Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/2017 z dne 22. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/2017 z dne 22. 12. 2017

Kazalo

3713. Uredba o spremembi Uredbe o izvajanju uredb (ES) o vzpostavitvi sistema Skupnosti za preprečevanje nezakonitega, neprijavljenega in nereguliranega ribolova, za odvračanje od njega ter za njegovo odpravljanje, stran 11628.

  
Na podlagi sedmega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G, 65/14 in 55/17) ter 40. in 50. člena Zakona o morskem ribištvu (Uradni list RS, št. 115/06 in 76/15) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O 
o spremembi Uredbe o izvajanju uredb (ES) o vzpostavitvi sistema Skupnosti za preprečevanje nezakonitega, neprijavljenega in nereguliranega ribolova, za odvračanje od njega ter za njegovo odpravljanje 
1. člen 
V Uredbi o izvajanju uredb (ES) o vzpostavitvi sistema Skupnosti za preprečevanje nezakonitega, neprijavljenega in nereguliranega ribolova, za odvračanje od njega ter za njegovo odpravljanje (Uradni list RS, št. 50/16) se 7. člen spremeni tako, da se glasi:
»7. člen
(hujši prekrški) 
(1) Z globo od 1.200 do 41.000 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba, ki:
1. izvaja dejavnosti, ki se obravnavajo kot nezakonit, neprijavljen ali nereguliran ribolov v skladu z merili iz 3. člena Uredbe 1005/2008/ES;
2. opravlja posle, ki so neposredno povezani z nezakonitim, neprijavljenim ali nereguliranim ribolovom, vključno s trgovino z ribiškimi proizvodi ali njihovim uvozom v nasprotju s 3., 12., 13., 14., 15., 21., 37., 38., 39., 40. in 42. členom Uredbe 1005/2008/ES;
3. uporablja dokumente v nasprotju s točko (c) prvega odstavka 42. člena Uredbe 1005/2008/ES.
(2) Z globo od 420 do 33.000 eurov se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje samostojni podjetnik posameznik oziroma posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost.
(3) Z globo od 420 do 4.100 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznujejo tudi odgovorna oseba pravne osebe, odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika in odgovorna oseba posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost.
(4) Z globo od 420 do 1.200 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje posameznik.
(5) Za prekršek iz prvega odstavka tega člena se izreče tudi stranska sankcija odvzema predmetov. Stranska sankcija se izreče tudi, če predmeti niso storilčeva last.«.
2. člen 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00715-53/2017
Ljubljana, dne 21. decembra 2017
EVA 2017-2330-0111
Vlada Republike Slovenije 
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik 

AAA Zlata odličnost