Uradni list

Številka 77
Uradni list RS, št. 77/2017 z dne 27. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 77/2017 z dne 27. 12. 2017

Kazalo

3737. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o poročanju upravljavca vzajemnega pokojninskega sklada in krovnega pokojninskega sklada, stran 11774.

  
Na podlagi druge in tretje alineje petega odstavka 284. člena, sedmega odstavka 285. člena, enajstega odstavka 313. člena in drugega odstavka 366. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12, 39/13, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 44/14 – ORZPIZ206, 85/14 – ZUJF-B, 95/14 – ZUJF-C, 90/15 – ZIUPTD, 102/15, 40/17 in 65/17) Agencija za trg vrednostnih papirjev izdaja
S K L E P 
o spremembah in dopolnitvah Sklepa o poročanju upravljavca vzajemnega pokojninskega sklada in krovnega pokojninskega sklada 
1. člen 
V 1. točki prvega odstavka 1. člena Sklepa o poročanju upravljavca vzajemnega pokojninskega sklada in krovnega pokojninskega sklada (Uradni list RS, št. 79/13, 90/14 in 12/17) se besedilo »96/12, 39/13, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 44/14 – ORZPIZ206, 85/14 – ZUJF-B, 95/14 – ZUJF-C in 102/15« nadomesti z besedilom »96/12, 39/13, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 44/14 – ORZPIZ206, 85/14 – ZUJF-B, 95/14 – ZUJF-C, 90/15 – ZIUPTD, 102/15, 40/17 in 65/17«.
2. člen 
V II. poglavju priloge 2 k sklepu se besedilo
»F1210 Nekratkoročna sredstva v posesti za prodajo
Postavka nekratkoročna sredstva v posesti za prodajo obsega tista sredstva, za katerih knjigovodsko vrednost se utemeljeno predvideva, da bo poravnana predvsem s prodajo v naslednjih dvanajstih mesecih, in ne z nadaljnjo uporabo.«
črta.
3. člen 
V III. poglavju priloge 2 k sklepu se v besedilu šifranta »309. Postavke poročila« črta besedilo »F1210 Nekratkoročna sredstva v posesti za prodajo«.
V besedilu šifranta »314. Vrsta naložbe« se besedilo »šifre od 17 in 19« nadomesti z besedilom »šifra 11 in šifre od 17 do 19«.
Besedilo šifranta »315. Kategorija finančne naložbe« se spremeni tako, da se glasi:
»Vpiše se dvomestna šifra, in sicer:
01
Finančna naložba, merjena po pošteni vrednosti skozi izkaz poslovnega izida
03
Finančna naložba, merjena po odplačni vrednosti
04
Finančna naložba, merjena po pošteni vrednosti skozi izkaz drugega vseobsegajočega donosa«.
Besedilo šifranta »330. Tip trga« se spremeni, tako da se glasi:
»Vpiše se trimestna (alfa) šifra tipa trga, in sicer:
REG
Organizirani trg iz 1. ali 3. točke prvega odstavka 237. člena ZISDU-3
MTF
Večstranski sistem trgovanja iz 2. ali 3. točke prvega odstavka 237. člena ZISDU-3
OTC
Trg institucionalnih vlagateljev
RST
Drugi trgi, ki se ne uvrščajo med organizirane trge v smislu ZISDU-3 oziroma ZPIZ-2«.
Za šifrantom »342. Bonitetna ocena« se doda šifrant, ki se glasi:
»343. Popravek vrednosti za pričakovano izgubo
Pri postavkah, pri katerih je treba v skladu s točko 5.5. Mednarodnega standarda računovodskega poročanja (MSRP) 9 – Finančni instrumenti pripoznati pričakovane kreditne izgube, se vpiše znesek popravka vrednosti za izgubo za določeni finančni instrument.«.
4. člen 
Priloga »MATRIKA/PSFP« se nadomesti z novo prilogo »MATRIKA/PSFP«, ki je priloga tega sklepa.
5. člen 
Priloga »MATRIKA/PSTR« se nadomesti z novo prilogo »MATRIKA/PSTR«, ki je priloga tega sklepa.
6. člen 
Priloga »MATRIKA/PSSR« se nadomesti z novo prilogo »MATRIKA/PSSR«, ki je priloga tega sklepa.
KONČNA DOLOČBA 
7. člen 
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. februarja 2018.
Št. 00702-2/2017-8
Ljubljana, dne 20. decembra 2017
EVA 2017-1611-0107
Predsednik sveta 
Agencije za trg vrednostnih papirjev 
mag. Miloš Čas l.r.