Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/2017 z dne 22. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/2017 z dne 22. 12. 2017

Kazalo

3699. Spremembe in dopolnitve Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana, stran 11594.

  
Na podlagi 331. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 108/10 – uradno prečiščeno besedilo UPB3, s spremembami – ZTFI), je uprava borze, ki jo zastopata mag. Aleš Ipavec, predsednik uprave, in mag. Nina Vičar, članica uprave, dne 14. 12. 2017 sprejela naslednje Spremembe in dopolnitve Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana (Uradni list RS, št. 88/10, 89/11, 71/12, 84/12, 44/13, 81/13, 10/14, 80/14, 88/15, 32/16, 67/16, 5/17, 63/17 v nadaljevanju: Pravila), h katerim je Agencija za trg vrednostnih papirjev dne 20. 12. 2017 izdala soglasje z odločbo opr. št.: 40211-2/2017-6:
S P R E M E M B E   I N   D O P O L N I T V E   P R A V I L 
Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana 
1. člen 
(1) V 2. členu se v prvem odstavku besedilo 6. in 17. točke spremeni, tako da se po novem glasi:
»6. Izraz trgi borze pomeni vse trge, ki jih na podlagi dovoljenja Agencije za trg vrednostnih papirjev upravlja borza.
17. Izraz sistem CSI pomeni sistem za centralno shranjevanje nadzorovanih informacij.«
(2) V 2. členu se v prvem odstavku dodajo točke 18., 19. in 20. Ostale točke se ustrezno preštevilčijo. Nove točke se glasijo:
»18. Izraz uprava pomeni upravo borze.
19. Izraz Uredba MAR pomeni Uredbo (EU) št. 596/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. aprila 2014 o zlorabi trga (uredba o zlorabi trga).
20. Izraz Uredba MiFIR pomeni Uredbo (EU) št. 600/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o trgih finančnih instrumentov.«
(3) V 2. členu se v prvem odstavku črtata točki 20. in 21. Ostale točke se ustrezno preštevilčijo.
(4) V 2. členu se v prvem odstavku v 22., 25., 26. in 27. točki sklic na »ZISDU« spremeni v sklic na »ZISDU-3«
(5) V 2. členu se v prvem odstavku besedilo 31. točke spremeni, tako da se po novem glasi:
»32. Izraz borzni splošni akti zajema Pravila borze in Pravila SI ENTER ter na podlagi pravil izdana navodila, splošne pogoje, cenike ter določbe Priporočil, ki so zavezujoče.«
(6) V 2. členu se v prvem odstavku v 32. točki (sedaj 33. točki) spremeni sklic na člen Pravil, ki se spremeni iz »13. člen« v »12. člen«.
(7) V 2. členu se v prvem odstavku v 34. točki (sedaj 35. točki) spremeni sklic na številko Uradni list RS, in člen Pravil in se po novem točka glasi:
»35. Izraz pogoji za trgovanje pomeni pogoje, ki se preverjajo pri spremljanju izdajateljev v skladu s 4. členom Sklepa o podrobnejših pravilih o borznem trgu (Uradni list RS, št. 72/2016) in v skladu s 63. členom Pravil.«
(8) V 2. členu se v prvem odstavku v 35. točki (sedaj 36. točki) doda izraz smernice ESMA in se po novem točka glasi:
»36. Izraz smernice ESMA pomeni Smernice glede sistemov in nadzora za trgovalne platforme, investicijske družbe in pristojne organe pri avtomatiziranem trgovanju z dne 24. 2. 2012 (ESMA/2012/122), ki jih je izdal Evropski organ za vrednostne papirje in trge.«
(9) V 2. členu se v prvem odstavku črtata točki 36. in 37. Ostale točke se ustrezno preštevilčijo.
(10) V 2. členu se v prvem odstavku v 38. točki (sedaj 37. točka) spremeni sklic na »ZPPDFT« v »ZPPDFT-1«.
(11) V 2. členu se v prvem odstavku dodajo 39., 40., 41., 42. in 43. točka, ki se glasijo:
»39. Izraz LEI koda pomeni mednarodno oznako, ki je 20-mestna alfanumerična koda, ki temelji na standardu ISO 17442, s katero se posamezna pravna oseba oziroma sklad identificira pri poslovanju v Sloveniji in tujini.
40. Izraz Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/584, pomeni Delegirano uredbo Komisije (EU) 2017/584 z dne 14. julija 2016 o dopolnitvi Direktive 2014/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi, ki določajo organizacijske zahteve za mesta trgovanja.
41. Izraz Delegirane uredbe komisije (EU) 2017/578, pomeni Delegirano uredbo Komisije (EU) 2017/578 z dne 13. junija 2016 o dopolnitvi Direktive 2014/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta o trgih finančnih instrumentov v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi, ki določajo zahteve za sporazume o vzdrževanju trga in sheme za vzdrževanje trga.
42. Izraz Uredba 909/2014/EU, pomeni Uredbo (EU) št. 909/2014 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi glede nekaterih bonitetnih zahtev za centralne depotne družbe in imenovane kreditne institucije, ki ponujajo pomožne bančne storitve (Besedilo velja za EGP).
43. Izraz Delegirana uredba Komisije (EU) 2016/957, pomeni Delegirano uredbo Komisije (EU) 2016/957 z dne 9. marca 2016 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 596/2014 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi za ustrezne ureditve, sisteme in postopke ter predloge obvestil za preprečevanje, odkrivanje in poročanje zlorab ali sumljivih naročil ali poslov (Besedilo velja za EGP).«
2. člen 
(1) V 3. členu se v drugem odstavku doda 12. točka, ki se glasi:
– finančni instrumenti v drugem odstavku 7. člena ZTFI.«
(2) V 3. členu se doda tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Za instrumente denarnega trga (kot so npr. zakladne menice in komercialni zapisi) veljajo smiselno enake določbe kot za vrednostne papirje, uvrščene na borzni trg, razen če v Pravilih ni navedeno drugače.«
3. člen 
(1) V 4. členu se v prvem odstavku besedilo 1., 2. in 4. točke spremeni in se po novem glasi:
»– Izraz borzni član pomeni pravno osebo, ki jo je borza sprejela v članstvo na borzo na podlagi izpolnjenih pogojev, ki jih predpisujejo ZTFI, podzakonski akti in borza.
– Izraz borzni trgovalec pomeni fizično osebo, ki izpolnjuje pogoje v skladu s temi Pravili in jo borzni član pooblasti, da v imenu borznega člana v trgovalni sistem vnaša naročila za trgovanje.
»– Izraz borzni posel pomeni navaden posel ali posel s svežnjem vrednostnih papirjev uvrščenih v trgovanje na borznem trgu in je sklenjen preko trgovalnega sistema v skladu s temi Pravili.«
(2) V 4. členu se v prvem odstavku dodata 7. in 8. točka, ki se glasita:
–  »Izraz neposredni dostop stranke do borznega trga pomeni ureditev, pri kateri borzni član svoji stranki dovoli, da uporablja njegovo identifikacijsko kodo tako, da lahko stranka borznega člana elektronsko posreduje naročila v zvezi s finančnim instrumentom neposredno na trge borze in zajema le ureditev preko katere stranka borznega člana za posredovanje naročil uporablja infrastrukturo borznega člana.
– Izraz funkcionalnost za algoritemsko trgovanje pomenitrgovanje s finančnimi instrumenti, pri katerem računalniški algoritem samodejno določa posamezne parametre naročil, kot so začetek izvrševanja naročila, čas izvršitve naročila, cena ali količina naročila ali upravljanje z naročilom po vnosu, brez poseganja ali z omejenim poseganjem človeka, in ne vključuje nobenega sistema, ki se uporablja izključno za:
– posredovanje naročil na eno ali več mest trgovanja, 
– obdelavo naročil, pri katerih ni določenih parametrov trgovanja, ali 
– potrjevanje naročil oziroma za obdelavo izvršenih poslov po trgovanju.« 
4. člen 
V 6. členu se v petem odstavku sklic na člen Pravil spremeni, tako da se odstavek po novem glasi:
»(5) Segmenta delnic in strukturiranih produktov sta razdeljena na podsegmente, kot je to določeno v 7. in 46. členu Pravil.«
5. člen 
(1) V 7. členu se v prvem odstavku besedna zveza »naslednje podsegmente« nadomesti z besedno zvezo »naslednja podsegmenta«, črta pa se prva točka, ki se je glasila »vstopna kotacija«.
(2) V 7. členu se v drugem odstavku besedna zveza »Vstopna kotacija« zamenja s »Standardna kotacija«.
(3) V 7. členu se v tretjem odstavku spremeni besedilo, tako da se po novem glasi:
»(3) Prva kotacija pomeni podsegment borznega trga delnic, na katerem se trguje z delnicami, ki poleg pogojev za uvrstitev iz drugega odstavka tega člena izpolnjujejo tudi dodatne kriterije, ki jih določajo Pravila za razvrstitev le-teh v Prvo kotacijo, določene v 11. členu Pravil, njihovi izdajatelji pa se poleg zakonsko predpisanih obveznosti razkrivanja informacij zavežejo tudi k izpolnjevanju dodatnih obveznosti razkrivanja, določenih v Pravilih.«
(4) V 7. členu se v četrtem odstavku besedna zveza »posamezne podsegmente« spremeni v »posamezna podsegmenta«.
6. člen 
V 8. členu se v prvem odstavku pri prvi točki doda podtočka, ki se glasi:
»– da je pridobil LEI kodo;«
7. člen 
Naslov in besedilo 10. člena se spremeni, tako da se člen po novem glasi:
»Pogoji za razvrstitev delnic v Standardno kotacijo 
10. člen
Pogoji za razvrstitev delnic v Standardno kotacijo so pogoji za uvrstitev delnic na borzni trg iz 8. in 9. člena Pravil.«
8. člen 
Črta se 11. člen, ostali členi pa se ustrezno preštevilčijo.
9. člen 
(1) V 12. členu (sedaj 11. člen) se v prvem odstavku pri tretji podtočki tretje točke doda besedilo, tako da se podtočka po novem glasi:
»– minimalna vrednost kapitala: 10 mio EUR ali znesek v drugi valuti, ki je enakovreden;«
(2) V 12. členu (sedaj 11. člen) se v prvem odstavku v tretji podtočki četrte točke, spremeni sklic na člen Pravil. Besedilo podtočke se po novem glasi:
»– izjava izdajatelja, s katero se zaveže, da bo objavljal informacije o medletnem poslovanju, finančni koledar ter samostojno objavo izjave o skladnosti s Kodeksom v skladu s 24. členom Pravil;«
(3) V 12. členu (sedaj 11. člen) se v drugem odstavku doda besedilo, tako da se glasi:
»(2) V primeru, da odstotek razreda delnic v javnosti iz 3. točke prvega odstavka tega člena ne dosega 25 %, se šteje, da je pogoj izpolnjen, če odstotek dosega vsaj 10 % in je velikost razreda delnic v javnosti 25 mio EUR ali znesek v drugi valuti, ki je enakovreden.«
10. člen 
(1) V 13. členu (sedaj 12. člen) se v prvem odstavku spremeni sklic na poglavja Pravil. Odstavek se po novem glasi:
»(1) Borza odloča o uvrstitvi delnic v trgovanje na borzni trg na podlagi vložene zahteve za uvrstitev. Zahteva za uvrstitev je sestavljena iz izpolnjenega in podpisanega obrazca za uvrstitev delnic na borzni trg ter iz Pogodbe o kotaciji. Vsebina zahteve za uvrstitev se predpiše z navodili. O uvrstitvi delnic v trgovanje na borznem trgu odloča borza po postopku, določenem v 12.1. in 12.2. poglavju teh Pravil.«
(2) V 13. členu (sedaj 12. člen) se v drugem odstavku spremeni sklic na člen Pravil. Odstavek se po novem glasi:
»(2) Če so izpolnjene procesne predpostavke za odločanje iz 195. člena Pravil in so izpolnjeni pogoji za uvrstitev delnic v trgovanje na borznem trgu iz 8. člena Pravil ter pogoji glede objave prospekta in drugih informacij iz 9. člena Pravil:
– borza podpiše Pogodbo o kotaciji, katera je bila del zahteve za uvrstitev;
– borza izda sklep o uvrstitvi delnic v trgovanje na borznem trgu (v nadaljevanju: sklep o uvrstitvi), s katerim so delnice uvrščene na borzni trg v skladu z ZTFI.«
(3) V 13. členu (sedaj 12. člen) se v petem odstavku črta del besedila, tako da se po novem glasi:
»(5) Za izpolnitev odložnega pogoja iz četrtega odstavka tega člena je oseba, ki je vložila zahtevo, dolžna borzi posredovati potrdilo o izdaji delnic v nematerializirani obliki takoj po prejemu le-tega. Pogodba o kotaciji učinkuje od trenutka izpolnitve odložnega pogoja. Po izpolnitvi odložnega pogoja borza o tem izda ugotovitveni sklep in ga vroči osebi, ki je vložila zahtevo.«
(4) V 13. členu (sedaj 12. člen) se doda šesti odstavek, ki se glasi:
»(6) Borza o izdaji sklepov iz četrtega in petega odstavka tega člena obvesti borzne člane, javnost in Agencijo.«
11. člen 
(1) V 14. členu (sedaj 13. člen) se v prvem odstavku spremeni besedilo, tako da se po novem glasi:
»(1) Oseba, ki zahteva uvrstitev, mora v zahtevi za uvrstitev tudi navesti, za kateri podsegment borznega trga delnic zahteva razvrstitev delnic. Razvrstitev v Prvo kotacijo lahko zahteva le izdajatelj teh delnic.«
(2) V 14. členu (sedaj 13. člen) se v drugem odstavku spremeni sklic na člen Pravil. Odstavek se po novem glasi:
»(2) Borza o razvrstitvi delnice v podsegment odloči s sklepom o uvrstitvi iz 12. člena Pravil ali pa s posebnim sklepom o razvrstitvi. O razvrstitvi odloča borza po postopku določenem v tem členu Pravil ter v 12. poglavju teh Pravil.«
(3) V 14. členu (sedaj 13. člen) se v petem odstavku spremeni sklic na člen Pravil. Odstavek se po novem glasi:
»(5) Ne glede na izpolnjevanje pogojev in kriterijev za razvrstitev v Prvo kotacijo iz 11. člena Pravil lahko borza, v primeru da bi razvrstitev delnic izdajatelja v Prvo kotacijo ogrozila standarde Prve kotacije na način, kot je podrobneje določen v navodilih, zavrne zahtevo izdajatelja za razvrstitev v Prvo kotacijo in s sklepom razvrsti delnice v najvišji možni podsegment, za katerega delnice izpolnjujejo pogoje in kriterije za razvrstitev.«
12. člen 
V 15. (sedaj 14. člen) členu se v drugem odstavku besedna zveza »člane borze« nadomesti z »borzne člane«.
13. člen 
(1) V 16. členu (sedaj 15. člen) se v drugem odstavku spremeni sklic na člen Pravil. Odstavek se po novem glasi:
»(2) Pri odločanju borze o premestitvi delnic se uporabljajo določbe odločanja borze o razvrstitvi delnic drugega, tretjega in petega odstavka 13. člena Pravil.«
(2) V 16. členu (sedaj 15. člen) se v petem odstavku spremeni besedilo, tako da se po novem glasi:
»(5) Če so bile delnice izdajatelja, za katere je vložil zahtevo za premestitev v Prvo kotacijo, predhodno že premeščene iz Prve kotacije, lahko izdajatelj vloži zahtevo za premestitev v Prvo kotacijo šele po poteku šestih (6) mesecev od predhodne premestitve. Borza lahko premesti navedene delnice v Prvo kotacijo, če so izpolnjeni pogoji in kriteriji ter če oceni, da ponovna razvrstitev teh delnic v Prvo kotacijo ne bi ogrozila standardov teh podsegmentov.«
14. člen 
(1) V 17. členu (sedaj 16. člen) se v prvem odstavku spremeni besedilo, tako da se po novem glasi:
»(1) Borza vsakih dvanajst (12) mesecev izvede redno revizijo izpolnjevanja kriterijev za razvrstitev delnic v Prvo kotacijo. Revizija izpolnjevanja kriterijev je podrobneje določena v navodilih.«
(2) V 17. členu (sedaj 16. člen) se črta drugi odstavek. Ostali odstavki se ustrezno preštevilčijo.
(3) V 17. členu (sedaj 16. člen) se v tretjem (sedaj drugem) odstavku spremenita sklica na člen Pravil. Točki se po novem glasita:
»– kvantitativni kriteriji iz 3. točke prvega odstavka 11. člena Pravil,
– kriteriji obveščanja iz 4. točke prvega odstavka 11. člena Pravil.«
(4) V 17. členu (sedaj 16. člen) se v četrtem (sedaj tretjem) odstavku spremeni besedilo, tako da se po novem glasi:
»(3) Če borza v dveh (2) zaporednih obdobjih, določenih v prvem odstavku tega člena, ugotovi neizpolnjevanje kriterijev iz drugega odstavka tega člena, lahko borza s sklepom odloči o premestitvi v najvišji možni podsegment trga delnic, za katerega delnice izpolnjujejo pogoje in kriterije za razvrstitev. Premestitev delnic se izvede s prvim trgovalnim dnem naslednjega meseca po redni reviziji skladno z navodili.«
(5) V 17. členu (sedaj 16. člen) se v petem (sedaj četrtem) odstavku spremeni besedilo, tako da se po novem glasi:
»(4) Ne glede na določbo tretjega odstavka tega člena lahko borza v primeru izrednih dogodkov preveri izpolnjevanje kriterijev iz drugega odstavka tega člena in s sklepom odloči o premestitvi, s katerim določi tudi datum, ko se premestitev izvede. Podrobnejše razloge izrednih revizij se predpiše z navodili.«
(6) V 17. členu (sedaj 16. člen) se v šestem (sedaj petem) odstavku spremeni besedilo, tako da se po novem glasi:
»(5) Če borza na podlagi tretjega ali četrtega odstavka tega člena ugotovi neizpolnjevanje kriterijev, o tem pred izdajo sklepa o premestitvi pisno obvesti izdajatelja v roku, ki se določi z navodili in ga pozove, da se o tem izjavi.«
(7) V 17. členu (sedaj 16. člen) se v sedmem (sedaj šestem) odstavku spremeni sklic na poglavje Pravil. Odstavek se po novem glasi:
»(6) O premestitvi delnic na podlagi revizije kriterijev borza odloča po postopku, določenem v 12. poglavju Pravil.«
15. člen 
V 18. členu (sedaj 17. člen) se v drugem odstavku spremeni sklic na poglavje Pravil. Odstavek se po novem glasi:
»(2) O spremembi pri delnicah borza odloča po postopku, določenem v 3.3. in 12.1. poglavju Pravil.«
16. člen 
V 20. členu (sedaj 19. člen) se v drugem odstavku spremeni sklic na člen Pravil. Odstavek se po novem glasi:
»(2) Oseba, ki je zahtevala uvrstitev, mora do začetka trgovanja s povečanim številom delnic izpolniti obveznosti iz prvega odstavka 14. člena Pravil.«
17. člen 
(1) V 21. členu (sedaj 20. člen) se v drugem odstavku beseda »odločbo« nadomesti s »sklep«.
(2) V 21. členu (sedaj 20. člen) se v četrtem odstavku črta del besedila, tako da se po novem glasi:
»(4) Ob izpolnitvi odložnega pogoja borza o tem izda ugotovitveni sklep in ga v roku osmih (8) dni vroči osebi, ki je vložila zahtevo.«
(3) V 21. členu (sedaj 20. člen) se doda peti odstavek, naslednji pa se ustrezno preštevilči. Peti odstavek se po novem glasi:
»(5) Borza o izdaji sklepov iz prvega in drugega odstavka tega člena obvesti borzne člane, javnost in Agencijo.«
18. člen 
V 22. (sedaj 21. člen) členu se v prvem odstavku besedna zveza »člane borze« nadomesti z »borzne člane«.
19. člen 
V 23. členu (sedaj 22. člen) se v prvem odstavku doda besedilo, tako da se po novem glasi:
»(1) Obveznosti izdajateljev, katerih delnice so uvrščene v trgovanje na borznem trgu, glede razkrivanja nadzorovanih oziroma drugih informacij, predpisujejo Uredba MAR, ZTFI ter drugi zakoni in podzakonski predpisi.«
20. člen 
Besedilo in naslov 24. člena (sedaj 23. člen) se spremeni. Člen se po novem glasi:
»Obveznosti razkrivanja izdajateljev Standardne kotacije 
23. člen
Obveznosti razkrivanja izdajateljev, katerih delnice so razvrščene v Standardno kotacijo, predpisujejo zakonski in podzakonskimi predpisi iz prvega odstavka 22. člena Pravil.«
21. člen 
Črta se 25. člen. Ostali členi se ustrezno preštevilčijo.
22. člen 
V 26. členu (sedaj 24. člen) se v prvem odstavku v prvi točki spremeni sklic na člen Pravil. Besedilo se po novem glasi:
»– informacije v skladu z zakonskimi in podzakonskimi predpisi iz prvega odstavka 22. člena Pravil;«
23. člen 
(1) Člen 26.a se po novem oštevilči kot 25. člen.
(2) V 27. členu (sedaj 26. člen) se v prvem odstavku spremenijo sklici na člene Pravil. Odstavek se po novem glasi:
»(1) Izdajatelj mora nadzorovane informacije iz 22., 23., 24. in 25. člena Pravil objaviti na način, kot ga predpisujejo ZTFI in na njegovi podlagi izdani podzakonski predpisi. Objave, ki jih izdajatelj izvede na drug način, kot je določen v prvem stavku tega odstavka, borza ne šteje za javne objave.«
(3) V 27. členu (sedaj 26. člen) se v drugem odstavku spremenita sklica na člena Pravil. Odstavek se po novem glasi:
»(2) Druge informacije, ki jih mora izdajatelj objaviti v skladu s prvim odstavkom 22. člena Pravil in 25. členom Pravil, mora izdajatelj objaviti na način, kot ga določajo ti posebni predpisi.«
24. člen 
(1) V 28. členu (sedaj 27. člen) se v petem odstavku spremeni sklic na člen Pravil. Odstavek se po novem glasi:
»(5) Če so bile delnice uvrščene v trgovanje na borznem trgu na zahtevo osebe brez soglasja izdajatelja, ob pogoju iz 3. točke prvega odstavka 194. člena Pravil, za izdajatelja v razmerju do borze ne nastanejo obveznosti iz prvega do četrtega odstavka tega člena Pravil.«
(2) V 28. členu (sedaj 27. člen) se na koncu doda nov, osmi odstavek, odstavek, ki se glasi:
»(8) V kolikor izdajatelj ne predloži borzi informacije glede datuma preseka oz predloži informacijo glede datuma preseka, ki ni skladna s 1. točko drugega odstavka tega člena, borza ne prevzema nobene odgovornosti glede določitve dneva upravičenosti do dividende.«
25. člen 
(1) V 29. členu (sedaj 28. člen) se v prvem odstavku spremeni sklic na člen Pravil. Odstavek se po novem glasi:
»(1) Izdajatelji, katerih delnice so uvrščene v trgovanje na borznem trgu, morajo borzi predložiti informacije iz 27. člena Pravil v slovenskem ali angleškem jeziku oziroma njihov overjen prevod v slovenski ali angleški jezik.«
(2) V 29. členu (sedaj 28. člen) se v drugem odstavku črta del besedila, tako da se po novem glasi:
»(2) Izdajatelji, katerih delnice so razvrščene v Prvo kotacijo, morajo ne glede na določbe 135. člena ZTFI glede uporabe jezika v objavi nadzorovanih informacij, svoje objave sestaviti v slovenskem ali angleškem jeziku.«
26. člen 
V 30. členu (sedaj 29. člen) se v drugem odstavku doda beseda »izbrani«, tako da se odstavek po novem glasi:
»(2) Izdajatelj, ki namerava spremeniti izbrani sistem CSI, mora o tem predhodno obvestiti borzo.«
27. člen 
V 31. členu (sedaj 30. člen) se v prvem odstavku spremeni besedilo, tako da se po novem glasi:
»(1) Borza svoje člane tekoče seznanja z možnostmi dostopa do nadzorovanih informacij, ki jih je objavil izdajatelj v skladu s 3. poglavjem ZTFI ali Uredbo MAR na način, ki omogoča borznim članom:
– pridobiti informacije, kateri način oziroma mesto objave je izbral izdajatelj za objavo nadzorovanih informacij;
– pridobiti informacije, kateri sistem CSI je izdajatelj izbral za shranjevanje nadzorovane informacije.«
28. člen 
(1) V 32. členu (sedaj 31. člen) se v prvem odstavku v drugi točki spremeni sklic na člen Pravil, tako da se točka po novem glasi:
»– če delnice ne izpolnjujejo več pogojev za trgovanje iz 63. člena Pravil, razen če bi taka ustavitev lahko povzročila pomembne škodljive posledice za interese vlagateljev ali normalno delovanje borznega trga;«
(2) V 32. členu (sedaj 31. člen) se v drugem odstavku spremeni besedilo, tako da se po novem glasi:
»(2) Borza lahko ustavi trgovanje z delnicami na borznem trgu:
– če so podane utemeljene okoliščine za zaščito interesov vlagateljev v zvezi s pravilno objavo dodatka k prospektu ali nadzorovane informacije v skladu s 3. poglavjem ZTFI ali Uredbo MAR;
– v zvezi z drugimi dejstvi in okoliščinami.«
29. člen 
(1) V 33. členu (sedaj 32. člen) se v prvem odstavku spremeni sklic na člena in poglavje Pravil, tako da se odstavek po novem besedilo glasi:
»(1) V primeru iz 1. in 2. točke prvega odstavka 31. člena Pravil borza:
– sprosti trgovanje, ko prejme obvestilo oziroma na podlagi drugih okoliščin izve, da so prenehali razlogi, ki so do ustavitve privedli oziroma po treh (3) dneh od ustavitve trgovanja v primeru nepravočasno vložene zahteve za spremembo števila iz 21. člena Pravil, oziroma
– postopa v skladu s 3.6. poglavjem Pravil.«
(2) V 33. členu (sedaj 32. člen) se v drugem odstavku spremeni sklic na člena Pravil, tako da se odstavek po novem glasi:
»(2) V primeru iz 3. točke prvega odstavka 31. člena Pravil začasna ustavitev traja do prejema obvestila centralnega registra oziroma centralnega depoja in zagotovitve pogojev za trgovanje z delnicami, na katere se odločba nanaša, oziroma tri (3) dni v primeru nepravočasno vložene zahteve za spremembo števila iz 21. člena Pravil.«
(3) V 33. členu (sedaj 32. člen) se v tretjem odstavku spremeni sklic na člen Pravil, tako da se odstavek po novem glasi:
»(3) V primeru iz 4. točke prvega odstavka in drugega odstavka 31. člena Pravil začasna ustavitev trgovanja z določenimi delnicami traja do zagotovitve ustrezne javne objave oziroma največ en (1) trgovalni dan, razen če iz okoliščin posameznega primera ali iz izdajateljeve zahteve izhaja, da je potrebna daljša ustavitev.«
(4) V 33. členu (sedaj 32. člen) se v četrtem odstavku spremeni sklic na člen Pravil, tako da se odstavek po novem glasi:
»(4) Sprostitev trgovanja z delnicami se izvede na način, kot je določen v 141. členu Pravil. Kadar se sprostitev trgovanja z delnicami izvede še pred koncem trgovalnega dne, ker je izdajatelj na predpisan način zagotovil ustrezno obveščenost javnosti, mora med trenutkom javne objave in trenutkom sprostitve trgovanja preteči vsaj petnajst (15) minut.«
30. člen 
V 34. členu (sedaj 33. člen) se spremeni sklic na poglavje Pravil, tako da se odstavek po novem glasi:
»O ustavitvi in sprostitvi trgovanja z delnicami na borznem trgu borza odloča po postopku, določenem v 12.1. poglavju Pravil.«
31. člen 
V 35. členu (sedaj 34. člen) se v prvem odstavku v 2., 3., 4. in 5. točki spremenijo sklici na člene Pravil, tako da se po novem točke glasijo:
»– če delnice ali njegov izdajatelj ne izpolnjujejo več pogojev za trgovanje s temi delnicami na borznem trgu iz 63. člena Pravil v skladu s 35. členom Pravil;
– če je prejela utemeljeno zahtevo izdajatelja za umik delnic zaradi učinkovanja sklepa o umiku teh delnic z organiziranega trga v skladu s 36. členom Pravil;
– če umik zahteva oseba, na zahtevo katere so bile te delnice uvrščene v trgovanje na borznem trgu brez soglasja izdajatelja, v skladu z 37. členom Pravil;
– če oseba, ki je zahtevala uvrstitev, ne izpolni pogojev za začetek trgovanja v skladu s 14. členom Pravil.«
32. člen 
V 39. členu (sedaj 38. člen) se v prvem odstavku spremeni sklic na poglavje Pravil, tako da se odstavek po novem glasi:
»(1) Pri umiku delnic iz trgovanja na borznem trgu se poleg določb, določenih v tem poglavju Pravil, uporabljajo tudi določbe postopka odločanja borze v posamičnih zadevah, določenem v 12.1. poglavju Pravil. Podrobnejši postopek umika se predpiše z navodili.«
33. člen 
V 40. členu (sedaj 39. člen) se spremeni sklic na člen Pravil, tako da se besedilo po novem glasi:
»Če borza po 1. ali 2. točki prvega odstavka 34. člena Pravil umakne delnice iz trgovanja na borznem trgu, v objavi umika pouči delničarje o pravici do primerne denarne odpravnine in načinu uveljavitve te pravice, razen če so bile delnice uvrščene v trgovanje na borznem trgu na zahtevo druge osebe brez soglasja izdajatelja.«
34. člen 
(1) V 41. členu (sedaj 40. člen) se v prvem odstavku spremeni sklic na člen Pravil, tako da se odstavek po novem glasi:
»(1) Za uvrstitev obveznic v trgovanje na borznem trgu morajo biti izpolnjeni pogoji, ki jih določajo Pravila za uvrstitev delnic v 8. členu Pravil, izdajatelj oziroma oseba, ki zahteva uvrstitev obveznic, pa mora izpolniti obveznosti v zvezi z objavo prospekta in drugih informacij v skladu z 9. členom Pravil ter obveznosti do začetka trgovanja v skladu s 14. členom Pravil.«
(2) V 41. členu (sedaj 40. člen) se v drugem odstavku spremeni sklic na člen Pravil, tako da se odstavek po novem glasi:
»(2) V postopku uvrstitve obveznic v trgovanje na borznem trgu se uporabljajo določbe 12. in 14. člena ter tretji odstavek 26. in prvi odstavek 29. člena Pravil.«
35. člen 
(1) V 42. členu (sedaj 41. člen) se v prvem odstavku doda del besedila, tako da se odstavek po novem glasi:
»(1) Obveznosti glede vsebine in načina razkrivanja nadzorovanih in drugih informacij za izdajatelje, katerih obveznice so uvrščene v trgovanje na borznem trgu, oziroma osebo, ki je zahtevala uvrstitev, predpisujejo Uredba MAR, ZTFI in drugi zakoni in podzakonski predpisi.«
(2) V 42. členu (sedaj 41. člen) se v drugem odstavku spremenijo sklici na člene Pravil, tako da se odstavek po novem glasi:
»(2) Izdajatelji, katerih obveznice so uvrščene v trgovanje na borznem trgu, oziroma oseba, ki je zahtevala uvrstitev obveznic, so dolžni borzo obvestiti o objavi nadzorovanih informacij v skladu s prvim odstavkom 27. člena Pravil ter o podpisih pogodb z vzdrževalci likvidnosti v skladu s četrtim odstavkom 27. člena Pravil in borzi posredovati informacije in dokumentacijo, kakor to določa veljavna zakonodaja. Glede jezika predložitve informacij borzi se uporablja določba prvega odstavka 28. člena Pravil.«
(3) V 42. členu (sedaj 41. člen) se v tretjem odstavku spremeni besedilo, tako da se odstavek po novem glasi:
»(3) Glede spremembe izbranega mesta objave in sistema CSI se v zvezi z obveznicami uporabljajo določbe četrtega odstavka 26. člena ter drugega odstavka 29. člena Pravil.«
(4) V 42. členu (sedaj 41. člen) se v četrtem odstavku spremeni sklic na člen Pravil, tako da se odstavek po novem glasi:
»(4) Glede razkrivanja informacij izdajateljev obveznic, ki so v insolventnih postopkih, se uporablja 25. člen Pravil.«
(5) V 42. členu (sedaj 41. člen) se v petem odstavku spremeni sklic na člen Pravil, tako da se odstavek po novem glasi:
»(5) Borza svoje člane tekoče seznanja z možnostmi dostopa do objavljenih nadzorovanih informacij v skladu s 30. členom Pravil.«
36. člen 
(1) 42.a člen se po novem imenuje 42. člen. Ostali členi se ustrezno preštevilčijo.
(2) V 42.a členu (sedaj 42. člen) se v petem odstavku spremeni besedilo točk. Točke se po novem glasijo:
»– v primerih iz 1. in 2. točke drugega odstavka tega člena v postopku sprememb pri obveznicah skladno s tem členom,
– v primerih iz 3. točke drugega odstavka tega člena v postopku začasne ustavitve in umika v skladu s 43. členom.«
(3) V 42.a členu (sedaj 42. člen) se v sedmem odstavku spremeni sklic na člen Pravil, tako da se odstavek po novem glasi:
»(7) Ne glede na določbo prvega odstavka 19. člena Pravil v primeru spremembe lastnosti obveznic iz 2. točke drugega odstavka tega člena, zaradi katere se v centralnem registru oziroma centralnem depoju izvede tehnična zamenjava obveznic z nadomestnimi obveznicami istega izdajatelja, izdajatelju v zvezi z nadomestnimi obveznicami ni potrebno izpolniti obveznosti glede objave prospekta in drugih informacij, določenih v 9. členu Pravil.«
37. člen 
(1) V 43. členu se v prvem odstavku spremeni besedilo, tako da se odstavek po novem glasi:
»(1) V primeru spremembe lastnosti obveznic iz 3. točke drugega odstavka 42. člena Pravil se šteje, da obveznice ne izpolnjujejo več pogojev za trgovanje.«
(2) V 43. členu se v drugem odstavku v prvi točki spremeni sklic na člen Pravil, tako da se točka po novem glasi:
»– če so podani razlogi za ustavitev, določeni v 31. členu Pravil;«
38. člen 
(1) 43.a člen se po novem imenuje 44. člen. Ostali členi se ustrezno preštevilčijo.
(2) V 43.a členu (sedaj 44. člen) se v drugem odstavku spremeni sklic na člen Pravil, tako da se odstavek po novem glasi:
»(2) Borza umakne obveznice iz trgovanja na borznem trgu in o tem izda sklep o umiku, če so podani razlogi za umik, določeni v prvem odstavku 34. člena Pravil.«
(3) V 43.a členu (sedaj 44. člen) se v tretjem odstavku spremeni besedilo, tako da se odstavek po novem glasi:
»(3) Izdajatelj, katerega obveznice so uvrščene v trgovanje na borznem trgu in glede katerih so imetniki obveznic v skladu z enajstim odstavkom 101. člena ZTFI sprejeli sklep o umiku obveznic z organiziranega trga, mora borzi predložiti zahtevo za umik obveznic z borznega trga skupaj z obvestilom o javni objavi notarskega zapisnika z zasedanja imetnikov obveznic, ki vsebuje sklep o umiku obveznic z organiziranega trga, naslednji delovni dan po javni objavi notarskega zapisnika. Vsebina zahteve za umik in dokumentacija, ki se priloži zahtevi, se predpiše z navodili.«
(4) V 43.a členu (sedaj 44. člen) se v sedmem odstavku spremenijo sklici na člene Pravil, tako da se odstavek po novem glasi:
»(7) V postopku umika obveznic iz trgovanja na borznem trgu se smiselno uporabljajo določbe 35., 37., 38. člena Pravil.«
39. člen 
(1) V 44. členu (sedaj 45. člen) se v prvem odstavku spremeni besedilo, tako da se odstavek po novem glasi:
»(1) Instrumenti denarnega trga (kot so npr. zakladne menice in komercialni zapisi) se s sklepom borze uvrstijo v trgovanje na borznem trgu, na podlagi zahteve oziroma obvestila izdajatelja, če so izpolnjeni pogoji:
– da so instrumenti denarnega trga prosto prenosljivi;
– da so veljavno izdani ter so zagotovljeni pogoji za zanesljivo poravnavo poslov, v skladu s 4. točko prvega odstavka 8. člena Pravil;
– da je objavljena osnovna informacija o instrumentu denarnega trga;
– da je plačana pristojbina v skladu s Cenikom.«
(2) V 44. členu (sedaj 45. člen) se v drugem odstavku spremeni besedilo, tako da se odstavek po novem glasi:
»(2) Ne glede na prejšnji odstavek lahko borza, v primeru da pogoj glede izdaje instrumentov denarnega trga v nematerializirani obliki še ni izpolnjen, na podlagi vložene zahteve odloča o uvrstitvi že pred njihovo izdajo v nematerializirani obliki, ter sprejme sklep o uvrstitvi z odložnim pogojem, ki je vezan na dan vpisa instrumentov denarnega trga v centralni register. Ob izpolnitvi odložnega pogoja sprejme borza ugotovitveni sklep.«
(3) V 44. členu (sedaj 45. člen) se v četrtem odstavku spremeni sklic na člen Pravil, tako da se odstavek po novem glasi:
»(4) V postopku sprememb pri instrumentih denarnega trga se smiselno uporabljajo določbe 42. člena in 3.3. poglavja Pravil.«
(4) V 44. členu (sedaj 45. člen) se doda sedmi odstavek, ki se glasi:
»(7) Borza o sprejemu sklepa iz prvega, drugega in šestega odstavka tega člena obvesti borzne člane, javnost in Agencijo.«
40. člen 
(1) V 46. členu (sedaj 47. člen) se v prvem odstavku doda druga točka, ki se glasi:
»– izdajatelj je pridobil LEI kodo;«
(2) V 46. členu (sedaj 47. člen) se v drugem odstavku spremeni besedilo tretje točke, ki se po novem glasi:
»– dovoljenje za objavo prospekta v skladu z ZISDU-3;«
41. člen 
(1) V 47. členu (sedaj 48. člen) se v drugem odstavku spremeni sklic na člen Pravil, tako da se odstavek po novem glasi:
»(2) Borza uvrsti v trgovanje na borznem trgu investicijske kupone, če so izpolnjeni pogoji za uvrstitev, določeni v 47. členu Pravil.«
(2) V 47. členu (sedaj 48. člen) se v tretjem odstavku spremeni sklic na člen Pravil, tako da se odstavek po novem glasi:
»(3) O uvrstitvi investicijskih kuponov, ki so v centralnem registru vpisani na plavajočem računu ter ne izpolnjujejo pogojev iz 3. in 4. točke prvega odstavka 47. člena Pravil, borza lahko odloči s sklepom o uvrstitvi z odložnim pogojem, ki se izpolni z dnem, ko se investicijski kuponi v centralnem registru prenesejo iz plavajočega računa na račune imetnikov investicijskih kuponov. Postopek prenosa investicijskih kuponov iz centralnega registra v borzni trgovalni sistem se izvede avtomatsko na način, kot je podrobneje določen v navodilih.«
(3) V 47. členu (sedaj 48. člen) se v četrtem odstavku spremeni besedilo, tako da se odstavek po novem glasi:
»(4) V postopku uvrstitve investicijskih kuponov VS v trgovanje na borznem trgu se smiselno uporabljajo določbe 12. in 14. člena Pravil.«
42. člen 
(1) V 48. členu (sedaj 49. člen) se v prvem odstavku spremeni sklic na »ZISDU« v »ZISDU-3«.
(2) V 48. členu (sedaj 49. člen) se v drugem odstavku v drugi točki spremeni besedilo. Točka se po novem glasi:
»– spremembah podatkov v zvezi s pogoji za trgovanje, določenimi v 1., 2. in 3. točki prvega odstavka 47. člena ter 1., 2. in 3. točki drugega odstavka 47. člena Pravil, na način, kot je določen v navodilih borze.«
(3) V 48. členu (sedaj 49. člen) se doda tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Glede izbranega mesta objave in izbranega sistema CSI ter sprememb le-teh se v zvezi z investicijskimi kuponi VS uporabljajo določbe tretjega in četrtega odstavka 26. člena ter 29. člen Pravil.«
43. člen 
(1) V 49. členu (sedaj 50. člen) se v tretjem odstavku v prvi točki spremeni sklic na člen Pravil. Točka se po novem glasi:
»– če so podani razlogi za umik, določeni v 1., 2., 4. in 5. točke prvega odstavka 34. člena Pravil;«
(2) V 49. členu (sedaj 50. člen) se v četrtem odstavku spremenijo sklici na člene Pravil. Odstavek se po novem glasi:
»(4) V postopku umika investicijskih kuponov VS iz trgovanja na borznem trgu se smiselno uporabljajo določbe 35., 37., 38. člena Pravil.«
44. člen 
(1) V 50. členu (sedaj 51. člen) se v prvem odstavku v drugi podtočki druge točke spremeni sklic na člen Pravil. Podtočka se po novem glasi:
»– do začetka trgovanja v skladu s 14. členom Pravil.«
(2) V 50. členu (sedaj 51. člen) se v tretjem odstavku spremenijo sklici na člene Pravil. Odstavek se po novem glasi:
»(3) V postopku uvrstitve delnic ID v trgovanje na borznem trgu se uporabljajo določbe 12. in 14. člena ter tretji odstavek 26. in prvi odstavek 29. člena Pravil, pri čemer lahko zahtevo za uvrstitev delnic ID vloži DZU, ki upravlja ID.«
45. člen 
(1) V 51. členu (sedaj 52. člen) se v prvem odstavku spremeni sklic na »ZISDU« v »ZISDU-3«.
(2) V 51. členu (sedaj 52. člen) se v tretjem odstavku spremenijo sklici na člene Pravil. Odstavek se po novem glasi:
»(3) DZU, ki upravlja ID, mora borzo obvestiti o objavi nadzorovanih informacij v skladu s prvim odstavkom 27. člena Pravil in borzi predložiti informacije iz prvega in drugega odstavka tega člena ter relevantne informacije iz drugega odstavka 27. člena Pravil v skladu s petim in šestim odstavkom 27. člena ter prvim odstavkom 28. člena Pravil.«
(3) V 51. členu (sedaj 52. člen) se v četrtem odstavku spremenita sklica na člena Pravil. Odstavek se po novem glasi:
»(4) Glede spremembe mesta objave in sistema CSI se v zvezi z delnicami ID uporabljajo določbe četrtega odstavka 26. člena ter drugega odstavka 29. člena Pravil.«
(4) V 51. členu (sedaj 52. člen) se v petem odstavku spremeni sklic na člen Pravil. Odstavek se po novem glasi:
»(5) Borza svoje člane tekoče seznanja z možnostmi dostopa do objavljenih nadzorovanih informacij v skladu s 30. členom Pravil.«
46. člen 
V 52. členu (sedaj 53. člen) se v tretjem odstavku spremeni sklic na člena Pravil. Odstavek se po novem glasi:
»(3) Borza umakne delnice ID iz trgovanja na borznem trgu, če so podani razlogi za umik, določeni v 34. členu Pravil. V postopku umika delnic ID iz trgovanja na borznem trgu se uporabljajo določbe 3.6. poglavja Pravil.«
47. člen 
(1) V 53. členu (sedaj 54. člen) se v prvem odstavku spremenita sklica na člena Pravil. Odstavek se po novem glasi:
»(1) Za uvrstitev strukturiranih produktov iz 3.–6. točke prvega odstavka 46. člena Pravil (v nadaljevanju: SP) v trgovanje na borznem trgu morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji:
– za uvrstitev delnic, določeni v 8. členu Pravil;
– izdajatelj SP oziroma oseba, ki zahteva uvrstitev SP v trgovanje na borznem trgu, mora izpolniti obveznosti:
– v zvezi s prospektom v skladu z 9. členom Pravil;
– do začetka trgovanja v skladu s 14. členom Pravil.«
(2) V 53. členu (sedaj 54. člen) se v drugem odstavku spremenijo sklici na člene Pravil. Odstavek se po novem glasi:
»(2) V postopku uvrstitve SP v trgovanje na borznem trgu se smiselno uporabljajo določbe 12. in 14. člena ter tretji odstavek 26. in prvi odstavek 29. člena Pravil.«
48. člen 
(1) V 54. členu (sedaj 55. člen) se v drugem odstavku spremenijo sklici na člene Pravil. Odstavek se po novem glasi:
»(2) V zvezi s poročanjem borzi se glede SP smiselno uporabljajo določbe tretjega in četrtega odstavka 26. člena, prvega, tretjega, četrtega, petega, šestega in sedmega odstavka 27. člena, prvega odstavka 28. člena ter 29. člena Pravil.«
(2) V 54. členu (sedaj 55. člen) se v tretjem odstavku spremeni sklic na člen Pravil. Odstavek se po novem glasi:
»(3) Borza svoje člane tekoče seznanja z možnostmi dostopa do objavljenih nadzorovanih informacij v skladu s 30. členom Pravil.«
49. člen 
(1) V 55. členu (sedaj 56. člen) se v tretjem odstavku v prvi točki spremeni sklic na člen Pravil. Točka se po novem glasi:
»– če so podani razlogi za umik, določeni v 1., 2., 4. in 5. točki prvega odstavka 34. člena Pravil;«
(2) V 55. členu (sedaj 56. člen) se v četrtem odstavku spremenijo sklici na člene Pravil. Odstavek se po novem glasi:
»(4) V postopku umika SP iz trgovanja na borznem trgu se smiselno uporabljajo določbe 35., 37., 38. člena Pravil.«
50. člen 
(1) V 58. členu (sedaj 59. člen) se v prvem odstavku spremeni besedilo. Odstavek se po novem glasi:
»(1) Za razvrstitev delnic izdajateljev iz drugih držav članic in tretjih držav v Prvo kotacijo morajo delnice in njihovi izdajatelji izpolnjevati pogoje in kriterije iz 11. člena Pravil, s tem da se izjava o skladnosti s Kodeksom iz 3. podtočke 4. točke prvega odstavka 11. člena in 5. točke prvega odstavka 24. člena Pravil nanaša na Kodeks, ki se določi v Priporočilih borze za izdajatelje drugih držav članic in tretjih držav. Poleg tega morajo izdajatelji objaviti tudi veljavne določbe gospodarskega prava, ki se nanašajo na njih in obsegajo vsaj določbe, ki so določene v navodilih.«
(2) V 58. členu (sedaj 59. člen) se v drugem odstavku v tretji točki črta del besedila. Točka se po novem glasi:
»– uvrstitev na drug regulirani trg;«
51. člen 
V 60. členu (sedaj 61. člen) se v četrtem odstavku črta del besedila. Odstavek se po novem glasi:
»(4) Zahtevo za razvrstitev in premestitev potrdil o deponiranju v zvezi z delnicami v ali iz Prve kotacije lahko vloži le izdajatelj delnic, na katere se ta potrdila nanašajo, oziroma izdajatelj potrdil o deponiranju.«
52. člen 
V 62. členu (sedaj 63. člen) se v prvi točki spremenijo sklici na člene Pravil. Točka se po novem glasi:
»– izpolnjevanje pogojev za uvrstitev vrednostnih papirjev v trgovanje na borznem trgu, ki so za posamezno vrsto vrednostnega papirja določeni v 8., 40., 47., 51. in 54. členu Pravili;«
53. člen 
V 63. členu (sedaj 64. člen) se spremeni sklic na člen Pravil. Odstavek se po novem glasi:
»Borza spremlja in preverja izpolnjevanje pogojev za trgovanje z vrednostnimi papirji na borznem trgu iz 63. člena Pravil, zlasti na sledeč način:
– seznanitev z vsebino prejetih obvestil centralne klirinško depotne družbe v zvezi z izdajo nematerializiranih vrednostnih papirjev v centralnem registru oziroma z vsebino primerljivih dokumentov drugih centralnih depojev;
– primerjava evidenc in podatkov o številu posameznih vrednostnih papirjev v trgovalnem sistemu z evidencami in podatki o teh vrednostnih papirjih v centralnem registru;
– seznanitev z vsebino prejetih odločb Agencije, ki lahko vplivajo na trgovanje z vrednostnimi papirji;
– preverjanje prejetih obvestil izdajateljev v zvezi z nameravanimi spremembami pogojev za trgovanje oziroma preverjanje vloženih zahtev za začasno ustavitev trgovanja ali zahtev za umik vrednostnih papirjev iz trgovanja;
– drugi ustrezni postopki, ki so potrebni za preverjanje ali vrednostni papirji izpolnjujejo pogoje za trgovanje, ki se lahko določijo z navodili.«
54. člen 
(1) V 64. členu (sedaj 65. člen) se v prvem odstavku v 3. in 4. točki spremenijo sklici na člene Pravil. Točki se po novem glasita:
»– začasna ustavitev trgovanja z vrednostnimi papirji v skladu s 3.5. poglavjem Pravil oziroma 43., 50., 53. in 56. členom Pravil;
– umik vrednostnih papirjev iz trgovanja na borznem trgu v skladu s 3.6. poglavjem Pravil oziroma 44., 50., 53. in 56. členom Pravil;«
(2) V 64. členu (sedaj 65. člen) se v tretjem odstavku črta del besedila. Odstavek se po novem glasi:
»(3) Šteje se, da je poziv borze izdajatelju iz 1. točke prvega odstavka tega člena vročen z dnem, ko je bil posredovan na način, ki se predpiše z navodili.«
55. člen 
V 65. členu (sedaj 66. člen) se v prvem odstavku spremeni besedilo. Odstavek se po novem glasi:
»(1) Spremljanje izdajateljev vrednostnih papirjev zaradi preverjanja izpolnjevanja obveznosti razkrivanja nadzorovanih informacij, določenih v 3. poglavju ZTFI in Uredbi MAR, se uresničujejo predvsem na podlagi ocene tveganja za celotni borzni trg, pri kateri se upoštevajo zlasti naslednji kriteriji:
– pretekle ugotovitve na podlagi postopkov preverjanja;
– spremembe predpisov v zvezi z dolžnostmi objave nadzorovanih informacij;
– vrsta oziroma tip vrednostnega papirja;
– prometnost oziroma likvidnost posameznega vrednostnega papirja;
– razpršenost imetništva med investitorji;
– razvrstitev vrednostnega papirja v posamezen segment borznega trga;
– morebitne podrobnejše usmeritve Agencije.«
56. člen 
V 67. členu (sedaj 68. člen) se v drugem odstavku v tretji točki spremeni sklic na člen Pravil. Točka se po novem glasi:
»– izdelano oceno tveganja za celotni borzni trg iz 66. člena Pravil.«
57. člen 
Črta se celotno osmo poglavje, ki je imelo naslov »Postopek odločanja borze v zvezi z izdajatelji« in vsa pripadajoča podpoglavja ter členi, ki so iz njih izvirali, to so členi od 69. do 83. člena. Ostala poglavja, podpoglavja in členi se ustrezno preštevilčijo.
58. člen 
V 84. členu (sedaj 70. člen) se v prvem odstavku spremeni besedilo, drugi odstavek pa se črta. Besedilo člena se po novem glasi:
»Borzni člani so lahko borznoposredniške družbe, investicijska podjetja, banke ali posebne finančne institucije iz prvega odstavka (358.) 417. člena ZTFI ter Republika Slovenija in Banka Slovenije.«
59. člen 
Črta se 85. člen. Ostali členi se ustrezno preštevilčijo.
60. člen 
(1) V 86. členu (sedaj 71. člen) se v prvem odstavku spremeni besedilo. Odstavek se po novem glasi:
»(1) Borzni član mora imeti informacijski sistem, ki z ustrezno povezavo omogoča uporabo borznega trgovalnega sistema. Dostop do trgovalnega sistema je omogočen bodisi preko trgovalne postaje bodisi preko ustreznega elektronskega vmesnika.«
(2) V 86. členu (sedaj 71. člen) se doda drugi odstavek, naslednji odstavki pa se ustrezno preštevilčijo. Odstavek se glasi:
»(2) Izraz 'trgovalna postaja' pomeni računalniško opremo z nameščeno programsko rešitvijo (aplikacijo), ki omogoča samostojen dostop do trgovalnega sistema.«
(3) V 86. členu (sedaj 71. člen) se besedilo drugega odstavka (sedaj tretji in četrti odstavek) spremeni in razdeli v dva odstavka. Ostali odstavki se ustrezno preštevilčijo. Odstavka se po novem glasita:
»(3) Izraz 'elektronski vmesnik' pomeni povezavo informacijskega sistema borznega člana do trgovalnega sistema za potrebe trgovanja borznega člana ali neposrednega dostopa stranke do borznega trga.
(4) Borznemu članu se na njegovo zahtevo dodelijo sistemski identifikacijski elementi, ki njegovemu informacijskemu sistemu omogočajo enolično identifikacijo pri dostopu do trgovalnega sistema, izvajanje operacij v trgovalnem sistemu in dostopu do podatkov, do katerih ima borzni član pravico dostopa. Uporaba sistemskih identifikacijskih elementov je dovoljena samo pri borzi registriranemu načinu dostopa borznega člana.«
(4) V 86. členu (sedaj 71. člen) se črta četrti odstavek in doda peti odstavek, ostali odstavki pa se ustrezno preštevilčijo. Odstavek se glasi:
»(5) Borzni član mora s svojim informacijskim sistemom in notranjo organizacijo poslovanja, vzpostaviti:
– mehanizme za kontrolo cene, obsega in vrednosti naročil in uporabo sistema pred trgovanjem ter dejavnosti trgovanja članov po trgovanju;
– preizkušanje tehnične in funkcionalne skladnosti svojih trgovalnih sistemov;
– politiko uporab mehanizma za izklop v sili;
– notranje akte z jasno opredeljenimi pogoji za zagotavljanje neposrednega dostopa stranke do borznega trga.«
(5) V 86. členu (sedaj 71. člen) se v tretjem (sedaj šestem) odstavku spremeni besedilo. Odstavek se po novem glasi:
»(6) Borzni član mora zagotoviti in sprotno zagotavljati, da njegov informacijski sistem pri uporabi trgovalne postaje ali elektronskih vmesnikov izpolnjuje pogoje ter druge zahteve, ki se predpišejo z navodili.«
61. člen 
(1) V 87. členu (sedaj 72. člen) se v drugem odstavku v drugi točki besedna zveza »elektronski vmesnik« zamenja z »elektronske vmesnike«.
(2) V 87. členu (sedaj 72. člen) se v tretjem odstavku spremeni besedilo, tako da se odstavek po novem glasi:
»(3) Borzni član mora ves čas članstva na borzi skrbeti za ustrezno strokovno usposobljenost borznih trgovalcev in skrbnikov uporabnikov trgovalnega sistema pri borznemu članu v skladu s Pravili in navodili. Z navodili se predpiše postopek pooblastitve skrbnikov ter obrazec za pooblaščanje borznih trgovalcev in skrbnikov.«
(3) V 87. členu (sedaj 72. člen) se doda četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Borzni član mora za ključne osebe, ki vodijo delo v oddelkih pri borznih članih, kjer poteka upravljanje naročil ali upravljanje informacijskih sistemov v zvezi s trgovanjem, preveriti, da imajo ustrezna znanja in veščine iz relevantnih področij v zvezi z upravljanjem z naročili, z obvladovanjem delovnih in informacijskih procesov ter sistema notranjih kontrol, ipd.«
62. člen 
V 88. členu (sedaj 73. člen) se v drugem odstavku spremeni sklic na člen Pravil. Odstavek se po novem glasi:
»(2) V primeru iz 2. točke prvega odstavka tega člena mora borzni član pri trgovanju dosledno upoštevati pravilo o uporabi računov iz 118. člena teh Pravil.«
63. člen 
(1) V 89. členu (sedaj 74. člen) se spremeni število in besedilo odstavkov. Besedilo člena se po novem glasi:
»(1) Borza odloča o sprejemu v članstvu na podlagi vložene zahteve. Zahteva za sprejem v članstvo je sestavljena iz izpolnjenega in podpisanega obrazca za sprejem v članstvo ter iz Pogodbe o članstvu. Vsebina zahteve za sprejem v članstvo se predpiše z navodili.
(2) Za postopek sprejema v članstvo na borzi se uporabljajo določbe 12. poglavja teh Pravil, če ni v tem poglavju drugače predpisano.
(3) Če so izpolnjeni pogoji za sprejem v članstvo iz 70. člena teh Pravil:
– borza podpiše Pogodbo o članstvu, katera je bila del zahteve za sprejem v članstvo;
– borza izda sklep o sprejemu v članstvo, s katerim je borznemu članu omogočen dostop do vseh trgov borze.
(4) Borza zavrne zahtevo za sprejem v članstvo, če ni izpolnjen pogoj iz 70. člena Pravil.«
64. člen 
(1) Naslov 90. člena (sedaj 75. člen) se spremeni, tako da se naslov po novem glasi:
»Sprejem borznega člana v trgovanje« 
(2) V 90. členu (sedaj 75. člen) se v prvem odstavku spremeni besedilo. Odstavek se po novem glasi:
»(1) Borzni član mora najkasneje v roku treh mesecev od sklenitve Pogodbe o članstvu, s katero je bil borzni član sprejet v članstvo na borzi, izpolniti naslednje pogoje za vključitev v trgovanje:
– zagotoviti dostop do trgovalnega sistema iz prvega odstavka 71. člena Pravil, na enega izmed naslednjih načinov:
– s sklenitvijo pogodbe o najemu elektronskih storitev, vezanih na trgovalni sistem ter opravljenim priklopom na borzni trgovalni sistem; 
– s predložitvijo ustreznega dokazila ponudnika komunikacijskega dostopa do borznega trgovalnega sistema; 
– zagotoviti izpolnjevanje pogojev iz petega odstavka 71. člena;
– zagotoviti minimalne kadrovske pogoje iz 72. člena Pravil, kar pomeni vsaj enega borznega trgovalca in skrbnika uporabnikov trgovalnega sistema, tako da predloži ustrezno pooblastilo v skladu s Pravili in navodili;
– predložiti dokazilo o zagotovitvi poravnave iz sklenjenih borznih poslov, v skladu s prvim odstavkom 73. člena teh Pravil;
– predložiti dokazilo o plačilu letne članarine v skladu s Cenikom.«
(3) V 90. členu (sedaj 75. člen) se v drugem in tretjem odstavku beseda »LJSE« nadomesti z »borze«.
(4) V 90. členu (sedaj 75. člen) se doda četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Borza o sprejemu borznega člana v članstvo na borzi obvesti borzne člane, javnost in Agencijo.«
65. člen 
(1) V 91. členu (sedaj 76. člen) se v prvem odstavku spremeni besedilo. Odstavek se po novem glasi:
»(1) Po izpolnitvi pogojev iz 75. člena teh Pravil borza vključi borznega člana v trgovanje s sklepom, s katerim mu dovoli dostop do vseh trgov borze in mu v skladu s prvim odstavkom 106. člena teh Pravil dodeli status »aktivni«.«
(2) V 91. členu (sedaj 76. člen) se v drugem odstavku spremeni sklic na člen Pravil. Odstavek se po novem glasi:
»(2) Po preklicu ukrepa izključitve iz trgovanja iz petega odstavka 84. člena Pravil, poravnalni član ponovno vključi v trgovanje borznega člana, za katerega opravlja poravnavo. Postopek v zvezi s ponovno vključitvijo v trgovanje neporavnalnega člana se podrobneje predpiše z navodili.«
(3) V 91. členu (sedaj 76. člen) se doda tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Po prenehanju razloga iz prvega ali drugega odstavka 84. člena Pravil, zaradi katerega je bil borzni član izključen iz trgovanja, borza v skladu s Pravili borznega člana ponovno vključi v trgovanje.«
66. člen 
Doda se 77. člen. Ostali členi se ustrezno preštevilčijo. Člen se glasi:
»Odobritev pravice za zagotavljanje neposrednega dostopa strankam do vseh trgov borze 
77. člen 
Borza v okviru postopka, ki je podrobneje določen z navodili, odobri pravico borznemu članu za zagotavljanje neposrednega dostopa stranki do vseh trgov borze, v kolikor gre za borznega člana iz 70. člena Pravil in v kolikor gre za stranko, ki izpolnjuje minimalne standarde in merila glede primernosti kot je podrobneje določeno v navodilih.«
67. člen 
(1) V 92. členu (sedaj 78. člen) se v prvem odstavku spremeni besedilo. Odstavek se po novem glasi:
»(1) Borzni člani imajo naslednje pravice:
– imeti zagotovljen ustrezen dostop do BIS;
– uporabljati trgovalni sistem in prek njega sklepati borzne posle;
– sočasno dobiti informacije, ki jih borza posreduje borznim članom in ki bi lahko vplivale na trgovanje;
– biti seznanjeni z možnostmi dostopa do nadzorovanih informacij;
– dobivati informacije o uvrstitvi v trgovanje oziroma umiku finančnih instrumentov iz trgovanja na borznem trgu;
– dobivati informacije o ustavitvah in sprostitvah trgovanja z vrednostnim papirjem;
– dobivati informacije o sprejemu osebe v članstvo na borzi oziroma prenehanju položaja borznega člana;
– dajati borzi predloge, pobude in pripombe v zvezi s trgovanjem na borzi;
– sodelovati pri organiziranih oblikah izobraževanja, ki jih organizira borza;
– zagotavljati svojim strankam neposredni dostop do vseh trgov borze.«
(2) V 92. členu (sedaj 78. člen) se v drugem odstavku besedna zveza »Pri članih« zamenja s »Pri borznih članih«.
(3) V 92. členu (sedaj 78. člen) se črta tretji odstavek.
68. člen 
(1) V 93. členu (sedaj 79. člen) se v prvem odstavku spremeni besedilo. Odstavek se po novem glasi:
»(1) Borzni člani imajo naslednje dolžnosti:
– pri trgovanju na borznem trgu morajo ravnati v skladu s Pravili, navodili borze in smernicami ESMA;
– ves čas trajanja položaja borznega člana skrbeti, da redno izpolnjujejo organizacijske, tehnične in kadrovske pogoje ter pogoje v zvezi s poravnavo, kot so predpisani s temi Pravili;
– borzo morajo nemudoma obvestiti o plačilni nesposobnosti (insolventnosti), prisilni poravnavi in o začetku stečajnega oziroma likvidacijskega postopka ter o vseh drugih dogodkih, ki vplivajo oziroma bi lahko vplivali na njihovo finančno stanje in poslovanje;
– borzo morajo obvestiti o združitvi, delitvi ali drugem statusnem preoblikovanju ter spremembi dejavnosti;
– borzo morajo obvestiti o končanih postopkih pred Agencijo oziroma drugim pristojnim nadzornim organom, glede ukrepov zoper borznega člana ali njihovih borznih trgovalcev, v zvezi z ravnanji na borznem trgu;
– varovati morajo sistemske identifikacijske in uporabniške elemente za dostop do trgovalnega sistema;
– na zahtevo borze morajo omogočiti izredni revizijski pregled informacijskega sistema v delu, ki se nanaša na uporabo elektronskih vmesnikov in njihovo povezavo z informacijskim sistemom borznega člana;
– plačevati morajo članarino in druge pristojbine v skladu s Cenikom;
– redno morajo izpolnjevati obveznosti poročanja o izpolnjevanju pogojev za članstvo v skladu z navodili;
– borzo morajo nemudoma obvestiti o ukrepu izključitve iz trgovanja neporavnalnega člana iz petega odstavka 84. člena Pravil in ukrepu njegove ponovne vključitve v trgovanje iz drugega odstavka 76. člena Pravil.«
(2) V 93. členu (sedaj 79. člen) se doda drugi odstavek, naslednji pa se ustrezno preštevilči. Odstavek se glasi:
»(2) V primeru zagotavljanja neposrednega dostopa stranke do vseh trgov borze imajo borzni člani naslednje dolžnosti:
– borzo morajo nemudoma obvestiti in posredovati ustrezno pooblastilo ali preklic pooblastila glede nudenja neposrednega dostopa stranke do borznega trga;
– svoji stranki lahko dodelijo neposredni dostop stranke do trgov borze le v kolikor ta izpolnjuje minimalne standarde in merila glede primernosti, kot je podrobneje določeno v navodilih;
– svoji stranki lahko dodelijo neposredni dostop stranke do vseh trgov borze le preko ločenih identifikacijskih elementov, kot je to podrobneje določeno v navodilih;
– ohranjajo celotno odgovornost za naročila oziroma trgovanje, ki se izvaja preko neposrednega dostopa stranke do trgov borze;
– morajo s potrebno skrbnostjo obravnavati stranke, ki jim zagotavljajo neposredni dostop stranke do trgov borze;
– morajo redno izvajati ustrezne kontrole nad omogočanjem neposrednega dostopa stranke do trgov borze, kot je to podrobneje določeno v navodilih.«
(3) V 93. členu (sedaj 79. člen) se doda tretji odstavek, naslednji pa se ustrezno preštevilči. Odstavek se glasi:
»(3) V primeru uporabe funkcionalnosti za algoritemsko trgovanje imajo borzni člani naslednje dolžnosti:
– borzo morajo nemudoma obvestiti in posredovati ustrezno pooblastilo ali preklic pooblastila za vzpostavitev funkcionalnosti za algoritemsko trgovanje;
– delovanje funkcionalnosti za algoritemsko trgovanje ustrezno preizkusiti v simulacijskem okolju trgovalnega sistema, in sicer na način, ki ga določata člena 9 in 10 Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/584;
– borzi potrditi, da je bilo delovanje funkcionalnosti za algoritemsko trgovanje uspešno preizkušeno.«
(4) V 93. členu (sedaj 79. člen) se doda četrti odstavek, naslednji pa se ustrezno preštevilči. Odstavek se glasi:
»(4) Borzni člani so dolžni borzi poročati naslednje podatke o naročilih:
– podatek o identifikaciji osebe, ki je oddala naročilo;
– identifikacijsko kodo stranke;
– koda investicijskega odločevalca;
– koda investicijskega izvršitelja.«
(5) V 93. členu (sedaj 79. člen) se doda peti odstavek, naslednji pa se ustrezno preštevilči. Odstavek se glasi:
»(5) Borzni člani imajo dolžnost samostojno poročati podatke o sklenjenih poslih na način, kot ga določa člen 26 Uredbe MiFIR.«
(6) V 93. členu (sedaj 79. člen) se črta prej drugi odstavek. Ostali členi se ustrezno preštevilčijo.
(7) V 93. členu (sedaj 79. člen) se v tretjem (sedaj šestem) odstavku besedna zveza »član borze« zamenja z »borzni član«.
(8) V 93. členu (sedaj 79. člen) se v četrtem (sedaj sedmem) odstavku besedna zveza »Člani borze« zamenja z »Borzni člani«.
(9) V 93. členu (sedaj 79. člen) se v petem (sedaj osmem) odstavku spremeni besedilo. Odstavek se po novem glasi:
»(8) Borzni član je odgovoren za vse sklenjene posle in za upravljanje z naročili izvedeno pod njegovo kodo, kar vključuje tudi sporočila in naročila podana preko neposrednega dostopa do borznega trga, ter za zagotavljanje ustreznih sistemov in učinkovitega nadzora nad neposrednim dostopom.«
69. člen 
(1) V 94. členu (sedaj 80. člen) se v drugem odstavku spremeni besedilo. Odstavek se po novem glasi:
»(2) V primeru prenehanja položaja borznega člana prenehajo veljati vsa pooblastila tega borznega člana (pravica do dostopa do trgovalnega sistema preko elektronskih vmesnikov, pooblastila za delo na trgovalnem sistemu borznih trgovalcev, neposredni dostop stranke, če ima član omogočenega, idr.).«
(2) V 94. členu (sedaj 80. člen) se v tretjem odstavku spremeni besedilo. Odstavek se po novem glasi:
»(3) Odločitev borze o prenehanju položaja borznega člana v skladu s tem poglavjem učinkuje na vseh trgih borze.«
70. člen 
(1) V 95. členu (sedaj 81. člen) se v prvem odstavku spremeni besedilo. Odstavek se po novem glasi:
»(1) Borza mora izključiti borznega člana iz članstva na borzi, če borzni član zaradi odvzema ali prenehanja dovoljenja za opravljanje investicijskih storitev in poslov ali zaradi drugih razlogov izgubi položaj osebe iz prvega odstavka 70. člena teh Pravil, v zvezi s katerim je pridobil položaj borznega člana.«
(2) V 95. členu (sedaj 81. člen) se v drugem odstavku spremeni besedilo. Odstavek se po novem glasi:
»(2) Borza lahko izključi borznega člana iz članstva na borzi, če:
– borzni član v postavljenem roku ne izpolni obveznosti iz 75. člena Pravil;
– borzni član ne izpolnjuje svojih pogodbenih obveznosti do borze;
– borzni član ne obvesti borze o dogodkih oziroma okoliščinah, ki jih določajo Pravila in navodila;
– borzni član huje krši Pravila;
– je to potrebno za zagotovitev poštenega in urejenega trgovanja na borznem trgu;
– je borzni član nepretrgoma izključen iz trgovanja več kot šest (6) mesecev.«
(3) V 95. členu (sedaj 81. člen) se v tretjem odstavku besedna zveza »člana borze« zamenja z »borznega člana«.
71. člen 
V 97. členu (sedaj 83. člen) se v drugem odstavku besedi »članu« doda beseda »borznemu«, tako da se odstavek po novem glasi:
»(2) Datum prenehanja položaja borznega člana določi uprava v sklepu o izključitvi ali v sklepu o prenehanju članstva. V primeru izstopa s pisno izjavo, borznemu članu preneha položaj borznega člana najprej v roku 30 dni odkar borza prejme popolno zahtevo borznega člana za prenehanje članstva, ki se vloži na obrazcu, ki se predpiše z navodili. Z dnem prenehanja položaja borznega člana preneha veljati tudi Pogodba o članstvu.«
72. člen 
(1) V 98. členu (sedaj 84. člen) se v prvem odstavku spremeni besedilo. Odstavek se po novem glasi:
»(1) Borza mora borznega člana izključiti iz trgovanja na borzi:
– nemudoma, ko je obveščena, da je podan razlog iz prvega odstavka 81. člena teh Pravil;
– nemudoma, ko je obveščena, da je borznemu članu Agencija, Banka Slovenije oziroma pristojni nadzorni organ države članice ali tuje države tega borznega člana izrekel ukrep začasne prepovedi opravljanja investicijskih storitev;
– nemudoma, ko je obveščena s strani poravnalnega člana ali upravljavca poravnalnega sistema, da borzni član ne izpolnjuje obveznosti iz poravnave;
– nemudoma, ko je obveščena, da je nad borznim članom začet postopek insolventnosti;
– če je to potrebno za zagotovitev poštenega in urejenega trgovanja na borznem trgu.«
(2) V 98. členu (sedaj 84. člen) se v drugem odstavku spremeni besedilo. Odstavek se po novem glasi:
»(2) Borza lahko borznega člana izključi iz trgovanja na borzi:
– če obstajajo okoliščine, na podlagi katerih se utemeljeno sumi, da borzni član huje krši Pravila ali druge akte borze;
– če je razlog iz 2. točke drugega odstavka 81. člena teh Pravil podan dvakrat v neprekinjenem obdobju šestih mesecev;
– če je razlog iz 3. točke drugega odstavka 81. člena teh Pravil podan dvakrat zapored;
– če borzni član ne izpolnjuje kadrovskih pogojev iz 72. člena Pravil;
– če borzni član ne izpolnjuje tehničnih pogojev iz 71. člena Pravil;
– če obstaja utemeljen sum, da borzni član pri enem ali več vrednostnih papirjih povzroča neurejene trgovalne razmere s preseganjem mejnih vrednosti razmerij iz tretjega odstavka 135. člena Pravil in borzni član po pozivu s strani borze ne pojasni razlogov za ugotovljeno preseganje mejnih vrednosti;
– če borzni član ne poroča borzi relevantnih podatkov iz 79. člena Pravil na ustrezen način.«
(3) V 98. členu (sedaj 84. člen) se v četrtem odstavku doda del besedila. Odstavek se po novem glasi:
»(4) Izključitev iz trgovanja traja do prenehanja razloga, zaradi katerega je bil borzni član izključen iz trgovanja in ponovne vključitve v trgovanje s strani borze, oziroma dokler ni na podlagi izključitve iz trgovanja izrečen ukrep izključitve borznega člana iz članstva na borzi.«
(4) V 98. členu (sedaj 84. člen) se v petem odstavku spremeni sklic na člen Pravil. Odstavek se po novem glasi:
»(5) Poravnalni član lahko nemudoma samostojno izključi iz trgovanja na borzi neporavnalnega člana, za katerega izvaja poravnavo, če slednji ne izpolnjuje obveznosti iz poravnave oziroma drugih dogovorjenih trgovalnih pogojev iz pogodbe iz 2. točke prvega odstavka 73. člena Pravil. Izključitev iz trgovanja traja vse dokler poravnalni član ne prekliče izključitve iz trgovanja, oziroma dokler ni v skladu s prejšnjim odstavkom tega člena Pravil neporavnalnemu članu izrečen ukrep izključitve iz članstva na borzi. Postopek v zvezi z izključitvijo iz trgovanja neporavnalnega člana se podrobneje predpiše z navodili.«
(5) V 98. členu (sedaj 84. člen) se v šestem odstavku beseda »LJSE« zamenja z »borze«.
73. člen 
(1) V 99. členu (sedaj 85. člen) se doda tretji odstavek. Ostali odstavki se ustrezno preštevilčijo. Odstavek se glasi:
»(3) Borza ne omejuje, da izvajanje vzdrževanja likvidnosti za določen vrednostni papir izvaja več vzdrževalcev likvidnosti hkrati.«
(2) V 99. členu (sedaj 85. člen) se v tretjem odstavku (sedaj četrti in peti odstavek) spremeni besedilo in razdeli v dva odstavka. Ostali odstavki se ustrezno preštevilčijo. Odstavka se glasita:
»(4) V kolikor borzni član za določen vrednostni papir pri vzdrževanju likvidnosti izpolnjuje kriterije iz člena 1 Delegirane uredbe komisije (EU) 2017/578, mora o tem nemudoma obvestiti borzo in zaprositi za podelitev statusa vzdrževalca likvidnosti, tako da v pisni zahtevi natančno navede, na katere vrednostne papirje se zahteva nanaša.
(5) Borzni član pridobi status vzdrževalca likvidnosti za enega ali več vrednostnih papirjev, če izpolnjuje kriterije, ki se predpišejo z navodili, s tem ko:
– podpiše z borzo Pogodbo o izvrševanju obveznosti vzdrževalca likvidnosti;
– borza izda sklep o dodelitvi statusa vzdrževalca likvidnosti.«
(3) V 99. členu (sedaj 85. člen) se v četrtem (sedaj šestem) odstavku spremeni besedilo. Odstavek se po novem glasi:
»(6) Seznam vzdrževalcev likvidnosti in vrednostne papirje, za katere izvajajo vzdrževanje likvidnosti, borza objavi na svoji spletni strani.«
(4) V 99. členu (sedaj 85. člen) se doda sedmi odstavek, ki se glasi:
»(7) Podrobnejši postopek podeljevanja statusa vzdrževalca likvidnosti in zahtev vzdrževanja likvidnosti se predpišejo z navodili.«
74. člen 
V 100. členu (sedaj 86. člen) se v tretjem odstavku beseda »kriteriji« zamenja z »dejavniki«, črta pa se 5. točka.
75. člen 
(1) V 101. členu (sedaj 87. člen) se v prvem odstavku spremeni besedilo. Odstavek se po novem glasi:
»(1) Vzdrževalec likvidnosti lahko odstopi od tega statusa v celoti ali le za določen vrednostni papir na podlagi pisne odpovedi. Po tem, ko borza prejme njegovo pisno odpoved, vzdrževalec likvidnosti v roku, predpisanem v navodilih, ni več dolžan opravljati svojih obveznosti kot vzdrževalec likvidnosti.«
(2) V 101. členu (sedaj 87. člen) se v drugem odstavku spremeni besedilo. Odstavek se po novem glasi:
»(2) Borza lahko odvzame status vzdrževalca likvidnosti borznemu članu, ki ne izpolnjuje svojih obveznosti kot vzdrževalec likvidnosti.«
76. člen 
Spremeni se naslov poglavja 9.3 (sedaj poglavja 8.3). Naslov poglavja se glasi:
»8.3. BORZNI TRGOVALCI IN ELEKTRONSKI VMESNIKI« 
77. člen 
Spremeni se naslov podpoglavja 9.3.1.(sedaj podpoglavja 8.3.1.). Naslov podpoglavja se glasi:
»VKLJUČITEV BORZNEGA TRGOVALCA IN ELEKTRONSKEGA VMESNIKA V TRGOVANJE NA BORZI« 
78. člen 
(1) V 102. členu (sedaj 88. člen) se v prvem odstavku besedna zveza »član borze« zamenja z »borzni član« in beseda »LJSE« z »borze«.
(2) V 102. členu (sedaj 88. člen) se v drugem odstavku v prvi točki beseda »član« zamenja z »borzni član«.
(3) V 102. členu (sedaj 88. člen) se v petem odstavku v prvi točki besedna zveza »člana borze« zamenja z »borznega člana«.
(4) V 102. členu (sedaj 88. člen) se črta sedmi odstavek.
79. člen 
Naslov 103. člena (sedaj 89. člen) se spremeni, tako da se po novem glasi:
»Vključitev borznega trgovalca ali elektronskega vmesnika borznega člana v trgovanje na borzi 
89. člen«
(1) V 103. členu (sedaj 89. člen) se v prvem odstavku spremeni besedilo. Odstavek se po novem glasi:
»(1) Na podlagi pooblastila borznega člana in določitve osebnega identifikacijskega elementa s strani skrbnika uporabnikov trgovalnega sistema, vključi borza borznega trgovalca v trgovanje na borzi tako, da:
– preveri izpolnjevanje predpisanih pogojev s strani posameznega trgovalca;
– preveri, ali so ustrezno navedeni vsi zahtevani podatki;
– preveri skladnost njegovega osebnega identifikacijskega elementa s predpisano metodologijo;
– v skladu s prvim odstavkom 107. člena Pravil prestavi status borznega trgovalca v »aktiven«.
(2) V 103. členu (sedaj 89. člen) se v drugem odstavku spremeni besedilo. Odstavek se po novem glasi:
»(2) Glede varstva identifikacijskih elementov in odgovornosti za resničnost in točnost podatkov, ki jih v trgovalni sistem vnesejo borzni trgovalci ali elektronski vmesniki se uporablja določba sedmega odstavka 79. člena teh Pravil.«
80. člen 
(1) Naslov in besedilo 104. člena (sedaj 90. člen) se spremeni, tako da se člen po novem glasi:
»Postopek odločanja v zadevah v zvezi z borznimi trgovalci ali elektronskimi vmesniki borznih članov 
90. člen
Pri odločanju v zadevah v zvezi z borznimi trgovalci ali elektronskimi vmesniki se subsidiarno uporablja 12. poglavje teh Pravil.«
81. člen 
Naslov podpoglavja 9.3.3. (sedaj 8.3.3.) se spremeni, tako da se sedaj glasi:
»8.3.3. IZKLJUČITEV BORZNEGA TRGOVALCA ALI ELEKTRONSKEGA VMESNIKA IZ TRGOVANJA NA BORZI« 
82. člen 
(1) Naslov 107. člena (sedaj 93. člen) se spremeni, tako po novem glasi:
»Začasna izključitev borznega trgovalca ali elektronskega vmesnika borznega člana iz trgovanja na borzi« 
(2) V 107. členu (sedaj 93. člen) se v prvem odstavku črta tretja točka.
(3) V 107. členu (sedaj 93. člen) se v doda drugi odstavek. Ostali se ustrezno preštevilčijo. Odstavek se glasi:
»(2) Elektronski vmesnik borznega člana lahko borza s sklepom začasno izključi iz trgovanja na borzi zlasti v naslednjih primerih:
– če utemeljeno sumi, da povzroča razmere na trgu, ki so s Pravili ali navodili prepovedana;
– v kolikor borza ugotovi neskladja s Pravili in navodili pri omogočenem neposrednem dostopu stranke do trgov borze določeni stranki borznega člana;
– v primeru preseganja skrajnih pragov za trgovanje, kot je to podrobneje določeno z Navodili;
– v kolikor borza ugotovi, da povzroča trgovanje preko elektronskega vmesnika neurejene trgovalne razmere.«
(4) V 107. členu (sedaj 93. člen) se v drugem (sedaj tretjem) odstavku spremeni besedilo, tako da se odstavek glasi:
»(3) O izključitvi in razlogih za začasno izključitev borznega trgovalca ali elektronskega vmesnika borznega člana iz trgovanja na borzi se obvesti borznega člana in Agencijo.«
(5) V 107. členu (sedaj 93. člen) se v tretjem (sedaj četrtem) odstavku spremeni besedilo, tako da se odstavek glasi:
»(4) Odločitev borze o začasni izključitvi borznega trgovalca ali elektronskega vmesnika borznega člana iz trgovanja na borzi učinkuje na vseh trgih borze.«
83. člen 
(1) Naslov 108. člena (sedaj 94. člen) se spremeni, tako da se po novem glasi:
»Izključitev borznega trgovalca ali elektronskega vmesnika borznega člana iz trgovanja na borzi« 
(2) V 108. členu (sedaj 94. člen) se v prvem odstavku črta četrta točka, doda pa se nova točka, ki se glasi:
»– če je tak ukrep odredila Agencija.«
(3) V 108. členu (sedaj 94. člen) se doda drugi odstavek, ostali odstavki pa se ustrezno preštevilčijo. Odstavek se glasi:
»(2) Borza izključi elektronski vmesnik borznega člana iz trgovanja na borzi:
– če borzni član prekliče pooblastilo za elektronski vmesnik;
– v kolikor borza ugotovi večja neskladja s Pravili in navodili oziroma neizpolnjevanje pogojev za omogočanje neposrednega dostopa stranke do trgov borze določeni stranki borznega člana;
– v primeru ponavljajočega preseganja skrajnih pragov za trgovanje, kot je to podrobneje določeno z Navodili;
– v primeru ponavljajočega povzročanja neurejenih trgovalnih razmer, ki so posledica upravljanja naročil preko elektronskega vmesnika;
– če povzroča hujše kršitve Pravil in navodil;
– če je ukrep odredila Agencija.«
(4) V 108. členu (sedaj 94. člen) se v drugem (sedaj tretjem) odstavku spremeni besedilo, tako da se odstavek po novem glasi:
»(3) O izključitvi in razlogih iz prvega in drugega odstavka tega člena za izključitev borznega trgovalca ali elektronskega vmesnika borznega člana iz trgovanja na borzi se obvesti borznega člana in Agencijo.«
(5) V 108. členu (sedaj 94. člen) se v četrtem (sedaj petem) odstavku spremeni besedilo, tako da se odstavek po novem glasi:
»(5) Odločitev borze o izključitvi borznega trgovalca ali elektronskega vmesnika borznega člana iz trgovanja na borzi učinkuje na vseh trgih borze.«
84. člen 
V 109. členu (sedaj 95. členu) se v tretjem odstavku besedna zveza »člani borze« zamenja z »borzni člani«.
85. člen 
V 110. členu (sedaj 96. člen) se spremeni besedilo. Besedilo člena se po novem glasi:
»Predmet borznih poslov so na borzni trg sprejeti nematerializirani vrednostni papirji, ki so izjava izdajatelja, vpisana v centralni register KDD, s katero se izdajatelj zavezuje, da bo izpolnil obveznost iz nematerializiranega vrednostnega papirja.«
86. člen 
(1) V 116. členu (sedaj 102. člen) se v prvem odstavku spremeni sklic na člen Pravil. Odstavek se po novem glasi:
»(1) Pri delitvi kosovnih delnic, pri nespremenjenem osnovnem kapitalu, se glede na presečni datum določijo največ trije trgovalni dnevi, ko se pri izpolnitvi na te dni sklenjenih poslov s temi delnicami upošteva delitveno razmerje v skladu s 165. členom Pravil.«
(2) V 116. členu (sedaj 102. člen) se v tretjem odstavku v drugi točki spremeni sklic na člen Pravil. Točka se po novem glasi:
»– izpolnjeni so pogoji iz tretjega odstavka 101. člena Pravil.«
87. člen 
V 119. členu (sedaj 105. člen) se v četrtem odstavku spremeni sklic na poglavje Pravil. Odstavek se po novem glasi:
»(4) Stanja trga iz drugega in tretjega odstavka tega člena so lahko prekinjena z dodatnimi avkcijami, povezanimi z varovalnimi mehanizmi iz 9.6. poglavja Pravil.«
88. člen 
(1) V 120. členu (sedaj 106. člen) se v prvem odstavku besedna zveza »član borze« zamenja z »borzni član« in beseda »članu« z »borznemu članu«.
(2) V 120. členu (sedaj 106. člen) se v drugem odstavku besedna zveza »člana borze« zamenja z »borznega člana« in spremeni se sklic na člen Pravil, tako da se odstavek po novem glasi:
»(2) Trgovalni status borznega člana se spremeni na podlagi sklepa borze, kadar so za to izpolnjeni pogoji iz Pravil in na podlagi izključitve oziroma ponovne vključitve s strani poravnalnega člana, izvedene v skladu s petim odstavkom 84. člena Pravil oziroma drugim odstavkom 76. člena Pravil.«
89. člen 
(1) Naslov 120. člena (sedaj 107. člen) se spremeni, tako da se po novem glasi:
»Trgovalni status borznih trgovalcev in elektronskih vmesnikov« 
(2) V 121. členu (sedaj 107. člen) se v prvem odstavku doda besedilo, tako da se po novem odstavek glasi:
»(1) Posamezni borzni trgovalec ali elektronski vmesnik ima lahko v trgovalnem sistemu enega izmed naslednjih trgovalnih statusov:
– aktiven – borznemu trgovalcu ali elektronskemu vmesniku je omogočeno sklepanje poslov in upravljanje z naročili preko trgovalnega sistema;
– neaktiven – borznemu trgovalcu ali elektronskemu vmesniku ni omogočeno sklepanje poslov in upravljanje z naročili preko trgovalnega sistema.«
(3) V 121. členu (sedaj 107. člen) se v drugem odstavku doda besedilo, tako da se po novem odstavek glasi:
»(2) Trgovalni status borznega trgovalca ali elektronskega vmesnika se spremeni na podlagi sklepa borze, kadar so za to izpolnjeni pogoji iz Pravil.«
90. člen 
(1) V 122. členu (sedaj 108. člen) se v prvem odstavku v drugi točki črta del besedila, tako da se točka po novem glasi:
»– zadržan – sklepanje poslov in upravljanje z naročili za trgovanje nista možna;«
(2) V 122. členu (sedaj 108. člen) se v prvem odstavku črta tretja točka.
(3) V 122. členu (sedaj 108. člen) se v prvem odstavku v četrti točki črta del besedila, tako da se točka po novem glasi:
»– izključen – vrednostni papir se izključi iz trgovanja, pri čemer sklepanje poslov in upravljanje z naročili za trgovanje nista možna.«
(4) V 122. členu (sedaj 108. člen) se v drugem odstavku spremeni sklic na člen Pravil. Odstavek se po novem glasi:
»(2) Stanje vrednostnega papirja se spremeni na podlagi sklepa borze, kadar so za to izpolnjeni pogoji iz Pravil, razen v primeru 140. člena Pravil.«
91. člen 
(1) V 123. členu (sedaj 109. člen) se v prvem odstavku besedna zveza »Član borze« zamenja z »Borzni član«.
(2) V 123. členu (sedaj 109. člen) se v tretjem odstavku spremenijo sklici na člene Pravil. Odstavek se po novem glasi:
»(3) Pri upravljanju z naročili v trgovalnem sistemu so dovoljene določene kombinacije različnih vrst naročil in njihovih pogojev izvršitve, pri čemer so omejitve pri upravljanju z naročili vezane na način trgovanja, stanja trga in faze v avkcijah ter na funkcionalnost vmesnika v uporabi, kot jih opredeljujejo 71., 104., 105. in 127. člen Pravil.«
(3) V 123. členu (sedaj 109. člen) se v četrtem odstavku spremeni sklic na člen Pravil. Odstavek se po novem glasi:
»(4) Poseben način vnosa naročila je obojestransko naročilo za nakup in prodajo, ki ga je mogoče vnesti z enkratnim vnosom v trgovalni sistem in se lahko uporablja samo za trgovanje preko računov za vzdrževanje likvidnosti iz četrtega odstavka 117. člena Pravil.«
92. člen 
(1) V 126. členu (sedaj 112. člen) se v prvem odstavku v prvi točki spremeni sklic na poglavje Pravil. Točka se po novem glasi:
»– Naročilo samo v avkciji – naročilo velja samo v avkcijah, razen avkcij iz poglavja 9.6. Pravil.«
(2) V 126. členu (sedaj 112. člen) se v prvem odstavku črta četrta točka.
(3) V 126. členu (sedaj 112. člen) se v drugem odstavku črta sklic na točke prejšnjega odstavka. Odstavek se po novem glasi:
»(2) V kolikor se naročilo s trgovalnim pogojem iz prejšnjega odstavka tega člena v okviru opredeljenega stanja trga oziroma faze avkcije ne izvrši v celoti, sodeluje s preostankom naročila v naslednjem relevantnem stanju trga v skladu s pogojem naročila.«
(4) V 126. členu (sedaj 112. člen) se črta tretji odstavek.
93. člen 
(1) V 127. členu (sedaj 113. člen) se v drugem odstavku črta del besedila. Odstavek se po novem glasi:
»(2) Dnevna naročila iz 1. točke prvega odstavka tega člena so vsa naročila z vnesenim pogojem časovne veljavnosti naročila »dnevno«, naročila takoj ali prekliči, naročila izvrši ali prekliči, naročila vnesi na vrh in plus vnesi na vrh ter omejena naročila brez vnesenega pogoja časovne veljavnosti izvršitve naročila.«
(2) V 127. členu (sedaj 113. člen) se v tretjem odstavku beseda »član« zamenja z »borzni član« in se spremeni sklic na člen Pravil. Odstavek se po novem glasi:
»(3) Ob spremembi naročila lahko borzni član podaljša rok veljavnosti naročila za novih tristo šestdeset (360) koledarskih dni, pri čemer se časovna oznaka naročila spremeni v skladu s 122. členom Pravil.«
94. člen 
V 128. členu (sedaj 114. člen) se v drugem odstavku besedna zveza »član borze« zamenja z »borzni član«.
95. člen 
(1) V 130. členu (sedaj 116. člen) se v četrtem odstavku beseda »zahtevana« zamenja z »obvezna« in popravi zapis besede »Navodili« v »navodili«.
(2) V 130. členu (sedaj 116. člen) se črta šesti odstavek. Ostali odstavki se ustrezno preštevilčijo.
(3) V 130. členu (sedaj 116. člen) se v osmem (sedaj sedmem) odstavku beseda »članu« zamenja z »borznemu članu«.
96. člen 
(1) V 131. členu (sedaj 117. člen) se v drugem odstavku besedna zveza »Član borze« zamenja z »Borzni član«.
(2) V 131. členu (sedaj 117. člen) se v tretjem odstavku besedna zveza »Član borze« zamenja z »Borzni član«.
(3) V 131. členu (sedaj 117. člen) se v četrtem odstavku spremeni sklic na poglavje Pravil, tako da se odstavek po novem glasi:
»(4) Račun za vzdrževanje likvidnosti je račun, preko katerega borzni član opravlja aktivnosti vzdrževanja likvidnosti iz poglavja 8.2. Pravil.«
97. člen 
V 132. členu (sedaj 118. člen) se v prvem odstavku spremeni sklic na člen Pravil, tako da se odstavek po novem glasi:
»(1) Borzni član, ki želi terjatve in obveznosti iz posameznega borznega posla v skladu s Pravili KDD prenesti na drugega poravnalnega člana, mora pri vnosu naročila v trgovalni sistem uporabiti številko skrbniškega računa, ki jo v ta namen dodeli KDD. Ta skrbniški račun se šteje za podvrsto računa stranke iz tretjega odstavka 117. člena Pravil.«
98. člen 
(1) V 135. členu (sedaj 121. člen) se v prvem odstavku v drugi točki besedna zveza »član borze« zamenja z »borzni član«.
(2) V 135. členu (sedaj 121. člen) se v tretjem odstavku besedna zveza »člane borze« zamenja z »borzne člane«.
99. člen 
(1) V 137. členu (sedaj 123. člen) se v četrtem odstavku črta del besedila v prvi točki. Točka se po novem glasi:
»– v neprekinjenem načinu trgovanja, v stanju odprtega trga, pri čemer je dovoljen vnos le znotraj dinamičnega in statičnega trgovalnega intervala.«
(2) V 137. členu (sedaj 123. člen) se v četrtem odstavku črta druga točka.
(3) V 137. členu (sedaj 123. člen) se črta sedmi odstavek.
100. člen 
(1) V 138. členu (sedaj 124. člen) se doda prvi odstavek, ostali odstavki pa se ustrezno preštevilčijo. Odstavek se glasi:
»(1) Borza v primerih umika vrednostnega papirja z borznega trga, izključitve borznega člana iz članstva na borzi, izključitvi borznega trgovalca ali elektronskega vmesnika iz trgovanja, spremembi koraka kotacije pri vrednostnem papirju, spremembi nominalne vrednosti glavnice obveznic, zamenjavi kode vrednostnega papirja, zamenjavi valute trgovanja, odstrani iz trgovalnega sistema vsa naročila za vrednostni papir.«
(2) V 138. členu (sedaj 124. člen) se v prvem odstavku (sedaj drugi odstavek), spremeni besedilo, tako da se po novem glasi:
»(2) Borza lahko v primerih korporacijskih akcij, ki vplivajo na spremembo lastnosti vrednostnega papirja, kot so npr. razdelitev delnic, združitev delnic ipd., pred nadgradnjo trgovalnega sistema in v drugih podobnih primerih, sklene, da se vsa naročila za vrednostni papir, ki so bila vnesena v trgovalni sistem pred ustavitvijo trgovanja, ob sprostitvi trgovanja oziroma pred nadgradnjo trgovalnega sistema odstranijo iz trgovalnega sistema.«
(3) V 138. členu (sedaj 124. člen) se doda četrti odstavek, ostali odstavki pa se ustrezno preštevilčijo. Odstavek se glasi:
»(4) Borza lahko za namene iz prvega odstavka 137. člena uporabi mehanizem za izklop v sili in iz trgovalnega sistema umakne vsa naročila borznega člana.«
(4) V 138. členu (sedaj 124. člen) se doda peti odstavek, ostali odstavki pa se ustrezno preštevilčijo. Odstavek se glasi:
»(5) Borza lahko za namene iz prvega odstavka 137. člena oziroma v primeru ugotovljenega neizpolnjevanja pogojev za omogočanje neposrednega dostopa stranke, uporabi mehanizem za izklop v sili in iz trgovalnega sistema umakne vsa naročila oddana preko tega neposrednega dostopa stranke.«
(5) V 138. členu (sedaj 124. člen) se doda šesti odstavek, naslednji odstavek pa se ustrezno preštevilči. Odstavek se glasi:
»(6) V povezavi z 8. točko prvega odstavka 116. člena so naročila lahko opredeljena kot "trajna" ali kot "netrajna". "Netrajna" naročila so v primeru vzpostavitve statusa vrednostnega papirja "zadržan" avtomatično odstranjena iz trgovalnega sistema, medtem ko so "trajna" naročila iz trgovalnega sistema odstranjena ročno na podlagi sklepa borze.«
101. člen 
V 139. členu (sedaj 125. člen) se besedna zveza »člana borze« zamenja z »borznega člana«.
102. člen 
V 140. členu (sedaj 126. člen) se v tretjem odstavku spremeni sklic na poglavje Pravil. Odstavek se po novem glasi:
»(3) Posebna avkcija se izvede tudi v primeru sprožitve varovalnih mehanizmov iz poglavja 9.6. Pravil.«
103. člen 
(1) V 141. členu (sedaj 127. člen) se v prvem odstavku spremeni sklic na člen Pravil, črta pa se tretja točka. Odstavek se po novem glasi:
»(1) Avkcija iz 126. člena Pravil se lahko izvede v naslednjih zaporednih korakih:
– faza upravljanja z naročili – omogočeno je upravljanje z naročili;
– faza odpiranja trga – omogočeno je upravljanje z naročili do trenutka odprtja trga, ki se izvede v naključno izbranem trenutku (izračuna se avkcijski tečaj in lahko pride do sklenitve poslov);«
(2) V 141. členu (sedaj 127. člen) se v drugem odstavku v tretji točki spremenita sklica na člena Pravil. Točka se po novem glasi:
»– če so na trgu aktivna samo tržna naročila, se posli sklenejo po avkcijskem tečaju iz 128. člena Pravil in glede na vrstni red naročil iz 122. člena Pravil.«
(3) V 141. členu (sedaj 127. člen) se črta tretji odstavek.
(4) V 141. členu (sedaj 127. člen) se črta četrti odstavek.
104. člen 
(1) V 142. členu (sedaj 128. člen) se v prvem odstavku spremeni sklic na člen Pravil. Odstavek se po novem glasi:
»(1) Avkcijski tečaj je tečaj, pri katerem se sklenejo posli v avkciji iz 126. člena Pravil na način, da se doseže količinsko največji obseg prometa ter najmanjši količinski preostanek udeleženih naročil.«
(2) V 142. členu (sedaj 128. člen) se v drugem odstavku v drugi točki spremeni sklic na člen Pravil. Točka se po novem glasi:
»– ko je preostanek tako na strani povpraševanja kot tudi na strani ponudbe enak oziroma ko preostanka ni, se avkcijski tečaj določi glede na referenčni tečaj 1, ki je določen v petem odstavku 134. člena Pravil, na sledeči način:
– v primeru, da je referenčni tečaj 1 višji ali enak najvišjemu tečaju izmed možnih tečajev, se avkcijski tečaj oblikuje pri najvišjem tečaju izmed možnih tečajev; 
– v primeru, da je referenčni tečaj 1 manjši ali enak najnižjemu tečaju izmed možnih tečajev, se avkcijski tečaj oblikuje pri najnižjem tečaju izmed možnih tečajev; 
– v primeru, da je referenčni tečaj 1 manjši od najvišjega izmed možnih tečajev in večji od najnižjega izmed možnih tečajev, se avkcijski tečaj oblikuje pri tečaju, ki je enak referenčnemu tečaju 1.« 
105. člen 
V 143. členu (sedaj 129. člen) se spremeni sklic na člen Pravil. Besedilo člena se po novem glasi:
»Sklepanje poslov se v trgovalnem sistemu izvrši na način, ki glede na vsakokratno izkazan interes prodaje in nakupa v globini trga zagotavlja upoštevanje vrstnega reda naročil, kot je določen v drugem odstavku 122. člena Pravil.«
106. člen 
(1) V 144. členu (sedaj 130. člen) se v prvem odstavku spremenijo sklici na člene Pravil. Odstavek se po novem glasi:
»(1) V neprekinjenem načinu trgovanja v času odprtega trga trgovalni sistem avtomatično sklene posel glede na ujemanje pogojev aktivnih naročil v skladu s 105. in 127. členom Pravil, pri čemer se upošteva vrstni red iz 122. člena Pravil.«
(2) V 144. členu (sedaj 130. člen) se v drugem odstavku spremenijo sklici na člene Pravil, črta pa se del besedila. Odstavek se po novem glasi:
»(2) Sklepanje poslov v posamezni avkciji vrednostnega papirja iz 126. člena Pravil je možno v fazi odpiranja trga, v skladu s 105. in 127. členom Pravil in vrstnim redom iz 122. člena Pravil.«
107. člen 
V 145. členu (sedaj 131. člen) se v drugem odstavku spremeni sklic na člen Pravil. Odstavek se po novem glasi:
»(2) V neprekinjenem načinu trgovanja se v avkcijah iz prvega in tretjega odstavka 126. člena Pravil posel sklene po avkcijskem tečaju.«
108. člen 
V 146. členu (sedaj 132. člen) se v drugem odstavku spremeni sklic na poglavje Pravil in sklic na člen Pravil. Odstavek se po novem glasi:
»(2) Aplikacijski posli se prek trgovalnega sistema lahko izvede prek ločenega vnosa posameznih naročil, v skladu s poglavjem 9.2. Pravil ter v skladu z njihovim izvajanjem, kot ga opredeljuje 130. člen Pravil.«
109. člen 
(1) V 148. členu (sedaj 134. člen) se v prvem odstavku spremeni sklic na člen Pravil. Odstavek se po novem glasi:
»(1) Predodpiralni tečaj posameznega vrednostnega papirja je indikativni tečaj v avkcijah iz 126. člena Pravil in je v danem trenutku enak avkcijskemu tečaju, ki bi veljal, če bi se v tistem trenutku izvedla sklenitev poslov v okviru faze odpiranja trga.«
(2) V 148. členu (sedaj 134. člen) se v tretjem odstavku spremeni sklic na člen Pravil. Odstavek se po novem glasi:
»(3) Najboljša ponudba je tečaj najboljšega aktivnega omejenega naročila na strani ponudbe, glede na vrstni red iz 122. člena Pravil.«
(3) V 148. členu (sedaj 134. člen) se v četrtem odstavku spremeni sklic na člen Pravil. Odstavek se po novem glasi:
»(4) Najboljše povpraševanje je tečaj najboljšega aktivnega omejenega naročila na strani povpraševanja, glede na vrstni red iz 122. člena Pravil.«
110. člen 
Naslov podpoglavja 10.6 (sedaj 9.6) se spremeni, tako da se po novem glasi:
»9.6. PREPREČEVANJE NEUREJENIH POGOJEV TRGOVANJA« 
111. člen 
Doda se 135. člen z naslovom »Ureditve za namen preprečevanja neurejenih pogojev trgovanja«, ostali členi pa se ustrezno preštevilčijo. Nov člen se glasi:
»Ureditve za namen preprečevanja neurejenih pogojev trgovanja 
135. člen
(1) Borza ima za namen preprečevanja neurejenih pogojev trgovanja vzpostavljene ureditve:
– omejitve števila naročil, ki jih član lahko pošlje na sekundo;
– mehanizme za obvladovanje nestanovitnosti;
– kontrole pred trgovanjem;
ki se podrobneje določijo v navodilih.
(2) Za namene prejšnjega odstavka lahko borza zahteva informacije od katerega koli borznega člana o njegovih organizacijskih zahtevah in kontrolah trgovanja.
(3) Za namene preprečevanja neurejenih pogojev trgovanja borza izračunava razmerje med neizvršenimi naročili in sklenjenimi posli za vsakega posameznega borznega člana ter določa mejni vrednosti. Izračun vrednosti razmerja in določitev mejnih vrednosti natančneje določajo navodila.«
112. člen 
Doda se 136. člen z naslovom »Kontrole pred trgovanjem«, ostali členi pa se ustrezno preštevilčijo. Nov člen se glasi:
»Kontrole pred trgovanjem 
136. člen
(1) Trgovalni sistem omogoča naslednje kontrole pred trgovanjem, prilagojene vsakemu finančnemu instrumentu, s katerim se trguje na trgih borze:
– cenovne ovratnice;
– najvišja vrednost naročila;
– največji obseg naročila.
(2) Borza določi meje iz prvega odstavka tega člena. Borzni član lahko sam določi svoje meje, ki so nižje od mej, ki jih določi borza.
(3) Trgovalni sistem omogoča kontrole iz prvega odstavka tega člena na način, da:
– se naročilo zavrne, ko je meja iz drugega odstavka tega člena presežena;
– so vzpostavljeni postopki in ureditve za dovolitev naročil, ki presegajo meje iz drugega odstavka tega člena, začasno in v izjemnih okoliščinah, če za to zaprosi zadevni borzni član.«
113. člen 
V 150. členu (sedaj 138. člen) se v tretjem odstavku spremeni sklic na člen Pravil. Odstavek se po novem glasi:
»(3) Prekinitvena avkcija se izvede skladno s 127. členom Pravil.«
114. člen 
(1) V 151. členu (sedaj 139. člen) se v tretjem odstavku spremeni sklic na člen Pravil. Odstavek se po novem glasi:
»(3) Tržna prekinitvena avkcija se izvede skladno s 127. členom Pravil.«
(2) V 151. členu (sedaj 139. člen) se v četrtem odstavku spremeni sklic na člen Pravil. Odstavek se po novem glasi:
»(4) V kolikor bi se na trgu vzpostavilo stanje, zaradi katerega bi se istočasno lahko sprožili tako prekinitvena avkcija iz 138. člena Pravil, kot tudi tržna prekinitvena avkcija, ima prednost slednja.«
115. člen 
(1) V 152. členu (sedaj 140. člen) se v prvem odstavku spremeni sklic na člen Pravil. Odstavek se po novem glasi:
»(1) Podaljšana prekinitvena avkcija se pri posameznem vrednostnem papirju izvede v neprekinjenem in v avkcijskem načinu trgovanja v trenutku potencialnega odpiranja trga v prekinitveni ali tržni prekinitveni avkciji, v primeru da bi bil potencialni avkcijski tečaj zunaj večkratnika dinamičnega trgovalnega intervala iz 1. točke prvega odstavka 138. člena Pravil, ki se predpiše z navodili.«
(2) V 152. členu (sedaj 140. člen) se v drugem odstavku v drugi točki beseda »člane« zamenja z »borzne člane«.
(3) V 152. členu (sedaj 140. člen) se v drugem odstavku črtata tretja in četrta točka.
(4) V 152. členu (sedaj 140. člen) se v četrtem odstavku spremeni sklic na člen Pravil. Odstavek se po novem glasi:
»(4) Za spremembe statusov vrednostnega papirja iz »trgovan« v »zadržan« in obratno iz drugega odstavka tega člena, ki so del standardiziranih in v naprej opredeljenih postopkov podaljšanih prekinitvenih avkcij v skladu z navodili, borza ne izvaja dodatnih ukrepov navedenih v 141. členu Pravil.«
(5) V 152. členu (sedaj 140. člen) se v petem odstavku popravi napaka in beseda »člana« zamenja s »člena«.
(6) V 152. členu (sedaj 140. člen) se šesti odstavek črta, sedmi odstavek pa se ustrezno preštevilči.
116. člen 
(1) V 153. členu (sedaj 141. člen) se v drugem odstavku spremenijo sklici na člene Pravil. Odstavek se po novem glasi:
»(2) V primeru možnosti večjega nihanja tečajev oziroma drugih neobičajnih okoliščin na trgu (npr. velika odstopanja količine, tržno neravnovesje itd.), v primeru predvidenih sprememb pri vrednostnem papirju (npr. delitev delnice ipd.) ali v primeru sprememb pri izdajatelju vrednostnega papirja (npr. zaradi korporacijske akcije, izdaje novih vrednostnih papirjev, začetka ali konca prevzemne ponudbe ipd.), lahko borza z namenom zagotovitve urejenega oblikovanja tečajev, začasno za ta vrednostni papir spremeni način trgovanja skladno s sedmim odstavkom 105. člena Pravil oziroma ustrezno prilagodi trgovalne intervale iz prvega odstavka 138. člena Pravil ter iz prvega odstavka 140. člena Pravil.«
(2) V 153. členu (sedaj 141. člen) se v petem odstavku spremenijo sklici na člene Pravil in beseda »članom« zamenja z »borznim članom«. Odstavek se po novem glasi:
»(5) Ob ponovni sprostitvi trgovanja z vrednostnim papirjem mora borza omogočiti borznim članom upravljanje z naročili, ki se nanašajo na vrednostne papirje iz prvega, tretjega in četrtega odstavka tega člena, za vsaj interval desetih (10) minut, pri čemer ta interval zajema stanje trga pred odprtjem iz 2. točke prvega odstavka 105. člena in faze upravljanja z naročili iz 1. točke prvega odstavka 127. člena Pravil. Po tem se izvedejo ostale faze avkcije skladno s prvim odstavkom 127. člena Pravil.«
(3) V 153. členu (sedaj 141. člen) se v šestem odstavku črta del besedila. Odstavek se po novem glasi:
»(6) Borza lahko izvede ustavitev trgovanja z vrednostnem papirjem z zadržanjem. Zadržanje trgovanja posameznega vrednostnega papirja izvede s spremembo njegovega stanja iz trgovan v zadržan.«
(4) V 153. členu (sedaj 141. člen) se v osmem odstavku besedna zveza »vse člane borze« zamenja z »borzne člane«.
117. člen 
(1) V 154. členu (sedaj 142. člen) se prvem odstavku besedna zveza »članov borze« zamenja z »borznih članov« in beseda »članov« z »borznih članov«.
(2) V 154. členu (sedaj 142. člen) se črta drugi odstavek.
(3) V 154. členu (sedaj 142. člen) se doda drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Borza lahko razdre borzni posel, ki ni bil sklenjen v skladu z določbami Pravil in navodil brez soglasja članov borze.«
118. člen 
(1) V 155. členu (sedaj 143. člen) se črta prvi odstavek. Ostali odstavki se ustrezno preštevilčijo.
(2) V 155. členu (sedaj 143. člen) se v drugem odstavku (sedaj prvi odstavek) besedna zveza »naslednje akcije« zamenja z »naslednji akciji«, črta pa se prva točka.
(3) V 155. členu (sedaj 143. člen) se doda drugi odstavek, ostali odstavki pa se ustrezno preštevilčijo. Odstavek se glasi:
»(2) Spremembe sklenjenega posla pri poslih s svežnji niso dovoljene.«
(4) V 155. členu (sedaj 143. člen) se v četrtem odstavku spremeni sklic na člen Pravil. Odstavek se po novem glasi:
»(4) V kolikor je pri preverjanju pravilnosti vnosa številke računa iz četrtega odstavka 116. člena Pravil ugotovljeno, da informacijski sistem borze ne more enolično prepoznati te številke računa in v kolikor borzni član po pozivu borze računa ne popravi, borza pred posredovanjem poslov v poravnalni sistem sama izvede spremembo posla, na način, da posel razporedi na hišni račun tega borznega člana, kar se podrobneje določi v navodilih.«
119. člen 
(1) V 156. členu (sedaj 144. člen) se v tretjem odstavku spremeni besedilo. Odstavek se po novem glasi:
»(3) Sveženj vrednostnih papirjev iz drugega odstavka tega člena je tista količina vrednostnih papirjev, pri kateri je:
– zmnožek tečaja delnice, delnice ID, investicijskega kupona, naložbenega certifikata oziroma nakupnega bona in števila lotov, ali
– zmnožek tečaja obveznice oziroma instrumenta denarnega trga, vrednosti glavnice enega lota obveznice oziroma instrumenta denarnega trga ter števila lotov,
enak ali večji minimalni vrednosti svežnja.«
(2) V 156. členu (sedaj 144. člen) se črta peti odstavek.
120. člen 
(1) V 158. členu (sedaj 146. člen) se črta prvi odstavek. Ostali se ustrezno preštevilčijo.
(2) V 158. členu (sedaj 146. člen) se črta drugi odstavek. Ostali se ustrezno preštevilčijo.
(3) V 158. členu (sedaj 146. člen) se v tretjem odstavku (sedaj prvi in drugi odstavek) spremenita sklica na člena Pravil, besedilo pa se razdeli v dva odstavka. Odstavka se po novem glasita:
»(1) Tečaji poslov s svežnji se ne upoštevajo pri izračunavanju tečajev iz 133. in 134. člena Pravil.
(2) Za trgovanje s svežnji borza ne izračunava uradnih tečajev.«
121. člen 
(1) V 159. členu (sedaj 147. člen) se v prvem odstavku spremeni sklic na člen Pravil. Odstavek se po novem glasi:
»(1) Posel s svežnjem skleneta dva borzna člana oziroma en borzni član, tako da obe strani potrdita obvezne sestavine posla s svežnji iz 148. člena Pravil.«
(2) V 159. členu (sedaj 147. člen) se doda drugi odstavek, ostali pa se ustrezno preštevilčijo. Odstavek se glasi:
»(2) Sklepanje poslov s svežnji poteka z oddajanjem ponudb za sklenitev poslov s svežnji nasprotni strani v poslu in s potrditvijo teh ponudb znotraj trgovalnega sistema.«
(3) V 159. členu (sedaj 147. člen) se črta tretji odstavek, ostali pa se ustrezno preštevilčijo.
(4) V 159. členu (sedaj 147. člen) se črta četrti odstavek, ostali pa se ustrezno preštevilčijo.
(5) V 159. členu (sedaj 147. člen) se doda četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Sklenitev posla s svežnjem ni dovoljena, če:
– naročilo za sklenitev posla s svežnjem ne vsebuje vseh obveznih sestavin iz 148. člena Pravil;
– je vrednost posla s svežnjem nižja od predpisane vrednosti iz četrtega odstavka 144. člena Pravil;
– je bilo naročilo za sklenitev posla s svežnjem vneseno za vrednostni papir v statusu zadržan ali izključen;
– je bilo naročilo za sklenitev posla s svežnjem vneseno izven dovoljenega časa za trgovanje, ki je predpisan z navodili.«
122. člen 
(1) V 160. členu (sedaj 148. člen) se spremeni naslov člena, tako da se člen po novem glasi:
»Naročilo za sklenitev posla s svežnjem« 
(2) V 160. členu (sedaj 148. člen) se v prvem odstavku spremeni besedilo, tako da se odstavek po novem glasi:
»(1) Naročilo za sklenitev posla s svežnjem, ki se posreduje nasprotni strani v poslu, mora vključevati vse obvezne sestavine iz drugega odstavka tega člena.«
(3) V 160. členu (sedaj 148. člen) se v drugem odstavku spremeni besedilo, tako da se odstavek po novem glasi:
»(2) Obvezne sestavine naročila za sklenitev svežnja so naslednje:
– stran naročila (nakupna ali prodajna);
– oznaka, ki ponazarja sveženj;
– oznaka vrednostnega papirja;
– ime vrednostnega papirja;
– količina vrednostnih papirjev;
– tečaj vrednostnega papirja;
– datum sklenitve posla;
– čas sklenitve posla;
– datum poravnave;
– vrsta računa;
– koda trgovalca na nasprotni strani posla.«
(4) V 160. členu (sedaj 148. člen) se v tretjem odstavku besedna zveza »za sveženj« nadomesti z »za sklenitev svežnja«.
(5) V 160. členu (sedaj 148. člen) se v četrtem odstavku spremeni sklic na člen Pravil. Odstavek se po novem glasi:
»(4) Poleg sestavin iz drugega odstavka tega člena je za skrbniške račune iz prvega odstavka 118. člena Pravil obvezna sestavina tudi številka računa.«
(6) V 160. členu (sedaj 148. člen) se črta peti odstavek.
(7) V 160. členu (sedaj 148. člen) se črta šesti odstavek.
123. člen 
Spremeni se naslov podpoglavja 10.9 (sedaj 9.9.), tako da se po novem glasi:
» 9.9. PREGLEDNOST TRGOVANJA Z VREDNOSTNIMI PAPIRJI, KI SO UVRŠČENI V TRGOVANJE NA BORZNEM TRGU« 
124. člen 
V 161. členu (sedaj 149. člen) se spremeni besedilo, tako da se besedilo člena po novem glasi:
»Z namenom, da postanejo dostopne javnosti, borza razkriva informacije o ponudbi in povpraševanju po vrednostnih papirjih, ki so uvrščeni v trgovanje na borznem trgu na naslednji način:
– za vrednostne papirje, ki so uvrščeni v neprekinjen način trgovanja, z omogočanjem dostopa do informacij o skupnem številu naročil in skupno količino vrednostnih papirjev za najmanj 5 najboljših prodajnih in nakupnih tečajev;
– za vrednostne papirje, ki so uvrščeni v avkcijski način trgovanja, z omogočanjem dostopa do informacij o:
– predodpiralnem tečaju in 
– količini vrednostnih papirjev, ki bi se izvršila v trenutku odprtja trga v skladu s poglavjem 9.4. Pravil.« 
125. člen 
(1) V 162. členu (sedaj 150. člen) se spremeni besedilo, tako da se besedilo prvega odstavka po novem glasi:
»(1) Z namenom, da postanejo dostopni javnosti, borza razkriva informacije o vseh sklenjenih borznih poslih z vrednostnimi papirji, ki so uvrščeni v trgovanje na borznem trgu z omogočanjem dostopa do naslednjih podatkov o sklenjenih poslih:
– datum in čas sklenitve posla;
– oznaka vrednostnega papirja;
– tečaj za en lot vrednostnega papirja, ki je bil predmet borznega posla;
– valuta tečaja;
– količina vrednostnih papirjev, ki so bili predmet borznega posla;
– mesto izvršitve oziroma sklenitve posla;
– datum in čas objave posla;
– mesto objave posla;
– identifikacijsko kodo posla;
– oznako vrste posla.«
(2) V 162. členu (sedaj 150. člen) se doda drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) V primeru dolžniških vrednostnih papirjev borza poleg podatkov iz prvega odstavka dodatno omogoča dostop tudi do naslednjih podatkov o sklenjenih poslih:
– vrsto oznake vrednostnega papirja;
– oblika zapisa tečaja;
– nominalni znesek;
– nominalna valuta.«
(3) V 162. členu (sedaj 150. člen) se doda tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Če se predhodno razkriti podatki o sklenjenem poslu prekličejo, borza objavi nove podatke o poslu, ki vsebujejo vse podrobnosti izvirnih podatkov in identifikacijsko oznako o preklicu posla.«
(4) V 162. členu (sedaj 150. člen) se doda četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Če se predhodno razkriti podatki o sklenjenem poslu spremenijo, borza razkrije naslednje informacije:
– nove podatke o poslu, ki vsebujejo vse podrobnosti izvirnih podatkov in identifikacijsko oznako o preklicu posla,
– nove podatke o poslu, ki vsebujejo vse podrobnosti izvirnih podatkov z vsemi potrebnimi popravljenimi podatki in identifikacijsko oznako o spremembi posla.«
126. člen 
(1) V 163. členu (sedaj 151. člen) se v prvem odstavku spremenita sklica na člena Pravil. Odstavek se po novem glasi:
»(1) Dostopnost podatkov iz 149. in 150. člena zagotavlja borza javnosti z neprekinjeno objavo teh informacij v običajnem času trgovanja takoj, ko so v skladu s Pravili in navodili v trgovalnem sistemu naročila vnesena oziroma izvršena.«
(2) V 163. členu (sedaj 151. člen) se v drugem odstavku spremenita sklica na člena Pravil in črta se del besedila. Odstavek se po novem glasi:
»(2) Z navodili ter s Cenikom se podrobneje predpiše način objave ter poslovne pogoje za dostop ter uporabo podatkov iz 149. in 150. člena.«
127. člen 
(1) V 164. členu (sedaj 152. člen) se v prvem odstavku v sedmi točki besedna zveza »enolična identifikacijska oznaka« nadomesti z »identifikacijska koda«.
(2) V 164. členu (sedaj 152. člen) se črta drugi odstavek. Ostali odstavki se ustrezno preštevilčijo.
(3) V 164. členu (sedaj 152. člen) se v tretjem odstavku (sedaj drugi odstavek) v peti točki doda besedilo, tako da se točka po novem glasi:
»– koda borznega trgovalca ali elektronskega vmesnika pri posameznih naročilih in poslih;«
128. člen 
(1) V naslovu 167. člena (sedaj 155. člen) se beseda »člana« nadomesti z »borznega člana«, tako da se naslov člena po novem glasi:
»Izpad dostopa posameznega borznega člana do trgovalnega sistema« 
(2) V 167. členu (sedaj 155. člen) se besedna zveza »članu borze« nadomesti z »borznemu članu« in beseda »člana« nadomesti z »borznega člana«.
129. člen 
V 168. členu (sedaj 156. člen) se besedna zveza »članov borze« nadomesti z »borznih članov«, beseda »člane« nadomesti z »borzne člane« in beseda »člani« nadomesti z »borzni člani«.
130. člen 
(1) V 169. členu (sedaj 157. člen) se v prvem odstavku spremeni besedilo, tako da se odstavek po novem glasi:
»(1) V primeru izpada trgovalnega sistema oziroma v primeru drugih večjih težav, ko ni mogoče zagotoviti ustreznega delovanja trgovalnega sistema, se elektronsko trgovanje za vse borzne člane prekine. O ponovni vzpostavitvi trgovanja borza sproti obvešča borzne člane.«
(2) V 169. členu (sedaj 157. člen) se v drugem odstavku beseda »članom« nadomesti z »borznim članom«.
131. člen 
V 170. členu (sedaj 158. člen) se spremeni besedilo, tako da se besedilo člena po novem glasi:
»Če napaka, zaradi katere je prišlo do prekinitve elektronskega trgovanja, ni odpravljena v razumnem času, borza obvesti borzne člane o nadaljnjih aktivnostih za vzpostavitev delovanja trgovalnega sistema. Borzne člane, katerim trgovalne postaje ali elektronski vmesniki ne delujejo, borza obvešča na način, ki se predpiše z navodili.«
132. člen 
V 172. členu (sedaj 160. člen) se v prvem odstavku besedna zveza »člana borze« nadomesti z »borznega člana« in besedna zveza »člane borze« nadomesti z »borzne člane«.
133. člen 
(1) V 177. členu (sedaj 165. člen) se v prvem odstavku spremenita sklica na člena Pravil. Odstavek se po novem glasi:
»(1) V primeru trgovanja s kosovnimi delnicami iz 102. člena Pravil borza v obvestilu poravnalnemu sistemu iz prvega odstavka 163. člena Pravil posreduje naloge na način, ki omogoča, da se pri izpolnitvi sklenjenih poslov upošteva delitveno razmerje.«
(2) V 177. členu (sedaj 165. člen) se v tretjem odstavku spremeni sklic na člen Pravil. Odstavek se po novem glasi:
»(3) V primeru iz prvega odstavka tega člena se šteje, da borzni član, udeleženec trgovanja, pooblašča borzo, da na podlagi podatkov o sklenjenih poslih v imenu in za račun tega borznega člana opravi izpolnitev njegovih obveznosti oziroma obveznosti njegovih strank iz trgovanja tako, da izvrši obvestilo o sklenjenih poslih iz prvega odstavka 163. člena v skladu s prvim in drugim odstavkom tega člena.«
(3) V 177. členu (sedaj 165. člen) se v četrtem odstavku spremeni sklic na člen Pravil. Odstavek se po novem glasi:
»(4) V primeru iz prvega odstavka tega člena se šteje, da je imetnik vrednostnega papirja udeležencu trgovanja, ki vodi imetnikov račun, izdal naloge za prenos delnic iz 102. člena Pravil iz njegovega računa na račun novega imetnika, tako da se pri izpolnitvi sklenjenih poslov upošteva delitveno razmerje.«
134. člen 
(1) V 178. členu (sedaj 166. člen) se v prvem odstavku spremeni besedilo, tako da se besedilo člena po novem glasi:
»Borzni posli se morajo poravnati na drugi delovni dan po sklenitvi posla (T+2).«
(2) V 178. členu (sedaj 166. člen) se črta drugi odstavek.
135. člen 
V 179. členu (sedaj 167. člen) se v prvem odstavku spremeni besedilo, tako da se odstavek po novem glasi:
»(1) Borzni član je dolžan na dan izpolnitve posla, izpolnjenem na način iz 166. člena Pravil, podatke o poslu posredovati borzi.«
136. člen 
Črta se podpoglavje 11.2, ki je imelo naslov »PRAVILA O PORAVNAVI BORZNIH POSLOV S SVEŽNJI« s pripadajočim 180. členom. Ostala podpoglavja in členi se ustrezno preštevilčijo.
137. člen 
(1) V 181. členu (sedaj 168. člen) se v prvem odstavku v drugi točki spremeni besedilo, tako da se besedilo točke po novem glasi:
»– poravnalni sistem izpolnjuje pogoje za opravljanje poravnave borznih poslov v skladu z Uredbo 909/2014/EU;«
(2) V 181. členu (sedaj 168. člen) se v drugem odstavku beseda »člane« nadomesti z »borzne člane«.
138. člen 
V 182. členu (sedaj 169. člen) se v četrtem odstavku beseda »članov« nadomesti z »borznih članov« in beseda »člana« nadomesti z »borznega člana«.
139. člen 
(1) V naslovu 183. člena (sedaj 170. člen) se spremeni sklic na poglavje Pravil, tako da se naslov člena po novem glasi:
»Uporaba 11. poglavja Pravil« 
(2) V 183. členu (sedaj 170. člen) se spremeni sklic na poglavje Pravil. Besedilo člena se po novem glasi:
»Določbe 11. poglavja teh Pravil se uporabljajo za borzne člane, za upravljanje z naročili za trgovanje na borznem trgu in posle, ki jih borzni člani sklepajo na borznem trgu preko trgovalnega sistema za svoj račun ali za račun svojih strank.«
140. člen 
V 184. členu (sedaj 171. člen) se spremeni besedilo, tako da se po novem glasi:
»Prepovedani ravnanji zlorabe borznega trga sta v skladu z določbami Uredbe MAR:
– tržna manipulacija in
– trgovanje na podlagi notranjih informacij.«
141. člen 
Člen 184.a se po novem preštevilči v 172. člen.
142. člen 
V 185. členu (sedaj 173. člen) se spremeni sklic na poglavje Pravil. Besedilo člena se po novem glasi:
»Z namenom preverjanja, ali trgovanje na borznem trgu poteka na pošten in urejen način, in ugotavljanja morebitnih ravnanj, ki bi lahko pomenila zlorabo trga, borza izvaja aktivnosti za preprečevanje in odkrivanje tržnih manipulacij v skladu s pravili in postopki, ki so predpisani v 11. poglavju teh Pravil.«
143. člen 
V 186. členu (sedaj 174. člen) se v četrti točki besedna zveza »periodične analize« nadomesti z »analize«.
144. člen 
V 187. členu (sedaj 175. člen) se črta sedma točka.
145. člen 
V 188. členu (sedaj 176. člen) se spremeni besedilo, tako da se po novem glasi:
»Pri presoji ali ravnanje borznega člana predstavlja sum tržne manipulacije iz člena 12 Uredbe MAR, borza poleg kazalnikov iz Priloge 1 k Uredbi MAR upošteva zlasti:
– stopnjo preglednosti ravnanj na borznem trgu;
– potrebno stopnjo varstva vlagateljev ter varstva delovanja borznega trga, zlasti medsebojnega delovanja ponudbe in povpraševanja po vrednostnih papirjih;
– vpliv na likvidnost in učinkovitost borznega trga;
– ali ravnanje upošteva obstoječ režim in sistem trgovanja na borznem trgu;
– ali ravnanje omogoča tržnim udeležencem pravočasen in ustrezen odziv na nove tržne pogoje, ustvarjene s takšnim ravnanjem;
– ali ravnanje predstavlja tveganje za integriteto borznega trga;
– ugotovitve in priporočila Agencije, ki se nanašajo na odkrivanje in preprečevanje tržnih manipulacij;
– strukturne značilnosti borznega trga, vrsto vrednostnih papirjev, značilnosti udeležencev na tem trgu;
– pomembne spremembe tržnega okolja, kot so na primer spremembe pravil trgovanja ali sistema trgovanja.«
146. člen 
V 189. členu (sedaj 177. člen) se v drugi točki beseda »algoritmov« zamenja s »funkcionalnosti za algoritemsko trgovanje«.
147. člen 
(1) V 190. členu (sedaj 178. člen) se v prvem odstavku v vseh štirih točkah spremenijo sklici na člene Pravil. Točke se po novem glasijo:
»– pravil o dolžnostih borznih članov iz 79. člena teh Pravil;
– pravil o pogojih v zvezi s poravnavo borznih poslov iz 10. poglavja teh Pravil;
– pravil borznega trgovanja iz 9. poglavja teh Pravil;
– pravil za preprečevanje in odkrivanje zlorab borznega trga iz 11.1. poglavja teh Pravil.«
(2) V 190. členu (sedaj 178. člen) se doda tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Na podlagi ocene tveganja borza enkrat letno oceni, kako borzni člani izpolnjujejo organizacijske, tehnične in kadrovske pogoje ter pogoje v zvezi s poravnavo, ki so predpisani s temi Pravili.«
148. člen 
(1) V 191. členu (sedaj 179. člen) se v drugem odstavku spremeni sklic na poglavje Pravil. Odstavek se po novem glasi:
»(2) Kršitve pravil o trgovanju so zlasti kršitve pravil o trgovanju iz 9. poglavja teh Pravil.«
(2) V 191. členu (sedaj 179. člen) se v tretjem odstavku beseda »člana« zamenja z »borznega člana«.
(3) V 191. členu (sedaj 179. člen) se v četrtem odstavku spremeni sklic na poglavje Pravil. Odstavek se po novem glasi:
»(4) Ravnanja borznih članov, ki imajo značilnosti zlorabe trga, so kršitve pravil iz 11.1 poglavja teh Pravil.«
149. člen 
(1) V 193. členu (sedaj 181. člen) se v prvem odstavku spremeni besedilo, tako da se besedilo člena po novem glasi:
»Borza spremlja sklepanje poslov borznih članov na borznem trgu ter pridobiva podatke in informacije praviloma le o vnesenih naročilih in sklenjenih poslih v trgovalni sistem, in sicer neposredno iz trgovalnega sistema.«
(2) V 193. členu (sedaj 181. člen) se črta drugi odstavek.
(3) V 193. členu (sedaj 181. člen) se črta tretji odstavek.
(4) V 193. členu (sedaj 181. člen) se črta četrti odstavek.
150. člen 
(1) V 194. členu (sedaj 182. člen) se v prvem odstavku črta besedna zveza »manj pomembne«.
(2) V 194. členu (sedaj 182. člen) se v prvem odstavku doda šesta točka, ki se glasi:
»– izključitev borznega člana iz trgovanja.«
(3) V 194. členu (sedaj 182. člen) se v drugem odstavku spremeni sklic na poglavje Pravil, tako da se odstavek po novem glasi:
»(2) O ukrepih iz prvega odstavka tega člena odloča borza na način in po postopku, kot je določen v 12. poglavju teh Pravil.«
151. člen 
(1) V 195. členu (sedaj 183. člen) se v prvem odstavku spremeni sklic na poglavje Pravil, tako da se odstavek po novem glasi:
»(1) V primeru, da borzni član krši svoje obveznosti iz 11. poglavja Pravil oziroma v primeru, ko borza presodi, da obstaja utemeljen sum, da vneseno naročilo ali sklenjen posel pomeni prepovedano trgovanje na podlagi notranje informacije ali dejanje tržne manipulacije (sumljivi posel), mora borza uporabiti ukrep obveščanja Agencije o sumu kršitve.«
(2) V 195. členu (sedaj 183. člen) se v drugem odstavku spremeni besedilo, tako da se odstavek po novem glasi:
»(2) Poročanje iz prvega odstavka tega člena se izvede v rokih in na način, kot ga določa Delegirana uredba Komisije (EU) 2016/957 z dne 9. 3. 2016 o dopolnitvi Uredbe MAR.«
(3) V 195. členu (sedaj 183. člen) se v četrtem odstavku spremeni sklic na poglavje Pravil, tako da se odstavek po novem glasi:
»(4) O ukrepih iz tretjega odstavka tega člena odloča borza na način in po postopku, kot je določen v 12. poglavju teh Pravil.«
152. člen 
(1) 195.a člen se po novem preštevilči v 184. člen.
(2) V 195.a členu (sedaj 184. člen) se beseda »LJSE« nadomesti z »borze«.
153. člen 
V 196. členu (sedaj 185. člen) se v četrtem odstavku spremeni sklic na člen Pravil, tako da se odstavek po novem glasi:
»(4) Vročanje sklepa o odpravi pomanjkljivosti iz tretjega odstavka 190. člena Pravil se lahko osebi, ki je vložila nepopolno zahtevo za sprejem v članstvo na borzi, vroči tudi na drug primeren način, določen z navodili.«
154. člen 
(1) V 197. členu (sedaj 186. člen) se v prvem odstavku spremeni sklic na člen Pravil, tako da se odstavek po novem glasi:
»(1) O zadevah iz prvega in drugega odstavka 185. člena Pravil odloča uprava borze na podlagi pisnih listin, brez naroka.«
(2) V 197. členu (sedaj 186. člen) se v tretjem odstavku spremeni sklic na člen Pravil, tako da se odstavek po novem glasi:
»(3) Na podlagi podpisane pogodbe in na podlagi borznih splošnih aktov sprejema uprava odločitve o zadevah iz prvega in drugega odstavka 185. člena Pravil v obliki sklepov, ki nasprotno stranko zavezujejo. Sklepi v zvezi z uvrstitvijo, spremembo, razvrstitvijo in premestitvijo imajo pravno moč Aneksa k Pogodbi o kotaciji.«
155. člen 
(1) 198. členu (sedaj 187. člen) se v prvem odstavku v prvi, drugi in tretji točki spremenijo sklici na člen Pravil, tako da se točke po novem glasijo:
»– Postopek v primeru iz 1. točke prvega odstavka 185. člena Pravil se lahko začne le na podlagi vložene zahteve za uvrstitev.
– Postopek v primeru iz 2., 3. in 4. točke prvega odstavka 185. člena Pravil se lahko začne na podlagi vložene zahteve oziroma na pobudo borze, kadar Pravila to določajo. Postopek lahko začne borza zlasti na podlagi ukrepov borze v zvezi z izdajatelji vrednostnih papirjev.
– Postopek v primeru iz 5. točke prvega odstavka 185. člena Pravil se lahko začne na zahtevo osebe, ki je zahtevala uvrstitev ali na podlagi revizije kriterijev, ki jo izvaja borza v skladu s Pravili.«
(2) 198. členu (sedaj 187. člen) se v drugem odstavku v prvi in drugi točki spremenita sklica na člen Pravil, tako da se točki po novem glasita:
»– Postopek v primeru iz 1. točke drugega odstavka 185. člena Pravil se lahko začne na podlagi vložene zahteve oziroma pooblastila.
– Postopek v primeru iz 2. in 3. točke drugega odstavka 185. člena Pravil se lahko začne na pobudo borznega člana oziroma na lastno pobudo borze, zlasti v primerih, ko se na podlagi ukrepov za preverjanje izpolnjevanja obveznosti borznih članov in spremljanja poslov, ki jih na borznem trgu sklepajo borzni člani, ugotovijo kršitve Pravil ali navodil.«
156. člen 
198.a člen se po novem preštevilči v 188. člen.
157. člen 
(1) V 200. členu (sedaj 190. člen) se v prvem odstavku spremeni sklic na člen Pravil, tako da se odstavek po novem glasi:
»(1) Borza mora o zadevi iz 1. točke prvega odstavka 185. člena odločiti v tridesetih (30) dneh po prejemu zahteve za uvrstitev.«
(2) V 200. členu (sedaj 190. člen) se v drugem odstavku spremeni sklic na člen Pravil, tako da se odstavek po novem glasi:
»(2) Borza mora o zadevah iz drugega odstavka 185. člena odločiti v tridesetih (30) dneh po prejemu popolne zahteve oziroma po prejemu izjave.«
(3) V 200. členu (sedaj 190. člen) se v petem odstavku spremeni sklic na člen Pravil, tako da se odstavek po novem glasi:
»(5) Tretji in četrti odstavek tega člena se uporabljata tudi v primeru iz 2. točke tretjega odstavka 187. člena.«
158. člen 
200.a člen se po novem preštevilči v 191. člen.
159. člen 
(1) V 201. členu (sedaj 192. člen) se v prvem odstavku se doda del besedila, tako da se odstavek po novem glasi, tako da se odstavek po novem glasi:
»(1) Vsa morebitna nesoglasja v zvezi s pogodbenim razmerjem ali v zvezi z izvrševanjem določil teh Pravil, stranke rešujejo sporazumno.«
(2) V 201. členu (sedaj 192. člen) se v četrtem odstavku spremeni sklic na člen Pravil, tako da se odstavek po novem glasi:
»(4) V kolikor se ugotovi, da je bil sklep v zadevah v zvezi z izdajatelji iz prvega odstavka 185. člena Pravil sprejet v nasprotju z borznimi splošnimi akti ter v nasprotju z zavezujočo zakonodajo, le-to ne učinkuje na veljavnost borznih poslov z vrednostnimi papirji.«
160. člen 
(1) Naslov 202. člena (sedaj 193. člen) »Uporaba poglavja 13.2. Pravil« se spremeni in se po novem glasi:
»Uporaba poglavja 12.2. Pravil« 
(2) V 202. členu (sedaj 193. člen) se spremeni sklic na podpoglavje Pravil, tako da se odstavek po novem glasi:
»V postopku odločanja o uvrstitvi vrednostnih papirjev v trgovanje na borznem trgu se uporabljajo določbe tega poglavja, določbe 12.1. poglavja ter določbe 3.1.2. poglavja Pravil.«
161. člen 
V 203. členu (sedaj 194. člen) se v tretjem odstavku besedo »alinejo« spremeni v »točko«.
162. člen 
(1) V 205. členu (sedaj 196. člen) se v prvem odstavku spremeni in doda del besedila, tako da se odstavek po novem glasi:
»(1) Borza v skladu s Sklepom Agencije o podrobnejših pravilih o borznem trgu obvesti Agencijo o:
– prejeti zahtevi za uvrstitev v treh (3) delovnih dneh od prejema zahteve;
– odločitvi o zahtevi za uvrstitev v treh (3) delovnih dneh od sprejema odločitve;
– zavrnitvi zahteve za uvrstitev v treh (3) delovnih dneh od sprejema te odločitve;
– odločitvi o začasni ustavitvi trgovanja takoj oziroma najkasneje naslednji delovni dan;
– odločitvi o umiku takoj oziroma najkasneje naslednji delovni dan;
– drugih zadevah, ki jih določajo podzakonski predpisi v treh (3) delovnih dneh od dneva sprejema odločitve (preklicu odločitve o zahtevi za uvrstitev, začetku trgovanja, uvrstitvi dodatnega števila vrednostnih papirjev, preoblikovanju razreda vrednostnih papirjev, pripojitvi, premestitvi vrednostnih papirjev, zmanjšanju števila vrednostnih papirjev);
– sprejemu v članstvo v treh delovnih dneh od dneva sprejema odločitve;
– zavrnitvi sprejema v članstvo v treh delovnih dneh od dneva zavrnitve;
– prenehanju položaja borznega člana v treh delovnih dneh od dneva sprejema odločitve;
– izrečenemu ukrepu zoper borznega člana v zvezi s pomembnimi kršitvami Pravil borze v treh delovnih dneh od sprejema ukrepa;
– drugih zadevah, ki jih določa zakon in podzakonski predpisi.«
(2) V 205. členu (sedaj 196. člen) se v drugem odstavku spremenijo sklici na točke, tako da se odstavek po novem glasi:
»(2) Obvestilu v zvezi z 7. in 9. točko prvega odstavka tega člena se priloži vsakokraten seznam borznih članov. Informacije iz 7. in 9. točke prvega odstavka tega člena borza objavi na svojih spletnih straneh.«
163. člen 
(1) V 206. členu (sedaj 197. člen) se v drugem odstavku spremeni del besedila, tako da se odstavek po novem glasi:
»(2) Uprava mora predlog oziroma osnutek predvidenih sprememb Pravil (predlog sprememb Pravil), ki se nanašajo na izdajatelje, predložiti izdajateljem, ter predlog sprememb Pravil, ki se nanašajo na borzne člane, predložiti borznim članom, in sicer najmanj petnajst (15) dni pred dnem seje uprave, na kateri bo le-ta odločala o sprejemu predvidenih sprememb. V izjemnih primerih (nujne spremembe na trgu, manjše spremembe, ki ne zahtevajo prilagoditvenega obdobja, redakcijske spremembe Pravil, ipd.) je lahko rok posredovanja Pravil izdajateljem in borznim članom krajši od petnajst (15) dni.«
(2) V 206. členu (sedaj 197. člen) se v tretjem odstavku doda del besedila, tako da se odstavek po novem glasi:
»(3) Izdajatelji in borzni člani lahko v roku 15 dni od prejema predloga sprememb posredujejo pripombe, ki jih uprava lahko upošteva pri sprejemu sprememb in dopolnitev Pravil. V izjemnih primerih (nujne spremembe na trgu, manjše spremembe, ki ne zahtevajo prilagoditvenega obdobja, redakcijske spremembe Pravil, ipd.) je lahko rok za posredovanje pripomb krajši od petnajst (15) dni.«
164. člen 
(1) V 207. členu (sedaj 198. člen) se v prvem odstavku spremeni del besedila, tako da se odstavek po novem glasi:
»(1) Pravila in njihove spremembe se objavijo v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletnih straneh borze, veljati pa začnejo petnajsti (15) dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, razen če borza v posameznem primeru iz resnih razlogov določi krajši rok začetka veljavnosti, oziroma če v prehodnih določbah teh Pravil ni drugače določeno.«
165. člen 
Črta se 208., 209. in 212. člen.
166. člen 
Doda se 199. člen, ki se glasi:
»199. člen 
Spremembe in dopolnitve Pravil sprejete dne 14. 12. 2017, ki se nanašajo na poslovanje s svežnji, naročila s skrito količino in stop tržno naročilo ter stop omejeno naročilo, začnejo veljati in se uporabljati z dnem, ki ga s sklepom določi uprava, po prejemu dovoljenja za opustitev obveznosti glede zagotavljanja preglednosti pred trgovanjem s strani Agencije.«
KONČNA DOLOČBA 
167. člen 
Spremembe in dopolnitve Pravil se objavijo v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletnih straneh borze, veljati in uporabljati pa se začnejo 3. 1. 2018.
Ljubljana, dne 14. decembra 2017
Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana
 
mag. Nina Vičar l.r.
članica uprave 
mag. Aleš Ipavec l.r.
predsednik uprave

AAA Zlata odličnost