše.
2. Predmet in obseg razpisa: predmet javnega razpisa je podelitev ene koncesije za izgradnjo infrastrukture in opravljanje obvezne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Ruše.
3. Koncesijski akt: Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje obvezne gospodarske službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Ruše (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 58/2018).
4. Območje izvajanja dejavnosti: dejavnost se bo opravljala na območju Občine Ruše.
5. Začetek in čas trajanja koncesije: koncesijsko razmerje se sklepa za določen čas 30 let. Koncesijsko razmerje se prične opravljati v najkrajšem možnem času, v roku, določenem v postopku konkurenčnega dialoga.
6. Postopek izbire izvajalca: izvajalec bo izbran na podlagi postopka konkurenčnega dialoga, skladno s 46. členom Zakona o javno zasebnem partnerstvu. Prijave bo obravnavala razpisna komisija, ki jo sestavljata predsednik in dva člana in jo imenuje županja Občine Ruše. Koncesionarja bo izbrala občinska uprava z upravno odločbo na podlagi predloga komisije.
7. Kraj in čas dviga razpisne dokumentacije: razpisna dokumentacija je dosegljiva na Portalu javnih naročil e-naročanje https://www.enarocanje.si/.
8. Kraj in rok za predložitev prijav: prijave se lahko oddajo po pošti ali osebno v vložišču na naslovu Občina Ruše, Trg vstaje 11, 2342 Ruše, v času uradnih ur, do roka, določenega za oddajo prijav. Prijave morajo ne glede na način dostave (osebno ali po pošti) do vložišča prispeti do spodaj navedenega roka, sicer bodo štele za prepozne (prejemna teorija). Rok za oddajo prijav je 3. 9. 2019 do 12. ure. Prijave morajo kandidati oddati v zaprti ovojnici, na kateri mora biti vidna označba »Prijava – ne odpiraj«.
9. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati kandidati
Za opravljanje dejavnosti, ki je predmet razpisa, morajo kandidati izpolnjevati naslednje pogoje:
– da so registrirani za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javne službe,
– da so organizacijsko, kadrovsko in tehnično usposobljeni za izgradnjo infrastrukture in izvajanje javne službe,
– da razpolagajo s tehničnimi sredstvi za izvajanje javne službe,
– da imajo ustrezna dovoljenja za izvajanje dejavnosti, če so z zakonom predpisana.
Kandidati morajo izpolnjevati tudi druge ekonomske, kadrovske tehnične in druge pogoje, določene z razpisno dokumentacijo.
10. Merila za izbiro najugodnejšega kandidata: ponudbe ponudnikov bodo ocenjene v skladu z naslednjimi merili: kombinirana cena storitve, višina investicijske vrednosti, pri čemer bo javni partner dal prednost zasebnemu partnerju, ki bo zagotovil nižjo vrednost investicije, merilu dodatnih referenc ter preostala vrednost izgrajene infrastrukture s strani koncesionarja po poteku časa trajanja koncesije.
11. Pogoj za veljavnost vlog: kandidati morajo za veljavnost vloge predložiti finančno zavarovanje za resnost vloge, in sicer bančno garancijo v višini 20.000,00 EUR.
12. Kraj in čas odpiranja vlog: javno odpiranje ponudb bo 3. 9. 2019 ob 13. uri, v prostorih Občine Ruše, Trg vstaje 11, 2342 Ruše.
13. Rok, v katerem bodo kandidati obveščeni o izidu javnega razpisa: o izidu razpisa bodo kandidati pisno obveščeni predvidoma v roku 30 dneh od roka za oddajo končnih ponudb.
14. Prijava na razpis: kandidati lahko prijavo na razpis oddajo samo na originalni razpisni dokumentaciji ali dokumentaciji, ki ji je po vsebini enaka, na kateri je lahko samo ena kandidatura. Razpisno dokumentacijo je potrebno dosledno izpolniti in priložiti vse zahtevane priloge.
Občina Ruše 

AAA Zlata odličnost