Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/2017 z dne 22. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/2017 z dne 22. 12. 2017

Kazalo

3712. Uredba o načinu izvedbe in financiranja pravne pomoči ribičem, stran 11627.

  
Na podlagi tretjega odstavka 21. člena Zakona o ureditvi določenih vprašanj zaradi končne razsodbe arbitražnega sodišča na podlagi Arbitražnega sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške (Uradni list RS, št. 69/17) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O 
o načinu izvedbe in financiranja pravne pomoči ribičem 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(splošno) 
Ta uredba določa način izvedbe in financiranja pravne pomoči fizičnim ali pravnim osebam, ki so državljani Republike Slovenije ali imajo sedež v Republiki Sloveniji in so imetniki dovoljenja za gospodarski ribolov, zoper katere je pred organi Republike Hrvaške kljub opravljanju dejavnosti morskega gospodarskega ribolova v skladu z razsodbo uveden prekrškovni ali kazenski postopek (v nadaljnjem besedilu: upravičenec).
II. PRAVNA POMOČ 
2. člen 
(vsebina pravne pomoči) 
Pravna pomoč po tej uredbi pomeni pravico upravičenca do celotne zagotovitve sredstev za plačilo:
– stroškov izvajalca pravne pomoči iz 3. člena te uredbe za pravno svetovanje, pravno zastopanje in druge pravne storitve, določene s predpisi, za vse oblike pravnega varstva pred prekrškovnimi, sodnimi in drugimi organi Republike Hrvaške ter v postopkih pred mednarodnimi sodišči ali arbitražami, če s pravili mednarodnega sodišča ali arbitraže ni urejena pravica do brezplačne pravne pomoči;
– stroškov postopkov iz prejšnje alineje;
– varščin;
– glob in denarnih kazni.
3. člen 
(izvajalec pravne pomoči) 
(1) Pravno pomoč po tej uredbi izvajajo odvetniki oziroma odvetniške družbe, registrirane za opravljanje odvetniške dejavnosti, ki jih za izvajanje pravne pomoči izbere ministrstvo, pristojno za ribištvo (v nadaljnjem besedilu: izvajalec pravne pomoči).
(2) Izvajalec pravne pomoči zagotavlja dosegljivost in takojšnjo odzivnost 24 ur na dan vse dni v tednu.
(3) Izvajalec pravne pomoči mora od upravičenca sprejeti pooblastilo za pravno pomoč v skladu s to uredbo, če mu je upravičenec predložil izjavo iz drugega odstavka 4. člena te uredbe.
(4) Izvajalec pravne pomoči mora obvestiti ministrstvo, pristojno za ribištvo (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), najpozneje naslednji delovni dan po prevzemu zastopanja upravičenca v skladu s to uredbo.
(5) Izvajalec pravne pomoči pošlje ministrstvu vso zahtevano dokumentacijo v zvezi z izvajanjem pravne pomoči na podlagi te uredbe najpozneje 15. dan po prejemu pisne zahteve ministrstva.
(6) Ministrstvo pošlje izvajalcu pravne pomoči podatke, ki jih vodi in jih izvajalec pravne pomoči potrebuje za izvajanje obveznosti iz te uredbe.
(7) Ministrstvo in izvajalec pravne pomoči skleneta pogodbo, s katero se določijo medsebojne pravice in obveznosti v zvezi z izvajanjem pravne pomoči, zlasti način in roki poročanja, financiranje, obveznosti izvajalca, pošiljanje dokumentacije, nadzor nad izvajanjem pogodbe in drugo.
(8) Izvajalec pravne pomoči mora obvestiti ministrstvo o preklicu ali odpovedi pooblastila in razlogih za preklic oziroma odpoved najpozneje naslednji delovni dan po preklicu ali odpovedi pooblastila.
(9) Če upravičenec ne izpolnjuje svojih obveznosti v skladu s to uredbo oziroma gre za nesodelovanje upravičenca po 5. členu te uredbe, mora izvajalec pravne pomoči o tem obvestiti ministrstvo najpozneje v petih delovnih dneh po nastanku takih okoliščin.
4. člen 
(obveznosti upravičenca) 
(1) Upravičenec ima pravico do pravne pomoči iz te uredbe, če nemudoma oziroma najpozneje v 72 urah po seznanitvi z uvedbo prekrškovnega oziroma kazenskega postopka za pravno pomoč pooblasti izvajalca pravne pomoči iz prejšnjega člena.
(2) Upravičenec pooblastilu iz prejšnjega odstavka priloži podpisano izjavo o tem, da so izpolnjeni pogoji za upravičenost do pravne pomoči iz 1. člena te uredbe in da je seznanjen, da mora v primerih iz 5. in 6. člena te uredbe plačati nastale ali vrniti že izplačane stroške iz te uredbe skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi.
(3) Upravičenec mora aktivno sodelovati in izvajalcu pravne pomoči na njegovo zahtevo predložiti vse dokaze in dejstva, ki se nanašajo na postopke pravnega varstva iz te uredbe.
5. člen 
(nesodelovanje upravičenca) 
Če upravičenec izvajalcu pravne pomoči ne zagotovi informacij in ne sodeluje v postopku v skladu s tretjim odstavkom prejšnjega člena, ni več upravičen do pravne pomoči iz te uredbe in mora plačati nastale ali vrniti že izplačane stroške iz te uredbe skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi.
6. člen 
(vračilo sredstev) 
Če ministrstvo kadar koli med izvajanjem pravne pomoči iz te uredbe ali pozneje ugotovi, da pravna ali fizična oseba, ki ji je oziroma ji je bila zagotovljena pravna pomoč iz te uredbe, do te pravne pomoči ni upravičena, mora ta oseba povrniti povzročene stroške skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi v proračun Republike Slovenije.
III. FINANČNE DOLOČBE 
7. člen 
(financiranje pravne pomoči) 
(1) Sredstva za izvajanje pravne pomoči se zagotovijo v proračunu Republike Slovenije na proračunski postavki ministrstva.
(2) Stroški izvajalca pravne pomoči iz prve alineje 2. člena te uredbe se priznajo v skladu z Odvetniško tarifo (Uradni list RS, št. 2/15).
(3) Sredstva iz te uredbe se izplačajo izvajalcu pravne pomoči ali upravičencu na podlagi zahtevkov, ki jih izvajalec pravne pomoči vlaga pri ministrstvu v rokih, določenih v pogodbi iz sedmega odstavka 3. člena te uredbe.
(4) Zahtevkom iz prejšnjega odstavka izvajalec pravne pomoči priloži dokazila o plačilu stroškov iz 2. člena te uredbe, ki jih je plačal v imenu in za račun upravičenca oziroma jih je upravičenec plačal sam.
(5) V primeru pravnomočno prisojenih stroškov prekrškovnega ali kazenskega postopka in za vračilo varščin se v poslovnih knjigah ministrstva na podlagi ustrezne knjigovodske dokumentacije, ki jo pripravi ministrstvo, vzpostavijo terjatve do izvajalca pravne pomoči ali upravičenca.
(6) Pravnomočno prisojeni stroški prekrškovnega ali kazenskega postopka s strani Republike Hrvaške, ki se priznajo izvajalcu pravne pomoči, se lahko poračunajo pri zahtevkih izvajalca pravne pomoči, ki se v poslovnih knjigah izkazujejo po bruto načelu. Če je priznanih stroškov več, jih mora izvajalec pravne pomoči nakazati v proračun Republike Slovenije na podračun št. SI56 0110 0630 0109 972, model: 18, sklic: 23302-4029208-33441999.
(7) Pravnomočno prisojene stroške prekrškovnega ali kazenskega postopka s strani Republike Hrvaške, ki se priznajo upravičencu, mora upravičenec nakazati v proračun Republike Slovenije v petih delovnih dneh po prejemu na podračun št. SI56 0110 0630 0109 972, model: 18, sklic: 23302-4029208-33441999.
(8) Izvajalec pravne pomoči oziroma upravičenec nakaže vračilo varščin v proračun Republike Slovenije v petih delovnih dneh po prejemu na podračun št. SI56 0110 0630 0109 972, model: 18, sklic: 23302-4029208-33441999.
(9) Če so varščine zasežene zaradi nesodelovanja upravičenca v postopku, mora upravičenec vrniti sredstva v višini zasežene varščine v proračun Republike Slovenije v petih delovnih dneh po prejemu obvestila o zasegu varščin na podračun št. SI56 0110 0630 0109 972, model: 18, sklic: 23302-4029208-33441999.
IV. KONČNA DOLOČBA 
8. člen 
(začetek veljavnosti in uporaba) 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne, ko je državna meja med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško na podlagi razsodbe evidentirana v evidenci državne meje.
Št. 00715-54/2017
Ljubljana, dne 21. decembra 2017
EVA 2017-2330-0115
Vlada Republike Slovenije 
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik 

AAA Zlata odličnost