Številka 76
Uradni list RS, št. 76/2017 z dne 22. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/2017 z dne 22. 12. 2017, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

3698. Zakon o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti (ZVISJV-1)

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

3708. Uredba o izvajanju Uredbe (EU) o trgih finančnih instrumentov
3709. Uredba o metodologiji za določitev razvitosti občin
3710. Uredba o določitvi centrov za socialno delo, njihovega sedeža in teritorialne pristojnosti ter določitvi enot centrov za socialno delo in njihovega območja delovanja
3711. Uredba o izvajanju uredbe (EU) o skupni ribiški politiki v zvezi z dostopom do voda
3712. Uredba o načinu izvedbe in financiranja pravne pomoči ribičem
3713. Uredba o spremembi Uredbe o izvajanju uredb (ES) o vzpostavitvi sistema Skupnosti za preprečevanje nezakonitega, neprijavljenega in nereguliranega ribolova, za odvračanje od njega ter za njegovo odpravljanje
3714. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju uredbe (EGS), uredb (ES) in uredb (EU) za določitev prekrškov in sankcij s področja skupne ribiške politike
3715. Uredba o dopolnitvi Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode
3716. Uredba o spremembi Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja
3717. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o načinu določanja in obračunavanja prispevkov za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije
3718. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju podpornega programa v vinskem sektorju

Odloki

3719. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o razglasitvi del arhitekta Jožeta Plečnika v Ljubljani za kulturne spomenike državnega pomena

Sklepi

3720. Sklep o spremembi Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Slovensko narodno gledališče Drama Ljubljana
3721. Sklep o spremembah Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda »Študentski dom Ljubljana«

MINISTRSTVA

3722. Pravilnik o spremembah Pravilnika o plovnosti, letalskih operacijah, letalskem osebju ter določenih pravilih letenja policijskih in carinskih zrakoplovov
3723. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3724. Tarifa nadomestila stroškov za dostop do podatkov iz Registra dejanskih lastnikov
3725. Navodilo o spremembah in dopolnitvah Navodila o predložitvi letnih in zaključnih poročil ter drugih podatkov poslovnih subjektov
3726. Tarifa 2018 o vrednosti točke in o višini deleža glede na zaračunano uporabnino za uporabo javne železniške infrastrukture, za delovanje regulatornega organa na področju železniškega prometa
3727. Tarifa 2018 o vrednosti točke za plačilo na podlagi dovoljenja za izvajanje televizijske dejavnosti oziroma vpisa v uradno evidenco ponudnikov avdiovizualnih medijskih storitev na zahtevo
3728. Tarifa 2018 o plačilih za izvajanje poštnih storitev
3729. Tarifa 2018 o vrednosti točke za plačilo na podlagi obvestila, za plačilo za uporabo radijskih frekvenc in za plačilo za uporabo elementov oštevilčenja

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3699. Spremembe in dopolnitve Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana
3700. Spremembe in dopolnitve Kolektivne pogodbe za obrt in podjetništvo

OBČINE

Dravograd

3701. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Dravograd

Koper

3702. Odlok o spremembi Odloka o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora za del ureditvenega območja za poselitev, ki je namenjeno za stanovanja KS-24 (ureditveno območje parcel 467/2, 467/6, 467/12, 459/7, 459/19, 467/7 vse k.o. Semedela)

Litija

3703. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Litija za leto 2018
3704. Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o vpisu učencev v Zlato knjigo in Knjigo najboljših dosežkov v Občini Litija
3705. Koncesijski akt za izvedbo projekta Vrtec Najdihojca v Litiji

Zagorje ob Savi

3706. Odlok o proračunu Občine Zagorje ob Savi za leto 2018
3707. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda »Vrtec Zagorje ob Savi«
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti