Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2019 z dne 5. 4. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2019 z dne 5. 4. 2019

Kazalo

934. Odlok o dodelitvi enkratne denarne pomoči ob rojstvu otroka v Občini Bovec, stran 2670.

  
Na podlagi prvega odstavka 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) in 16. člena Statuta Občine Bovec (Uradni list RS, št. 72/06, 89/10 in 76/17) je Občinski svet Občine Bovec na 5. redni seji dne 28. 3. 2019 sprejel
O D L O K 
o dodelitvi enkratne denarne pomoči ob rojstvu otroka v Občini Bovec 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
Ta odlok ureja način dodeljevanja enkratne denarne pomoči ob rojstvu otroka v Občini Bovec, določa upravičence, višino enkratne denarne pomoči in postopek ter pogoje za uveljavljanje pravice do dodelitve te pomoči.
2. člen 
Enkratna denarna pomoč je denarna pomoč za novorojenega otroka, s katero se družini zagotovi dodatna finančna sredstva za kritje stroškov, ki nastanejo z rojstvom otroka.
Sredstva za izplačilo enkratne denarne pomoči se zagotovijo v proračunu Občine Bovec.
II. UPRAVIČENCI IN POGOJI ZA UVELJAVLJANJE ENKRATNE DENARNE POMOČI 
3. člen 
Upravičenec do enkratne denarne pomoči je eden od staršev otroka pod pogojem, da sta upravičenec in otrok državljana Republike Slovenije in imata ob vložitvi vloge stalno prebivališče v Občini Bovec.
Če starša otroka ne živita skupaj, je upravičenec do enkratne denarne pomoči tisti od staršev, pri katerem otrok dejansko živi, pod pogoji iz prejšnjega odstavka.
Pravico do enkratne denarne pomoči lahko uveljavlja tudi druga oseba, ki zastopa otroka na podlagi odločbe pristojnega organa pod pogojem, da ima otrok stalno bivališče v občini.
4. člen 
Upravičenec, ki prejme denarno pomoč ob rojstvu otroka v drugi občini, ne more uveljavljati pravice do enkratne denarne pomoči po tem odloku.
III. POSTOPEK UVELJAVLJANJA ENKRATNE DENARNE POMOČI 
5. člen 
Pravico do enkratne denarne pomoči se uveljavlja s pisno vlogo na predpisanem obrazcu pri občinski upravi Občine Bovec.
Rok za vložitev pisne vloge je najkasneje štiri mesece po rojstvu otroka, za katerega se enkratna denarna pomoč uveljavlja. Po poteku tega roka, se vloga kot prepozno vložena s sklepom zavrže.
6. člen 
Postopek ugotavljanja upravičenosti do enkratne denarne pomoči, skladno s predpisi, ki urejajo splošni upravni postopek, vodi občinska uprava.
Občinska uprava po uradni dolžnosti pridobi podatke iz uradnih evidenc o dejstvih, ki so potrebna za obravnavo vloge in za odločanje o pravici do enkratne denarne pomoči.
Enkratna denarna pomoč se na transakcijski račun upravičenca nakaže najkasneje v roku 30 dni od prejema odločbe.
7. člen 
Prejemnik enkratne denarne pomoči je dolžan v roku 30 dni od dneva dokončnosti odločbe vrniti znesek prejete enkratne denarne pomoči, vključno z zakonskimi zamudnimi obrestmi, če se ugotovi, da jo je prejel na podlagi navedenih neresničnih podatkov, oziroma v nasprotju z določbami tega odloka.
IV. VIŠINA ENKRATNE DENARNE POMOČI 
8. člen 
Višina enkratne denarne pomoči po tem odloku znaša za vsakega živorojenega otroka 400 EUR neto.
9. člen 
Ob koncu leta se za starše in otroke organizira novoletno srečanje z županom občine.
V. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI 
10. člen 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Pravilnik o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Bovec (Uradno glasilo št. 3/05 in Uradni list RS, št. 42/07 in 41/13).
Določbe tega odloka se uporabljajo tudi za otroke, ki so rojeni od 1. 1. 2019 do uveljavitve tega odloka.
Za upravičence, ki so enkratno denarno pomoč za otroka, rojenega po 1. 1. 2019, prejeli na podlagi Pravilnika o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Bovec (Uradno glasilo št. 3/05 in Uradni list RS, št. 42/07 in 41/13), občinska uprava po uradni dolžnosti izvede postopke in nakaže razliko od že izplačanih do upravičenih sredstev.
11. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-01/2019
Bovec, dne 28. marca 2019
Župan 
Občine Bovec 
Valter Mlekuž l.r.