Uradni list

Številka 77
Uradni list RS, št. 77/2017 z dne 27. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 77/2017 z dne 27. 12. 2017

Kazalo

3752. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o oddajanju šolskih prostorov v Občini Kočevje v uporabo, stran 11848.

  
Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl.US), 18. členaStatuta Občine Kočevje(Uradni list RS, št. 32/15) in 72. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 49/15) je Občinski svet Občine Kočevje na 32. redni seji dne 19. 12. 2017 sprejel
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o oddajanju šolskih prostorov v Občini Kočevje v uporabo 
1. člen 
V Pravilniku o oddajanju šolskih prostorov v Občini Kočevje v uporabo (Uradni list RS, št. 84/15) se prvi odstavek 9. člena spremeni tako, da se ta glasi:
»Pogodbo o uporabi šolskih prostorov sklenejo upravljavec, uporabnik in lastnik objekta, Občina Kočevje.«
2. člen 
Besedilo v 13. členu se spremeni tako, da se ta glasi:
»Uporabnik plačuje uporabnino na podlagi izstavljenega računa lastnika objekta. Lastnik objekta uporabnino obračuna mesečno, na podlagi evidence, katero dostavi upravljavec objekta do 10. v mesecu za pretekli mesec. Uporabnik mora plačati zaračunano storitev najpozneje v petnajstih dneh od datuma izstavitve računa. Račun se izstavi na podlagi cenika, veljavnega na dan izstavitve računa. V primeru zamude s plačilom je uporabnik dolžan plačati zakonite zamudne obresti.
Uporabnina je prihodek občinskega proračuna in se spremlja ločeno kot prihodek iz naslova sklenjenih pogodb, in sicer kot svoje stroškovno mesto, sredstva pa se uporabljajo za vzdrževanje objekta, danega v upravljanje.
Uporabnino v višini 80 % cene lastnik v obliki transfera vrne upravljavcu. Upravljavec je dolžan zagotoviti ločeno spremljanje prihodkov iz naslova sklenjenih pogodb, in sicer kot svoje stroškovno mesto, sredstva pa nameniti za kritje stroškov tekočega in, po dogovoru z lastnikom, tudi investicijskega vzdrževanja objekta ter za nakup nove šolske opreme.
Sredstva, pridobljena iz naslova oddaje prostorov v uporabo, je upravljavec dolžan vključiti v svoj finančni načrt.«
IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
3. člen 
Z uporabniki, ki imajo na dan uveljavitve tega pravilnika sklenjene pogodbe za uporabo šolskih prostorov, upravljavec najkasneje v roku 60 dni po uveljavitvi tega pravilnika sklene nove pogodbe v skladu s tem pravilnikom brez javnega poziva in sicer najdlje do 31. 8. 2018.
4. člen 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-21/2015-608
Kočevje, dne 20. decembra 2017
Župan 
Občine Kočevje 
dr. Vladimir Prebilič l.r.