Številka 77
Uradni list RS, št. 77/2017 z dne 27. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 77/2017 z dne 27. 12. 2017, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

3730. Zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin (ZMVN-1)
3731. Zakon o dopolnitvah Zakona o organiziranosti in delu v policiji (ZODPol-D)
3732. Zakon o dopolnitvi Zakona o lekarniški dejavnosti (ZLD-1A)

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

3733. Uredba o pregledih, čiščenju in meritvah na malih kurilnih napravah

Odloki

3734. Odlok o načrtu za kakovost zraka na območju Mestne občine Ljubljana

MINISTRSTVA

3735. Pravilnik o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja šolstva, znanosti in športa v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3736. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o letnem poročilu vzajemnega pokojninskega sklada in krovnega pokojninskega sklada
3737. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o poročanju upravljavca vzajemnega pokojninskega sklada in krovnega pokojninskega sklada

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3738. Kolektivna pogodba grafične dejavnosti

OBČINE

Ajdovščina

3739. Odlok o subvencioniranju izvedbe hišnih priključkov in prenove zunanjih zasebnih površin na območju mestnega jedra Kastre

Ankaran

3740. Odlok o proračunu Občine Ankaran za leto 2018
3741. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o odmeri nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Ankaran
3742. Sklep o določitvi cen za storitve javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Ankaran
3743. Sklep o potrditvi Elaborata o oblikovanju cen storitev javne službe odvodnjavanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v MOK in OA za obdobje 2018–2020

Cerkno

3744. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča javno dobro
3745. Ugotovitveni sklep o revalorizaciji vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2018

Dobrepolje

3778. Odlok o proračunu Občine Dobrepolje za leto 2018

Dolenjske Toplice

3746. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Dolenjske Toplice za leto 2018

Gorenja vas-Poljane

3747. Odlok o proračunu Občine Gorenja vas - Poljane za leto 2018
3748. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Gorenja vas - Poljane za leto 2018

Horjul

3749. Odlok o proračunu Občine Horjul za leto 2018

Ilirska Bistrica

3750. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč na območju Občine Ilirska Bistrica

Kočevje

3751. Pravilnik o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Kočevje
3752. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o oddajanju šolskih prostorov v Občini Kočevje v uporabo

Komen

3753. Odlok o proračunu Občine Komen za leto 2018
3754. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra
3755. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra

Koper

3756. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v Mestni občini Koper
3757. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki

Kranj

3758. Odlok o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2018
3759. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec
3760. Sklep o povprečni gradbeni ceni za m2 koristne stanovanjske površine v Mestni občini Kranj
3761. Sklep o ugotovitvi revalorizirane vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Mestne občine Kranj za leto 2018

Križevci

3762. Sklep o določitvi subvencije k ceni oskrbe s pitno vodo
3763. Sklep o potrditvi elaborata o oblikovanju cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb

Litija

3764. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov na področju osnovnega šolstva v Občini Litija

Ljubno

3765. Odlok o proračunu Občine Ljubno za leto 2018
3766. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Ljubno

Logatec

3767. Odlok o proračunu Občine Logatec za leto 2018

Metlika

3768. Odlok o nalogah in financiranju mestne in krajevnih skupnosti v Občini Metlika

Mirna Peč

3769. Sklep o spremembi Sklepa o določitvi cen programov in dodatnih znižanj v javnem vrtcu Občine Mirna Peč

Mozirje

3770. Odlok o proračunu Občine Mozirje za leto 2018
3771. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Škrubov vrh za del SEVER 1
3772. Sklep o uskladitvi vrednosti točke za izračun letnega nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
3773. Sklep o načinu financiranja političnih strank v Občini Mozirje za leto 2018
3774. Sklep o višini subvencije omrežnine pri oskrbi s pitno vodo

Odranci

3775. Sklep o začasnem financiranju Občine Odranci v obdobju januar–marec 2018

Sveti Jurij ob Ščavnici

3776. Sklep o določitvi ekonomske cene programov predšolske vzgoje in plačila staršev v vrtcu Sonček
3777. Odlok o proračunu Občine Sveti Jurij ob Ščavnici za leto 2018

MEDNARODNE POGODBE

Vlada Republike Slovenije

64. Uredba o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Države Izrael o opravljanju pridobitne dejavnosti članov družine člana diplomatskega predstavništva ali konzulata
65. Sklep o potrditvi Aneksa k Programu o mednarodnem razvojnem sodelovanju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Črne gore za obdobje 2016–2017
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti