Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/2017 z dne 22. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/2017 z dne 22. 12. 2017

Kazalo

3708. Uredba o izvajanju Uredbe (EU) o trgih finančnih instrumentov, stran 11623.

  
Na podlagi sedmega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G, 65/14 in 55/17) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O 
o izvajanju Uredbe (EU) o trgih finančnih instrumentov 
1. člen 
(vsebina) 
S to uredbo se določa pristojni organ za izvajanje Uredbe (EU) št. 600/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o trgih finančnih instrumentov in spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 (UL L št. 173 z dne 12. 6. 2014, str. 84), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2017/2194 z dne 14. avgusta 2017 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 600/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o trgih finančnih instrumentov v zvezi s paketnimi naročili (UL L št. 312 z dne 28. 11. 2017, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 600/2014/EU).
2. člen 
(organ, pristojen za izvajanje Uredbe 600/2014/EU)
Organ, pristojen za izvajanje Uredbe 600/2014/EU, je Agencija za trg vrednostnih papirjev (v nadaljnjem besedilu: agencija).
3. člen 
(način opravljanja nadzora) 
(1) Agencija opravlja nadzor nad spoštovanjem Uredbe 600/2014/EU in te uredbe:
1. s spremljanjem, zbiranjem in preverjanjem objavljenih informacij in poročil ter obvestil oseb, ki morajo po Uredbi 600/2014/EU in tej uredbi ali drugih predpisih v zvezi z Uredbo 600/2014/EU poročati agenciji,
2. z izrekanjem nadzornih ukrepov iz 4. člena te uredbe.
(2) Za odločanje in opravljanje nadzora agencije v posamičnih zadevah se smiselno uporabljajo določbe zakona, ki ureja trg finančnih instrumentov.
4. člen 
(nadzorni ukrepi) 
(1) Agencija, ki pri nadzoru ugotovi kršitev te uredbe in Uredbe 600/2014/EU, lahko odredi ukrepe, potrebne za odpravo ugotovljene kršitve.
(2) Za izrekanje nadzornih ukrepov agencije v posamičnih zadevah in za sodno varstvo se smiselno uporabljajo določbe zakona, ki ureja trg finančnih instrumentov.
5. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 3. januarja 2018.
Št. 00712-30/2017
Ljubljana, dne 21. decembra 2017
EVA 2017-1611-0100
Vlada Republike Slovenije 
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik 

AAA Zlata odličnost