Uradni list

Številka 77
Uradni list RS, št. 77/2017 z dne 27. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 77/2017 z dne 27. 12. 2017

Kazalo

3763. Sklep o potrditvi elaborata o oblikovanju cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb, stran 11859.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07, uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), 15. člena Statuta Občine Križevci (Uradni list RS, št. 3/15) je Občinski svet Občine Križevci na 21. redni seji dne 20. 12. 2017 sprejel naslednji
S K L E P 
1. Občinski svet Občine Križevci se je seznanil z Elaboratom o oblikovanju cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja, odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Križevci, ki ga je pripravilo Javno podjetje Prlekija d.o.o. v decembru 2017.
2. Občinski svet Občine Križevci potrjuje predračunske cene obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja odvajanja odpadne vode, in sicer:
– Predračunsko ceno omrežnine, ki za osnovni priključek DN ≤ 20 znaša 17,9909 EUR mesečno
– Predračunsko ceno storitev odvajanja odpadne, ki znaša 0,4345 EUR za m3 prodane pitne vode.
3. Občinski svet Občine Križevci potrjuje predračunske cene obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja čiščenja odpadne vode, in sicer:
– Predračunsko ceno omrežnine, ki za osnovni priključek DN ≤ 20 znaša 3,9070 EUR mesečno
– Predračunsko ceno čiščenja odpadne vode, ki znaša 0,3244 EUR za m3 prodane pitne vode.
4. Občinski svet NE potrjuje predračunske cene storitev povezanih z greznicami in MKČN.
5. Pristojni organ občine za nepridobitne uporabnike v občini, potrdi 65 % subvencijo omrežnine na področju odvajanja odpadne vode, tako da omrežnina za nepridobitne uporabnike za osnovni priključek DN 13-15 znaša 6,2968 EUR. Razliko do predračunske cene, občina mesečno pokriva iz občinskega proračuna.
6. Z uveljavitvijo tega sklepa preneha veljati Sklep Občinskega sveta Občine Križevci, št. 032-01-4.IZR/2017-125 z dne 29. 3. 2017
7. Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati s 1. 1. 2018.
Št. 354-0019/2017-2
Križevci, dne 20. decembra 2017
Župan 
Občine Križevci 
mag. Branko Belec l.r.