Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2019 z dne 5. 4. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2019 z dne 5. 4. 2019

Kazalo

Št. 672-1/2019-4 Ob-1842/19, Stran 699
Na podlagi 17. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17), 8. člena Odloka o postopku in merilih za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa v Občini Vipava (Uradni list RS, št. 17/18) ter Sklepa o letnem programu športa v Občini Vipava za leto 2019, Občina Vipava, Glavni trg 15, 5271 Vipava, objavlja
javni razpis 
za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa v Občini Vipava za leto 2019
I. Občina Vipava bo v letu 2019 sofinancirala naslednje športne programe:
1. Interesno športno vzgojo predšolskih otrok, šoloobveznih otrok, mladine, študentov ter otrok in mladine s posebnimi potrebami, ki se prostovoljno ukvarjajo s športom zunaj obveznega izobraževalnega programa
2. Športno vzgojo otrok in mladine usmerjene v kakovostni in vrhunski šport
3. Kakovostni šport
4. Vrhunski šport
5. Športno rekreacijo
6. Šport invalidov
7. Šport starejših
8. Usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu
9. Raziskovalno dejavnost
10. Informacijski sistem na področju športa
11. Udeležbo in organizacijo mednarodnih, državnih, medobčinskih in občinskih športnih prireditev
12. Delovanje športnih zvez in društev
13. Gradnjo in adaptacijo športnih objektov ter nabavo opreme
II. Višina sredstev za sofinanciranje športnih programov znaša 65.000,00 €. Sredstva pridobljena na javnem razpisu morajo biti porabljena v letu 2019.
III. Vloge prejete na javni razpis bodo vrednotene v skladu z Odlokom o postopku in merilih za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa v Občini Vipava (Uradni list RS, št. 17/18).
IV. Pravico do sofinanciranja programov športa imajo izvajalci športnih programov, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da imajo sedež na območju Občine Vipava (pogoj ne velja za javne zavode, katerih ustanoviteljica ali soustanoviteljica je Občina Vipava)
– da imajo v svoji dejavnosti registrirano športno dejavnost
– da imajo zagotovljene materialne, kadrovske, organizacijske in prostorske pogoje, za uresničitev načrtovanih športnih programov in aktivnosti
– da imajo registrirano dejavnost športa najmanj eno leto
– da imajo urejeno evidenco članstva za programe, za katere kandidirajo na javnem razpisu; evidenco o registriranih tekmovalcih ter evidenco o plačani članarini (društva)
– da so v pogodbeno določenem roku oddali poročila o realizaciji letnega programa športa za preteklo leto in poročilo o namenski porabi teh sredstev (vsebinsko in finančno poročilo).
Ne sofinancira se programov, ki so sofinancirani iz drugih javnih razpisov Občine Vipava ali iz posebnih proračunskih postavk Občine Vipava.
V. Rok za oddajo vlog je ponedeljek, 6. 5. 2019. Prijave z zahtevano dokumentacijo se pošlje po pošti na naslov Občina Vipava, Glavni trg 15, 5271 Vipava ali odda v sprejemno pisarno Občine Vipava. Prijavo se odda v zaprti kuverti, z oznako na prednji strani kuverte: »Ne odpiraj – Razpis šport 2019«. Na hrbtni strani kuverte se izpiše polni naslov pošiljatelja. Šteje se, da je prijava pravočasna, če je bila zadnji dan roka osebno prinesena v sprejemno pisarno Občine Vipava v času uradnih ur (od 8. do 12. ure ter od 13. do 15. ure), oziroma, če je bila zadnji dan roka oddana priporočeno po pošti.
Občina Vipava si pridružuje pravico, da morebitne spremembe in dopolnitve razpisa objavi kot popravek na spletnih straneh Občine Vipava, največ 10 dni pred zaključkom razpisa.
Prijavi se priložijo obrazci in drugi dokumenti navedeni v razpisni dokumentaciji, ki jo zainteresirani dobijo v sprejemni pisarni Občine Vipava ali na spletnih straneh občine: www.vipava.si.
Dodatne informacije o javnem razpisu lahko izvajalci športnih programov dobijo na tel. 05/36-43-411 – Majda Sever.
VI. Prejete vloge bo strokovna komisija odpirala predvidoma v torek, 7. 5. 2019, po vrstnem redu, po katerem so bile prejete. Sklep o izbiri bodo prijavljeni izvajalci prejeli predvidoma v roku 60 dni po izteku roka za oddajo prijav. Z izbranimi izvajalci bo sklenjena pogodba o sofinanciranju.
Občina Vipava