Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2019 z dne 5. 4. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2019 z dne 5. 4. 2019

Kazalo

Št. 610-2/2019-2 Ob-1840/19, Stran 697
Na podlagi Statuta Občine Vipava (Uradni list RS, št. 42/11, 73/14 in 20/17), Pravilnika o sofinanciranju prireditev in drugih aktivnosti, ki pospešujejo razvoj turizma, mladinskih projektov ter drugih družbenih dejavnosti v Občini Vipava (Uradni list RS, št. 1/18) ter na podlagi Odloka o proračunu Občine Vipava za leto 2019 (Uradni list RS, št. 20/19) Občina Vipava objavlja
javni razpis 
za sofinanciranje prireditev in drugih aktivnosti, ki pospešujejo razvoj turizma, mladinskih projektov ter drugih družbenih dejavnosti v Občini Vipava za leto 2019
A. Naziv in sedež naročnika: Občina Vipava, Glavni trg 15, 5271 Vipava, tel. 05/364-34-10, faks 05/364-34-12, e pošta: obcina@vipava.si.
B. Višina sredstev in predmet razpisa: okvirna višina sredstev skladno z Odlokom o proračunu Občina Vipava za leto 2019 (Uradni list RS, št. 20/19) namenjenih za sofinanciranje programov posebnih skupin znaša 12.000,00 €.
C. Pogoji in upravičenci
Na razpis se lahko prijavijo tisti, ki izpolnjujejo pogoje v skladu z 20. členom Pravilnika:
– da delujejo in so registrirani najmanj eno leto,
– da izvajajo programe, namenjene občanom Občine Vipava,
– da so registrirani za izvajanje dejavnosti, s katero se prijavljajo na razpis oziroma imajo to opredeljeno v svojih aktih,
– da imajo sedež v Občini Vipava oziroma imajo lahko društva na področju mladinskih dejavnosti sedež tudi izven območja Občine Vipava, vendar morajo imeti v Občini Vipava podružnico oziroma lokalno enoto, namenjeno občanom Občine Vipava,
– da imajo urejeno evidenco o članstvu in plačano članarino,
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske možnosti za uresničitev načrtovanih aktivnosti,
– da se ne sofinancirajo direktno iz drugih postavk proračuna in preko drugih razpisov, ki jih vodi Občina Vipava, razen če gre za sofinanciranje javnega dela,
– da delujejo kot prostovoljska in neprofitna organizacija.
Prejemniki sredstev po tem razpisu so se dolžni, na podlagi povabila Občine Vipava ali od nje pooblaščenega organizatorja, enkrat letno brezplačno odzvati k sooblikovanju drugih prireditev, ki so v javnem interesu ali prireditev, ki služijo obeležitvi državnega ali občinskega praznika oziroma drugega dogodka, pomembnega za Občino Vipava.
D. Vsebine in programi, ki so predmet sofinanciranja:
– prireditve in druge aktivnosti, ki prispevajo k razvoju turizma, so namenjene širši javnosti,
– programi, ki pri mladih spodbujajo avtonomijo, ustvarjalnost in inovativnost, prostovoljstvo, solidarnost in medgeneracijsko sodelovanje, mobilnost in mednarodno povezovanje, zdrav način življenja, preprečevanje različnih oblik odvisnosti in neformalno učenje,
– programi mladinskega dela, programe za otroke, programe za aktivno preživljanje prostega časa otrok in mladostnikov med poletnimi počitnicami.
E. Merila za pridobitev sredstev: za ocenjevanje vlog po tem razpisu se upoštevajo merila določena v Pravilniku o sofinanciranju prireditev in drugih aktivnosti, ki pospešujejo razvoj turizma, mladinskih projektov ter drugih družbenih dejavnosti v Občini Vipava.
F. Rok za porabo sredstev: dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2019. Nadzor nad porabo dodeljenih sredstev opravlja občinska uprava.
G. Vsebina vloge in razpisna dokumentacija
Vloga za razpis mora biti vožena izključno na obrazcih razpisne dokumentacije in mora vsebovati vse zahtevane priloge in dokazila, ki so navedene v razpisni dokumentaciji.
Vsa razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani Občine Vipava www.vipava.si.
H. Rok in način vložitve vloge
Rok za vložitev vloge je do vključno 6. maja 2019. Pravočasna vloga je torej vloga, ki prispe na Občino Vipava do vključno 6. 5. 2019. Vloga se odda neposredno v tajništvu občine uprave ali se pošlje priporočeno po pošti na naslov: Občina Vipava, Glavni trg 15, 5271 Vipava.
Vloga izvajalca, ki se prijavlja na razpis, mora biti predložena v zaprti kuverti in biti označena z napisom »Ne odpiraj – vloga za razpis za sofinanciranje prireditev in drugih aktivnosti, ki pospešujejo razvoj turizma, mladinskih projektov ter drugih družbenih dejavnosti v Občini Vipava«. Na hrbtni strani mora biti naziv in naslov vlagatelja.
I. Datum odpiranja vlog: odpiranje vlog, ki ni javno, bo opravila komisija najkasneje v roku 7 dni od poteka roka za vložitev vlog. Vloga, ki prispe po roku za vložitev, se s sklepom zavrže in se neodprta vrne vlagatelju. V primeru nepopolne vloge komisija vlagatelja pozove, da v določenem roku vlogo dopolni. Če vlagatelj v roku ne dopolni vloge, se vloga s sklepom zavrže.
J. Rok o obveščanju o izidu javnega razpisa: o izidu razpisa bodo vlagatelji obveščeni v 30 dneh po končanem razpisu. Z izbranimi kandidati bodo sklenjene pogodbe, s katerimi se bodo uredili podrobnejši pogoji koriščenja sredstev.
K. Vse informacije v zvezi z javnim razpisom je možno dobiti: od dneva objave javnega razpisa do konca razpisnega roka v času uradnih ur organa pri Majdi Sever na tel. 05/36-43-411 ali na elektronskem naslovu majda.sever@vipava.si
Občina Vipava