Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2019 z dne 5. 4. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2019 z dne 5. 4. 2019

Kazalo

Št. 8451-6/2019-8-DGZR Ob-1824/19, Stran 646
Na podlagi 102. člena Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo in 97/10), 8. člena Zakona o gasilstvu (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo), 58. člena Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 9/11 in 83/12) ter Koeficienti razvitosti občin za leti 2018 in 2019 (Ministrstvo za finance, št. 007-817/2017/9 z dne 5. 1. 2018), Ministrstvo za obrambo, Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana, objavlja
razpis 
za sofinanciranje gasilske zaščitne in reševalne opreme za obdobje od 1. 5. 2018 do 30. 4. 2019
1. Podatki o razpisu
Namen in cilj razpisa:
Namen razpisa je sofinanciranje nabave določene nove gasilske zaščitne in reševalne opreme ter gasilskih vozil za prostovoljna gasilska društva ter gasilskih vozil za gasilske zveze, nabavljenih v obdobju od 1. 5. 2018 do 30. 4. 2019.
Cilj razpisa je pospeševanje posodabljanja zaščitne in reševalne opreme gasilskih enot prostovoljnih gasilskih društev ter zagotavljanje usklajenega razvoja teh enot.
Predmet razpisa je sofinanciranje naslednjih vrst gasilske opreme:
A. Oprema skupine A – izključno nova oprema:
– gasilska zaščitna obleka (GZO),
– kombinezon za gašenje požarov v naravi – aramidna vlakna (KGP-A),
– kombinezon za gašenje požarov v naravi – impregniran bombaž (KGP-B),
– gasilska zaščitna čelada (GZČ),
– gasilski zaščitni škornji (GZŠ),
– gasilske zaščitne rokavice (GZR),
– izolirni dihalni aparat (IDA),
– gasilska delovna obleka – tip A (GDO-A),
– gasilska delovna obleka – tip B (GDO-B),
– izpihovalnik – za gašenje gozdnih požarov (IZP),
– nahrbtna brenta (NB),
– gasilski pas (GP),
– termo kamera (TK).
B. Oprema skupine B (vozila, podvozja, nadgradnje in naprave):
– gasilska vozila, nadgradnje in podvozja (GV):
– pri gasilskih vozilih se upoštevajo tudi rabljena podvozja starosti največ 5 let;
– pri nadgradnji starost podvozja ne sme presegati polovice življenjske dobe gasilskih vozil; 
– prenosne motorne brizgalne (MB): PFPN 10-1000 in PFPN 10-750 oziroma MB 8/8 – nove;
– potopne črpalke (PČ). 230V, izdelane v skladu z DIN 14425, moč črpanja: min. 700 l/min ali več pri 0 barih, z zaščitnim stikalom za zaščito porabnikov, z uporabo lastnega vira napetosti (agregatov) – PRCD-K – nove;
– agregati (A): izdelani po DIN 14685-1, moč agregata: najmanj 5 KVA električne moči – novi;
– zaščitna stikala (PRCD-K, PRCD-S) – nova;
– nadtlačni ventilatorji (NV) – novi.
Prijavitelj na ta razpis (v nadaljnjem besedilu: prijavitelj) se lahko prijavi za sofinanciranje na posamezno ali več vrst gasilske zaščitne in reševalne opreme, ki je predmet razpisa.
2. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati prijavitelj na javni razpis
Na razpisu lahko sodeluje prostovoljno gasilsko društvo (v nadaljnjem besedilu: PGD) neposredno ali pristojna gasilska zveza (v nadaljnjem besedilu: GZ) v imenu posameznih gasilskih društev, za katere je bila oprema nabavljena.
Na razpisu lahko sodeluje tudi GZ za nabavo vozila za GZ v skladu z razpisnimi določili.
V primeru prijave pristojne GZ (na razpis) v imenu posameznih gasilskih društev, za katere je bila oprema nabavljena, mora(jo) biti obvezno priložen(i) dokument(i) o predaji opreme gasilskemu društvu, za katerega je bila nabavljena. Vsebina dokumenta je priloga k razpisni dokumentaciji.
V primeru, ko se za sofinanciranje prijavlja PGD iz manj razvitega območja, ki je opredeljeno s Koeficienti razvitosti občin za leti 2018 in 2019 (Ministrstvo za finance, št. 007-817/2017/9 z dne 5. 1. 2018) mora vlogo na razpis za sofinanciranje gasilske zaščitne in reševalne opreme ter gasilskih vozil za obdobje od 1. 5. 2018 do 30. 4. 2019 (v nadaljnjem besedilu: vloga) posredovati PGD neposredno, ne pa GZ v njegovem imenu.
PGD mora biti kategorizirano v skladu z merili za organiziranje in opremljanje gasilskih enot (Uredba o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč, Uradni list RS, št. 92/07, 54/09, 23/11 in 27/16 – v nadaljnjem besedilu: Uredba).
Kategorizacija PGD mora biti podpisana s strani župana občine in posredovana Gasilski zvezi Slovenije (v nadaljnjem besedilu: GZS) ter vpisana v informacijski gasilski sistem »VULKAN« (v nadaljnjem besedilu: »Vulkan«).
Z razpisom se bo sofinancirala samo gasilska zaščitna in reševalna oprema ter gasilska vozila, ki so predmet razpisa in so količinsko ter po tipu glede na kategorijo gasilskega društva v skladu z minimalnimi pogoji, določenimi v Merilih za organiziranje in opremljanje gasilskih enot (priloga Uredbe, poglavje I, točka 1).
Z razpisom se bodo GZ sofinancirala tudi gasilska vozila PV-1 ali GVZ-1.
Vsa gasilska zaščitna reševalna oprema ter gasilska vozila morajo biti nabavljena v skladu z veljavno kategorizacijo in tipizirana s strani GZS.
Izjemoma se bodo sofinancirala vozila, če:
– PGD I. kategorije namesto vozila GVV 1 kupi vozilo GVC 16/25;
– PGD III. kategorije namesto vozila GVC 16/15 kupi vozilo GVC 16/25;
– PGD kupi večje (dražje) vozilo, kot po kategorizaciji pripada PGD, ki pa v kombinaciji z vozili, ki jih že ima, zagotavlja ustrezno operativno sposobnost. Pri tem mora biti upoštevan prednostni vrstni red nabave, ki je priloga razpisne dokumentacije. V tem primeru se vozilo sofinancira v izhodiščni vrednosti vozila, ki društvu pripada po kategorizaciji;
– PGD kupi manjše (cenejše) vozilo, kot po kategorizaciji pripada PGD, vendar v kombinaciji z vozili, ki jih društvo že ima, zagotavlja ustrezno operativno sposobnost. V tem primeru se vozilo sofinancira v izhodiščni vrednosti vozila, ki je nabavljeno;
– PGD kupi novo vozilo GVM-1, ki zamenjuje obstoječe vozilo istega tipa, pri čemer mora PGD v kombinaciji z vozili, ki jih že ima, zagotavljati ustrezno operativno sposobnost;
– PGD I. kategorije kupi vozilo AC za oskrbo s požarno vodo;
– PGD kupi novo vozilo AC ali GVC s posadko 1+2, ki zamenjuje obstoječe vozilo istega tipa, pri čemer mora biti nabava tega vozila vključena v program razvoja in nabave opreme, ki ga potrdi župan občine in mora PGD že razpolagati z GVM -1;
– PGD II. kategorije kupi vozilo GVM-1, ob pogoju, da že razpolaga z voziloma GVC-16/24 in GV-2 (oziroma GV-1).
Če PGD kupi vozilo AC za oskrbo s požarno vodo, ki ga do sedaj ni imelo v voznem parku, mora v kombinaciji z vozili, ki jih že ima, zagotavljati ustrezno operativno sposobnost, nabava AC pa mora biti vključena v program razvoja in nabave opreme, ki ga potrdi župan občine.
V primeru, da PGD pripada vozilo za gašenje gozdnih požarov, mora predhodno razpolagati z osnovnim operativnim vozilom po merilih.
Za vse navedene izjeme morajo PGD pred nakupom vozila pridobiti predhodno mnenje o ustreznosti podvozja in upravičenosti do sofinanciranja z razpisom.
V navedenih izjemah mora to opredeljevati ocena ogroženosti in operativni načrt. Tovrstni vlogi mora biti priloženo mnenje gasilskega regijskega poveljnika.
Če nabavljeno vozilo PGD-ja glede na kategorijo ne povečuje osnovne operativne sposobnosti, hkrati pa društvo nima osnovnih vozil za zagotavljanje operativne sposobnosti, PGD ni upravičeno za sodelovanje na razpisu.
Sofinancirala se bodo le vozila za gašenje in reševanje z višin (ALK, ZD, TD, GVCALK 1-2, GVCTD 1-2, GVCZD 1-2), dokončana v celoti, po izdaji zapisnika o ustreznosti vozila s strani Komisije za pregled vozil pri GZS.
Vozila za gašenje in reševanje z višin, nabavljena na podlagi Poziva za oddajo vlog za sofinanciranje nakupa gasilskih vozil za gašenje in reševanje z višin (Uradni list RS, št. 98/15, 81/16, 80/17 in 81/18), se s tem razpisom ne sofinancirajo.
Manjše ZD, TD do 30 m (EN 1777), se lahko na razpis prijavi v celoti ali ločeno (podvozje in/ali nadgradnja).
PGD oziroma GZ, ki že razpolaga z opremo, navedeno v Merilih za organiziranje in opremljanje gasilskih enot glede na njegovo kategorijo ali v Vulkanu nima ažuriranega stanja podatkov o opremljenosti, ni upravičeno za sodelovanje v razpisu.
Pri določanju pravilnosti prijave se bosta poleg že navedenih pogojev upoštevala še predpisana minimalna starost opreme in vozil, ki se zamenjuje in prednostni vrstni red nabave, ki sta priloga razpisni dokumentaciji.
PGD, ki bo sodelovalo neposredno ali preko pristojne gasilske zveze ter GZ, ki bo sodelovala v svojem imenu za nabavo vozila, mora skladno z določili Uredbe imeti s strani pristojne GZ usklajen in potrjen program nabave gasilske zaščitne in reševalne opreme oziroma s strani župana občine podpisan načrt razvojnih programov (NRP) za srednjeročne obdobje, dostavljen na GZS.
Ob prijavi mora prijavitelj priložiti naslednjo dokumentacijo:
– popoln in pravilno izpolnjen obrazec prijave na razpis za sofinanciranje (iz »Vulkana«) z ustrezno dokumentacijo, vse skupaj zloženo v pravilnem vrstnem redu in ustrezno speto,
– pravilno in verodostojno izpolnjen obrazec s podatki o opremljenosti PGD (iz »Vulkana«); navodila so priloga razpisni dokumentaciji,
– fotokopijo računa/ov za nabavljeno opremo, iz katerih mora biti razvidno ime izdelka oziroma vrsta storitve. Imena izdelkov na računu morajo biti skladna z imeni na seznamu tipizirane opreme (priloga 1),
– pri vozilih, podvozjih oziroma nadgradnjah, fotokopijo prometnega dovoljenja obstoječega vozila, če tega nadomešča z nabavljenim,
– pri celotnih vozilih oziroma nadgradnjah, fotokopijo prometnega dovoljenja nabavljenega vozila, iz katerega je razvidno lastništvo,
– pri nabavi AC, mnenje župana o nabavi AC za oskrbo s požarno vodo,
– pri nabavi vozil – izjem, mnenje gasilskega regijskega poveljnika in mnenje upravičenosti do sofinanciranja,
– pri podvozjih: mnenje GZS o ustreznosti podvozja in upravičenosti do sofinanciranja,
– pri nadgradnjah in celotnih vozilih: zapisnik o prevzemu gasilskega vozila, izdan s strani Komisije za pregled vozil GZS,
– v primeru nakupa opreme s pomočjo leasinga:
– s strani župana občine podpisan načrt razvojnih programov za srednjeročne obdobje (NRP)
– fotokopijo prometnega dovoljenja, iz katerega je razvidno, da bo po poravnanju obveznosti postal lastnik PGD oziroma GZ, za katerega se je oprema nabavila (vpis PGD oziroma GZ v prometno dovoljenje).
3. Merila za razdelitev sredstev
Razdelitev sredstev za zagotavljanje enakomernega razvoja gasilskih enot:
Pri določitvi višine sofinanciranja se upošteva razvitost občin glede na indeks razvitosti občin, skladno s Koeficienti razvitosti občin za leti 2018 in 2019 (Ministrstvo za finance, št. 007-817/2017/9 z dne 5. 1. 2018), kjer se kot manj razvite upoštevajo občine s koeficientom razvitosti enakim ali manjšim od 1, kar pomeni 111 občin (priloga), in sicer:
– vsa razpoložljiva sredstva se razdeli na način, da se 90 % sredstev razdeli po merilih razpisa vsem prijaviteljem, vključno s prijavitelji iz manj razvitih občin, ter dodatno 10 % sredstev po istih merilih, izključno samo prijaviteljem iz manj razvitih občin, določenih skladno s predhodno alinejo. Tako prijavitelji iz manj razvitih občin dobijo sofinancirano vrednost iz prve delitve ter dodatno iz druge;
– skupni delež sofinanciranja za posamezno vrsto prijavljene opreme ne sme preseči 30 % z razpisom določene izhodiščne vrednosti za to vrsto opreme.
Določitev deležev razpoložljivih sredstev za posamezne skupine opreme:
Celotna razpoložljiva finančna sredstva za posamezno delitev se najprej razdelijo na dva deleža. Delež višine sredstev med opremo skupine A in opremo skupine B določi komisija za izvedbo razpisa, glede na vrsto in število prijavljene opreme, po obravnavi dopolnitev in ugovorov.
Ti deleži pa se dalje delijo na ustrezne deleže za posamezne vrste opreme, in sicer:
– delež sredstev za sofinanciranje gasilskih zaščitnih oblek,
– delež sredstev za sofinanciranje kombinezonov za gašenje požarov v naravi iz aramidnih vlaken,
– delež sredstev za sofinanciranje kombinezonov za gašenje požarov v naravi iz impregniranega bombaža,
– delež sredstev za sofinanciranje gasilskih zaščitnih čelad,
– delež sredstev za sofinanciranje gasilskih zaščitnih škornjev,
– delež sredstev za sofinanciranje gasilskih zaščitnih rokavic,
– delež sredstev za sofinanciranje izolirnih dihalnih aparatov,
– delež sredstev za sofinanciranje gasilskih delovnih oblek tipa A,
– delež sredstev za sofinanciranje gasilskih delovnih oblek tipa B,
– delež sredstev za sofinanciranje izpihovalnikov,
– delež sredstev za sofinanciranje nahrbtnih brent,
– delež sredstev za sofinanciranje gasilskih pasov,
– delež za sofinanciranje termo kamer,
– delež sredstev za sofinanciranje gasilskih vozil,
– delež sredstev za sofinanciranje prenosnih motornih brizgaln,
– delež sredstev za sofinanciranje potopnih črpalk,
– delež sredstev za sofinanciranje agregatov,
– delež sredstev za sofinanciranje zaščitnih stikal in
– delež sredstev za sofinanciranje nadtlačnih ventilatorjev.
Podlaga za določanje deležev bodo enotne izhodiščne vrednosti za sofinanciranje za posamezne vrste opreme, ki bodo tudi osnova za določitev višine sofinanciranja.
Upoštevane bodo naslednje izhodiščne vrednosti:
Oprema skupine a):
VRSTA OPREME
VREDNOST ZA POSAMEZEN KOS (v EUR)
GZO
Gasilska zaščitna obleka
700,00
KGP-A
Kombinezon, dvodelna obleka (aramid. vl.)
320,00
KGP-B
Kombinezon (imp. bombaž)
150,00
GZČ
Gasilska zaščitna čelada
170,00
GZŠ
Gasilski zaščitni škornji
120,00
GZR
Gasilske zaščitne rokavice
60,00
VRSTA OPREME
VREDNOST ZA POSAMEZEN KOS 
(v EUR)
IDA
Izolirni dihalni aparat
1.300,00
GDO-A
Gasilska delovna obleka (tip A)
200,00
GDO-B
Gasilska delovna obleka (tip B)
140,00
IZP
Izpihovalnik (za gašenje gozdnih požarov)
620,00
NB
Nahrbtna brenta
180,00
GP
Gasilski pas
50,00
TK
Termo kamera 
območje merjenja 0–600 st. C, IP 67, odporna na padce z 2 m na beton, zagon kamere maks. 20 s, ločljivost min. 240x180
3.000,00
Oprema skupine b): 
VREDNOST
GV
GASILSKA OZNAKA VOZILA
ZA CELOTNO VOZILO
SAMO ZA PODVOZJA
SAMO ZA NADGRADNJO
PV-1
24.000,00
20.000,00
4.000,00
GVZ-1
24.000,00
20.000,00
4.000,00
GV-1
67.000,00
37.000,00
30.000,00
GVV-1
85.000,00
45.000,00
40.000,00
GVV-2
140.000,00
65.000,00
75.000,00
GVC 16/15
180.000,00
80.000,00
100.000,00
GVC-16/25
180.000,00
80.000,00
100.000,00
GVC-16/24
160.000,00
70.000,00
90.000,00
GVC-24/50
190.000,00
85.000,00
105.000,00
GVM-1
34.000,00
30.000,00
4.000,00
GVGP-1
50.000,00
30.000,00
20.000,00
GVGP-2
143.000,00
70.000,00
73.000,00
GCGP-1
160.000,00
80.000,00
80.000,00
GCGP-2
175.000,00
85.000,00
90.000,00
GCGP-3
185.000,00
85.000,00
100.000,00
TRV
190.000,00
80.000,00
110.000,00
TRV-2D, TRVD
220.000,00
80.000,00
140.000,00
AC
163.000,00
78.000,00
85.000,00
ALK, TD, ZD, GVCALK 1-2, GVCZD 1-2, GVCTD 1-2
650.000,00
0,00
0,00
HTRV
87.000,00
45.000,00
42.000,00
Manjše ZD, TD do 30 m (EN 1777)
300.000,00
60.000,00
240.000,00
PRENOSNA MOTORNA BRIZGALNA 
PFPN 10-1000, 10-750 (MB 8/8)
VREDNOST
MB
10.000,00
POTOPNA ČRPALKA 
230 V, izdelane v skladu z DIN 14425, moč črpanja: min. 700l/min ali več pri 0 barih, z zaščitnim stikalom za zaščito porabnikov, z uporabo lastnega vira napetosti (agregatov) – PRCD-K
VREDNOST
1.500,00
AGREGAT 
Izdelan po DIN 14685-1, moč agregata: najmanj 5 KVA električne moči
VREDNOST
A
5.500,00
ZAŠČITNO STIKALO PRCD-K, -S
230 V (± 10 %), primerno za obremenitev najmanj 3,6 kW s tokovno zaščito najmanj 16 A, kvarni tok odklopa max. 30 Ma, min. IP 68 ali IP 55, kabel – H07RN, dolžine med vtikačem ter stikalom min 1,5 m z vodoodpornimi vtičnicami in stikalom, z gumbom za vklop ter izklop, zaščita da ni mogoč ponovni vklop v primeru okvare na vodniku ali porabniku, ohišje stikala je izdelano iz odpornejšega mat.
VREDNOST
PRCD
200,00
NADTLAČNI VENTILATOR 
minimalna zahteva pretoka zraka: vsaj 20.000 m3/h
VREDNOST
NV
3.000,00
Pri rabljenih vozilih bodo upoštevane znižane vrednosti glede na izhodiščno vrednost vozil iz prejšnje tabele, in sicer:
starost vozila v letih
 % od izhodiščne vrednosti za vozilo ali podvozje
1
80
2
70
3
60
4
50
5
50
Načelo izračuna višine sofinanciranja
Določitev pripadajočega deleža sredstev, ki za delitev pripada posamični vrsti opreme:
Posamezni deleži se določijo kot razmerje med seštevkom izhodiščne vrednosti za posamično vrsto na razpis prijavljene opreme in seštevkom izhodiščnih vrednosti vse na razpis prijavljene opreme iz te skupine opreme, in sicer:
vsota izhodiščnih vrednosti vse na razpis prijavljene posamične vrste opreme iz skupine
x 100 =
pripadajoč delež sredstev za posamično vrsto opreme
vsota izhodiščnih vrednosti vse prijavljene 
opreme iz te skupine
Določitev višine dodeljenih sredstev za sofinanciranje na enoto posamične vrste opreme:
Na podlagi celotne količine na razpis prijavljene posamične vrste opreme in njene izhodiščne vrednosti se določi višina sofinanciranja za enoto posamične vrste opreme. Pri tem se upošteva pripadajoč delež razpoložljivih sredstev za to vrsto opreme.
pripadajoča sredstva namenjena za sofinanciranje posamične vrste opreme
x 100 =
 % sofinanciranja za enoto posamične vrste opreme
št. kosov posamične vrste opreme
x
izhodiščna vrednost posamičnega kosa
Upoštevana bo samo oprema, ki v celoti ustreza pogojem razpisa.
Minimalni znesek sofinanciranja:
V kolikor znesek sofinanciranja za izplačilo posameznemu prijavitelju ne presega vrednosti 50,00 €, se ne izplača.
4. Način ocenjevanja ustreznosti prijave
Pri ocenjevanju ustreznosti oziroma upravičenosti sodelovanja v razpisu se bodo upoštevali podatki, posredovani z vlogo, ter podatki, dostavljeni na GZS do 8. 5. 2019 (program nabave gasilske zaščitne in reševalne opreme, potrjen s strani pristojne GZ oziroma načrt razvojnih programov za srednjeročne obdobje (NRP), podatki iz gasilskega informacijskega sistema »VULKAN« ter ostali podatki, s katerimi razpolaga GZS.
Komisija za izvedbo tega razpisa (v nadaljnjem besedilu: komisija) si pridržuje pravico do preverjanja pravilnosti navedenih podatkov pri dobavitelju in v PGD oziroma GZ, ki se prijavi na razpis.
Zlorabe sofinanciranja oziroma zavajanje komisije z lažnimi podatki in nenamensko izdelavo oziroma uporabo sofinancirane opreme, bodo sankcionirane na način, da prijavitelj, pri katerem bo to ugotovljeno, ne bo upravičen do sodelovanja na tovrstnem razpisu za dobo 5 let, možna pa bo tudi kazenska prijava s strani komisije.
5. Višina sredstev, ki so na razpolago za predmet razpisa: višina sredstev, ki so na razpolago za izvedbo razpisa, znaša 1.700.000,00 €, oziroma bodo sredstva razdeljena v okviru največje možne višine likvidnostnih sredstev ob zaključku razpisa.
6. Določitev obdobja, v katerem morajo biti sredstva nabavljena, in način financiranja opreme
Sofinancirala se bo oprema, nabavljena v obdobju od 1. 5. 2018 do 30. 4. 2019. Kot dokazilo za izpolnjevanje tega pogoja bo upoštevan datum nastanka »DUR« v izstavljenih računih, ki jih mora prijavitelj predložiti ob prijavi na razpis.
S prijaviteljem se sklene pogodba o sofinanciranju nabave gasilske zaščitne in reševalne opreme.
7. Način izdelave vloge za prijavo in rok, do katerega morajo biti predložene vloge za dodelitev sredstev, način predložitve vlog ter opremljenost vlog:
Prijavitelj mora vlogo na razpis za dodelitev sredstev izpolniti in zaključiti v informacijskem gasilskem sistemu »Vulkan« ter natisniti in skupaj z vsemi prilogami poslati izključno s priporočeno pošto na naslov: »Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana«. Rok za prijavo na razpis prične teči z dnem objave v Uradnem listu RS, prijavo pa je mogoče oddati do vključno 8. 5. 2019.
Vloga bo pravočasno oddana, če bo najkasneje na zadnji dan predpisanega roka zaključena v »Vulkanu« (status: poslano reševalcu) in oddana na pošti kot priporočena pošiljka na zgoraj navedeni naslov.
Opremljenost vloge
Vlogo za razpis je treba po pošti poslati v zaprtem ovitku A4 formata, na katerem mora biti vidna naslednja označba: »Ne odpiraj – Vloga za sofinanciranje gasilske zaščitne in reševalne opreme«. Na hrbtni strani vloge morata biti navedena popoln naslov prijavitelja in ID številka (iz »Vulkana«) prijavitelja.
Za veljavno bo štela le vloga, ki bo pravilno opremljena in pravočasno posredovana na predhodno navedeni naslov.
Neveljavne vloge bodo vrnjene prijaviteljem.
Komisija bo prijavitelja pisno obvestila tudi v primeru neizpolnjevanja razpisnih pogojev v celoti ali samo za posamezno vrsto za sofinanciranje prijavljene opreme. Prijavitelj lahko v primeru prejema takšnega obvestila poda pisni ugovor v roku osem dni od prejema navedenega obvestila, in sicer na naslov: »Komisija za izvedbo razpisa, Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana«. Pisni odgovor komisije na ugovor je dokončen.
Datum odpiranja prispelih vlog
Odpiranje vlog za dodelitev sredstev bo opravila komisija za izvedbo razpisa, imenovana s strani izvajalca razpisa in GZS. Komisija bo z odpiranjem vlog pričela 9. 5. 2019. Odpiranje vlog ne bo javno.
Prijavitelji, ki bodo izpolnjevali pogoje razpisa, bodo prejeli v podpis pogodbe o sofinanciranju gasilske zaščitne in reševalne opreme ter gasilskih vozil.
Seznam prijaviteljev, ki bodo izpolnjevali razpisne pogoje, bo v mesecu avgustu 2019 objavljen na internetni strani GZS.
Za morebitne dodatne informacije se obrnite na Gasilsko zvezo Slovenije, Tržaška cesta 221, 1000 Ljubljana (spletna stran: http://www.gasilec.net, elektronski naslov: marko.marcelja@gasilec.net).
Ministrstvo za obrambo Uprava RS za zaščito in reševanje 

AAA Zlata odličnost