Uradni list

Številka 50
Uradni list RS, št. 50/2019 z dne 9. 8. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/2019 z dne 9. 8. 2019

Kazalo

2377. Pravilnik o merilih za finančno ovrednotenje nalog lovskih organizacij, stran 6407.

  
Na podlagi drugega odstavka 23. člena in za izvrševanje prvega odstavka 23. člena Zakona o divjadi in lovstvu (Uradni list RS, št. 16/04, 120/06 – odl. US, 17/08, 46/14 – ZON-C in 31/18) ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano izdaja
P R A V I L N I K 
o merilih za finančno ovrednotenje nalog lovskih organizacij 
1. člen
(vsebina) 
Ta pravilnik določa merila za finančno ovrednotenje nekaterih nalog, ki jih v javnem interesu opravljajo lovske organizacije in ki se lahko financirajo ali sofinancirajo iz proračuna Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: proračun), ter način financiranja ali sofinanciranja teh nalog glede na njihov obseg, zahtevnost in intenzivnost.
2. člen 
(izobraževanja in usposabljanja) 
(1) Lovska zveza Slovenije (v nadaljnjem besedilu: zveza) v javnem interesu oziroma po javnem pooblastilu organizira in izvaja izobraževanja ter usposabljanja na naslednjih področjih:
1. pridobitev lovskega izpita,
2. pridobitev lovsko-čuvajskega izpita,
3. dopolnilno usposabljanje lovskih čuvajev,
4. ocenjevanje škod na in od divjadi,
5. naravovarstvo,
6. komunikacija z oškodovanci in drugo javnostjo,
7. bolezni divjadi,
8. pregled divjačine,
9. ocenjevanje trofej in
10. kinologija.
(2) Pri organizaciji in izvedbi izobraževanj oziroma usposabljanj iz prejšnjega odstavka nastanejo naslednji izdatki, ki se lahko financirajo ali sofinancirajo iz proračuna:
1. izdatki za predavatelje,
2. izdatki za izpitne komisije,
3. izdatki za izdelavo spričeval o opravljenem izpitu oziroma potrdil o opravljenem usposabljanju in
4. izdatki za najemnine prostorov.
(3) Kot merila za izdatke iz prejšnjega odstavka se upoštevajo:
1. predavateljska ura, ki se ovrednoti na 50 eurov za eno uro predavanja;
2. ura dela člana izpitne komisije, ki se ovrednoti na 50 eurov za eno uro opravljanja izpita;
3. izdelava spričevala o opravljenem izpitu ali potrdila o opravljenem usposabljanju, ki se ovrednoti na 1 euro za eno spričevalo ali potrdilo;
4. najemnina za najem prostora za izvedbo izobraževanja oziroma usposabljanja, ki se ovrednoti do 50 odstotkov izkazane vrednosti najema, vendar največ do 100 eurov na dan.
3. člen 
(izdajanje strokovne literature) 
(1) Zveza v javnem interesu izdaja strokovno literaturo s področja divjadi in lovstva, in sicer:
1. revijo Lovec,
2. Zlatorogovo knjižnico,
3. Strokovno knjižnico,
4. Zlatorogov zbornik.
(2) Pri izdaji strokovne literature iz prejšnjega odstavka se kot merilo za izdatke, ki se sofinancirajo iz proračuna, upošteva avtorske honorarje.
(3) Pri izdaji strokovne literature iz prvega odstavka tega člena se lahko sofinancirajo iz proračuna prispevki s področja naravovarstva, monitoringa, upravljanja, biologije in ekologije, prosto živečih živalskih vrst, in sicer do 50 odstotkov izdatkov za avtorske honorarje za eno avtorsko polo.
4. člen 
(opravljanje drugih nalog v javnem interesu s področja varstva narave, divjadi in lovstva) 
(1) Zveza v javnem interesu v Lovskem informacijskem sistemu zbira podatke o odvzemu posameznih vrst divjadi, škodah od divjadi, zasledovanju ranjene divjadi in živali zavarovanih prosto živečih živalskih vrst z lovskim psom ter lovskih čuvajih s sklenjeno pogodbo.
(2) Iz proračuna se lahko sofinancira zbiranje podatkov iz prejšnjega odstavka, in sicer do 50 odstotkov stroškov vodenja in vzdrževanja podatkov, vendar največ do 15.000 eurov letno.
(3) Za opravljanje drugih nalog v javnem interesu s področja divjadi in lovstva minister, pristojen za divjad in lovstvo, imenuje komisije, katerih delo organizira zveza.
(4) Iz proračuna se lahko financira ura dela člana komisije iz prejšnjega odstavka, in sicer se ovrednoti na 50 eurov za eno uro opravljenega dela.
5. člen 
(letni program dela zveze za naloge, ki se financirajo ali sofinancirajo iz proračuna) 
(1) Posamezne naloge iz tega pravilnika se izvajajo na podlagi letnega programa dela za naloge, ki se financirajo ali sofinancirajo iz proračuna (v nadaljevanju: letni program dela), ki ga pripravi zveza in predloži v potrditev ministrstvu, pristojnemu za divjad in lovstvo (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).
(2) Ministrstvo vsako leto do 31. oktobra pripravi in pošlje zvezi izhodišča za pripravo letnega programa dela, ki vsebujejo letni finančni okvir.
(3) Letni program dela mora vsebovati vse zahteve iz izhodišč iz prejšnjega odstavka za pripravo programa dela ter:
1. predlog nalog, ki se financirajo ali sofinancirajo iz proračuna, njihov opis in obseg izvajanja ter namen, cilje in pričakovane rezultate izvajanja nalog, ki se financirajo ali sofinancirajo iz proračuna;
2. kazalnike uspešnosti nalog iz prejšnje točke in
3. finančni načrt izvajanja nalog iz 1. točke tega odstavka.
(4) Zveza mora letni program dela za prihodnje leto posredovati v potrditev ministrstvu do 30. novembra tekočega leta.
(5) Ministrstvo potrdi letni program dela, ki vsebuje vse zahteve iz tega člena in je skladen z letnim finančnim okvirjem, sicer letni program dela zavrne in predlaga zvezi popravke.
(6) Na podlagi potrjenega letnega programa dela ministrstvo in zveza skleneta letno pogodbo o financiranju ali sofinanciranju nalog v javnem interesu.
6. člen 
(financiranje ali sofinanciranje nalog v javnem interesu) 
(1) Naloge iz tega pravilnika se financirajo ali sofinancirajo iz proračuna v skladu z razpoložljivimi sredstvi v posameznem proračunskem letu. Pri izvajanju nalog v javnem interesu lahko nastajajo tudi drugi stroški, ki niso financirani ali sofinancirani iz proračuna.
(2) Izplačila iz proračuna za opravljene naloge v javnem interesu iz letnega programa dela se izvajajo na podlagi pogodbe iz prejšnjega člena in zahtevkov, katerim so priložena dokazila o porabi sredstev ter vsebinska poročila o izvedenih nalogah, ki se financirajo ali sofinancirajo iz proračuna v preteklem obdobju v skladu z letnim programom dela zveze.
(3) Za obdobje, ko ministrstvo še ni potrdilo letnega programa dela, se zagotovi začasno financiranje ali sofinanciranje s sklenitvijo pogodbe med ministrstvom in zvezo o začasnem financiranju ali sofinanciranju.
(4) Če zveza opravi manjši obseg nalog, kot je določen z letnim programom dela, se izplača le toliko sredstev, kolikor je izvedenih nalog priznalo ministrstvo.
(5) Kadar je skupni obseg nalog opravljen v večjem obsegu, kot je določen z letnim programom dela, se povečani obseg dela ne plača iz proračuna.
(6) Izplačilo zahtevka za opravljeno delo v mesecu decembru tekočega leta se izplača iz proračuna za prihodnje leto.
7. člen 
(poročanje) 
(1) Zveza mora pripraviti letno poročilo o opravljenem delu za preteklo koledarsko leto ter ga najpozneje do 31. marca tekočega leta predložiti v potrditev ministrstvu.
(2) Poročilo iz prejšnjega odstavka mora vsebovati:
1. uresničene cilje letnega programa dela in doseganje načrtovanega dela;
2. posebnosti pri izvedbi letnega programa dela in morebitna odstopanja od letnega programa dela;
3. obrazložitev porabe sredstev;
4. obseg in vrednost izvedenih nalog;
5. pregled prihodkov vključno s prilivi sredstev iz proračuna ter drugih virov in odhodkov, namenjenih izvajanju nalog, ki se financirajo ali sofinancirajo iz proračuna, in predloge za nadaljnje delo.
(3) Zveza mora voditi ločeno računovodstvo za opravljanje nalog, ki se financirajo ali sofinancirajo iz proračuna na način, ki omogoča finančni in strokovni nadzor nad izvajanjem teh nalog.
PREHODNA IN KONČNI DOLOČBI 
8. člen 
(prehodna določba) 
Za obdobje do potrditve prvega letnega programa dela zveze iz 5. člena tega pravilnika se za naloge, ki se financirajo ali sofinancirajo iz proračuna, določi osnova 50.000 eurov. Vsebina in vrsta nalog se opredelita v pogodbi o financiranju ali sofinanciranju nalog v javnem interesu za obdobje do priprave prvega letnega programa del, ki jo morata ministrstvo in zveza skleniti v treh mesecih od začetka veljavnosti tega pravilnika.
9. člen 
(prenehanje veljavnosti) 
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o merilih za finančno ovrednotenje določenih nalog lovskih organizacij (Uradni list RS, št. 73/05).
10. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-148/2019
Ljubljana, dne 8. avgusta 2019
EVA 2019-2330-0069
Dr. Aleksandra Pivec 
ministrica 
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti