Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2019 z dne 5. 4. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2019 z dne 5. 4. 2019

Kazalo

933. Zaključni račun proračuna Občine Bovec za leto 2018, stran 2669.

  
Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18), Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C in 114/06 – ZUE), Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18), Pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 60/10 – popr., 104/10, 104/11 in 86/16) in Statuta Občine Bovec (Uradni list RS, št. 72/06, 89/10 in 75/17) je Občinski svet Občine Bovec na 5. redni seji dne 28. 3. 2019 sprejel
Z A K L J U Č N I    R A Č U N 
proračuna Občine Bovec za leto 2018 
1. člen 
Zaključni račun proračuna je akt občine, kjer je v splošnem delu podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov občine za preteklo leto. Zaključni račun je poročilo o izvršitvi s proračunom opredeljenih ciljev in nalog občine in s tem prikaz uporabe javnega denarja, je torej odraz preteklega delovanja proračunskih uporabnikov.
2. člen 
Zaključni račun Občine Bovec za leto 2018 izkazuje:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
5.324.113,64
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
4.492.420,17
70
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)
3.737.327,84
700
DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK
2.910.544,00
703
DAVKI NA PREMOŽENJE
303.551,53
704
DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE
519.681,26
706
DRUGI DAVKI
3.551,05
71
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
755.092,33
710
UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA
582.270,56
711
TAKSE IN PRISTOJBINE
7.936,94
712
DENARNE KAZNI
15.466,07
713
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV
95.562,93
714
DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
53.855,83
72
KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)
251.355,06
720
PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV
197.285,04
722
PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEEOPR. DOLG. SREDSTEV
54.070,02
73
PREJETE DONACIJE (730+731)
1.200,00
730
PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV
1.200,00
74
TRANSFERNI PRIHODKI
578.458,41
740
TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ
578.458,41
741
PREJETA SREDSTVA IZ DRŽ. PRORAČUNA IZ SRED. PRORAČUNA EU
0,00
78
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE
680,00
787
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE
0,00
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
5.242.269,01
40
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
1.664.058,14
400
PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM
388.340,41
401
PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST
64.197,81
402
IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE
1.180.848,85
403
PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
28.271,07
409
SREDSTVA, IZLOČENA V REZERVE
2.400,00
41
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)
1.728.354,86
410
SUBVENCIJE
45.849,92
411
TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM
544.591,56
412
TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZAC. IN USTANOVAM
147.962,02
413
DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI
989.951,36
42
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
1.525.226,72
420
NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV
1.525.226,72
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)
324.629,29
431
INVES. TRANSF. PRAV. IN FIZ. OSEBAM, KI NISO PR. POR.
18.655,74
432
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM
305.973,55
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.–II.) (prih.-odhod.)
81.844,63
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751)
74.021,09
750
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
74.021,09
751
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
0
752
KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE
0,00
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)
0,00
441
POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0,00
442
PORABA SREDSTEV KUPNIN IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREM. KAPITAL. DELEŽEV (IV.-V.)
74.021,09
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
0,00
500
DOMAČE ZADOLŽEVANJE
0,00
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
295.268,62
550
ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA
295.268,62
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH)
–139.402,90
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.–VIII.)
–295.268,62
XI.
NETO FINANCIRANJE
81.844,63
XII. 
STANJE SREDSTEV NA RAČUNU NA DAN 31. 12. 2017 
1.134.652,06
XIII. 
STANJE SREDSTEV NA RAČUNU NA DAN 31. 12. 2018 
1.008.962,75
3. člen
Presežek sredstev na računu na dan 31. 12. 2018 se prenese v naslednje leto.
4. člen 
Nadzorni odbor Občine Bovec se je dne 20. 3. 2019 seznanil s predlogom Zaključnega računa proračuna Občine Bovec za leto 2018.
5. člen 
Sprejme se Zaključni račun proračuna Občine Bovec za leto 2018.
6. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Bovec za leto 2018 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-01/2017-11
Bovec, dne 29. marca 2019
Župan 
Občine Bovec 
Valter Mlekuž l.r.