Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/2017 z dne 22. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/2017 z dne 22. 12. 2017

Kazalo

3709. Uredba o metodologiji za določitev razvitosti občin, stran 11623.

  
Na podlagi prvega in tretjega odstavka 24. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15 – ZUUJFO in 71/17) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O 
o metodologiji za določitev razvitosti občin 
1. člen 
(vsebina) 
Ta uredba določa metodologijo za določitev razvitosti občin na podlagi:
– kazalnikov razvitosti občine, ki so: bruto dodana vrednost gospodarskih družb na zaposlenega, osnova za dohodnino na prebivalca občine in število delovnih mest na število delovno aktivnega prebivalstva občine,
– kazalnikov ogroženosti občine, ki so: indeks staranja prebivalstva občine ter stopnja registrirane brezposelnosti in stopnja delovne aktivnosti v občini,
– kazalnikov razvojnih možnosti, ki so: oskrbljenost z dobrinami in storitvami javnih komunalnih služb (delež prebivalcev, ki imajo priključek na javno kanalizacijo), opremljenost s kulturno infrastrukturo (kulturni spomeniki in objekti javne kulturne infrastrukture), delež območij Natura 2000 v občini in poseljenost občine.
2. člen 
(organi za pripravo podatkov in obdobje, ki se upošteva pri izračunu kazalnikov) 
(1) Za določitev kazalnikov iz prejšnjega člena se določijo naslednji organi za pripravo podatkov in obdobje, ki se upošteva pri izračunu kazalnikov:
Kazalnik
Organ, pristojen za pripravo podatkov
Obdobje, ki se upošteva pri izračunu kazalnika
1. Kazalniki razvitosti občine:
bruto dodana vrednost gospodarskih družb na zaposlenega
Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve
2013, 2014, 2015 in 2016
osnova za dohodnino na prebivalca občine 
Finančna uprava Republike Slovenije 
 
Statistični urad Republike Slovenije
2012, 2013, 2014 in 2015 
 
 
2012, 2013, 2014 in 2015
število delovnih mest na število delovno aktivnega prebivalstva občine
Statistični urad Republike Slovenije
2013, 2014, 2015 in 2016
2. Kazalniki ogroženosti občine:
indeks staranja prebivalstva občine
Statistični urad Republike Slovenije
2014, 2015, 2016 in 2017
stopnja registrirane brezposelnosti na območju občine
Statistični urad Republike Slovenije
2013, 2014, 2015 in 2016
stopnja delovne aktivnosti na območju občine
Statistični urad Republike Slovenije
2013, 2014, 2015 in 2016
3. Kazalniki razvojnih možnosti občine:
oskrbljenost z dobrinami in storitvami javnih komunalnih služb (delež prebivalcev, ki imajo priključek na javno kanalizacijo)
Statistični urad Republike Slovenije
2012, 2013, 2014 in 2015
opremljenost s kulturno infrastrukturo (kulturni spomeniki in objekti javne kulturne infrastrukture)
Ministrstvo za kulturo 
 
 
 
Statistični urad Republike Slovenije
stanje 8. 11. 2017 (kulturni spomeniki) 
stanje 8. 11. 2017 (javna kulturna infrastruktura) 
 
 
2015
delež območij Natura 2000 v občini
Ministrstvo za okolje in prostor
2016
poseljenost občine
Statistični urad Republike Slovenije
2014, 2015, 2016 in 2017
(2) Kazalnik opremljenosti s kulturno infrastrukturo (kulturni spomeniki in objekti javne kulturne infrastrukture) je aritmetično povprečje števila kulturnih spomenikov in števila objektov javne kulturne infrastrukture, preračunano na prebivalca in površino občine.
3. člen 
(standardizacija kazalnikov) 
(1) Vrednosti posameznih kazalnikov, ki jih zagotavljajo pristojni organi iz prejšnjega člena, se standardizirajo, in sicer na naslednji način:
standardizirana vrednost kazalnika za občino
=
(dejanska vrednost kazalnika za občino – minimalna vrednost kazalnika)
(maksimalna vrednost kazalnika 
– minimalna vrednost kazalnika)
(2) Za kazalnike: indeks staranja prebivalstva občine, stopnja registrirane brezposelnosti v občini, opremljenost s kulturno infrastrukturo (kulturni spomeniki in objekti javne kulturne infrastrukture), delež območij Natura 2000 v občini in poseljenost občine se standardizirana vrednost kazalnika uporabi tako, da se ta vrednost odšteje od vrednosti 1.
4. člen 
(izračun koeficienta razvitosti občine) 
(1) Koeficient razvitosti občine je razmerje med vrednostjo aritmetičnega povprečja standardiziranih vrednosti kazalnikov v občini in vrednostjo aritmetičnega povprečja standardiziranih vrednosti kazalnikov v državi, pri čemer je koeficient povprečne razvitosti občin v državi 1,00.
(2) Koeficient razvitosti občine se izračuna na naslednji način:
koeficient razvitosti občine
=
vsota standardiziranih vrednosti kazalnikov v občini/število kazalnikov
vsota standardiziranih vrednosti kazalnikov v državi/število kazalnikov
(3) Koeficient razvitosti občine se zaokroži navzgor na dve decimalni mesti.
5. člen 
(obdobje, za katero se določi razvitost občine) 
Ta uredba se uporablja za določitev koeficientov razvitosti občin za leti 2018 in 2019.
6. člen 
(koeficient razvitosti nove občine) 
Koeficient razvitosti nove občine, za katero ni podatkov o kazalnikih iz 2. člena te uredbe, se določi v enaki višini, kot je določen za prejšnjo občino.
7. člen 
(prenehanje veljavnosti) 
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba o metodologiji za določitev razvitosti občin (Uradni list RS, št. 13/15).
8. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta uredba začne veljati 1. januarja 2018.
Št. 00712-31/2017
Ljubljana, dne 21. decembra 2017
EVA 2017-1611-0116
Vlada Republike Slovenije 
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik 

AAA Zlata odličnost