Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2019 z dne 5. 4. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2019 z dne 5. 4. 2019

Kazalo

990. Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Mestne občine Slovenj Gradec, stran 2764.

  
Na podlagi drugega odstavka 49. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – upb, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) in prvega odstavka 47. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 87/15 – upb2) je Občinski svet Mestne občine Slovenj Gradec na 4. seji dne 20. 3. 2019 sprejel
O D L O K 
o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Mestne občine Slovenj Gradec 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina odloka) 
(1) Ta odlok določa:
– organizacijo in delovno področje občinske uprave Mestne občine Slovenj Gradec (v nadaljevanju: občinska uprava),
– organe in notranje organizacijske enote, njihova medsebojna razmerja ter sodelovanje z zunanjimi institucijami,
– način vodenja občinske uprave, pooblastila in odgovornosti,
– ureja druga vprašanja in razmerja v zvezi z delovanjem občinske uprave.
(2) Moška spolna slovnična oblika uporabljena v tem odloku se uporablja kot nevtralna za ženski in moški spol.
2. člen 
(poslanstvo organizacije občinske uprave) 
Organizacija občinske uprave mora biti prilagojena poslanstvu ter nalogam lokalne skupnosti z namenom, da se zagotovi:
– izvajanje upravnih, strokovnih, pospeševalnih in razvojnih nalog mestne občine ter nalog v zvezi z zagotavljanjem javnih služb iz pristojnosti mestne občine,
– zakonito, strokovno, racionalno, učinkovito in usklajeno izvrševanje nalog občinske uprave ter organov občine,
– smotrna organizacija in vodenje dela v občinski upravi,
– usmerjenost občinske uprave k občanom oziroma vsem uporabnikom njenih storitev,
– zakonito, pravočasno, učinkovito uresničevanje pravic, interesov in obveznosti udeležencev v postopku ter drugih strank,
– koordinirano izvajanje nalog in učinkovito izvajanje projektnih nalog,
– učinkovito in usklajeno sodelovanje občinske uprave z ožjimi deli občine,
– učinkovito sodelovanje z občinskimi upravami drugih občin, organi državne uprave ter drugimi organi, organizacijami in institucijami pri reševanju skupnih zadev.
II. NOTRANJA ORGANIZIRANOST OBČINSKE UPRAVE 
3. člen 
(organizacija občinske uprave) 
(1) V občinski upravi Mestne občine Slovenj Gradec se organizirajo naslednje glavne notranje organizacijske enote:
– Urad župana,
– Oddelek za negospodarske dejavnosti, proračun in splošne zadeve,
– Oddelek za gospodarsko infrastrukturo, investicije in razvoj,
– Oddelek za prostor, varstvo okolja in gospodarjenje z občinskim premoženjem,
– Organ skupne občinske uprave »Organ skupne občinske uprave Koroške«.
(2) Za učinkovitejše izvajanje upravnih in drugih nalog z delovnega področja občinske uprave se z aktom o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest, ki ga sprejme župan, lahko organizirajo še nižje notranje organizacijske enote, kot so referati, službe in pisarne.
4. člen 
(delovna mesta vezana na zaupanje funkcionarja) 
(1) V Uradu župana se lahko sistemizirajo tudi delovna mesta, vezana na osebno zaupanje funkcionarja. Delovna razmerja na teh delovnih mestih se sklenejo za določen čas oziroma za obdobje mandata funkcionarja.
(2) Realizacijo oziroma število zaposlitev, vezanih na zaupanje funkcionarja, določi občinski svet v okviru kadrovskega načrta, usklajenega s proračunom. Vrsto in poimenovanje delovnih mest, vezanih na zaupanje funkcionarja, določi akt o sistemizaciji delovnih mest.
(3) Delovna mesta, vezana na osebno zaupanje funkcionarja, so organizacijsko podrejena županu. Uslužbenci, ki sklenejo pogodbo o zaposlitvi na navedenih delovnih mestih, so za svoje delo odgovorni neposredno županu.
5. člen 
(naloge občinske uprave) 
(1) V Uradu župana se opravljajo predvsem naslednje naloge:
– oblikovanje občinskih strategij in načrtovanje razvoja občine,
– naloge s področja protokolarnih zadev in mednarodnega sodelovanja,
– naloge s področja komuniciranja, odnosov z javnostmi ter informiranje javnosti,
– organiziranje, usmerjanje in usklajevanje prireditev iz pristojnosti občine,
– druge naloge iz pristojnosti urada župana.
(2) V Oddelku za negospodarske dejavnosti, proračun in splošne zadeve se opravljajo predvsem naslednje naloge:
– naloge s področja vzgojno-izobraževalnih dejavnosti,
– naloge s področja osnovne zdravstvene in lekarniške dejavnosti,
– naloge s področja kulture in varstva kulturne dediščine,
– naloge s področja športa, turizma, mladine,
– naloge s področja socialnega varstva in družine,
– naloge s področja zaščite in reševanja,
– naloge s področja kmetijstva,
– naloge s področja priprave in izvrševanja proračuna, sprememb proračuna ter zaključnega računa,
– skrb za nadzor nad izvajanjem financiranja iz proračuna po namenu, obsegu ter dinamiki porabe ter priprava poročil,
– dajanje navodil skrbnikom in uporabnikom proračuna za zagotavljanje namenske porabe proračunskih sredstev ter za gospodarno ravnanje s proračunskimi sredstvi,
– vodenje računovodstva za javne zavode katerih ustanovitelj je občina,
– vodenje splošnih, organizacijskih in operativnih zadev s področja dela občinske uprave,
– naloge s področja delovanja občinskega sveta, delovnih teles občinskega sveta in nadzornega odbora občine (tajništvo občinskega sveta),
– naloge s področja izvajanje kadrovskega poslovanja občine in upravljanja s kadrovskimi viri,
– naloge glavne pisarne (ravnanje z dokumentarnim gradivom in arhiv),
– naloge s področja informatike ter načrtovanja in tehnične izvedbe komunikacijskih in elektronskih orodij,
– naloge s področja volilnih in referendumskih opravil,
– naloge s področja dela četrtnih in vaških skupnosti,
– druge naloge iz pristojnosti oddelka.
(3) V Oddelku za gospodarsko infrastrukturo, investicije in razvoj se opravljajo predvsem naslednje naloge:
– izvajanje dela na področju investicij in operativna izvedba investicijskih projektov,
– naloge s področja gospodarskih javnih služb in infrastrukture ter vodenje katastra gospodarske javne infrastrukture ter zagotavljanje podatkov za kataster,
– naloge s področja komunalno cestnega gospodarstva,
– naloge s področja komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč,
– opravljanje strokovnega nadzora nad izvajalci gospodarskih javnih služb,
– naloge s področja urejanja občinskih cest, kolesarskih stez ter javnih površin,
– naloge s področja urejanja prometa,
– druge naloge iz pristojnosti oddelka.
(4) V Oddelku za prostor, varstvo okolja in gospodarjenje z občinskim premoženjem se opravljajo predvsem naslednje naloge:
– opravljanje nalog za pridobivanje nepremičnega premoženja in za razpolaganje z vsem nepremičnim premoženjem občine,
– opravljanje naloge upravljanja z zemljišči, s poslovnimi stavbami in prostori ter stanovanji, ki jih občina oddaja v najem, s poslovnimi stavbami in prostori v uporabi občinske uprave in organov občine, obremenjevanja s stvarnimi pravicami in dajanja nepremičnega premoženja v uporabo,
– sodelovanje z državnimi organi v zvezi z ravnanjem z nepremičnim premoženjem,
– opravljanje naloge za zemljiško knjižno urejanje nepremičnega premoženja,
– opravljanje naloge zemljiške politike občine in naloge v zvezi s komunalnim opremljanjem zemljišč,
– opravljanje naloge za določitev statusa javnega dobra in grajenega javnega dobra,
– opravljanje naloge obračuna nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča,
– odmerjanje komunalnega prispevka,
– opravljanje naloge za razlastitve, omejitve ali obremenitve zemljišč za potrebe javne koristi,
– zagotavlja izvajanje geodetskih del, potrebnih za urejanje nepremičnin,
– vodenje postopka za uveljavljanje zakonite predkupne pravice,
– vodenje evidence nepremičnin v lasti občine,
– priprava prostorskih planskih in prostorskih izvedbenih aktov,
– organiziranje in vodenje postopka obravnave in sprejemanja prostorskih planskih in izvedbenih aktov, vključno z javno razgrnitvijo in javno razpravo,
– spremljanje uresničevanja prostorskega plana in prostorskih izvedbenih aktov,
– izdajanje potrdil o namenski rabi zemljišča in priprava lokacijskih informacij za namen gradnje ali izvajanja del,
– izvedba upravnih nalog ter dajanje informacij in mnenj v zvezi z urejanjem prostora,
– vzpostavljanje in vzdrževanje prostorskega informacijskega sistema, zbiranje, evidentiranje in analiziranje podatkov o predvideni rabi prostora in posegih v prostor ter vodenje evidence in dokumentacije predpisov in drugih aktov mestne občine, s katerimi se ureja prostor,
– opravljanje naloge v zvezi z zagotavljanjem varstva okolja in ohranjanja narave,
– druge naloge iz pristojnosti oddelka.
(5) Organ skupne občinske uprave Koroške pri izvrševanju upravnih in drugih nalog nastopa kot organ tiste občine ustanoviteljice, v katero krajevno pristojnost spada naloga oziroma zadeva. Podrobnejše naloge in delovno področje Organa skupne občinske uprave Koroške določa ustanovitveni akt skupnega organa in sporazum oziroma pogodba o ureditvi medsebojnih pravic in obveznosti ter odgovornosti občin soustanoviteljic ter akt o sistemizaciji delovnih mest.
(6) Podrobnejše naloge posameznega področja dela oziroma delovnih mest določa akt o sistemizaciji delovnih mest.
III. JAVNI USLUŽBENCI 
6. člen 
(vrste delovnih mest) 
V skladu z aktom o sistemizaciji delovnih mest, ki jo določi župan, opravljajo naloge občinske uprave javni uslužbenci na uradniških in strokovno tehničnih delovnih mestih.
7. člen 
(položaji) 
Položaji, na katerih opravljajo naloge vodenja organov občinske uprave in notranjih organizacijskih enot, so direktor občinske uprave, vodja kadrovskega poslovanja, vodja organa skupne občinske uprave in vodje notranjih organizacijskih enot.
8. člen 
(zaposlovanje) 
O zaposlitvi v občinski upravi in o imenovanju uslužbencev v naziv odloča župan ali vodja kadrovskega poslovanja. Direktorja občinske uprave imenuje in razrešuje župan, na podlagi predhodno izvedenega javnega natečaja.
IV. INTEGRITETA IN PREPREČEVANJA KORUPCIJE TER JAVNOST DELA OBČINSKE UPRAVE 
9. člen 
(dolžna ravnanja javnih uslužbencev) 
(1) Vsak uslužbenec občinske uprave je dolžan svoje delo opravljati v duhu krepitve pravne države, krepitve integritete, transparentnosti in preprečevanja korupcije. V zvezi s tem mora upoštevati vsa dolžna ravnanja, ki jih za javne uslužbence določa Kodeks ravnanja javnih uslužbencev, Kodeks etike javnih uslužbencev v državnih organih in upravah lokalnih skupnosti, Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije ter Zakon o javnih uslužbencih.
(2) Javni uslužbenec mora pri opravljanju svojega dela biti pozoren na vsako dejansko ali možno nasprotje interesov in mora storiti vse, da se mu izogne. Na nasprotje interesov mora javni uslužbenec paziti po uradni dolžnosti.
(3) Javni uslužbenec svoje službe ne sme uporabiti zato, da bi sebi ali komu drugemu uresničil kakšen nedovoljen zasebni interes. Javni uslužbenec, ki oceni, da je nastal položaj, v katerem bi njegov zasebni interes lahko vplival na nepristransko in objektivno opravljanje njegovih nalog oziroma v katerem okoliščine vzbujajo dvom o njegovi nepristranskosti in objektivnosti, mora o tem takoj, ko je glede na okoliščine mogoče, obvestiti predstojnika in ravnati v skladu z njegovimi navodili. Predstojnik mora v tem primeru zagotoviti, da se naloge opravijo zakonito, nepristransko in objektivno oziroma preveriti, ali so bile tako opravljene.
10. člen 
(opravljanje drugih dejavnosti) 
(1) Uradnik ne sme opravljati dejavnosti, če:
– je dejavnost v nasprotju s konkurenčno prepovedjo ali konkurenčno klavzulo po zakonu, ki ureja delovna razmerja,
– bi opravljanje dejavnosti lahko vplivalo na nepristransko opravljanje dela,
– bi pri opravljanju dejavnosti lahko zlorabil informacije, do katerih ima dostop pri opravljanju nalog v službi in ki niso javno dostopne,
– je opravljanje dejavnosti v škodo ugledu organa.
(2) Preden uradnik začne opravljati dejavnost, za katero meni, da bi bila ali bi utegnila biti v nasprotju s prejšnjim odstavkom tega člena, mora to sporočiti predstojniku, ki lahko s sklepom prepove opravljanje dejavnosti. Podrobnosti glede opravljanja drugih dejavnosti določa Zakon o javnih uslužbencih.
11. člen 
(zagotavljanje javnosti dela občinske uprave) 
(1) Delo občinske uprave je javno. Javnost dela občinske uprave se uresničuje:
– z objavljanjem občinskih splošnih aktov,
– z uradnimi sporočili za javnost,
– s posredovanjem informacij javnega značaja v skladu z zakonom, ki ureja dostop do informacij javnega značaja,
– s predstavitvijo dela občinske uprave in posameznih projektov na svetovnem spletu in drugih medijih,
– na drug ustrezen način, ki omogoča javnosti, da se seznani z delom občinske uprave.
(2) O delu občinske uprave obveščajo javnost župan, podžupan in direktor občinske uprave. Vodje notranjih organizacijskih enot in drugi javni uslužbenci lahko javnost obveščajo o delu s svojega delovnega področja po predhodnem pooblastilu župana.
12. člen 
(izvrševanje predpisov) 
(1) Občinska uprava izvršuje predpise, ki jih sprejmeta občinski svet in župan. Občinska uprava izvršuje zakone in druge predpise, kadar v skladu z zakonom odloča o upravnih zadevah iz državne pristojnosti.
(2) Občinska uprava odgovarja županu za stanje na področju, za katerega je bila ustanovljena, spremlja stanje in razvoj na matičnih področjih, pravočasno opozarja na pojave, ki jih ugotovi pri izvajanju zakonov in drugih predpisov, daje pobude in predloge za reševanje vprašanj na svojih področjih in opravlja druge strokovne zadeve.
13. člen 
(odločanje o upravnih zadevah) 
(1) O upravnih zadevah iz pristojnosti občine odloča na prvi stopnji občinska uprava, na drugi stopnji pa župan, če ni z zakonom drugače določeno.
(2) O pritožbah zoper posamične akte, ki jih v zadevah iz državne pristojnosti na prvi stopnji izdaja občinska uprava, odloča pristojni državni organ, ki ga določa zakon.
(3) O zakonitosti dokončnih posamičnih aktov organov občinske uprave v upravnem sporu odloča pristojno sodišče.
V. NAČIN DELA, VODENJE OBČINSKE UPRAVE TER POOBLASTILA IN ODGOVORNOSTI 
14. člen 
(1) Občinsko upravo usmerja in nadzira župan, ki je tudi predstojnik občine.
(2) Delo občinske uprave neposredno vodi direktor občinske uprave, ki je za svoje delo odgovoren županu. Direktor občinske uprave mora imeti univerzitetno izobrazbo ali visoko strokovno izobrazbo s specializacijo oziroma magisterijem oziroma drugo bolonjsko stopnjo ter izpolnjevati druge pogoje določene z zakonom. Direktor občinske uprave skrbi za zakonito, dosledno, učinkovito in smotrno opravljanje nalog občinske uprave ter izdaja odločbe v upravnem postopku na prvi stopnji oziroma lahko za to pooblasti vodje notranjih organizacijskih enot, v kolikor za to izpolnjujejo pogoje. Direktor opravlja tudi druge naloge, določene v aktu o sistemizaciji delovnih mest.
(3) Notranje organizacijske enote vodijo vodje, ki jih imenuje in razrešuje župan ali vodja kadrovskega poslovanja. Vodje notranjih organizacijskih enot so uradniki na položajih.
(4) Vodja notranje organizacijske enote organizira delo, ki spada v pristojnost enote, skrbi za zakonitost poslovanja in dosledno izvajanje predpisov s področja dela enote, sodeluje z drugimi organizacijskimi enotami pri reševanju skupnih zadev. V okviru svojih pristojnosti sodeluje z državnimi in drugimi organi ter nosilci javnih pooblastil. Vodje notranjih organizacijskih enot so za svoje delo odgovorni direktorju občinske uprave in županu.
(5) Drugi uslužbenci občinske uprave opravljajo naloge, določene z zakoni in drugimi predpisi ter s tem odlokom, v skladu s pristojnostmi in pooblastili, ki jih za opravljanje posameznih nalog določajo zakoni in drugi predpisi ter po navodilih vodje notranje organizacijske enote ali direktorja občinske uprave. Za strokovno delo na svojem delovnem področju so odgovorni vodji notranje organizacijske enote, direktorju občinske uprave in županu.
15. člen 
(odgovornosti javnih uslužbencev) 
(1) Javni uslužbenci občinske uprave Mestne občine Slovenj Gradec so odgovorni za rezultate dela, ki ga opravljajo.
(2) Za škodo, ki jo javni uslužbenci pri svojem delu ali v zvezi z delom naklepno ali iz hude malomarnosti povzročijo občinski upravi ali tretji osebi, so odškodninsko odgovorni.
16. člen 
(delovne skupine) 
Za izvedbo nalog v občinski upravi, ki zahtevajo sodelovanje več delavcev oziroma sodelovanje delavcev različnih strok in stopenj znanja iz različnih organov občinske uprave oziroma notranjih organizacijskih enot, lahko župan ali direktor občinske uprave s sklepom oblikuje projektne skupine. Sklep vsebuje najmanj cilj, določitev vodje skupine, naloge in roke izvršitve naloge.
17. člen 
(projektne skupine) 
Za izvedbo nalog v občinski upravi, ki zahtevajo posebno proučevanje ali posebno strokovnost in jih delavci občinske uprave ne morejo opraviti sami, lahko župan ali direktor občinske uprave ustanovi projektno skupino ali sklene pogodbo z ustreznimi zunanjimi izvajalci nalog. Z aktom o ustanovitvi projektne skupine se določi cilj projekta, sestava, vodja skupine, naloge in roki za izvedbo.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
18. člen 
Občinska uprava Mestne občine Slovenj Gradec mora svojo organizacijo in delo uskladiti z določili tega odloka najkasneje v treh mesecih od uveljavitve tega odloka. V tem roku mora župan sprejeti tudi akt o sistemizaciji delovnih mest, ki bo podlaga za sklenitev individualnih delovnopravnih aktov.
19. člen 
(1) Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o notranji organizaciji in delovnem področju občinske uprave Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 28/15) oziroma se navedeni odlok lahko uporablja še do dejanske vzpostavitve nove organizacije občinske uprave po tem odloku in uveljavitve akta o sistemizaciji delovnih mest iz prejšnjega člena.
(2) Predpisi (navodila, pravilniki idr.), ki so bili sprejeti na podlagi odloka iz prejšnjega odstavka tega člena, ostanejo v veljavi, v kolikor niso v nasprotju z določili tega odloka.
20. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0001/2019
Slovenj Gradec, dne 21. marca 2019
Župan 
Mestne občine Slovenj Gradec 
Tilen Klugler l.r.

AAA Zlata odličnost