Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2019 z dne 5. 4. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2019 z dne 5. 4. 2019

Kazalo

986. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o subvencioniranju komunalnega prispevka mladim družinam in mladim investitorjem za gradnjo individualnih stanovanjskih stavb v Občini Sevnica, stran 2762.

  
Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 23. člena Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 46/14, 27/18) ter 18. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 46/15 – UPB, 17/17 in 44/18) je Občinski svet Občine Sevnica na 5. redni seji dne 27. 3. 2019 sprejel
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o subvencioniranju komunalnega prispevka mladim družinam in mladim investitorjem za gradnjo individualnih stanovanjskih stavb v Občini Sevnica 
1. člen
V 6. členu Pravilnika o subvencioniranju komunalnega prispevka mladim družinam in mladim investitorjem za gradnjo individualnih stanovanjskih stavb v Občini Sevnica (Uradni list RS, št. 33/18) se:
– drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(2) Vlogo investitor lahko poda v roku 6 mesecev po pridobitvi dokončnega oziroma pravnomočnega gradbenega dovoljenja.«;
– druga alineja tretjega odstavka spremeni tako, da se glasi:
»– dokazilo o poravnanem komunalnem prispevku za gradnjo individualne stanovanjske stavbe (potrjeni plačilni nalog ali bančni izpis o izvedenem plačilu);«;
– v tretji alineji tretjega odstavka za besedilom »mlade družine« doda besedilo »ali mladega investitorja«.
2. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0003/2019
Sevnica, dne 28. marca 2019
Župan 
Občine Sevnica 
Srečko Ocvirk l.r.