Uradni list

Številka 77
Uradni list RS, št. 77/2017 z dne 27. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 77/2017 z dne 27. 12. 2017

Kazalo

3744. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča javno dobro, stran 11805.

  
Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – UPB1, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 20/11 – odl. US, 57/12, 101/13 – ZDavNepr, 110/13 in 19/15), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US) in 16. člena Statuta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 112/07, 94/14 in 75/15) je Občinski svet Občine Cerkno na 22. redni seji dne 21. 12. 2017 sprejel
S K L E P 
o ukinitvi statusa zemljišča javno dobro 
1. člen 
S tem sklepom se ukine status zemljišča javno dobro na parceli št. 495/5, k.o. 2345 Zakriž v izmeri 37 m2.
2. člen 
Nepremičnina iz prejšnjega člena tega sklepa preneha imeti status javnega dobra in postane lastnina Občine Cerkno.
3. člen 
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 900-0008/2017-2
Cerkno, dne 21. decembra 2017
 
Župan 
Občine Cerkno 
Jurij Kavčič l.r.