Uradni list

Številka 77
Uradni list RS, št. 77/2017 z dne 27. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 77/2017 z dne 27. 12. 2017

Kazalo

3736. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o letnem poročilu vzajemnega pokojninskega sklada in krovnega pokojninskega sklada, stran 11773.

  
Na podlagi drugega odstavka 291. člena in prvega odstavka 292. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12, 39/13, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 44/14 – ORZPIZ206, 85/14 – ZUJF-B, 95/14 – ZUJF-C, 90/15 – ZIUPTD, 102/15, 40/17 in 65/17) Agencija za trg vrednostnih papirjev izdaja
S K L E P 
o spremembah in dopolnitvah Sklepa o letnem poročilu vzajemnega pokojninskega sklada in krovnega pokojninskega sklada 
1. člen 
V Sklepu o letnem poročilu vzajemnega pokojninskega sklada in krovnega pokojninskega sklada (Uradni list RS, št. 79/13 in 87/14) se v 2. točki drugega odstavka 3. člena besedilo »96/12 in 39/13« nadomesti z besedilom »96/12, 39/13, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 44/14 – ORZPIZ206, 85/14 – ZUJF-B, 95/14 – ZUJF-C, 90/15 – ZIUPTD, 102/15, 40/17 in 65/17«.
V drugem odstavku se doda nova 3. točka, ki se glasi:
»3. v primeru, da ima vzajemni pokojninski sklad sredstva naložena v enote odprtih investicijskih skladov, ki jih upravlja neposredno ali posredno, s prenosom upravljanja na tretje osebe, isti upravljavec, ali katerakoli druga pravna oseba, s katero je upravljavec povezan, pojasnila in razkritja o morebitnih ekonomskih koristih upravljavca iz tega naslova;«.
Dosedanji 3. in 4. točka drugega odstavka postaneta 4. in 5. točka drugega odstavka.
2. člen 
V prilogi 1 k sklepu se 1. točka spremeni tako, da se glasi:
»1. IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA VZAJEMNEGA POKOJNINSKEGA SKLADA
Izkaz finančnega položaja vzajemnega pokojninskega sklada ima najmanj naslednje postavke:
I. Sredstva
1. Denar in denarni ustrezniki
2. Finančne naložbe
2.1. Depoziti in posojila
– depoziti
– dana posojila
2.2. Finančne naložbe, merjene po pošteni vrednosti skozi izkaz poslovnega izida
– instrumenti denarnega trga
– dolžniški vrednostni papirji
– delnice in drugi kapitalski instrumenti
– enote ali delnice odprtih investicijskih skladov
– drugo
2.3. Finančne naložbe, merjene po pošteni vrednosti skozi izkaz drugega vseobsegajočega donosa
– instrumenti denarnega trga
– dolžniški vrednostni papirji
– delnice in drugi kapitalski instrumenti
– enote ali delnice odprtih investicijskih skladov
– drugo
2.4. Finančne naložbe, merjene po odplačni vrednosti
– instrumenti denarnega trga
– dolžniški vrednostni papirji
– drugo
3. Izvedeni finančni instrumenti, namenjeni varovanju pred tveganji
4. Terjatve
4.1. Terjatve do upravljavca zaradi nedoseganja zajamčene donosnosti
4.2. Druge terjatve
5. Naložbene nepremičnine
6. Druga sredstva
7. Skupaj sredstva
II. Obveznosti do virov sredstev
1. Poslovne obveznosti
1.1. Obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih instrumentov
1.2. Obveznosti iz nakupa naložbenih nepremičnin
1.3. Obveznosti do upravljavca vzajemnega pokojninskega sklada
1.4. Druge obveznosti iz upravljanja vzajemnega pokojninskega sklada
1.5. Obveznosti za izplačila odkupnih vrednosti premoženja in druge obveznosti do članov vzajemnega pokojninskega sklada
1.6. Obveznosti za plačilo davkov
1.7. Druge poslovne obveznosti
2. Finančne obveznosti
2.1. Obveznosti iz izvedenih finančnih instrumentov
2.2. Druge finančne obveznosti
3. Obveznosti do članov vzajemnega pokojninskega sklada
4. Skupaj obveznosti do virov sredstev«.
4. točka se spremeni tako, da se glasi:
»4. IZKAZ DRUGEGA VSEOBSEGAJOČEGA DONOSA VZAJEMNEGA POKOJNINSKEGA SKLADA
1. Čisti dobiček ali izguba poslovnega leta
2. Drugi vseobsegajoči donos
2.1. Čisti dobički ali izgube, pripoznane v presežku iz prevrednotenja v zvezi z varovanjem denarnih tokov
2.2. Čisti dobički ali izgube, pripoznane v presežku iz prevrednotenja v zvezi s finančnimi naložbami, merjenimi po pošteni vrednosti skozi izkaz drugega vseobsegajočega donosa
2.3. Drugi čisti dobički ali izgube drugega vseobsegajočega donosa
3. Celotni vseobsegajoči donos«.
KONČNA DOLOČBA 
3. člen 
Ta sklep začne veljati 1. januarja 2018.
Št. 00702-1/2017-4
Ljubljana, dne 20. decembra 2017
EVA 2017-1611-0106
Predsednik sveta 
Agencije za trg vrednostnih papirjev 
mag. Miloš Čas l.r.