Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/2017 z dne 22. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/2017 z dne 22. 12. 2017

Kazalo

3702. Odlok o spremembi Odloka o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora za del ureditvenega območja za poselitev, ki je namenjeno za stanovanja KS-24 (ureditveno območje parcel 467/2, 467/6, 467/12, 459/7, 459/19, 467/7 vse k.o. Semedela), stran 11614.

  
Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03 ter Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 in 39/08)
R A Z G L A Š A M  O D L O K 
o spremembi Odloka o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora za del ureditvenega območja za poselitev, ki je namenjeno za stanovanja KS-24 (ureditveno območje parcel 467/2, 467/6, 467/12, 459/7, 459/19, 467/7 vse k.o. Semedela) 
Št. 3505-15/2017
Koper, dne 22. decembra 2017
Župan 
Mestne občine Koper 
Boris Popovič 
Po pooblastilu župana 
Podžupan 
Alberto Scheriani l.r.
Na podlagi prvega odstavka 81. člena in tretjega odstavka 83. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr., 58/03 – ZZK-1, 33/07 – ZPNačrt, 108/09 – ZGO-1C in 80/10 – ZUPUDPP in 61/17 – ZUreP-2) ter na podlagi 27. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01, 29/03 in Uradni list RS, št. 90/05, 67/06, 39/08) je Občinski svet Mestne občine Koper na seji dne 21. decembra 2017 sprejel
O D L O K 
o spremembi Odloka o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora za del ureditvenega območja za poselitev, ki je namenjeno za stanovanja KS-24 (ureditveno območje parcel 467/2, 467/6, 467/12, 459/7, 459/19, 467/7 vse k.o. Semedela)
1. člen
V naslovu in v 1. členu Odloka o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora za del ureditvenega območja za poselitev, ki je namenjeno za stanovanja KS-24 (ureditveno območje parcel 467/2, 467/6, 467/12, 459/7, 459/19, 467/7 vse k.o. Semedela) (Uradni list RS, št. 18/2014) se črta parcelna številka »467/2«.
2. člen 
V 4. členu se črta parcelna številka »467/2«.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
3. člen 
(izbris zaznambe) 
Po uveljavitvi tega odloka Mestna občina Koper pripravi ustrezno dokumentacijo za izbris zaznambe začasnih ukrepov urejanja prostora na parceli številka 467/2, k.o. 2606 Semedela.
4. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-15/2017
Koper, dne 21. decembra 2017
Župan 
Mestne občine Koper 
Boris Popovič 
Po pooblastilu župana 
Podžupan 
Alberto Scheriani l.r.
Ai sensi dell’articolo 180 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino uff. n. 40/00, 30/01 e 29/03, e la Gazzetta uff. della RS n. 90/05, 67/06 in 39/08)
P R O M U L G O  I L  D E C R E T O 
sulla modifica al Decreto sui provvedimenti provvisori di istituzione del vincolo di tutela, finalizzati alla sistemazione territoriale di una parte della zona d’insediamento con destinazione d’uso abitativa KS-24 (particelle catastali nella zona oggetto della sistemazione 467/2, 467/6, 467/12, 459/7, 459/19, 467/7 – tutte c.c. Semedella 
N. 3505-15/2017
Capodistria, 22 dicembre 2017
Il Sindaco 
Comune città di Capodistria 
Boris Popovič
Sotto l’autorità 
Vicesindaco 
Alberto Scheriani m.p.
In virtù del primo comma dell’articolo 81 e del terzo comma dell’articolo 83 della Legge sulla sistemazione del territorio (Gazzetta uff. della RS n. 110/02, 8/03 – rett., 58/03 – ZZK-1, 33/07 – ZPNačrt, 108/09 – ZGO-1C, 80/10 – ZUPUDPP e 61/17 – ZUreP-2) e visto l’articolo 27 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino uff. n. 40/00, 30/01 e 29/03, e la Gazzetta uff. della RS, n. 90/05, 67/06 e 39/08), il Consiglio comunale del Comune città di Capodistria, nella seduta del 21 dicembre 2017 ha accolto il seguente
I L  D E C R E T O 
sulla modifica del Decreto sui provvedimenti provvisori di istituzione del vincolo di tutela, finalizzati alla sistemazione territoriale di una parte della zona d’insediamento con destinazione d’uso abitativa KS-24 (particelle catastali nella zona oggetto della sistemazione 467/2, 467/6, 467/12, 459/7, 459/19, 467/7 – tutte c.c. Semedella 
Articolo 1 
Nel titolo e nell’articolo 1 del Decreto sui provvedimenti provvisori di istituzione del vincolo di tutela, finalizzati alla sistemazione territoriale della zona d’insediamento con destinazione d’uso abitativa KS-24 (particelle catastali nella zona oggetto della sistemazione 467/2, 467/6, 467/12, 459/7, 459/19, 467/7 – tutte c.c. Semedella) (Gazzetta uff. della RS n. 18/14) è depennata la p.c. n. »467/2«.
Articolo 2 
Nell'articolo 4, è depennata la p.c. n. »467/2«.
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI 
Articolo 3 
(cancellazione dell'annotazione) 
Dopo l'entrata in vigore del presente decreto, il Comune città di Capodistria predispone l'adeguata documentazione per la cancellazione dell’annotazione degli interventi provvisori alla sistemazione territoriale della particella catastale 467/2 – c.c. Semedella.
Articolo 4 
(entrata in vigore) 
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia.
N. 3505-15/2017
Capodistria, 21 dicembre 2017
Il Sindaco 
Comune città di Capodistria 
Boris Popovič
 
Sotto l’autorità 
Vicesindaco 
Alberto Scheriani m.p.

AAA Zlata odličnost