Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/2017 z dne 22. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/2017 z dne 22. 12. 2017

Kazalo

3728. Tarifa 2018 o plačilih za izvajanje poštnih storitev, stran 11648.

  
Na podlagi 34. člena Zakona o poštnih storitvah (Uradni list RS, št. 51/09, 77/10, 40/14 – ZIN-B in 81/15) in četrtega odstavka 4. člena Pravilnika o načinu izračunavanja in poravnave plačil za izvajanje poštnih storitev (Uradni list RS, št. 109/09) izdaja Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije
T A R I F O  2 0 1 8 
o plačilih za izvajanje poštnih storitev 
1. člen 
(vsebina) 
Ta tarifa določa vrednost točke za izračun letnega plačila izvajalcev poštnih storitev Agenciji za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije (v nadaljnjemu besedilu: agencija) za leto 2018.
2. člen 
(vrednost točke in število točk) 
(1) Vrednost točke znaša 5,59 EUR.
(2) Število točk za posamezne skupine poštnih storitev je določeno v 3. členu Pravilnika o načinu izračunavanja in poravnave plačil za izvajanje poštnih storitev (Uradni list RS, št. 109/09).
3. člen 
(priloga k tarifi) 
Obrazložitev tarife v Prilogi, ki je sestavni del te tarife, določa razloge za sprejem tarife in cilje, ki jih zasleduje agencija.
4. člen 
(začetek veljavnosti in uporabe) 
Ta tarifa začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. januarja 2018.
Št. 0100-3/2017/56
Ljubljana, dne 13. decembra 2017
EVA 2017-2130-0031
mag. Tanja Muha l.r.
direktorica 
K tej tarifi je dala soglasje Vlada Republike Slovenije s sklepom št. 47601-15/2017/5, z dne 21. decembra 2107
Priloga k Tarifi 2018 o plačilih za izvajanje poštnih storitev:
PRILOGA 
Posebna obrazložitev tarife 
Tarifa 2018 o plačilih za izvajanje poštnih storitev predvideva neposredno plačevanje plačil agenciji za opravljanje nalog v okviru njenih pooblastil in pristojnosti.
Pravna podlaga in razlogi za sprejem te tarife so:
1. Agencija se financira z letnimi plačili zavezancev v višini sredstev, ki so potrebna za pokrije stroškov, ki jih ima agencija z izvrševanjem nalog opredeljenih v Zakonu o poštnih storitvah (Uradni list RS, št. 51/09, 77/10, 40/14 – ZIN-B in 81/15; v nadaljnjem besedilu: ZPSto-2) in za sorazmerni delež stroškov delovanja skupnih služb agencije.
2. Vir financiranja agencije so plačila izvajalca univerzalne storitve na podlagi tretjega odstavka 24. člena ZPSto-2 ter plačila fizičnih ali pravnih oseb, ki izvajajo zamenljive storitve na podlagi obvestila in ugotovitvenega sklepa iz drugega odstavka 24. člena ZPSto-2.
3. Za navedeni vir financiranja mora agencija določiti vrednost točke za letno plačilo zavezancev. Vrednost točke se pomnoži s številom točk, ki odpadejo na posameznega zavezanca in je določeno v Pravilniku o načinu izračunavanja in poravnave plačil za izvajanje poštnih storitev (Uradni list RS, št. 109/09).
4. Zbrana sredstva omogočajo agenciji neodvisno izvajanje nalog v okviru njenih pristojnosti. Naloge agencije so zakonsko določene, podrobneje pa so opredeljene v programu dela in finančnem načrtu za leto 2018.
5. V letu 2018 bo agencija na področju regulacije trga poštnih storitev, ki ga pokriva ta tarifa, s pobranimi sredstvi zagotavljala zakonsko določeno kakovost univerzalne poštne storitve, trajne, dostopne in kakovostne poštne storitve ob ustreznih izjemah od izvajanja univerzalne storitve, spodbujala konkurenco na trgu poštnih storitev ter izvajala nadzor nad izvajanjem ZPSto-2. Agencija bo na podlagi analize stanja imenovala (novega) izvajalca univerzalne poštne storitve. Z namenom zagotavljanja univerzalne poštne storitve na predpisani ravni bo agencija ugotavljala zadovoljstvo končnih uporabnikov s poštnimi storitvami po zaprtju pošt. Poleg tega bo agencija – z namenom zagotovitve stroškovne naravnanosti cen univerzalne storitve – regulirala cene ob upoštevanju načel preglednosti, nediskriminacije in zagotavljanja konkurence, zagotovila pogoje in cene dostopa do omrežja izvajalca univerzalne storitve ter ločene računovodske evidence izvajalca univerzalne storitve. V okviru postopka izdaje soglasja k spremembam splošnih pogojev izvajanja univerzalne storitve bo agencija zagotavljala, da so zadoščene potrebe uporabnikov poštnih storitev in trga ter da je zagotovljena učinkovita konkurenca ob spoštovanju načel preglednosti in nediskriminacije. Na področju regulacije ločenega računovodstva bo pripravila revizijo referenčnega scenarija za neto stroške, načrtuje pa tudi analizo vzorčenja pošt in vprašalnikov pri razporejanju stroškov na aktivnosti v ločenem računovodstvu. Prav tako bo agencija zagotovila vodenje uradne evidence izvajalcev poštnih storitev, pridobivanje statističnih podatkov ter pripravila letne analize trga poštnih storitev za ugotavljanje stanja in sprememb na trgu poštnih storitev v Republiki Sloveniji, s pregledom razvoja trga in vplivov na trg, povzročenih z ukrepi agencije, zakonskimi spremembami ali zgolj s spremembami v okolju. Z izvedbo primerjalne analize cen in kakovosti izvajalcev poštnih storitev pa si bo agencija prizadevala povečati obveščenost končnih uporabnikov in zainteresirane javnosti o izbiri na trgu poštnih storitev. Na mednarodnem nivoju bo agencija aktivna v okviru združenja evropskih regulatorjev (ERGP), organizacije CERP, Svetovne poštne zveze (SPZ) in pri oblikovanju reforme SPZ, ki bo ena od tem na izrednem kongresu SPZ v septembru 2018. V okviru spodbujanja konkurence bo agencija izvedla konkurenčno-pravno analizo napovedanih sprememb dostopa do omrežja ter analizo ekonomskih spodbud za zagotavljanje učinkovite konkurence z regulatorno intervencijo na področju dostopa do omrežja. V letu 2018 načrtuje agencija tudi 15 preventivnih nadzorov.
6. Glede na navedene cilje in naloge agencija v nadaljevanju pojasnjuje predlagano vrednost točke. Upoštevaje dejstvo, da mora agencija pri pripravi tarife upoštevati tudi presežke prihodkov nad odhodki za te vrste plačil iz preteklih let, je agencija pri tem upoštevala potrjen presežek, tj. še neporabljen presežek leta 2014 in potrjen neporabljen presežek leta 2015 ki sta bila podlaga za izračun te tarife za leto 2018. V kolikor agencija pri izračunu tarife presežka ne bi upoštevala, bi bile tarife za leto 2018 stroškovno naravnane in bi bile višje.
Na podlagi navedenega je agencija, ob upoštevanju načrtovane strukture in obsega stroškov ter ob dodatno upoštevani ocenjeni porabi še neporabljenega potrjenega presežka leta 2014 in 2015 v primerjavi z letom 2017 ohranila naslednjo višino tarife in sicer:
– pri plačilih za izvajanje poštnih storitev v višini 5,59 EUR.
Agencija je predlog tarif, ki je vezan na Program dela in finančni načrt agencije za leto 2018 oblikovala na podlagi načrtovane strukture stroškov, ki so potrebni za izvajanje posameznih dejavnosti ter sorazmernega dela stroškov skupnih služb za plačila na podlagi ZPSto-2. Predlog tarife je tako stroškovno naravnan, ob upoštevanju porabe potrjenega presežka prihodkov nad odhodki iz preteklih let.

AAA Zlata odličnost