Uradni list

Številka 77
Uradni list RS, št. 77/2017 z dne 27. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 77/2017 z dne 27. 12. 2017

Kazalo

3770. Odlok o proračunu Občine Mozirje za leto 2018, stran 11871.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi – UPB2 (Uradni list RS, št. 94/07, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 – ZUJF), 29. člena Zakona o javnih financah – UPB4 (Uradni list RS, št. 11/11, 14/13 – popr., 110/11 – ZDIU12, 46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 – ZIPRS1415, 38/14 – ZIPRS1415-A in 84/14 – ZIPRS1415-B) in 16. člena Statuta Občine Mozirje (Uradni list RS, št. 11/07) je Občinski svet Občine Mozirje na 19. redni seji dne 19. 12. 2017 sprejel
O D L O K 
o proračunu Občine Mozirje za leto 2018 
1. SPLOŠNA DOLOČBA 
1. člen 
(vsebina odloka) 
S tem odlokom se za Občino Mozirje za leto 2018 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 
2. člen 
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna) 
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se določa v naslednjih zneskih (evrih):
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) 
3.425.773,00
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 
3.024.273,00
70 DAVČNI PRIHODKI 
2.799.772,00
700 Davki na dohodek in dobiček 
2.482.872,00
7000 Dohodnina 
2.482.872,00
703 Davki na premoženje 
227.900,00
7030 Davki na nepremičnine 
175.400,00
7032 Davki na dediščine in darila 
15.000,00
7033 Davki na promet nepremičnin 
in na finančno premoženje 
37.500,00
704 Domači davki na blago in storitve 
89.000,00
7044 Davki na posebne storitve 
2.000,00
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev 
87.000,00
71 NEDAVČNI PRIHODKI 
224.501,00
710 Udeležba na dobičku in dohodki 
od premoženja 
145.501,00
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku 
in dividend ter presežkov prihodkov 
nad odhodki 
1,00
7103 Prihodki od premoženja 
145.500,00
711 Takse in pristojbine 
3.000,00
7111 Upravne takse in pristojbine 
3.000,00
712 Globe in druge denarne kazni 
6.000,00
7120 Globe in druge denarne kazni 
6.000,00
714 Drugi nedavčni prihodki 
70.000,00
7141 Drugi nedavčni prihodki 
70.000,00
72 KAPITALSKI PRIHODKI 
40.000,00
722 Prihodki od prodaje zemljišč 
in neopredmetenih sredstev 
40.000,00
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč 
40.000,00
73 PREJETE DONACIJE 
30.000,00
730 Prejete donacije iz domačih virov 
30.000,00
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb 
30.000,00
74 TRANSFERNI PRIHODKI 
331.500,00
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 
331.500,00
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna 
306.000,00
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov 
25.500,00
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45) 
3.268.112,87
40 TEKOČI ODHODKI 
990.309,87
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 
241.120,00
4000 Plače in dodatki 
201.230,00
4001 Regres za letni dopust 
7.340,00
4002 Povračila in nadomestila 
9.600,00
4003 Sredstva za delovno uspešnost 
11.100,00
4004 Sredstva za nadurno delo 
350,00
4005 Plače za delo nerezidentov po pogodbi 
11.500,00
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 
35.797,00
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 
18.850,00
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 
14.900,00
4012 Prispevek za zaposlovanje 
133,00
4013 Prispevek za starševsko varstvo 
214,00
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 
1.700,00
402 Izdatki za blago in storitve 
600.918,00
4020 Pisarniški in splošni material in storitve 
95.440,00
4021 Posebni material in storitve 
4.200,00
4022 Energija, voda, komunalne storitve 
in komunikacije 
101.037,00
4023 Prevozni stroški in storitve 
2.340,00
4024 Izdatki za službena potovanja 
1.850,00
4025 Tekoče vzdrževanje 
289.030,00
4026 Poslovne najemnine in zakupnine 
21.270,00
4027 Kazni in odškodnine 
1.001,00
4029 Drugi operativni odhodki 
84.750,00
403 Plačila domačih obresti 
37.688,87
4031 Plačila obresti od kreditov – poslovnim bankam 
27.088,87
4032 Plačila obresti od kreditov – drugim finančnim institucijam 
3.200,00
4033 Plačila obresti od kreditov – drugim domačim kreditodajalcem 
7.400,00
409 Rezerve 
74.786,00
4090 Splošna proračunska rezervacija 
36.343,00
4091 Proračunska rezerva 
37.243,00
4093 Sredstva za posebne namene 
1.200,00
41 TEKOČI TRANSFERI 
1.287.864,00
410 Subvencije 
49.800,00
4100 Subvencije javnim podjetjem 
1.800,00
4102 Subvencije privatnim podjetjem 
in zasebnikom 
48.000,00
411 Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom 
278.000,00
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila 
6.600,00
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti 
3.000,00
4119 Drugi transferi posameznikom 
268.400,00
412 Transferi nepridobitnim organizacijam 
in ustanovam 
102.240,00
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 
102.240,00
413 Drugi tekoči domači transferi 
857.824,00
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja 
36.000,00
4133 Tekoči transferi v javne zavode 
821.824,00
42 INVESTICIJSKI ODHODKI 
890.004,00
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 
890.004,00
4202 Nakup opreme 
3.500,00
4204 Novogradnje, rekonstrukcije 
in adaptacije 
591.002,00
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 
131.500,00
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 
6.001,00
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor 
in investicijski inženiring 
158.001,00
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 
99.935,00
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki 
67.700,00
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 
52.500,00
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem 
in družbam, ki so v lasti države ali občin 
12.200,00
4314 Investicijski transferi posameznikom 
in zasebnikom 
3.000,00
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 
32.235,00
4323 Investicijski transferi javnim zavodom 
32.235,00
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) (I.–II.)
(Skupaj prihodki minus skupaj odhodki) 
157.660,13
III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.–7102)–(II.–403–404)
(Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti) 
195.349,00
III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (70 + 71) – (40 + 41)
(Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi) 
746.099,13
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV 
IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0,00
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
0,00
750 Prejeta vračila danih posojil 
0,00
7500 Prejeta vračila danih posojil 
od posameznikov in zasebnikov 
0,00
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.–V.) 
0,00
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500+501) 
52.415,00
50 ZADOLŽEVANJE 
52.415,00
500 Domače zadolževanje 
52.415,00
5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih 
52.415,00
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551) 
210.075,13
55 ODPLAČILA DOLGA 
210.075,13
550 Odplačila domačega dolga 
210.075,13
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam 
198.100,00
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem 
11.975,13
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV 
NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) 
0,00
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) 
–157.660,13
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) 
–157.660,13
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 
NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA 
0,00
3. člen 
(posebni del proračuna) 
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Mozirje.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA 
4. člen 
(izvrševanje proračuna) 
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke.
5. člen 
(namenski prihodki in odhodki proračuna) 
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:
1. prihodki od prispevkov občanov in se uporabijo za rekonstrukcijo cest.
6. člen 
(prerazporejanje pravic porabe) 
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna med glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe odloča na predlog neposrednega uporabnika župan.
Župan poroča občinskemu svetu o izvrševanju in realizaciji proračuna ob polletju, dokončno pa pri sprejemanju zaključnega računa.
7. člen 
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let) 
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 75 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega:
1. v letu 2019, 50 % navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih 25 % navedenih pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 50 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
8. člen 
(spreminjanje načrta razvojnih programov) 
Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 10 % mora predhodno potrditi občinski svet.
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi sklepa občinskega sveta.
9. člen 
(proračunski skladi) 
Proračunski skladi so:
1. proračunska rezerva oblikovana po ZJF.
Proračunska rezerva se v letu 2018 oblikuje v višini 37.243,00 evrov.
Na predlog občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 37.243,00 evrov župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE 
10. člen 
(odpis dolgov) 
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan dolžniku do skupne višine 400,00 evrov odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA 
11. člen 
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine) 
V letu 2018 se Občina Mozirje dodatno zadolžuje ob predhodnem soglasju Občinskega sveta Občine Mozirje.
Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina Mozirje, v letu 2018 ni predviden.
12. člen 
(obseg zadolževanja javnih zavodov in javnih podjetij ter obseg zadolževanja in izdanih poroštev pravnih oseb, v katerih ima občina odločujoč vpliv na upravljanje) 
Pravne osebe javnega sektorja na ravni občine v katerih ima občina odločujoč vpliv na upravljanje (javni zavodi in javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina) se v letu 2018 lahko zadolžujejo ob soglasju Občinskega sveta Občine Mozirje.
V kolikor je za potrebe zadolževanja pravnih oseb iz prvega odstavka potrebno poroštvo Občine Mozirje, zadolževanje v letu 2018 ni možno.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
13. člen 
(začasno financiranje v letu 2019) 
V obdobju začasnega financiranja Občine Mozirje v letu 2019, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
14. člen 
(uveljavitev odloka) 
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2018.
Št. 032-0006/2017
Mozirje, dne 19. decembra 2017
Župan 
Občine Mozirje 
Ivan Suhoveršnik l.r.