Uradni list

Številka 77
Uradni list RS, št. 77/2017 z dne 27. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 77/2017 z dne 27. 12. 2017

Kazalo

3758. Odlok o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2018, stran 11854.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – Odl. US), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13 in 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617), Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I, 14/15 – ZUUJFO in 76/15) ter 22. in 98. člena Statuta Mestne občine Kranj – UPB1 (Uradni list RS, št. 30/17 – uradno prečiščeno besedilo) je Mestni svet Mestne občine Kranj na 33. seji dne 20. 12. 2017 sprejel
O D L O K 
o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2018 
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen 
(vsebina odloka) 
S tem odlokom se za Mestno občino Kranj za leto 2018 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 
2. člen 
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna) 
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
v eur
KONTO
OPIS
Predlog 2018
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
 
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
61.989.086
 
 
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
48.561.947
70
 
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706) 
41.452.877
700
 
DAVKI NA DOHODEK 
IN DOBIČEK
28.375.327
703
 
DAVKI NA PREMOŽENJE
12.356.550
704
 
DOMAČI DAVKI NA BLAGO 
IN STORITVE
721.000
71
 
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
7.109.070
710
 
UDELEŽBA NA DOBIČKU 
IN DOHODKI OD PREMOŽENJA 
5.677.020
711
 
TAKSE IN PRISTOJBINE
33.000
712
 
GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI 
454.000
713
 
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV
99.600
714
 
DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
845.450
72
 
KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)
403.000
720
 
PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV
99.000
722
 
PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV
304.000
73
 
PREJETE DONACIJE (730+731)
4.000
730
 
PREJETE DONACIJE 
IZ DOMAČIH VIROV 
4.000
74
 
TRANSFERNI PRIHODKI (740+741) 
12.770.139
740
 
TRANSFERNI PRIHODKI 
IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ
3.322.960
741
 
PREJETA SREDSTVA 
IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA 
IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE
9.447.179
78
 
PREJETA SREDSTVA 
IZ EVROPSKE UNIJE (783+786+787)
250.000
786
 
OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE
250.000
 
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
69.270.002
40
 
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
18.793.680
400
 
PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM
3.617.965
401
 
PRISPEVKI DELODAJALCEV 
ZA SOCIALNO VARNOST
532.300
402
 
IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 
12.201.015
403
 
PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
382.400
409
 
REZERVE
2.060.000
41
 
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)
24.410.408
410
 
SUBVENCIJE
540.610
411
 
TRANSFERI POSAMEZNIKOM 
IN GOSPODINJSTVOM
11.364.691
412
 
TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM 
IN USTANOVAM
2.307.608
413
 
DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI 
10.197.499
42
 
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
24.684.847
420
 
NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV
24.684.847
43
 
INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)
1.381.067
431
 
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ. OSEBAM
273.800
432
 
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM
1.107.267
 
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. – II.)
–7.280.916
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV 
IN NALOŽB
 
75
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
5.000
750
 
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
5.000
44
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)
12.904
441
 
POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB 
12.904
 
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV 
(IV.–V.)
–7.904
C. RAČUN FINANCIRANJA
 
50
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
5.400.000
500
 
DOMAČE ZADOLŽEVANJE
5.400.000
55
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
2.545.000
550
 
ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA 
2.545.000
 
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.) = (I.+IV.+VII.) – (II.+V.+VIII.)
–4.433.820
 
X.
NETO ZADOLŽEVANJE 
(VII.–VIII.)
2.855.000
 
XI.
NETO FINANCIRANJE 
(VI.+X.-IX.)
7.280.916
 
 
STANJE SREDSTEV 
NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA
4.466.512
 
 
– OD TEGA PRESEŽEK FINANČNE IZRAVNAVE IZ PRETEKLEGA LETA
 0
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Mestne občine Kranj.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA 
3. člen 
(izvrševanje proračuna) 
V tekočem letu se izvršuje proračun tekočega leta.
Proračun se izvršuje skladno z določbami zakona, ki ureja javne finance in podzakonskimi predpisi, izdanimi na njegovi podlagi in tega odloka.
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – konta.
Veljavni načrt razvojnih programov tekočega leta mora biti za tekoče leto usklajen z veljavnim proračunom.
Župan je za izvrševanje proračuna odgovoren Mestnemu svetu Mestne občine Kranj (v nadaljevanju: Svet).
Za zakonitost, namenskost, učinkovitost in gospodarnost razpolaganja s proračunskimi sredstvi odgovarja predstojnik neposrednega proračunskega uporabnika. Predstojnik neposrednih proračunskih uporabnikov občine, razen krajevnih skupnosti, je župan. Predstojniki neposrednih proračunskih uporabnikov – krajevnih skupnosti so predsedniki svetov krajevnih skupnosti.
Predstojnik neposrednega uporabnika lahko s pooblastilom prenese posamezna upravičenja v zvezi z izvrševanjem proračuna na druge osebe.
Oseba, ki je pooblaščena za podpisovanje odredb za plačila iz proračuna je pooblaščeni odredbodajalec.
4. člen 
(namenski prihodki in odhodki proračuna) 
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem odstavku 43. in 80. člena Zakona o javnih financah (v nadaljevanju ZJF), tudi naslednji prihodki:
1. lastni prihodki krajevnih skupnosti, ki se uporabijo za financiranje izdatkov krajevnih skupnosti, predvidenih v njihovem finančnem načrtu,
2. transferni prihodki za investicije iz državnega proračuna, ki v sprejetem proračunu niso načrtovani ali so načrtovani v premajhnem znesku,
3. prejeta sredstva iz evropskih skladov in drugih institucij, ki v proračunu niso načrtovana ali so načrtovana v premajhnem znesku,
4. namenski prihodki proračunskega stanovanjskega sklada, ki se uporabijo za financiranje odhodkov, predvidenih v finančnem načrtu sklada; namenski prihodki proračunskega stanovanjskega sklada se štejejo kot namenski v višini 915.000,00 eurov od prihodkov od najemnin za stanovanja in iz sredstev proračuna ter dodatno do višine 95.000,00 eurov od prihodkov od prodaje stanovanj,
5. koncesijska dajatev za trajnostno gospodarjenje z divjadjo, ki se uporabi za sofinanciranje čistilne akcije, ki poteka tudi v gozdovih.
Če se po sprejemu proračuna vplača namenski prejemek, ki zahteva sorazmerni izdatek, ki v proračunu ni izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, se v višini dejanskih prejemkov povečata obseg prihodkov in odhodkov proračuna.
Pravice porabe na proračunski postavki, ki niso porabljene v tekočem letu, se prenesejo v naslednje leto za isti namen.
5. člen 
(prerazporejanje pravic porabe) 
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, sprememba proračuna ali rebalans proračuna. Obseg izvedenih prerazporeditev pravic porabe se računa po neto načelu, ki je sešteta razlika med prerazporeditvami na proračunsko postavko in z njih.
O prerazporeditvah pravic porabe v finančnem načrtu krajevne skupnosti odloča predsednik sveta krajevne skupnosti brez omejitev. O prerazporeditvi pravic porabe med finančnimi načrti krajevnih skupnosti odločajo predsedniki svetov krajevnih skupnosti brez omejitev. O prerazporeditvah pravic porabe iz finančnega načrta krajevne skupnosti v finančni načrt mestne uprave odloča predsednik sveta krajevne skupnosti brez omejitev. O prerazporeditvah pravic porabe iz finančnega načrta mestne uprave na finančne načrte krajevnih skupnosti v okviru projekta iz načrta razvojnih programov odloča župan brez omejitev.
O prerazporeditvah pravic porabe v finančnem načrtu neposrednih uporabnikov:
– Sveta Mestne občine Kranj,
– Nadzornega odbora Mestne občine Kranj,
– Medobčinskega inšpektorata Kranj,
– Skupne službe notranje revizije Kranj in
– župana,
odloča župan brez omejitev.
O prerazporeditvah pravic porabe v finančnem načrtu mestne uprave na predlog vodje notranje organizacijske enote odloča župan. V primerih prerazporeditev med notranje organizacijskimi enotami (tudi Medobčinski inšpektorat Kranj in Skupna služba notranje revizije Kranj) morata prerazporeditev predlagati vodji obeh notranje organizacijskih enot.
Župan lahko v finančnem načrtu mestne uprave brez omejitev prerazporeja pravice porabe v okviru istega podprograma.
Župan lahko v finančnem načrtu mestne uprave prerazporeja pravice porabe med podprogrami v okviru glavnega programa, pri čemer skupno povečanje ali zmanjšanje posameznega podprograma ne sme presegati 15 % podprograma, in med glavnimi programi, pri čemer skupno povečanje ali zmanjšanje posameznega glavnega programa ne sme presegati 15 % glavnega programa v sprejetem finančnem načrtu.
Župan lahko v finančnem načrtu mestne uprave prerazporeja pravice porabe med področji porabe, pri čemer skupno povečanje ali zmanjšanje posameznega področja porabe ne sme presegati 15 % področja porabe v sprejetem proračunu.
V obseg prerazporeditev iz šestega in sedmega odstavka tega člena ne štejejo prerazporeditve, ki so potrebne zaradi plačil na podlagi pravnomočnih odločitev sodišč ali drugih upravnih organov. V obseg prerazporeditev iz prejšnjega odstavka tudi ne štejejo prerazporeditve potrebne zaradi pravilne uvrstitve odhodka v podprogram programske klasifikacije in prerazporeditve iz sedmega odstavka 6. člena tega odloka.
V okviru prerazporeditev uporabniki lahko predlagajo tudi odpiranje novih proračunskih postavk.
O prerazporeditvah, ki presegajo zgoraj določene pravice župana odloča Svet. Prerazporeditve na podlagi sklepov Sveta ne štejejo v omejitve iz šestega in sedmega odstavka tega člena.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v obdobju januar–junij in konec leta z zaključnim računom proračuna poroča Svetu o veljavnem proračunu in njegovi realizaciji.
6. člen 
(spremljanje in spreminjanje načrta razvojnih programov)
Neposredni uporabnik vodi evidenco projektov iz veljavnega načrta razvojnih programov.
Spremembe veljavnega načrta razvojnih programov so uvrstitev projektov v načrt razvojnih programov in druge spremembe projektov.
Župan lahko spreminja vrednost projektov v letnem načrtu razvojnih programov. Spremembe projektov, katerih okvirna vrednost se poveča za več kot 20 odstotkov ali se sredstva v proračunu povečajo za več kot 100.000 eurov, mora predhodno potrditi Svet.
Omejitev iz prejšnjega odstavka ne velja za projekte, ki se nanašajo na svetniške skupine in za skupni projekt krajevnih skupnosti. Omejitev ne velja tudi za projekte, ki se financirajo iz namenskih prihodkov, ki v proračunu niso bili načrtovani ali so bili načrtovani v premajhnem znesku.
V obseg prerazporeditev tudi ne štejejo prerazporeditve, ki so potrebne zaradi plačil na podlagi pravnomočnih odločitev sodišč ali drugih upravnih organov ter prerazporeditve potrebne zaradi pravilne uvrstitve odhodka v podprogram programske klasifikacije.
Vse prerazporeditve iz projektov pri katerih so v načrtu razvojnih programov za tekoče leto predvideni namenski prihodki mora predhodno potrditi Svet.
Projekte, glede katerih se zaradi prenosa plačil v tekoče leto zaključek financiranja prestavi iz predhodnega leta, župan uvrsti v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna s prerazporeditvami brez omejitev.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve Sveta razen projektov iz tretjega odstavka 9. člena tega odloka, ki se jih v načrt razvojnih programov lahko uvrsti na podlagi sklepa župana.
7. člen 
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let) 
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere, ne sme presegati 80 odstotkov pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika; od tega:
1. v letu 2018, 80 odstotkov navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih 60 odstotkov navedenih pravic porabe.
Skupni obseg obveznosti, ki jih prevzame neposredni uporabnik in bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago, storitve ter tekoče transfere, ne sme presegati 40 odstotkov pravic porabe, sprejete v njegovem finančnem načrtu.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika, za prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov ter za prevzemanje obveznosti po projektih, ki imajo zagotovljene vire financiranja in so uvrščeni v veljavni načrt razvojnih programov.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
8. člen 
(proračunski skladi) 
Proračunski skladi so:
1. rezervni sklad, oblikovan po ZJF in
2. stanovanjski sklad, ustanovljen na podlagi odloka o ustanovitvi proračunskega sklada.
Proračunska rezerva se v letu 2018 oblikuje v višini določeni v posebnem delu proračuna.
Na predlog za finance pristojne notranje organizacijske enote mestne uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 2.100 eurov župan in o tem s pisnimi poročili tekoče obvešča Svet.
9. člen 
(splošna proračunska rezervacija) 
V proračunu se do višine, določene v posebnem delu, zagotovijo sredstva splošne proračunske rezervacije, ki je namenjena financiranju odhodkov, ki jih ob sprejemanju proračuna ni bilo mogoče predvideti ali zanje ni bilo mogoče predvideti zadostnih sredstev.
O uporabi splošne proračunske rezervacije na podlagi 42. člena ZJF odloča na predlog pristojnih notranje organizacijskih enot mestne uprave s sklepom o prerazporeditvi sredstev župan.
V okviru sredstev zagotovljenih na posebni proračunski postavki v posebnem delu proračuna se mora do 100.000 eurov nameniti za projekte, ki jih bodo s participacijo izbrali občani oziroma krajevne skupnosti.
Skupna vrednost odobrenih sklepov o prerazporeditvi iz prejšnjega odstavka ne sme presegati sredstev, zagotovljenih na posebni proračunski postavki v posebnem delu proračuna.
Za prerazporeditve iz splošne proračunske rezervacije na postavke finančnega načrta neposrednega uporabnika ne veljajo omejitve iz 5. člena tega odloka.
O opravljenih prerazporeditvah župan s poročilom o izvrševanju proračuna v obdobju januar–junij in konec leta z zaključnim računom proračuna poroča Svetu.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA MESTNE OBČINE KRANJ 
10. člen 
(odpis dolga) 
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan dolžniku do višine 1.000 eurov odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga.
Obseg sredstev se v primerih, ko dolg do posameznega dolžnika neposrednega uporabnika ne presega stroška dveh eurov, v poslovnih knjigah razknjiži in se v kvoto iz prvega odstavka tega člena ne všteva.
Župan o odpisu dolga poroča Svetu v skupnem znesku po posameznih namenih s poročilom o izvrševanju proračuna v obdobju januar–junij in z zaključnim računom proračuna.
11. člen 
(načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem) 
Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem do vrednosti posamezne nepremičnine do višine 5.000 eurov sprejme župan.
12. člen 
(načrt ravnanja s premičnim premoženjem) 
V načrt ravnanja s premičnim premoženjem je potrebno uvrstiti premično premoženje nad vrednostjo posameznega premičnega premoženja v višini 10.000 eurov. Načrt ravnanja s premičnim premoženjem sprejme župan.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA 
13. člen 
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine) 
Za kritje presežka odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežka izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se Mestna občina Kranj v l. 2018 lahko dolgoročno zadolži do višine 5.400.000 eurov, in sicer za financiranje investicijskih projektov iz načrta razvojnih programov in upravljanje občinskega dolga.
Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Mestna občina Kranj, v letu 2018 ne sme preseči skupne višine 1.000.000 eurov. Skupna višina pomeni največjo dovoljeno vsoto vseh poroštev skupaj.
Pogoj za poroštvo pravnim osebam javnega sektorja je soglasje Sveta Mestne občine Kranj.
14. člen 
(obseg zadolževanja občine za upravljanje z dolgom občinskega proračuna) 
Za potrebe upravljanja občinskega dolga se občina lahko v letu 2018 zadolži do višine 300.000,00 eurov.
15. člen 
(likvidnostno zadolževanje) 
Če se zaradi neenakomernega pritekanja prejemkov izvrševanje proračuna ne more uravnotežiti, se lahko občina likvidnostno zadolži, vendar največ do višine 5 % vseh izdatkov zadnjega sprejetega proračuna.
Zadolžitev iz prejšnjega odstavka ne šteje v obseg zadolžitev občine, razen če leto črpanja in leto odplačila nista v istem proračunskem letu.
Odločitev o likvidnostnem zadolževanju sprejme župan.
6. PRAVNI POSLI SVETA KRAJEVNE SKUPNOSTI 
16. člen 
(veljavnost pravnih poslov, ki jih sklepajo sveti krajevne skupnosti) 
Pravni posli, ki jih sklene svet krajevne skupnosti v višini posameznega pravnega posla v posameznem proračunskem letu do 20.000 eurov, so veljavni brez predhodnega soglasja župana.
Takšni pravni posli morajo biti v skladu s finančnim načrtom krajevne skupnosti.
7. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
17. člen 
(začasno financiranje v letu 2019) 
V obdobju začasnega financiranja Mestne občine Kranj v letu 2019, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
18. člen 
(prenos sredstev v naslednje leto) 
Stanje sredstev na zakladniških podračunih konec leta se prenese v finančne načrte neposrednih proračunskih uporabnikov za naslednje leto. Za obseg prenesenih sredstev se povečajo pravice porabe neposrednih proračunskih uporabnikov.
19. člen 
(uveljavitev odloka) 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-23/2017-15
Kranj, dne 20. decembra 2017
Župan 
Mestne občine Kranj 
Boštjan Trilar l.r.