Uradni list

Številka 77
Uradni list RS, št. 77/2017 z dne 27. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 77/2017 z dne 27. 12. 2017

Kazalo

3756. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v Mestni občini Koper, stran 11852.

  
Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03 ter Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 in 39/08)
R A Z G L A Š A M   O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v Mestni občini Koper 
Št. 354-304/2016
Koper, dne 1. decembra 2017
 
Župan 
Mestne občine Koper 
Boris Popovič
 
Po pooblastilu župana 
Podžupan 
Alberto Scheriani l.r.
 
Na podlagi 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZmetD, 66/06 – odločba US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12 in 57/12), Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO in 127/06 – ZJZP, 38/10 ZUKN in 57/11) in 27. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03 in Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 in 39/08) je Občinski svet Mestne občine Koper na seji dne 30. novembra 2017 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v Mestni občini Koper 
1. člen 
V Odloku o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v Mestni občini Koper (Uradni list RS, št. 4/17) se v 25. členu dodata nova drugi in tretji odstavek, ki glasita:
»(2) Za obračunsko obdobje, ki se upošteva pri pripravi elaborata skladno z določili predpisa, ki predpisuje metodologijo za oblikovanje cen storitev javnih služb se določi ustrezno triletno obdobje.
(3) Postavke v elaboratu, ki se določajo v razmerju od vrednosti osnovnih sredstev se določajo v razmerju od nabavne vrednosti osnovnih sredstev. Donos na vložena poslovno potrebna osnovna sredstva opredeli izvajalec v vsakokratnem elaboratu o oblikovanju cen storitev javnih služb in lahko znaša največ pet odstotkov od nabavne vrednosti poslovno potrebnih osnovnih sredstev za neposredno opravljanje posamezne javne službe«.
2. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 354-304/2016
Koper, dne 30. novembra 2017
 
Župan 
Mestne občine Koper 
Boris Popovič 
 
Po pooblastilu župana 
Podžupan 
Alberto Scheriani l.r.
 
Ai sensi dell’articolo 180 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino ufficiale, n. 40/00, 30/01 e 29/03 e la Gazzetta ufficiale della RS, n. 90/05, 67/06 e 39/08)
P R O M U L G O   I L   D E C R E T O 
sulle modifiche e integrazioni al Decreto sullo smaltimento e sulla depurazione delle acque reflue urbane e delle acque meteoriche di dilavamento nel Comune città di Capodistria 
N. 354-304/2016
Capodistria, 1 dicembre 2017
Il Sindaco 
Comune città di Capodistria 
Boris Popovič
 
Sotto l’autorità 
Vicesindaco 
Comune città di Capodistria 
Alberto Scheriani m.p.
Visto l’articolo 149 della Legge sulla tutela dell’ambiente (Gazzetta uff. RS, n. 39/06 – Testo Unico ufficiale, 49/06 – ZmetD, 66/06 – sentenza della CC, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12 e 57/12), in virtù della Legge sui servizi pubblici economici (Gazzetta uff. della RS, n. 32/93, 30/98 – ZZLPPO e 127/06 – ZJZP, 38/10 ZUKN e 57/11) e per effetto dell'articolo 27 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino ufficiale, n. 40/00, 30/01 e 29/03 e Gazzetta uff. della RS, n. 90/05, 67/06 e 39/08), il Consiglio comunale del Comune città di Capodistria nella seduta del 30 novembre 2017 ha accolto il
I L   D E C R E T O 
sulle modifiche e integrazioni al Decreto sullo smaltimento e sulla depurazione delle acque reflue urbane e delle acque meteoriche di dilavamento nel Comune città di Capodistria 
Articolo 1 
Nel Decreto sullo smaltimento e sulla depurazione delle acque reflue e delle acque meteoriche di dilavamento nel Comune città di Capodistria (Gazzetta uff. della RS, n. 4/17), all'articolo 25 viene aggiunto un nuovo secondo e terzo comma che recitano come segue:
»(2) Quale periodo di contabilizzazione, preso in considerazione nell'elaborato conforme alle disposizioni della normativa che disciplina la metodologia per la definizione dei prezzi delle prestazioni dei servizi pubblici, viene stabilito un adeguato periodo di tre anni.
(3) Nell'elaborato, le tariffe che si definiscono in rapporto al valore dei beni strumentali, sono stabilite in rapporto al valore d'acquisto dei medesimi. Il rendimento derivante dai beni strumentali commerciali acquisite viene determinato dal prestatore all'interno di ciascun elaborato sulla definizione dei prezzi dei servizi pubblici e può corrispondere ad un massimo del 5 percento del valore d'acquisto dei beni strumentali necessari per l'esercizio diretto dei singoli servizi pubblici.«
Articolo 2 
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia.
N. 354-304/2016
Capodistria, 30 novembre 2017
Il Sindaco 
Comune città di Capodistria 
Boris Popovič 
 
Sotto l’autorità 
Vicesindaco 
Comune città di Capodistria 
Alberto Scheriani m.p.