Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2019 z dne 5. 4. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2019 z dne 5. 4. 2019, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

914. Zakon o poslovni skrivnosti (ZPosS)
915. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o kazenskem postopku (ZKP-N)
916. Zakon o izvajanju Uredbe (EU) o določitvi splošnega okvira za listinjenje in o vzpostavitvi posebnega okvira za enostavno, pregledno in standardizirano listinjenje (ZIUDSOL)
917. Zakon o spremembah Družinskega zakonika (DZ-A)
918. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvajanju rejniške dejavnosti (ZIRD-B)

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

919. Uredba o koncesiji za gradnjo in gospodarjenje z drugim tirom železniške proge Divača–Koper
920. Uredba o izvajanju uredbe (EU) o preiskavah in preprečevanju nesreč in incidentov v civilnem letalstvu
921. Uredba o spremembi Uredbe o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede

MINISTRSTVA

922. Pravilnik o vrstah dejanskih rab dela stavbe in vrstah prostorov, ki pripadajo delu stavbe
923. Pravilnik o popisu in ocenitvi premoženja oseb pod skrbništvom in o sestavi in vsebini skrbniškega poročila
924. Pravilnik o enotni embalaži tobačnih izdelkov
925. Pravilnik o sklepanju sporazumov o gostovanju med raziskovalnimi organizacijami in raziskovalci iz tretjih držav

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

926. Sklep o spremembi vrednosti točke

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

927. Spremembe Statuta Univerze v Ljubljani
928. Pravilnik o spremembi Pravilnika o vsebini in obliki diplom ter potrdil o drugih oblikah izobraževanja na Visokošolskem zavodu Fizioterapevtika

OBČINE

Ajdovščina

929. Sklep o uvrstitvi delovnih mest direktorjev/ravnateljev javnih zavodov v plačni razred
930. Sklep o potrditvi predloga spremembe občinske meje med občino Ajdovščina in občino Komen

Beltinci

931. Odlok o proračunu Občine Beltinci za leto 2019
932. Odlok o proračunu Občine Beltinci za leto 2020

Bovec

933. Zaključni račun proračuna Občine Bovec za leto 2018
934. Odlok o dodelitvi enkratne denarne pomoči ob rojstvu otroka v Občini Bovec
935. Sklep o sprejetju cene opravljanja storitve javne službe čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode
936. Sklep o sprejetju cene opravljanja storitve javne službe odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode
937. Sklep o višini vodarine
938. Sklep o določitvi cen storitve obvezne občinske gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki
939. Sklep o določitvi višine subvencioniranja cene zbiranja komunalnih in bioloških odpadkov

Brežice

940. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za objekt vinogradniška vila Stara vas, Ap 1376

Cerkno

941. Sklep o začasnem financiranju Občine Cerkno v obdobju april–junij 2019

Dobrova-Polhov Gradec

1027. Odlok o določitvi stroškov lokacijske preveritve in določitvi takse za obravnavanje zasebnih pobud za spremembo namenske rabe prostora v Občini Dobrova - Polhov Gradec

Dolenjske Toplice

942. Zaključni račun proračuna Občine Dolenjske Toplice za leto 2018
943. Odlok o proračunu Občine Dolenjske Toplice za leto 2020
944. Sklep o sofinanciranju političnih strank v Občini Dolenjske Toplice

Gornji Petrovci

1028. Poročilo o izidu nadomestnih volitev za člana Sveta krajevne skupnosti Šulinci v 1. volilni enoti – Adrijanci

Grosuplje

945. Odlok o proračunu Občine Grosuplje za leto 2020
946. Sklep o določitvi višine cen oskrbe s pitno vodo v Občini Grosuplje
947. Sklep o določitvi višine cen odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Grosuplje
948. Sklep o določitvi višine cen storitev povezanih z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami v Občini Grosuplje
949. Sklep o določitvi višine cen ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Grosuplje
950. Sklep o določitvi višine cene 24-urne dežurne službe v okviru pogrebne dejavnosti na območju Občine Grosuplje

Jesenice

951. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o dodeljevanju državnih pomoči de minimis za pospeševanje malega gospodarstva v Občini Jesenice

Kanal ob Soči

952. Odlok o proračunu Občine Kanal ob Soči za leto 2019

Kobarid

953. Zaključni račun proračuna Občine Kobarid za leto 2018
954. Odlok o proračunu Občine Kobarid za leto 2019
955. Odlok o spremembi Odloka o parkiranju v Občini Kobarid

Kostanjevica na Krki

956. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave – medobčinskega inšpektorata in redarstva

Kranj

957. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Mestni občini Kranj
958. Sklep o prenehanju obstoja javnega dobra na nepremičnini katastrska občina 2132 Bitnje parcela 2725/5 (ID 6943769)
959. Sklep o prenehanju obstoja javnega dobra na nepremičnini katastrska občina 2140 Podreča parcela 992/5 (ID 3318178)
960. Sklep o prenehanju obstoja javnega dobra na nepremičnini katastrska občina 2128 Zgornja Besnica parcela 923/12 (ID 6918572)

Krško

961. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Nadzornega odbora Občine Krško

Laško

962. Zaključni račun proračuna Občine Laško za leto 2018
963. Pravilnik o obračunavanju stroškov odvajanja in čiščenja industrijske odpadne vode v Občini Laško
964. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodelitvi proračunskih sredstev za namen subvencioniranja nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav v Občini Laško
965. Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v Javnem zavodu Vrtec Laško
966. Sklep o ugotovitvi javne koristi – zaradi interesa odkupa oziroma razlastitve zemljišč
967. Sklep o spremembi občinske meje z Občino Radeče
968. Sklep o spremembi občinske meje z Občino Sevnica
969. Sklep o spremembi občinske meje z Mestno občino Celje

Ljubljana

970. Cenik za obračun storitev, ki se nanašajo na izvajanje nalog upravljanja s pokopališči v Mestni občini Ljubljana

Medvode

971. Odlok o predkupni pravici Občine Medvode

Miren-Kostanjevica

972. Zaključni račun proračuna Občine Miren - Kostanjevica za leto 2018
973. Sklep o spremembi poteka meje med Občino Miren - Kostanjevica in Občino Šempeter - Vrtojba
974. Sklep o spremembi poteka meje med Občino Miren - Kostanjevica in Občino Komen

Moravske Toplice

975. Statut javnega komunalnega podjetja ČISTA NARAVA d.o.o. (uradno prečiščeno besedilo)
976. Odlok o ustanovitvi Javnega komunalnega podjetja Čista narava, d.o.o. (uradno prečiščeno besedilo)

Nova Gorica

977. Sklep o določitvi cen programov v javnih vrtcih v Mestni občini Nova Gorica in drugih pogojev v vrtcih

Puconci

978. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Puconci za leto 2018
979. Sklep o soglasju k ceni storitve pomoč družini na domu

Razkrižje

980. Odlok o proračunu Občine Razkrižje za leto 2019
981. Odlok o podelitvi koncesije za izvrševanje javne službe zagotovitve zavetišča za zapuščene živali na območju Občine Razkrižje

Rogaška Slatina

982. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Rogaška Slatina

Sevnica

983. Odlok o pokopališki in pogrebni dejavnosti v Občini Sevnica
984. Odlok o določitvi stroškov lokacijske preveritve in določitvi takse za obravnavanje zasebnih pobud za spremembo namenske rabe prostora v Občini Sevnica
985. Odlok o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja Komunala d.o.o. Sevnica
986. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o subvencioniranju komunalnega prispevka mladim družinam in mladim investitorjem za gradnjo individualnih stanovanjskih stavb v Občini Sevnica
987. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Sežana

988. Odlok o določitvi takse za obravnavanje zasebnih pobud za spremembo namenske rabe prostora v občinskem prostorskem načrtu Občine Sežana
989. Sklep o potrditvi »Elaborata o oblikovanju cen storitev javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v občinah Sežana, Hrpelje - Kozina, Komen, Divača«

Slovenj Gradec

990. Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Mestne občine Slovenj Gradec
991. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu Sotočje
992. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o izdajanju javnega glasila Mestne občine Slovenj Gradec
993. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu »Katice«
994. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra: (št. 13.1)

Šentjur

995. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za suhi zadrževalnik Lokarje (EUP ŠE23/1)
996. Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za gradnjo kmetijskih objektov na kmetiji Korenjak, Laze pri Dramljah

Škocjan

997. Zaključni račun proračuna Občine Škocjan za leto 2018
998. Sklep o določitvi cen programov v Vrtcu Radovednež Škocjan pri Osnovni šoli Frana Metelka Škocjan
999. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Škofljica

1000. Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu za leto 2019
1001. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi cen programov predšolske vzgoje v Javnem vzgojno-izobraževalnem zavodu Vrtec Škofljica

Šmarje pri Jelšah

1002. Zaključni račun proračuna Občine Šmarje pri Jelšah za leto 2018
1003. Odlok o predkupni pravici Občine Šmarje pri Jelšah
1004. Pravilnik o dodeljevanju denarne pomoči družinam za novorojence z območja Občine Šmarje pri Jelšah
1005. Sklep o uskladitvi meje Občine Šmarje pri Jelšah z Občino Rogaška Slatina

Šmarješke Toplice

1006. Zaključni račun proračuna Občine Šmarješke Toplice za leto 2018
1007. Sklep o določitvi cen programov in rezervacij v Osnovni šoli Šmarjeta – Vrtcu Sonček
1008. Sklep o sprejemu elaborata o oblikovanju cen 24-urne dežurne službe in potrditvi cene storitve 24-urne dežurne pogrebne službe v Občini Šmarješke Toplice

Turnišče

1009. Spremembe Poslovnika Občinskega sveta Občine Turnišče

Velika Polana

1010. Sklep o načinu financiranja političnih strank v Občini Velika Polana

Zagorje ob Savi

1011. Zaključni račun proračuna Občine Zagorje ob Savi za leto 2018
1012. Odlok o določitvi stroškov lokacijske preveritve v Občini Zagorje ob Savi
1013. Odlok o spremembi Odloka o preoblikovanju Javnega komunalnega podjetja Zagorje ob Savi p. o. v družbo z omejeno odgovornostjo (d. o. o.) z enim družbenikom
1014. Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v Vrtcu Zagorje ob Savi
1015. Sklep o soglasju k ekonomski ceni storitve »pomoč družini na domu«
1016. Sklep o potrditvi predloga sprememb občinske meje med Občino Zagorje ob Savi in Občino Radeče
1017. Sklep o potrditvi predloga sprememb občinske meje med Občino Zagorje ob Savi in Občino Kamnik
1018. Sklep o potrditvi predloga sprememb občinske meje med Občino Zagorje ob Savi in Občino Lukovica
1019. Sklep o potrditvi predloga sprememb občinske meje med Občino Zagorje ob Savi in Občino Vransko
1020. Sklep o potrditvi predloga sprememb občinske meje med Občino Zagorje ob Savi in Občino Tabor
1021. Sklep o potrditvi predloga sprememb občinske meje med Občino Zagorje ob Savi in Občino Trbovlje
1022. Sklep o potrditvi predloga sprememb občinske meje med Občino Zagorje ob Savi in Občino Litija

Žiri

1023. Zaključni račun proračuna Občine Žiri za leto 2018
1024. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu Obvoznica Žiri
1025. Sklep o določitvi cen storitev gospodarskih javnih služb varstva okolja Občini Žiri

Žužemberk

1026. Sklep o imenovanju podžupana Občine Žužemberk

POPRAVKI

1029. Popravek Pravilnika o kakovosti pekovskih izdelkov

Razglasni del

Javni razpisi

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Evidence sindikatov

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti