Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/2017 z dne 22. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/2017 z dne 22. 12. 2017

Kazalo

3711. Uredba o izvajanju uredbe (EU) o skupni ribiški politiki v zvezi z dostopom do voda, stran 11626.

  
Na podlagi prvega odstavka 40. člena Zakona o morskem ribištvu (Uradni list RS, št. 115/06, 76/15 in 69/17) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O 
o izvajanju uredbe (EU) o skupni ribiški politiki v zvezi z dostopom do voda 
1. člen 
(vsebina) 
S to uredbo se določajo pristojni organ, obravnava vlog za izdajo posebnega dovoljenja za gospodarski ribolov, veljavnost posebnega dovoljenja za gospodarski ribolov in način obveščanja o izpolnitvi letne dovoljene količine ulovljenih rib za izvajanje Uredbe (EU) št. 1380/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o skupni ribiški politiki in o spremembi uredb Sveta (ES) št. 1954/2003 in (ES) št. 1224/2009 ter razveljavitvi uredb Sveta (ES) št. 2371/2002 in (ES) št. 639/2004 ter Sklepa Sveta 2004/585/ES (UL L št. 354 z dne 28. 12. 2013, str. 22), zadnjič spremenjene z Uredbo (EU) 2017/2092 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. novembra 2017 o spremembi Uredbe (EU) št. 1380/2013 o skupni ribiški politiki (UL L št. 302 z dne 17. 11. 2017, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1380/2013/EU).
2. člen 
(pristojni organ) 
Pristojni organ za izvajanje te uredbe je ministrstvo, pristojno za morsko ribištvo (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).
3. člen 
(pomen izrazov) 
Izraza, uporabljena v tej uredbi, pomenita:
1. država članica je v skladu z 10. točko Priloge 1 Uredbe 1380/2013/EU Republika Hrvaška;
2. ulov rib je iztovorjena in zavržena količina rib.
4. člen 
(obravnava vlog za izdajo posebnega dovoljenja za gospodarski ribolov) 
(1) Imetnik dovoljenja za gospodarski ribolov iz države članice za izvajanje 10. točke Priloge 1 Uredbe 1380/2013/EU vloži vlogo za posebno dovoljenje za gospodarski ribolov (v nadaljnjem besedilu: vloga) v skladu s prvim odstavkom 17. člena Zakona o morskem ribištvu (Uradni list RS, št. 115/06, 76/15 in 69/17) na ministrstvo.
(2) Imetnik dovoljenja iz prejšnjega odstavka vloži vlogo od 1. novembra dalje za naslednje koledarsko leto.
(3) Ministrstvo vloge obravnava po časovnem zaporedju prispelih popolnih vlog za ribiška plovila do obsega, določenega v 10. točki Priloge 1 Uredbe 1380/2013/EU.
(4) Vloge po izpolnitvi obsega, določenega v 10. točki Priloge 1 Uredbe 1380/2013/EU ministrstvo zavrne.
5. člen 
(veljavnost posebnega dovoljenja za gospodarski ribolov) 
Ministrstvo izda posebno dovoljenje za gospodarski ribolov za posamezno ribiško plovilo države članice za koledarsko leto iz drugega odstavka prejšnjega člena.
6. člen 
(način obveščanja o izpolnitvi letne dovoljene količine ulovljenih rib) 
(1) Imetniki posebnega dovoljenja za gospodarski ribolov za posamezno ribiško plovilo iz te uredbe morajo v skladu z Uredbo o spremljanju ulova in prodaji ribiških proizvodov (Uradni list RS, št. 38/16) in Uredbo Sveta (ES) št. 1224/2009 z dne 20. novembra 2009 o vzpostavitvi nadzornega sistema Skupnosti za zagotavljanje skladnosti s pravili skupne ribiške politike, o spremembi uredb (ES) št. 847/96, (ES) št. 2371/2002, (ES) št. 811/2004, (ES) št. 768/2005, (ES) št. 2115/2005, (ES) št. 2166/2005, (ES) št. 388/2006, (ES) št. 509/2007, (ES) št. 676/2007, (ES) št. 1098/2007, (ES) št. 1300/2008, (ES) št. 1342/2008 in razveljavitvi uredb (EGS) št. 2847/93, (ES) št. 1627/94 in (ES) št. 1966/2006 (UL L št. 343 z dne 22. 12. 2009, str. 1), zadnjič spremenjeno z Uredbo (EU) 2015/812 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. maja 2015 o spremembi uredb Sveta (ES) št. 850/98, (ES) št. 2187/2005, (ES) št. 1967/2006, (ES) št. 1098/2007, (ES) št. 254/2002, (ES) št. 2347/2002 in (ES) št. 1224/2009 ter uredb (EU) št. 1379/2013 in (EU) št. 1380/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede obveznosti iztovarjanja ter razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1434/98 (UL L št. 133 z dne 29. 5. 2015, str. 1), izpolnjevati in predložiti ladijske dnevnike in deklaracije o iztovoru.
(2) Ministrstvo na svoji spletni strani ob izpolnitvi dovoljene količine ulovljenih rib iz prejšnjega odstavka objavi obvestilo o ustavitvi ribolova na podlagi posebnih dovoljenj za gospodarski ribolov.
KONČNA DOLOČBA 
7. člen 
(začetek veljavnosti in uporabe) 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne, ko je državna meja med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško na podlagi končne razsodbe arbitražnega sodišča na podlagi Arbitražnega sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške (Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 11/10), razglašene 29. junija 2017, evidentirana v evidenci državne meje.
Št. 00715-51/2017
Ljubljana, dne 21. decembra 2017
EVA 2017-2330-0094
Vlada Republike Slovenije 
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik 

AAA Zlata odličnost