Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2019 z dne 5. 4. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2019 z dne 5. 4. 2019

Kazalo

983. Odlok o pokopališki in pogrebni dejavnosti v Občini Sevnica, stran 2754.

  
Na podlagi 21. in 61. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 4. in 63. člena Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti – ZPPDej (Uradni list RS, št. 62/16), 3. in 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – UPB, 21/13, 111/13, 74/14 – odl. US, 92/14 – odl. US, 32/16 in 15/17 – odl. US), 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40), 5. in 6. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Sevnica (Uradni list RS, št. 80/13 in 32/17) in 18. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 46/15 – UPB, 17/17 in 44/18) je Občinski svet Občine Sevnica na 5. redni seji dne 27. 3. 2019 sprejel
O D L O K 
o pokopališki in pogrebni dejavnosti v Občini Sevnica 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen
(1) Ta odlok določa način in pogoje opravljanja gospodarske javne službe zagotavljanja 24-urne dežurne službe, kot obvezne gospodarske javne službe in pokopališke ter pogrebne dejavnosti v Občini Sevnica.
(2) Dejavnosti po tem odloku se opravljajo s spoštovanjem in pieteto do pokojnic ali pokojnikov (v nadaljevanju: pokojnik) in njihovih svojcev.
2. člen 
Za javne gospodarske službe, opredeljene v 1. členu tega odloka, ta odlok določa:
– organizacijsko in prostorsko zasnovo opravljanja javne službe,
– vrsto in obseg storitev posamezne gospodarske službe,
– pogoje za zagotavljanje in uporabo storitev javne službe,
– pravice in obveznosti uporabnikov storitev javne službe,
– vire financiranja javne službe in način oblikovanja tarife in obračun storitev javne službe,
– vrsto in obseg objektov in naprav, potrebnih za izvajanje javne službe in
– nadzor nad izvajanjem javne službe ter kazenske in prehodne določbe.
II. POKOPALIŠKI RED 
1. Organizacijska in prostorska zasnova opravljanja javne službe
3. člen 
(1) Javne gospodarske službe, ki jih opredeljuje ta odlok, se izvajajo na celotnem območju Občine Sevnica ter delno v skladu s pogodbo z Občino Krško na območju pokopališča Rožno. Pokopališča so v naslednjih krajih in obsegajo naslednja območja:
1. Sevnica: Sevnica, Drožanje, Gornje Brezovo, Dolnje Brezovo, del Čanja, Ledina, Lončarjev Dol, Metni Vrh, Orehovo, Orešje nad Sevnico, Pečje, Prešna Loka, Vranje, Žigrski Vrh, Žurkov Dol, Stržišče, del Podvrha,
2. Rožno: Blanca, Kladje nad Blanco, Krajna Brda, Poklek nad Blanco, Selce nad Blanco, del Čanja,
3. Boštanj: Boštanj, Dolenji Boštanj, Apnenik pri Boštanju, Vrh pri Boštanju, del Jelovca, Novi Grad, Jablanica, del Mrtovca,
4. Kompolje: Kompolje, Šmarčna, del Mrtovca,
5. Log: Log, Radna, Konjsko, Lukovec, Laze pri Boštanju, Preska,
6. Loka pri Zidanem Mostu: Loka pri Zidanem Mostu, Račica, Čelovnik, Radež, Žirovnica, Slap, del Obrežja,
7. Razbor: Razbor, Okroglice, del Podgorice, del Brega, Polana, Paneče,
8. Šentjur na Polju: Šentjur na Polju, Breg,
9. Studenec: Studenec, Arto, Ponikve pri Studencu, Gornje Orle, Dolnje Orle, del Brezovega, Primož, Dedna Gora, Dolnje Impolje, Gornje Impolje, Velika Hubajnica, Mala Hubajnica, Osredek pri Hubajnici, del Zavratca,
10. Rovišče pri Studencu: Rovišče pri Studencu, Hudo Brezje, del Zavratca,
11. Šentjanž: Šentjanž, Birna vas, Budna vas, Cerovec, Goveji Dol, Kamenica, del Kala pri Krmelju, Koludrje, Hinje, del Krmelja, Leskovec v Podborštu, del Malega Cirnika, del Osredka pri Krmelju, del Podboršta, Srednik, Svinjsko, Štajngrob, del Velikega Cirnika,
12. Kal pri Krmelju: del Kala pri Krmelju, Kladje pri Krmelju, del Osredka pri Krmelju,
13. Veliki Cirnik: del Velikega Cirnika, del Malega Cirnika, Svinjsko, del Kostanjevice, del Roženberka,
14. Tržišče: Tržišče, Malkovec, Marendol, Pavla vas, Trščina, Škovec, Zgornje Vodale, Spodnje Vodale, Vrhek, Kaplja vas, Skrovnik, Gabrje, del Križa, del Jelovca, del Krmelja, del Polja pri Tržišču,
15. Drušče: Drušče, Rogačice, Češnjice, Znojile pri Studencu,
16. Slančji Vrh: Slančji Vrh, Krsinji Vrh, Gornja Stara vas, Otavnik, Jeperjek,
17. Telče: Telče, del Križa, del Telčic,
18. Gabrijele: Gabrijele, del Krmelja, del Polja pri Tržišču, Spodnje Mladetiče, Pijavice, Zgornje Mladetiče,
19. Zabukovje nad Sevnico: Zabukovje nad Sevnico, Mrzla Planina, del Podgorja ob Sevnični, del Podvrha, Trnovec, Stranje,
20. Podgorje ob Sevnični: del Podgorja ob Sevnični, del Podgorice.
(2) Ob pokopališčih se nahajajo mrliške vežice na naslednjih pokopališčih: Sevnica, Rožno, Boštanj, Log, Loka pri Zidanem Mostu, Razbor, Šentjur na Polju, Studenec, Rovišče pri Studencu, Šentjanž, Kal pri Krmelju, Veliki Cirnik, Tržišče, Telče, Gabrijele in Zabukovje nad Sevnico.
4. člen 
(1) Pokopališča so namenjena pokopavanju umrlih, ne glede na njihovo bivališče, narodnost, raso, spol, jezik, politično in drugo prepričanje, gmotno stanje, rojstvo, izobrazbo, družbeni položaj ali katerokoli drugo osebno okoliščino.
(2) Na pokopališčih, določenih v prejšnjem členu tega odloka, se pokopavajo vsi umrli v območju, za katerega je pokopališče namenjeno, razen če je umrli pred smrtjo izrazil željo, da želi biti pokopan na pokopališču v drugem kraju ali iz drugega kraja, ali če tako želijo svojci umrlega.
5. člen 
(1) Upravljavec pokopališč, navedenih v 3. členu tega odloka, je Občina Sevnica, ki s tem odlokom pooblašča Javno podjetje Komunala d.o.o. Sevnica (v nadaljevanju: upravljavec) za izvajanje pokopališke dejavnosti, ki se nanaša na upravljanje ter urejanje pokopališč, in obsega:
– oddajanje prostorov za grobove v najem,
– urejanje in vzdrževanje pokopališč,
– vodenje evidenc in
– izdajanje ustreznih soglasij skladno s tem odlokom.
(2) Pogrebna dejavnost, ki obsega zagotavljanje 24-urne dežurne službe, je obvezna občinska gospodarska javna služba in jo na območju Občine Sevnica izvaja Javno podjetje Komunala d.o.o. Sevnica.
(3) Prevoz, priprava in upepelitev pokojnika ter priprava in izvedba pogreba je pogrebna dejavnost in je gospodarska dejavnost, ki jo lahko opravljajo fizične ali pravne osebe, če izpolnjujejo zakonske in podzakonske določbe. Pogrebna dejavnost se izvaja skladno z odlokom in v dogovoru z upravljavcem pokopališča, na katerem se vrši pokop.
2. Vrsta in obseg storitev gospodarske javne službe
6. člen 
(1) Pogrebna dejavnost obsega:
– zagotavljanje 24-urne dežurne službe, ki je obvezna gospodarska javna služba ter
– prevoz, ki ga ne zagotavlja 24-urna dežurna služba, pripravo in upepelitev pokojnika ter pripravo in izvedbo pogreba, ki se izvaja na trgu.
(2) Pokopališka dejavnost obsega upravljanje in urejanje pokopališč kot gospodarsko javno službo in ju zagotavlja občina.
7. člen 
(1) 24-urna dežurna služba obsega vsak prevoz od kraja smrti do hladilnih prostorov izvajalca javne službe ali zdravstvenega zavoda zaradi obdukcije pokojnika, odvzema organov oziroma drugih postopkov na pokojniku in nato do hladilnih prostorov izvajalca javne službe, vključno z uporabo le-teh.
(2) Izvajalec 24-urne dežurne službe mora izpolnjevati pogoje iz Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti – ZPPDej (v nadaljevanju: zakon) in ravnati v skladu s pokopališkim redom in drugimi predpisi občine.
(3) Stroški 24-urne dežurne službe vključujejo stroške prevozov, hladilnih prostorov in druge splošne stroške izvajalca, potrebne za izvajanje te službe, v skladu z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen 24-urne dežurne službe. Cenike te obvezne gospodarske javne službe sprejme Občinski svet Občine Sevnica.
8. člen 
(1) Pogrebne dejavnosti se praviloma izvajajo izven pokopališča in obsegajo predvsem:
– urejanje dokumentacije;
– prevoz pokojnika;
– priprava pokojnika;
– upepelitev pokojnika,
– priprava in izvedba pogreba.
(2) Osnovni pogreb obsega prijavo pokopa, pripravo pokojnika, minimalno pogrebno slovesnost in pokop, vključno s pogrebno opremo.
(3) Minimalna pogrebna slovesnost obsega prevoz ali prenos pokojnika iz hladilnih prostorov do mrliške vežice oziroma upepeljevalnice do mesta pokopa.
(4) Pogrebne dejavnosti se izvajajo skladno z zakonom, podzakonskimi akti ter s tem odlokom.
9. člen 
(1) Med pokopališke storitve sodi upravljanje pokopališč, ki obsega:
– urejenost pokopališča,
– izvajanje investicij in investicijskega vzdrževanja,
– oddajo grobov v najem,
– vodenje evidenc ter
– izdajanje soglasij v zvezi s posegi na območju pokopališč.
(2) Urejenost pokopališča obsega naslednje storitve:
– vzdrževanje pokopališč ter pokopaliških objektov in naprav ter druge pokopališke infrastrukture:
1. vzdrževanje objektov, naprav ter druge pokopališke infrastrukture, skupnih glavnih poti, zelenic, dreves, grmovnic, živih mej,
2. odvoz odpadkov,
3. porabo vode in elektrike,
4. nadzorno službo,
5. storitve informacijske pisarne in
6. druga vzdrževalna dela;
– storitve najema pokopaliških objektov in naprav,
– storitve grobarjev in storitve pogrebnega moštva:
1. izkop in zasutje grobne jame,
2. prva ureditev groba, ki zajema odvoz odvečne zemlje in posušenega cvetja na odlagališče,
3. prekop posmrtnih ostankov,
4. prevoz ali prenos krste ali žare iz mrliške vežice oziroma upepeljevalnice do mesta pokopa s položitvijo v grob ali z raztrosom.
3. Pogoji za zagotavljanje in uporabo storitev pokopališke dejavnosti
10. člen 
Upravljavec, kot edini izvajalec javne službe pokopališke dejavnosti na območju Občine Sevnica, mora:
– zagotoviti uporabnikom stalno in kvalitetno izvajanje javne službe,
– zagotoviti vsem uporabnikom pokopaliških storitev po tem odloku storitve pod enakimi pogoji in v enakem obsegu,
– pri izvajanju storitev upoštevati sprejete predpise, standarde in normative,
– skrbeti za razvoj dejavnosti in zagotoviti ustrezne podlage pri oblikovanju programov razvoja dejavnosti ter pripravljati letne plane upravljanja in vzdrževanja pokopališč,
– voditi ločeno poslovne knjige in druge knjigovodske listine ter obračune, skladno z Zakonom o javnih financah in ostalimi predpisi, ki urejajo finančno poslovanje,
– pripraviti letni finančni načrt, v katerem so opredeljeni predvideni prihodki in odhodki ter predvidene aktivnosti posameznega proračunskega leta,
– pripraviti kalkulacijo cen storitev skladno s predpisi in jo posredovati v sprejem Občinskemu svetu Občine Sevnica ter opravljati storitve po potrjenih cenah,
– pripraviti pokopališki red, izdelati pokopališki načrt in opremiti pokopališča skladno z zahtevami zakona in tega odloka,
– uporabljati in vzdrževati infrastrukturne objekte in naprave v skladu z načeli dobrega gospodarja,
– zagotoviti izvedbo obveznosti v rokih, ki jih določa ta odlok,
– izvajati ostale aktivnosti, ki so potrebne za nemoteno opravljanje pokopaliških storitev in njihovo dostopnost uporabnikom.
11. člen 
(1) Pokopališče se zgradi ali obstoječe razširi na območju, ki je določeno s prostorskim planom občine na podlagi ureditvenega načrta, ob tem pa se upošteva potrebe za najmanj 30 let.
(2) Za pokopališče je lahko določeno zemljišče, ki ni močvirnato in kjer podtalne vode ne vplivajo na studence, vodnjake, ribnike, vodno rekreacijske površine in podobno.
(3) Pokopališče mora biti ograjeno z ograjo, zidom oziroma zimzelenim rastlinjem in mora biti odmaknjeno od drugih objektov.
(4) Pokopališče ima zagotovljeno shrambo za orodje in urejen prostor za odlaganje odpadkov. Pokopališče ima praviloma tudi mrliško vežico s sanitarijami, prostorom za svojce in prostor za začetek pogrebnih svečanosti.
12. člen 
(1) Za vsako pokopališče mora upravljavec imeti izdelan pokopališki načrt z razdelitvijo na pokopališke oddelke in grobove.
(2) Pokopališki oddelki, vrste grobov in grobovi morajo biti oštevilčeni. S temi označbami se vsi grobovi vpisujejo v pokopališko knjigo in kataster grobov, ki jo vodi upravljavec.
(3) Načrt vrstnega reda grobov mora biti javno izobešen na vhodu na pokopališče.
13. člen 
(1) Na pokopališčih so lahko naslednje zvrsti grobov:
– klasični (enojni, dvojni, otroški grobovi in grobnice),
– vrstni grobovi,
– grobišča,
– žarni grobovi, namenjeni shranjevanju žar s pepelom umrlih (v enem žarnem grobu je lahko shranjenih več žar, žare pa se lahko shranjujejo tudi v klasične grobove),
– kolumbarium – žarni zid,
– povečani grobni prostor,
– prostor za anonimne pokope,
– prostor za raztros pepela.
(2) Graditev novih grobnic na pokopališčih ni dovoljena.
(3) Na pokopališču ali zunaj njega v njegovi neposredni bližini mora biti zagotovljen prostor za kostnico, to je prostor, v katere se lahko polagajo posmrtni ostanki prekopanih grobov.
(4) Na novih pokopališčih ali na delu pokopališča, kjer se grobovi urejajo prvič, se pokop umrlih opravi po vrstnem redu grobov v dimenzijah, določenih s tem odlokom.
14. člen 
(1) Minimalne mere tlorisne površine grobnega prostora so naslednje:
– za enojni grob je širina 1 m in dolžina 2 m,
– za dvojni grob je širina 2 m in dolžina 2 m,
– za žarni grob je širina 1 m in dolžina 1 m,
– za kolumbarium – žarni zid v skladu z ureditvenim načrtom.
(2) Za otroški grob se lahko določi ustrezne manjše mere (polovične mere).
(3) Na starih delih pokopališča se morajo grobovi prilagajati obstoječemu stanju.
(4) V kolikor so dolžine in širine grobnega prostora določene s projektno dokumentacijo, se upoštevajo dimenzije po projektni dokumentaciji.
(5) Dimenzije grobov se merijo od zunanjega roba grobnega prostora oziroma spomenika, grobne ograje ali robnika.
15. člen 
(1) Jama za grob mora biti praviloma globoka 1,80 m.
(2) Jamo je dovoljeno poglobiti, da je v isti grob možno pred potekom mirovalne dobe opraviti še en pokop. V takem primeru mora biti debelina plasti zemlje nad spodnjo krsto najmanj 0,10 m, nad zgornjo krsto pa najmanj 0,80 m.
(3) Jama za žarni grob mora biti globoka 0,50 m.
(4) Če se žara shrani v obstoječi enojni, dvojni ali otroški grob, se tak grob ne smatra kot žarni grob.
16. člen 
(1) Prekop groba oziroma ponoven pokop pokojnika na isto mesto v grobu je dovoljen po poteku mirovalne dobe.
(2) Mirovalna doba je čas, ki mora preteči od zadnjega pokopa na istem mestu in na istem grobu.
(3) Mirovalna doba za klasični pokop je 10 let. Za pokop z žaro mirovalne dobe ni.
(4) Pred potekom mirovalne dobe se sme grob odpreti le, če to zahtevajo svojci ali druge fizične in pravne osebe, ki imajo interes, da se umrli izkoplje in prenese na drugo pokopališče ali v drugi grob na istem pokopališču, po poprejšnjem soglasju najemnika groba, sicer pa le z dovoljenjem upravljavca, ki o tem obvesti lokalno skupnost.
17. člen 
(1) Ekshumacije (prekopi zaradi sodne preiskave), ki so bile uradno odrejene na zahtevo pravosodnih organov, se opravljajo ob vsakem času. Drugi prekopi se opravljajo v obdobjih, ko temperature ozračja ne presegajo +10 oC, praviloma od 1. oktobra do 31. marca.
(2) Za izkop se uporabljajo predpisi o izkopu umrlih.
(3) Prekop posmrtnih ostankov je dovoljen samo v navzočnosti pooblaščenega zdravnika.
18. člen 
(1) Grobovi se lahko uredijo in nanje postavijo nagrobni spomeniki in druga obeležja v skladu s pokopališkim načrtom in pridobljenim soglasjem upravljavca pokopališča.
(2) Spomeniki, nagrobni okviri in druga obeležja, ne smejo segati preko grobnega prostora.
(3) Zasajanje visoko rastočega drevja ni dovoljeno. Dovoljena je zasaditev nizkega grmičevja, trajnih in drugih okrasnih rastlin, ki pa ne smejo segati izven meja groba.
(4) Če najemnik groba postavi okvir, nagrobni spomenik ali drugo obeležje v nasprotju z opredelitvami pokopališkega načrta ali brez soglasja upravljavca, mora nepravilnost odpraviti v 30 dneh po prejemu pisnega obvestila.
(5) V primeru, da najemnik nepravilnost ne odpravi, opravi to upravljavec na stroške najemnika.
19. člen 
(1) Za obdobje od pokopa do postavitve spomenika in v primerih, ko spomenik iz določenih razlogov ne bo postavljen, določi in postavi upravljavec pokopališča enotno obeležje (prehodno), glede na minuli življenjski nazor umrlega.
(2) Za razširitev obstoječih pokopališč in za pokopališča na novih lokacijah, so dovoljena le obeležja (trajna) v predpisanih izmerah, skladno z načrtom pokopališča in pridobljenim soglasjem upravljavca.
20. člen 
(1) Pokopališče se opusti na podlagi odločitve občine.
(2) Pred sprejetjem odločitve o opustitvi pokopališča morata dati svoje mnenje pristojna zdravstvena inšpekcija in pristojni zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine.
(3) Opuščeno pokopališče se sme po 10 letih od zadnjega pokopa uporabiti za ureditev parkov, za druge namene pa šele po 30 letih od zadnjega pokopa.
(4) Preden se opuščeno pokopališče uporabi za druge namene, ga je treba prekopati, posmrtne ostanke pa prenesti v skupno grobišče na pokopališče, ki je v uporabi.
4. Pogoji za zagotavljanje in uporabo storitev pogrebne dejavnosti
21. člen 
Izvajalci javne službe pogrebnih storitev, ki jih uporabniki iščejo prosto na trgu, morajo:
– biti registrirani za izvajanje dejavnosti po tem odloku, oziroma morajo imeti obrtno dovoljenje za opravljanje dejavnosti in ostala potrebna soglasja in dovoljenja pristojnih organov,
– zagotavljati izvajanje storitev v skladu z zakonodajo in predpisanimi standardi in normativi,
– spoštovati pokopališki red in
– uporabljati infrastrukturne objekte in naprave v skladu z načeli dobrega gospodarja.
22. člen 
(1) Pokop umrlega prijavi upravljavcu njegov družinski član ali oseba, ki je z njim stalno živela oziroma ga je po predpisih morala vzdrževati in zanj skrbeti. Če takih oseb ni, lahko pokop prijavi delodajalec, občina, pristojen center za socialno delo, uprava bolnišnice oziroma druga zdravstvena ali socialna ustanova ali skupnost stanovalcev. Pokop umrlega lahko upravljavcu prijavi tudi izvajalec pogrebnih storitev.
(2) Prijavi iz prvega odstavka tega člena je potrebno priložiti uradno izdano listino o prijavi smrti.
23. člen 
(1) Prevoz umrlega s kraja smrti do hladilnih prostorov izvajalca javne službe ali zdravstvenega doma zaradi obdukcije pokojnika, odvzema organov oziroma drugih postopkov na pokojniku in nato nazaj do hladilnih prostorov izvajalca javne službe, opravi izvajalec 24-urne dežurne službe.
(2) Izvajalec ostalih pogrebnih storitev pa prevzame slednjega od izvajalca obvezne gospodarske javne službe 24-urne dežurne službe.
24. člen 
(1) Umrli praviloma leži v mrliški vežici.
(2) Ležanje umrlega na domu ni dovoljeno v večstanovanjskih objektih.
(3) Umrli lahko leži tudi na drugem kraju, ob soglasju lastnika oziroma upravljavca prostora in upravljavca pokopališča.
25. člen 
K pokopu ali upepelitvi se pristopi v rokih in na način, ki ga določa zakon.
26. člen 
(1) Pokop v smislu tega odloka je pokop posmrtnih ostankov oziroma upepeljenih ostankov umrlega ter druga dela, ki jih je potrebno opraviti v zvezi s pokopom in jih, skladno z zakonom, tem odlokom in dogovorom s svojci umrlega, izvede izvajalec pogrebnih storitev.
(2) Svojci umrlega so: oseba, ki je stalno živela z umrlim (zakonec ali oseba, katere dalj časa trajajoča življenjska skupnost z umrlim ima po zakonu pravne posledice kot zakonska zveza), polnoletni otroci umrlega, posvojenci, starši umrlega in drugi, ki so stalno živeli z umrlim oziroma njegovi najbližji sorodniki.
27. člen 
(1) Pokop se opravi na pokopališču. O pokopu upravljavec pokopališča praviloma obvesti javnost z obvestilom na oglasni deski pokopališča ali vaške skupnosti. Vrste pokopov so opredeljene z zakonom.
(2) V Občini Sevnica se opravljajo pokopi vsak dan od 8. do 18. ure.
(3) Pokop umrlega izven pokopališča ali raztrositev pepela umrlega iz žare na določenem kraju izven pokopališča je dovoljen samo v izjemnih primerih in na podlagi dovoljenja upravljavca, ki o tem obvesti lokalno skupnost.
(4) Raztros pepela umrlega iz žare ni dovoljen na zemljišču last Občine Sevnica ali na javnem dobrem, razen v območju posamičnega pokopališča.
28. člen 
(1) Pogrebna svečanost je sestavni del pogreba in ima javni značaj. Pogrebna svečanost se mora opraviti z vso pieteto do umrlega.
(2) Način pokopa in pogrebne svečanosti je treba opraviti v skladu z voljo umrlega in pokopališkim redom, ki natančneje opredeljuje način pokopa in pogrebne svečanosti.
(3) Če umrli ni izrazil svoje volje, odloči o tem naročnik pogreba. Če naročnika pogreba iz vrst svojcev ni, odloča o načinu pokopa občinska uprava Občine Sevnica.
(4) Naročnik lahko izbira med naslednjimi načini izvedbe pogrebne svečanosti:
– javna pogrebna svečanost,
– pokop v družinskem krogu,
– anonimni pokop.
(5) Za organizacijo pogrebne svečanosti poskrbi izvajalec pogrebne dejavnosti v dogovoru s svojci umrlega. Čas pogrebne slovesnosti in pokopa določi upravljavec pokopališča v dogovoru z naročnikom pogreba in izvajalcem pogrebne dejavnosti.
29. člen 
(1) Pogrebna svečanost se prične na poslovilnem prostoru pokopališča.
(2) Na željo umrlega ali svojcev se lahko opravi verski obred.
30. člen 
(1) Pogrebni sprevod se odvija od kraja, kjer se prične pogrebna svečanost do groba na pokopališču.
(2) Če umrli leži v mrliški vežici na pokopališču, se pogrebna svečanost opravi od mrliške vežice do groba.
(3) V času pogrebne svečanosti lahko krsto ali žaro pokojnika nesejo do groba tudi druge osebe, če je to želja pokojnega ali njegovih bližnjih svojcev.
31. člen 
(1) Vrstni red pogrebnih insignij in udeležencev pogreba ter potek samega obreda se opravi v skladu s pravilnikom upravljavca oziroma na krajevno običajen način.
(2) V primeru verskega obreda lahko sprevod vstopi tudi v objekt verske skupnosti.
32. člen 
(1) Za oborožene sile Republike Slovenije in organe za notranje zadeve, ki sodelujejo pri pogrebnih svečanostih, kakor tudi za organizacijo in potek vojaških pogrebov, veljajo njihova pravila ter pravila tega odloka.
(2) Vsake druge posebne svečanosti na pokopališču (posebni običaji društev, obletnice, proslave, obeležja ipd.) se opravijo v dogovoru z upravljavcem oziroma izvajalcem, s katerim se dogovori za izvedbo takšnih svečanosti.
33. člen 
Najkasneje eno uro po končani slovesnosti je izvajalec pokopa dolžan grob zasuti in ga začasno primerno urediti tako, da ne poškoduje sosednjih grobov.
34. člen 
(1) Stroške pogreba mora poravnati naročnik pogreba.
(2) Če naročnika pogreba ni, mora stroške pogreba poravnati občina, ki je prijavila pokop. Plačnik pogreba je lahko tudi druga fizična ali pravna oseba.
(3) Plačilo osnovnega pogreba ne sme presegati višine posebne oblike izredne denarne socialne pomoči kot pomoči pri kritju stroškov pogreba in posebne oblike izredne denarne socialne pomoči po smrti družinskega člana, kot ju določa zakon, ki ureja socialno varstvene prejemke. Izvajalec pogrebne dejavnosti mora zagotavljati minimalni pogreb v skladu s prejšnjim stavkom.
(4) Cene pogrebnih storitev in opreme morajo biti naročnikom pogreba na voljo na vidnem mestu v prostorih izvajalca pogrebne dejavnosti za poslovanje ter objavljene na njegovih spletnih straneh ali na krajevno običajen način. Razvidne morajo biti tudi iz specifikacije vseh posameznih opravljenih pogrebnih storitev in opreme na računu izvajalca pogrebne storitve.
(5) Določila tega člena se smiselno uporabljajo tudi za stroške 24-urne dežurne službe.
(6) V primeru, da poravna stroške pokopa Občina Sevnica, ima le-ta pravico do povračila pogrebnih stroškov iz zapuščine umrlega.
5. Oddajanje prostorov za grobove v najem
35. člen 
(1) Najemnik groba sklene ob prijavi pokopa najemno pogodbo za grob z upravljavcem pokopališča.
(2) Ob prijavi pokopa oziroma sklenitvi najemne pogodbe se najemniku dodeli en grobni prostor. Na osebno željo najemnika se dodeli še dodaten grobni prostor, za katerega se plača ekonomska cena v enkratnem znesku. Ekonomska cena je enaka stroškom za pridobitev novega grobnega prostora.
(3) Ob smrti najemnika groba se morajo dediči najemnika dogovoriti, kateri izmed dedičev bo prevzel pravico do najema groba. Če dedič najemnika groba ne uveljavi pravice do najema groba v 90 dneh po smrti najemnika, izgubi pravico do najema groba.
36. člen 
(1) Prostore za grobove (v nadaljevanju: grobni prostor) daje v najem upravljavec v skladu s tem odlokom in zakonom.
(2) Pogoji najema se določijo z najemno pogodbo med najemnikom in upravljavcem, ki določa najmanj:
– podatke o grobu in najemniku groba,
– dobo najema grobnega prostora,
– pravice in obveznosti upravljavca in najemnika groba,
– višino in način plačevanja grobnine,
– ukrepe, če najemnik grobnega prostora ne bi uredil v skladu z ureditvenim načrtom pokopališča in določili tega odloka,
– ukrepe v primeru neizvrševanja pogodbenih obveznosti, možnosti podaljšanja najemne pogodbe in
– razloge za predčasno prekinitev pogodbenega razmerja.
37. člen 
(1) Grobni prostor se daje v najem za nedoločen čas. Izjema je vrstni grob, ki se odda v najem za določen čas, po preteku dobe pa najema ni mogoče obnoviti ali podaljšati. Za leto, v katerem se sklene najemna pogodba za nov grob, se grobnina za najem grobnega prostora plača v sorazmernem delu do konca letnega obdobja.
(2) Če želi najemnik groba odstopiti od najemne pogodbe pred potekom mirovalne dobe, mora plačati grobnino do konca poteka mirovalne dobe.
(3) Pravico do najema grobnega prostora ima tisti, ki je poravnal stroške pokopa. To pravico je mogoče prenesti na drugega samo s spremembo najemne pogodbe.
38. člen 
(1) Grobnina za grobni prostor se plačuje letno, na podlagi računov izstavljenih s strani upravljavca glede na vrste grobov navedenih v 13. členu tega odloka.
(2) Višino grobnine določi Občinski svet Občine Sevnica s cenikom.
(3) Grobnine morajo pokriti stroške rednega vzdrževanja pokopališča in objektov ter manjše investicijske posege.
39. člen 
(1) Najemnik lahko odpove pogodbo, vendar pa odpoved stopi v veljavo s 1. januarjem prihodnjega leta, od dne ko je najemnik upravljavcu pisno sporočil odpoved.
(2) Upravljavec mora pisno opozoriti najemnika o prenehanju najemne pogodbe in ga opozori, da je dolžan odstraniti opremo groba najkasneje v 15 dneh po poteku in razveljavitvi najemne pogodbe. Če tega ne stori, stori to upravljavec na najemnikove stroške.
(3) Obveznosti upravljavca navedene v prejšnjemu odstavku tega člena veljajo tudi v primeru, da upravljavec sam razveljavi najemno pogodbo.
40. člen 
(1) V času od odstranitve opreme groba do poteka mirovalne dobe in ponovne oddaje grobnega prostora drugemu najemniku, skrbi za minimalno vzdrževanje opuščenega groba upravljavec pokopališča.
(2) Sredstva za vzdrževanje iz prejšnjega odstavka tega člena zagotavlja upravljavec.
41. člen 
(1) Upravljavec razveljavi najemno pogodbo v naslednjih primerih:
– če najemnik grobnega prostora po predhodnem opozorilu ne poravna svojih obveznosti,
– če najemnik kljub opozorilom ne vzdržuje groba skladno s tem odlokom, pogodbo in pokopališkim redom,
– ob opustitvi pokopališča,
– kadar tako zahteva načrt preureditve pokopališča.
(2) Po razveljavitvi najemne pogodbe se smatra grobni prostor kot opuščen grob do konca mirovalne dobe, nakar se prekoplje in odda drugemu najemniku.
42. člen 
(1) Po poteku mirovalne dobe in po poteku najemne pogodbe se grob prekoplje in grobni prostor odda novemu najemniku.
(2) Posmrtni ostanki pokopanih v prekopanem grobu se prenesejo v kostnico.
(3) Upravljavec pokopališča je dolžan zavarovati vrednostne predmete, ki se najdejo ob prekopu grobov ter jih shraniti. Najdene predmete mora upravljavec izročiti upravičencu, če je ta znan, sicer ravna v skladu z veljavnimi predpisi.
6. Vzdrževanje reda, čistoče in miru na pokopališčih
43. člen 
(1) Za red in vzdrževanje pokopališča je odgovoren upravljavec pokopališča. Ta skrbi za pokopališke poti, zgradbe, ograje, žive meje, spomenike in obeležja splošnega pomena ter druge komunalne naprave.
(2) Upravljavec se enkrat letno uskladi o letnem oziroma večletnem planu vzdrževanja pokopališča s krajevno skupnostjo glede na lego posameznega pokopališča.
(3) Za red in vzdrževanje grobov so odgovorni najemniki grobov.
(4) Za sakralne objekte v sklopu pokopališča skrbi lastnik teh objektov ali izvajalec javne službe, če ga lastnik za to pooblasti.
(5) Zidarska, kamnoseška, kovino strugarska in druga dela, ki se izvajajo z namenom urejanja pokopališč ter grobov, in s tem povezanimi prevozi, se lahko opravljajo le s predhodnim soglasjem upravljavca. Upravljavec mora zagotavljati enakopravno obravnavo kamnosekov, vrtnarjev in drugih izvajalcev storitev na pokopališču.
(6) Na pokopališču in v neposredni bližini območja pokopališča v času pogrebnih svečanosti niso dovoljene dejavnosti, ki motijo potek pogrebne svečanosti (npr. povzročanje hrupa, vpitje, moteči zvoki in podobno). Upravljavec pokopališča povzročitelja na to opozori pred začetkom pogrebne svečanosti.
(7) Pokopališki red mora biti izobešen na pokopališču.
44. člen 
(1) Najemniki grobnih prostorov in obiskovalci pokopališča morajo:
– na pokopališču in objektih pokopališča izražati dostojanstvo do umrlih,
– redno vzdrževati grobove, odlagati odpadke v zabojnike za odpadke,
– postavljati spomenike in urejati grobove v skladu z načrtom ureditve pokopališča,
– obveščati upravljavca pokopališča o vseh pomembnejših spremembah v zvezi z najemom grobnega prostora.
(2) Najemnikom grobnih prostorov in obiskovalcem pokopališč ter mrliške vežice je prepovedano:
– nedostojno vedenje, vpitje, razgrajanje in podobno,
– stopanje in hoja po grobovih,
– voditi živali na pokopališče,
– odlaganje odpadkov izven določenega prostora,
– trganje zelenja in cvetja na tujih grobovih,
– onesnaževanje pokopališča in poškodovanje prostorov, naprav, predmetov in nasadov,
– vožnja in puščanje koles in motornih vozil na pokopališču,
– poškodovanje grobov,
– odlaganje robnikov, spomenikov in drugega materiala, ki ostane od prenove grobov, v zabojnike ali koše za smeti,
– postavljanje in odstranjevanje spomenikov brez predhodnega soglasja upravljavca pokopališča.
45. člen 
(1) Najemniki grobov so dolžni vzdrževati grobove in vmesne prostore med grobovi.
(2) Če je grob tako zanemarjen, da kvari videz sosednjih grobov in pokopališča kot celote, se smatra, da je zapuščen. Upravljavec pokopališča je dolžan v takem primeru najemnika opozoriti ter določiti rok za ureditev groba, kateri ne more biti daljši od dveh mesecev. Po preteku tega roka upravljavec pokopališča razveljavi najemno pogodbo, kolikor najemnik ne izpolni zahteve.
(3) Šteje se, da je grob nevzdrževan takrat, kadar nagrobna znamenja ogrožajo varnost ljudi oziroma je tako zanemarjen, da kvari estetski videz pokopališča.
III. PRAVICE IN OBVEZNOSTI UPORABNIKOV STORITEV JAVNE SLUŽBE 
46. člen 
Uporaba storitev javnih služb po tem odloku je obvezna za vse, ki se odločijo, da jih bodo koristili na območju Občine Sevnica.
47. člen 
(1) Uporabniki pokopališke dejavnosti, ki jo izvaja izključno upravljavec, imajo vse pravice in obveznosti, ki izhajajo iz tega odloka, pokopališkega reda in najemne pogodbe za grobni prostor.
(2) Uporabniki pogrebnih storitev, katerih izvajalca si izberejo prosto na trgu, pravice in obveznosti dogovorijo z izbranim izvajalcem.
IV. PRAVICE IN OBVEZNOSTI UPRAVLJAVCA 
48. člen 
Upravljavec ima naslednje pravice in obveznosti:
– ugotavlja pravilnost mrliških dokumentov za dovolitev pokopa,
– skrbi za urejenost in vzdrževanje pokopališča z vsemi objekti in napravami, vključno s funkcionalnimi površinami posameznih objektov,
– skrbi za red in čistočo na pokopališču ter v in ob objektih in njihovi neposredni okolici,
– oddaja prostore za grobove v najem in vodi register sklenjenih pogodb,
– določa mesto, datum in uro pokopa, praviloma v dogovoru z naročnikom,
– izdelati mora pokopališki kataster in načrt pokopališča z razdelitvijo na polja, vrste in grobove z ustreznimi oznakami, in o tem voditi ustrezno evidenco,
– izdelati in sproti dopolnjevati evidenco najemnikov grobov in pokopanih oseb v posameznem grobu, z datumom pokopa,
– skrbi za organizacijo javne pogrebne svečanosti,
– opravlja pokope in prekope pokojnikov in nadzira razna dela na pokopališču ter skrbi za ustrezno zavarovanje sosednjih grobov,
– skrbi za urejenost in vzdrževanje skupnih grobišč žrtev vojn in njihovih obeležij na območju pokopališč,
– daje soglasja za ureditev grobov in postavitev spomenikov,
– pobira grobnino za grobove in najemnino za mrliške vežice,
– pri prekopu najdene vrednostne predmete shrani in jih izroči upravičencu, če je ta znan oziroma ravna v skladu s predpisi.
V. VIRI FINANCIRANJA JAVNE SLUŽBE IN NAČIN OBLIKOVANJA VIŠINE GROBNINE ZA GROBNI PROSTOR IN CEN OSTALIH STORITEV JAVNE SLUŽBE 
49. člen 
(1) Izvajalec javne službe pokopališke dejavnosti pridobiva sredstva:
– iz grobnin za grobne prostore,
– iz najemnin za mrliško vežico,
– iz prodaje ostalih storitev,
– iz proračuna občine,
– iz sredstev krajevne skupnosti in fizičnih oseb ter
– iz drugih virov.
(2) Izvajalec javne službe pogrebnih storitev pridobiva finančna sredstva iz plačil za storitve, ki jih zaračunava uporabnikom neposredno.
50. člen 
(1) Stroški, ki oblikujejo ceno storitev grobnine za grobne prostore in najemnine za uporabo mrliške vežice obsegajo predvsem:
– strošek električne energije,
– strošek odvoza in odlaganja komunalnih odpadkov,
– strošek porabe vode,
– strošek zavarovalnih premij,
– stroške tekočega vzdrževanja pokopališč, mrliške vežice in ostalih komunalnih objektov in naprav,
– stroške investicijskega vzdrževanja pokopališč, mrliške vežice in ostalih komunalnih objektov in naprav,
– strošek storitev,
– strošek dela,
– amortizacijo,
– druge stroške vezane na zagotavljanje nemotenega delovanja pokopališč, mrliške vežice in ostalih komunalnih objektov in naprav.
(2) Cene najema grobnega prostora se diferencirajo glede na velikost grobnega prostora.
(3) S sklepom Občinskega sveta Občine Sevnica se določi:
– grobnina za najem grobnega prostora,
– najemnina za uporabo mrliške vežice.
(4) Občina lahko subvencionira ceno grobnine ali najema s posebnim sklepom, s katerim opredeli katerim skupinam uporabnikov bo iz proračuna krila del cene izvajanja pokopališke dejavnosti. Z upoštevanjem višine potrjene cene izvajalca pokopališke dejavnosti in akta, s katerim se opredeli subvencija občine za posamezne skupine ali vse uporabnike, se izdela cenik storitev za uporabnike, ki ga izvajalec uporablja pri zaračunavanju dela svoje cene neposredno uporabnikom.
(5) Pri oblikovanju cen ostalih storitev, ki jih izvajalec pokopaliških storitev lahko ponuja uporabnikom pokopališč, vendar pa niso predmet izvajanja javne gospodarske službe, se upošteva tudi morebitne ostale stroške storitev in materiala ter stanje na trgu.
(6) Stroški, ki oblikujejo ceno pogrebnih storitev, so v pristojnosti izvajalca pogrebnih storitev, ki svoje cene oblikuje skladno z zakonodajo in trgom.
51. člen 
(1) Oblikovanje, potrditev in uveljavitev cen iz prvega, drugega in tretjega odstavka prejšnjega člena tega odloka, poteka skladno z zakonom in ostalimi predpisi, potrdi pa jih Občinski svet Občine Sevnica.
(2) Za oblikovanje in pravilno potrditev in uveljavitev cen iz šestega odstavka prejšnjega člena je odgovoren izvajalec pogrebnih storitev po tem odloku.
VI. VRSTA IN OBSEG OBJEKTOV IN NAPRAV, POTREBNIH ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE 
52. člen 
(1) Infrastrukturni objekti in naprave potrebne za izvajanje javne službe pokopališke dejavnosti po tem odloku so v lasti ali v najemu izvajalca pokopaliških storitev, in so:
– pokopališki zid,
– mrliška vežica in prostor za svojce,
– prostor za orodje,
– vodovodni in električni priključek,
– javna razsvetljava,
– opremljen prostor za odlaganje smeti.
(2) Naprave in oprema potrebna za izvajanje javne službe pokopališke dejavnosti po tem odloku so v lasti ali najemu izvajalca pokopališke dejavnosti, in so:
– oprema mrliške vežice in spremljajočih prostorov,
– prapori in zastave,
– oprema prostorov za odlaganje smeti,
– orodje za vzdrževanje in urejanje pokopališča.
(3) Oprema in naprave, ki jih potrebuje izvajalec pogrebnih storitev, so v lasti ali najemu izvajalca le-teh.
VII. NADZOR NAD IZVAJANJEM POGREBNE IN POKOPALIŠKE DEJAVNOSTI 
53. člen 
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo občinska uprava Občine Sevnica, pristojni prekrškovni organ in občinska inšpekcija, skladno s tem odlokom in zakonom.
VIII. KAZENSKE DOLOČBE 
54. člen 
(1) Z globo 2.000 EUR se kaznuje pravna oseba ali samostojni podjetnik, ki izvaja gospodarske javne službe po tem odloku:
– če opusti predpisana ravnanja iz tega odloka ali
– če ravna v nasprotju z določili tega odloka.
(2) Z globo 500 EUR se kaznuje odgovorna oseba pravne osebe, uporabnik storitev gospodarskih javnih služb, ki jih opredeljuje ta odlok ali posameznik – uporabnik storitev po tem odloku:
– če opusti predpisana ravnanja iz tega odloka ali
– če ravna v nasprotju z določili tega odloka.
(3) Z globo 200 EUR se kaznuje posameznik – najemnik grobnega prostora, ki krši določila iz prvega odstavka 44. člena tega odloka.
IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
55. člen 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o izvajanju gospodarske javne službe pokopališke in pogrebne dejavnosti, urejanju pokopališč ter o pogrebnih svečanostih v Občini Sevnica (Uradni list RS, št. 84/06, 48/11 in 11/14).
56. člen 
(1) Izvajalec 24-urne dežurne službe je dolžan najkasneje do 31. 12. 2019 predložiti elaborat o oblikovanju cen storitev javne službe občinskemu svetu.
(2) Gospodarsko javno službo pokopališke dejavnosti prične izvajalec po tem odloku izvajati s 1. 1. 2020, do tega datuma se izvaja preko krajevnih skupnosti v Občini Sevnica, v Krajevni skupnosti Sevnica jo izvaja Javno podjetje Komunala d.o.o. Sevnica.
(3) Izvajalec gospodarske javne službe pokopališke dejavnosti po tem odloku mora skupaj z Občino Sevnica in s krajevnimi skupnostmi v Občini Sevnica, kot dosedanjimi izvajalci pogrebne in pokopališke dejavnosti, urejanja pokopališč ter pogrebne svečanosti, najkasneje v roku šestih mesecih po uveljavitvi tega odloka zagotoviti pokopališki načrt in kataster komunalnih naprav za vsa pokopališča, pri čemer je potrebno upoštevati obstoječe stanje pokopališč in predvideno širitev.
(4) Izvajalec gospodarske javne službe pokopališke dejavnosti po tem odloku mora skupaj s krajevnimi skupnostmi v Občini Sevnica in Občino Sevnica, najkasneje do 31. 12. 2019 opraviti prenos infrastrukturnih objektov in naprav ter vse opreme za izvajanje gospodarske javne službe.
(5) Izvajalec pokopališke dejavnosti po tem odloku mora najkasneje v roku dvanajstih mesecev po uveljavitvi tega odloka:
– skleniti najemne pogodbe z najemniki grobnih prostorov,
– vzpostaviti kataster grobov,
pri čemer je potrebno upoštevati obstoječe stanje.
(6) Izvajalec pokopališke dejavnosti pripravi cenik skladno s tem odlokom in ga poda v potrditev občinskemu svetu do 31. 12. 2019 ter se uporablja od 1. 1. 2020 dalje. Cena grobnine in najema mrliške vežice se v letu 2020 za uporabnika ne spremeni, tako da jim izvajalec zaračuna ceno, ki jo je sprejel svet posamezne krajevne skupnosti in potrdil občinski svet. Razlika cene do predračunske vrednosti določene od izvajalca pokopališke dejavnosti se krije iz proračuna Občine Sevnica kot subvencija k ceni. S 1. 1. 2021 se določijo in uporabljajo cene skladno s tem odlokom in sklepom občinskega sveta.
(7) Določila tega odloka glede velikosti grobnega prostora in višine nagrobnih spomenikov se za obstoječe grobove ne uporabljajo, ob pogoju, da obstoječi grobovi ne kvarijo splošen izgled pokopališča.
(8) Na novih pokopališčih morajo biti velikosti grobnega prostora v skladu z določbami tega odloka ter v skladu s pravilnikom upravljavca pokopališča.
57. člen 
(1) Pokopališče Rožno, ki leži v Krajevni skupnosti Rožno-Presladol na območju Občine Krško, je pokopališče, na katerem se izvajajo pokopi pokojnikov iz Krajevne skupnosti Blanca (Občina Sevnica) in pokopi pokojnikov iz Krajevne skupnosti Rožno-Presladol (Občina Krško).
(2) Na podlagi Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti in tega odloka Občinski svet Občine Sevnica določi za upravljavca pokopališča Rožno Občino Sevnica, ki uredi upravljanje pokopališča v skladu s svojimi akti.
(3) Občina Krško in Občina Sevnica v skladu z zakonom, ki ureja ravnanje s stvarni premoženjem države in lokalne skupnosti, s posebno pogodbo uredita vsebino upravljanja pokopališča.
58. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0007/2017
Sevnica, dne 28. marca 2019
Župan 
Občine Sevnica 
Srečko Ocvrik l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti