Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2019 z dne 5. 4. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2019 z dne 5. 4. 2019

Kazalo

985. Odlok o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja Komunala d.o.o. Sevnica, stran 2762.

  
Na podlagi 3., 25., 26. in 28. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40), Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – Odl. US, 76/08, 100/08 – Odl. US, 79/09, 14/10 – Odl. US, 51/10, 84/10 – Odl. US, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO) in 18. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 46/15 – UPB, 17/17 in 44/18) je Občinski svet Občine Sevnica na 5. redni seji dne 27. 3. 2019 sprejel
O D L O K 
o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja Komunala d.o.o. Sevnica 
1. člen 
V 5. členu Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja Komunala d.o.o. Sevnica (Uradni list RS, št. 2/17 in 27/18) se v prvem odstavku:
– doda glavna dejavnost, ki se glasi:
»4. F 43.210 Inštaliranje električnih napeljav in naprav«;
– ostale glavne dejavnosti ustrezno preštevilčijo;
– dodata dve drugi dejavnosti komunalnega značaja, ki se glasita:
»C 33.130 Popravila elektronskih in optičnih naprav
C 33.140 Popravila električnih naprav«.
2. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0004/2019
Sevnica, dne 28. marca 2019
Župan 
Občine Sevnica 
Srečko Ocvirk l.r.