Uradni list

Številka 77
Uradni list RS, št. 77/2017 z dne 27. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 77/2017 z dne 27. 12. 2017

Kazalo

64. Uredba o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Države Izrael o opravljanju pridobitne dejavnosti članov družine člana diplomatskega predstavništva ali konzulata, stran 181.

  
Na podlagi šestega odstavka 75. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 – uradno prečiščeno besedilo, 20/06 – ZNOMCMO, 76/08, 108/09, 80/10 – ZUTD in 31/15) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O 
o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Države Izrael o opravljanju pridobitne dejavnosti članov družine člana diplomatskega predstavništva ali konzulata 
1. člen
Ratificira se Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Države Izrael o opravljanju pridobitne dejavnosti članov družine člana diplomatskega predstavništva ali konzulata, sklenjen v Jeruzalemu 16. avgusta 2017.
2. člen 
Besedilo sporazuma se v izvirniku v slovenskem jeziku glasi1:
1 Besedilo sporazuma v hebrejskem in angleškem jeziku je na vpogled v Sektorju za mednarodno pravo Ministrstva za zunanje zadeve.
S P O R A Z U M 
MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO DRŽAVE IZRAEL O OPRAVLJANJU PRIDOBITNE DEJAVNOSTI ČLANOV DRUŽINE ČLANA DIPLOMATSKEGA PREDSTAVNIŠTVA ALI KONZULATA 
Vlada Republike Slovenije in Vlada Države Izrael (v nadaljnjem besedilu: pogodbenici) sta se
ob zavedanju, da bi lahko člani družine člana diplomatskega predstavništva ali konzulata, ki živijo z njim v skupnem gospodinjstvu, želeli delati v državi, v katero je napoten član diplomatskega predstavništva ali konzulata,
v želji, da članom družine omogočita opravljanje pridobitne dejavnosti v državi sprejemnici,
dogovorili
1. člen 
Opredelitev pojmov 
V tem sporazumu:
1. "član diplomatskega predstavništva ali konzulata" pomeni člana diplomatskega ali konzularnega osebja, administrativnega in tehničnega osebja ter pomožnega osebja predstavništva države pošiljateljice, ki ni državljan države sprejemnice ali v njej nima stalnega prebivališča in ki je napoten na diplomatsko predstavništvo ali konzulat v državi sprejemnici;
2. "član družine" člana diplomatskega predstavništva ali konzulata pomeni:
a. zakonca ali zunajzakonskega partnerja v skladu z veljavno zakonodajo države pošiljateljice,
b. neporočene vzdrževane otroke, mlajše od 18 let, ali neporočene vzdrževane otroke, ki so mlajši od 26 let in redni študenti programov na univerzah ali visokošolskih ustanovah, ki jih priznavata državi, dokler živijo v skupnem gospodinjstvu s članom diplomatskega predstavništva ali konzulata, in
c. neporočene otroke, ki so telesno ali duševno prizadeti, vendar sposobni za delo.
2. člen 
Soglasje za opravljanje pridobitne dejavnosti 
1. Član družine lahko opravlja pridobitno dejavnost v državi sprejemnici v skladu z njeno veljavno zakonodajo in določbami tega sporazuma.
2. Država sprejemnica ima pravico, da ne izda soglasja za zaposlitev na določenih področjih, med drugim:
a. če je delodajalec država sprejemnica, vključno z njenimi delno neodvisnimi organi, ustanova in državno ali javno-zasebno podjetje,
b. če dejavnost vpliva na državno varnost.
3. Članom družine soglasje za delo preneha veljati:
a. ko imetnik soglasja nima več statusa člana družine v skladu z drugim odstavkom 1. člena ali
b. ko se članu diplomatskega predstavništva ali konzulata izteče uradna napotitev ali najpozneje tri mesece po izteku.
3. člen 
Postopki 
1. Opravljanje pridobitne dejavnosti članov družine v državi sprejemnici ureja ta sporazum, soglasje zanj pa izdajo pristojni organi na podlagi vloge, ki jo v imenu člana družine pošlje veleposlaništvo države pošiljateljice sektorju za protokol na ministrstvu za zunanje zadeve države sprejemnice in ki navaja delovno mesto in bodočega delodajalca ter vsebuje morebitne druge informacije, ki jih zahtevajo pristojni organi v skladu s svojimi postopki in obrazci. Potem ko pristojni organi države sprejemnice preverijo, ali oseba ustreza kategorijam iz tega sporazuma, ob upoštevanju veljavnih notranjih postopkov prek sektorja za protokol na ministrstvu za zunanje zadeve države sprejemnice uradno obvestijo veleposlaništvo države pošiljateljice, da je osebi izdano soglasje za zaposlitev na navedenem delovnem mestu v skladu z veljavno zakonodajo države sprejemnice.
2. Če želi član družine kadar koli po izdaji delovnega dovoljenja zamenjati delodajalca, je treba zaprositi za novo soglasje.
3. Za člane družine in morebitne delodajalce soglasje za opravljanje pridobitne dejavnosti ne pomeni, da bodo oproščeni običajnih obveznosti, postopkov in taks v zvezi z zaposlitvijo, ne glede na to, ali se nanašajo na osebne značilnosti, strokovne ali poklicne kvalifikacije in podobno. Pri poklicih, za katere so potrebne posebne kvalifikacije, člani družine niso oproščeni predpisanih obveznosti. Določb sporazuma si ni mogoče razlagati kot priznanje diplome za opravljanje nekega poklica v drugi pogodbenici.
4. člen 
Imuniteta pred sodno pristojnostjo v civilnih in upravnih zadevah 
Če člani družine v državi sprejemnici uživajo imuniteto pred sodno pristojnostjo v civilnih ali upravnih zadevah v skladu z Dunajsko konvencijo o diplomatskih odnosih iz leta 1961 ali pravili mednarodnega običajnega prava, ki so zapisana v Dunajski konvenciji o konzularnih odnosih iz leta 1963, ta imuniteta ne velja za dejanja ali opustitve, storjene med opravljanjem pridobitne dejavnosti, ki sodijo v sodno pristojnost v civilnih ali upravnih zadevah države sprejemnice. Odrek imunitete pred sodno pristojnostjo v civilnih ali upravnih zadevah se ne nanaša na imuniteto pred izvršitvijo sodbe, za kar je potreben poseben odrek.
5. člen 
Imuniteta pred sodno pristojnostjo v kazenskih zadevah 
Če je vzdrževani član družine, ki uživa imuniteto pred sodno pristojnostjo v kazenskih zadevah v skladu z Dunajsko konvencijo o diplomatskih odnosih iz leta 1961 ali pravili mednarodnega običajnega prava, ki so zapisana v Dunajski konvenciji o konzularnih odnosih iz leta 1963, osumljen ali obdolžen kaznivega dejanja v zvezi z opravljanjem pridobitne dejavnosti, država pošiljateljica resno preuči vsako pisno zahtevo države sprejemnice za odrek take imunitete.
Odrek imunitete pred sodno pristojnostjo v kazenskih zadevah se ne nanaša na imuniteto pred izvršitvijo sodbe, za kar je potreben poseben odrek.
6. člen 
Davčni sistem in sistem socialne varnosti 
V skladu z Dunajsko konvencijo o diplomatskih odnosih iz leta 1961 in pravili mednarodnega običajnega prava, ki so zapisana v Dunajski konvenciji o konzularnih odnosih iz leta 1963, za člane družine v zvezi z opravljanjem pridobitne dejavnosti v državi sprejemnici veljata davčni sistem in sistem socialne varnosti te države.
7. člen 
Reševanje sporov 
Nesoglasja ali spori glede razlage ali uporabe sporazuma se rešujejo s posvetovanji.
8. člen 
Začetek veljavnosti 
1. Sporazum začne veljati na dan prejema zadnjega uradnega obvestila, da so končani vsi notranjepravni postopki, potrebni za začetek njegove veljavnosti.
2. Sporazum velja, dokler ga ena od pogodbenic ne odpove s pisnim uradnim obvestilom drugi pogodbenici po diplomatski poti. Sporazum preneha veljati šest mesecev od datuma takega uradnega obvestila.
3. Sporazum se lahko pisno spremeni s soglasjem obeh pogodbenic. Spremembe začnejo veljati v skladu s postopkom iz prvega odstavka tega člena.
V POTRDITEV TEGA sta podpisana, ki sta ju ustrezno pooblastili njuni vladi, podpisala ta sporazum.
Podpisano v Jeruzalemu, 16. avgusta 2017, kar ustreza 24. avu 5777, v dveh izvirnikih v slovenskem, hebrejskem in angleškem jeziku, pri čemer so vsa besedila enako verodostojna. Ob razlikah v razlagi prevlada angleško besedilo.
Za Vlado 
Republike Slovenije 
Barbara Sušnik l.r.
Za Vlado 
Države Izrael 
Eyal Sela l.r.
3. člen 
Za izvajanje sporazuma skrbi ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve.
4. člen 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 00724-33/2017
Ljubljana, dne 21. decembra 2017
EVA 2017-1811-0113
Vlada Republike Slovenije 
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik