Uradni list

Številka 77
Uradni list RS, št. 77/2017 z dne 27. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 77/2017 z dne 27. 12. 2017

Kazalo

3764. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov na področju osnovnega šolstva v Občini Litija, stran 11860.

  
Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 40. in 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj) ter 7. in 16. člena Statuta Občine Litija (Uradni list RS, št. 31/17) je Občinski svet Občine Litija na 18. redni seji dne 20. decembra 2017 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov na področju osnovnega šolstva v Občini Litija 
1. člen 
V Odloku o ustanovitvi javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov na področju osnovnega šolstva v Občini Litija (Uradni list RS, št. 65/08, 95/08, 95/09 in 69/14) se prvi odstavek 2. člena spremeni tako, da se glasi:
»Zavodi poslujejo pod naslednjimi imeni:
1. Osnovna šola Gabrovka – Dole:
– sedež zavoda: Gabrovka 30, 1274 Gabrovka,
– skrajšano ime zavoda je: OŠ Gabrovka – Dole.
V sestavo matične OŠ Gabrovka – Dole sodijo:
– Podružnična šola Dole pri Litiji, Dole 28, 1273 Dole;
– Enota Vrtec Čebelica, ki deluje na štirih lokacijah:
– na lokaciji Gabrovka 61, 1274 Gabrovka 
– v prostorih Podružnične šole Dole pri Litiji, Dole pri Litiji 28, 1273 Dole pri Litiji 
– v prostorih Osnovne šole Gabrovka – Dole, Gabrovka 30, 1274 Gabrovka
2. Osnovna šola Gradec:
– sedež zavoda: Bevkova ulica 3, 1270 Litija,
– skrajšano ime zavoda: OŠ Gradec.
V sestavo matične OŠ Gradec sodijo:
– Podružnična šola Vače, Vače 24, 1252 Vače,
– Podružnična šola Jevnica, Jevnica 33, 1281 Kresnice,
– Podružnična šola Kresnice, Kresnice 26a, 1281 Kresnice,
– Podružnična šola Hotič, Zgornji Hotič 6, 1270 Litija.
3. Osnovna šola Litija:
– sedež zavoda: Ulica Mire Pregljeve 3, 1270 Litija,
– skrajšano ime zavoda: OŠ Litija.
V sestavo matične OŠ Litija sodijo:
– Podružnična šola Sava, Sava 21, 1282 Sava,
– Podružnična šola Darinke Ribič Polšnik, Polšnik 25c, 1272 Polšnik,
– Podružnica s prilagojenim programom, Ulica Mire Pregljeve 3, 1270 Litija,
– Enota Vrtec Polhek Polšnik, Polšnik 25c, 1272 Polšnik.«.
2. člen 
Drugi odstavek 3. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Podružnične šole in enote iz prejšnjega člena v pravnem prometu nimajo pooblastil.«.
3. člen 
V drugem odstavku 9. člena se prva alineja 1. točke spremeni tako, da se glasi:
»– Podružnična šola Dole pri Litiji:
Berinjek, Bistrica, Čeplje, Dobje, Dobovica, Dole pri Litiji, Gornje Jelenje, Gradišče k.o. Št. Lovrenc, Hude Ravne, Jelenska Reber, Ježevec, Kal pri Dolah, Magolnik, Mala Goba, Prelesje, Prevale, Preženjske Njive, Radgonica, Selce, Slavina, Sopota, Spodnje Jelenje, Strmec, Suhadole, Velika Goba, Zagozd, Zavrh.«.
Druga alineja 3. točke se spremeni tako, da se glasi:
»– Podružnična šola Darinke Ribič Polšnik:
Borovak pri Polšniku, Dolgo Brdo, Konjšica, Ljubež v Lazih, Mamolj, Polšnik, Preveg, Ravne, Stranski Vrh, Šumnik, Tepe, Velika Preska, Zglavnica;«.
Tretja alineja se črta.
Dosedanja četrta alineja, ki postane tretja alineja, se spremeni tako, da se glasi:
»– Podružnica s prilagojenim programom: vsa naselja v Občini Litija.«.
4. člen 
V četrtem odstavku 10. člena se beseda »statutu« nadomesti z besedo »pravilih«.
5. člen 
V drugem odstavku 20. člena se beseda »statutom« nadomesti z besedo »pravili«.
6. člen 
Četrti odstavek 21. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Predstavnike delavcev zavoda se voli izmed zaposlenih delavcev zavoda. V svetu zavoda morajo biti sorazmerno in čim bolj enakomerno zastopani delavci matične šole, delavci podružničnih šol in enot. Predstavnike zaposlenih izvolijo delavci zavoda neposredno na tajnih volitvah, po postopku in na način, ki ga določa ta odlok in pravila zavoda.«.
V petem odstavku se besedilo »določa statut« nadomesti z besedilom »določajo pravila«.
7. člen 
V 26. členu se besedilo »določa statut« nadomesti z besedilom »lahko določajo pravila«.
8. člen 
V 27. členu se v peti alineji beseda »statut« nadomesti z besedo »pravila«.
9. člen 
V 29. členu se druga alineja spremeni tako, da se glasi:
»– sprejema pravila in druge splošne akte zavoda iz svoje pristojnosti,«.
V deseti alineji se beseda »statutom« nadomesti z besedo »pravili«.
10. člen 
V drugem odstavku 32. člena se število »60« nadomesti z besedo »osmih«.
11. člen 
36. člena se spremeni tako, da se glasi:
»36. člen 
Strokovni organi v zavodu so učiteljski zbor, oddelčni učiteljski zbor, razrednik in strokovni aktivi. V Enoti Vrtec Čebelica in Enoti Vrtec Polhek Polšnik se kot strokovni organ oblikuje tudi vzgojiteljski zbor.
Sestavo, način delovanja, naloge in pristojnosti posameznih strokovnih organov opredeljujejo zakon in drugi splošni akti zavoda.«.
12. člen 
V tretjem odstavku 38. člena se v sedmi alineji črta besedilo », statutom«.
13. člen 
Prvi odstavek 42. člena se črta.
Dosedanja drugi in tretji odstavek postaneta prvi in drugi odstavek.
14. člen 
V prvem odstavku 45. člena se črta beseda »lahko«.
15. člen 
50. člen se spremeni tako, da se glasi:
»50. člen 
Zavod lahko v zadevah, ki jih ne ureja ta odlok ter v drugih zadevah, ki jih je potrebno regulirati z internimi akti, uredi svojo notranjo organizacijo in delo s pravili. Pravila sprejme svet zavoda.
Zavod ima lahko tudi druge splošne akte, s katerimi ureja druge zadeve, če tako določa zakon.
Pravila in drugi splošni akti ne smejo biti v neskladju s tem odlokom.
Druge splošne akte zavoda sprejema svet zavoda, če ni s tem odlokom ali z drugimi predpisi določeno, da jih sprejme ravnatelj.
Pravila in drugi splošni akti se objavijo na oglasni deski zavoda in spletni strani zavoda.
Pravila in drugi splošni akti zavoda začnejo veljati po objavi na oglasni deski zavoda in spletni strani zavoda.«.
16. člen 
54. člen se spremeni tako, da se glasi:
»54. člen 
Za pripravo pravil zavoda je zadolžen ravnatelj.«.
17. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-8/2008
Litija, dne 20. decembra 2017
Župan 
Občine Litija 
Franci Rokavec l.r.