Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/2017 z dne 22. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/2017 z dne 22. 12. 2017

Kazalo

3729. Tarifa 2018 o vrednosti točke za plačilo na podlagi obvestila, za plačilo za uporabo radijskih frekvenc in za plačilo za uporabo elementov oštevilčenja, stran 11649.

  
Na podlagi petega odstavka 6. člena, tretjega odstavka 60. člena in tretjega odstavka 74. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 109/12, 110/13, 40/14 – ZIN-B, 54/14 – odl. US, 81/15 in 40/17), 4. člena Splošnega akta o načinu izračuna plačil za uporabo radijskih frekvenc (Uradni list RS, št. 30/13, 33/13 – popr. in 40/13 – popr.) in 4. člena Splošnega akta o načinu izračuna višine plačil za uporabo elementov oštevilčenja (Uradni list RS, št. 31/13) izdaja Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije
T A R I F O  2 0 1 8 
o vrednosti točke za plačilo na podlagi obvestila, za plačilo za uporabo radijskih frekvenc in za plačilo za uporabo elementov oštevilčenja 
1. člen 
(vsebina) 
Ta tarifa določa vrednost točke za izračun plačil na podlagi obvestila, za izračun plačila za uporabo radijskih frekvenc in za izračun plačila za uporabo elementov oštevilčenja Agenciji za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije (v nadaljnjemu besedilu: agencija) za leto 2018.
2. člen 
(plačilo na podlagi obvestila) 
Vrednost točke za izračun plačila na podlagi obvestila za zagotavljanje javnih komunikacijskih omrežij oziroma izvajanje javnih komunikacijskih storitev je 1,06 EUR.
3. člen 
(plačilo za uporabo radijskih frekvenc) 
Vrednost točke za izračun plačila za uporabo radijskih frekvenc je 0,51 EUR.
4. člen 
(plačilo za uporabo elementov oštevilčenja) 
Vrednost točke za izračun plačila za uporabo elementov oštevilčenja je 0,76 EUR.
5. člen 
(priloga k tarifi) 
Obrazložitev tarife v Prilogi, ki je sestavni del te tarife, določa razloge za sprejem tarife ter cilje, ki jih agencija zasleduje.
6. člen 
(začetek veljavnosti in uporabe) 
Ta tarifa začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. januarja 2018.
Št. 0100-3/2017/55
Ljubljana, dne 13. decembra 2017
EVA 2017-3130-0046
mag. Tanja Muha l.r.
direktorica 
K tej tarifi je dala soglasje Vlada Republike Slovenije s sklepom št. 47601-15/2017/5, z dne 21. decembra 2017
Priloga k Tarifi 2018 o vrednosti točke za plačilo na podlagi obvestila, za plačilo za uporabo radijskih frekvenc in za plačilo za uporabo elementov oštevilčenja za delovanje regulatornega organa na področju elektronskih komunikacij:
PRILOGA 
Posebna obrazložitev Tarife 
Tarifa 2018 o vrednosti točke za plačilo na podlagi obvestila, za plačilo za uporabo radijskih frekvenc in za plačilo za uporabo elementov oštevilčenja (dalje: tarifa) predvideva neposredno plačevanje plačil agenciji za opravljanje nalog v okviru njenih pooblastil in pristojnosti.
Pravna podlaga in razlogi za sprejem tarife so:
1. Agencija se financira z letnimi plačili zavezancev v višini sredstev, ki so potrebna za pokrije stroškov, ki jih ima agencija z izvrševanjem nalog opredeljenih v Zakonu o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 109/12, 110/13, 40/14 – ZIN-B, 54/14 – odl. US, 81/15 in 40/17; v nadaljnjem besedilu: ZEKom-1) in za sorazmerni delež stroškov delovanja skupnih služb agencije.
2. Vire financiranja agencije na področju elektronskih komunikacij določa ZEKom-1, in sicer predvideva tri vrste plačil:
– plačila na podlagi obvestila iz 5. člena ZEKom-1 (6. člen ZEKom-1),
– plačila za uporabo radijskih frekvenc (60. člen ZEKom-1),
– plačila za uporabo elementov oštevilčenja (74. člen ZEKom-1).
3. Za vsakega od zgoraj navedenih virov financiranja mora agencija določiti vrednost točke za letno plačilo zavezancev. Vrednost točke se pomnoži s številom točk, ki odpadejo na posameznega zavezanca in je določeno z zakonom (drugi in tretji odstavek 6. člena ZEKom-1) oziroma s splošnim aktom, ki ga sprejme agencija (drugi odstavek 60. člena in drugi odstavek 74. člena ZEKom-1). Pri določitvi vrednosti točke mora agencija upoštevati naslednja pravila:
– vrednost točke za izračun plačila na podlagi obvestila je določena tako, da zbrana plačila krijejo načrtovane stroške, ki jih ima agencija z izvrševanjem določb ZEKom-1, razen določb V. in VI. poglavja,
– vrednost točke za izračun plačila za uporabo radijskih frekvenc je določena tako, da zbrana plačila krijejo načrtovane stroške, ki jih ima agencija z upravljanjem in nadzorom radiofrekvenčnega spektra (V. poglavje ZEKom-1),
– vrednost točke za izračun plačila za uporabo elementov oštevilčenja je določena tako, da zbrana plačila krijejo načrtovane stroške, ki jih ima agencija z upravljanjem in nadzorom elementov oštevilčenja (VI. poglavje ZEKom-1).
4. Zbrana sredstva omogočajo agenciji neodvisno izvajanje nalog v okviru njenih pristojnosti. Naloge agencije so zakonsko določene, podrobneje pa so opredeljene v programu dela in finančnem načrtu za leto 2018.
5. V letu 2018 bo agencija na področju elektronskih komunikacij, ki ga pokriva ta tarifa, z zbranimi sredstvi zasledovala spodaj navedene cilje, ločeno za vsako vrsto plačila:
a. IZVAJANJE AKTIVNOSTI NA PODLAGI ZAKONA O ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJAH (RAZEN DOLOČB V. IN VI. POGLAVJA ZAKONA): Agencija bo v letu 2018 zasledovala 5 ključnih ciljev, predstavljenih v nadaljevanju, skupaj s predvidenimi aktivnostmi za doseganje teh ciljev.
– S ciljem spodbujanja storitvene konkurence in spodbujanja (nad)gradnje širokopasovnih omrežij v smeri NGA bo agencija skozi regulativne ukrepe (na podlagi v letu 2017 že opravljenih regulatornih analiz na upoštevnih trgih širokopasovnega dostopa in izdanih ustreznih regulatornih odločb, spremljala zastavljene cilje in izvrševanje naloženih ukrepov. Agencija bo opravila tudi nove analize upoštevnih trgov veleprodajnega zaključevanja govornih klicev v posameznih mobilnih omrežij in v posameznih javnih telefonskih omrežjih na fiksni lokaciji. Poleg tega bo agencija izvajala regulatorne aktivnosti tudi na drugih področjih elektronskih komunikacij (navedeno bo terjalo zbiranje podatkov o trgu z analitičnim pregledom stanja, mapiranje, revizijo prejetih podatkov, izdelavo analiz trgov pred samo izvedbo regulacije, izvedbo upravnih postopkov ipd.), poleg tega bo z nadzornimi postopki, opravljenimi revizijami OPTM ter vzdrževanjem evidence obvestil spremljala učinke obstoječe regulacije. Prav tako bo agencija izvajala nadzor nad zakonitostjo izvajanja regulativnih ukrepov, izvajanjem ukrepov za varnost omrežij in storitev, spoštovanjem določil glede zasebnosti in zagotavljanjem zaupnosti komunikacij, skrbela za preprečevanje izkrivljanja ali omejevanja konkurence, z objavo nameravanih gradenj, nadzorom investicij in vzpostavitvijo registra prihodkov pa bo agencija spodbujala gradnjo in razvoj omrežij. Z namenom zasledovanja tega cilja bo agencija tudi posodobila sistem za zbiranje in obdelavo podatkov ter poročil in obvestil operaterjev pa tudi avtomatizirala sistem za poročanje o incidentih izpadih omrežja in drugih prekinitvah. V primeru, da bi med subjekti na trgu elektronskih komunikacij prihajalo do sporov glede uporabe določb ZEKom-1 oziroma podzakonskih predpisov v njihovih medsebojnih razmerjih, bo Agencija o tem odločala v postopkih reševanja medoperaterskih sporov.
– Za doseganje cilja spodbujanje razvoja notranjega trga bo agencija prek spremljanja QoSBB ter omrežne nevtralnosti v letu 2018 skušala odpraviti ovire pri zagotavljanju elektronskih komunikacijskih omrežij, pripadajočih zmogljivosti in storitev. Pri tem bo za doseganje ciljev digitalne agende spodbujala gradnjo razvoj vseevropskih storitev in povezljivosti ter sodelovala z drugimi pristojnimi organi tako na nivoju EU kot tudi na nacionalnem nivoju.
– Z namenom podpiranja interesov državljanov bo agencija še naprej zagotavljala dostop do univerzalne storitve vsem državljanom Republike Slovenije po dostopnih cenah, opravljala bo različne raziskave o uporabi elektronskih komunikacij končnih uporabnikov, poleg tega bo skrbela za visoko raven varstva potrošnikov, za visoko raven varstva osebnih podatkov in zasebnosti ter za zagotavljanje jasnih informacij za končne uporabnike. Poleg tega bo agencija tudi v letu 2018 posebno skrb namenjala potrebam posebnih družbenih skupin končnih uporabnikov (invalidi, starejši, osebe s posebnimi socialnimi potrebami). Pomembna naloga agencije v letu 2018 bo tudi ohranjanje celovitosti in varnosti omrežij in storitev, vseskozi pa bo agencija zagotavljala tudi nadzor nad zagotavljanjem odprtega in nevtralnega interneta.
– Agencija bo tudi v letu 2018 skrb namenila zaščiti končnih uporabnikov. Slednje bo zagotovljeno predvsem z reševanjem sporov na trgu elektronskih komunikacij. Z informiranjem končnih uporabnikov ter izvajanjem nadzornih postopkov pa bo agencija spodbujala ponudnike storitev k odgovorni drži do končnih uporabnikov.
– Pri optimizaciji investicijskih vlaganj v infrastrukturo bo agencija nadgradila sistem za nadzor gradnje, prenove, evidentiranja in souporabe javne komunikacijske infrastrukture (z uvedbo spletnega. obrazca, ki bo omogočil avtomatizacijo in večjo preglednost ter uporabnost podatkovne baze), nadaljevala z izvajanjem kartiranja in analiziranja obstoječe gospodarske javne infrastrukture v državi, primerne za souporabo pri gradnji hitrih elektronskih komunikacijskih omrežij, vodila koordinacijo (organizacija posvetov in delavnic z vključenimi deležniki, kot so infrastrukturni operaterji, lokalne skupnosti idr.) in nadzor nad investicijskimi projekti ter spremljala možnosti (so)uporabe telekomunikacijskih in drugih omrežij z namenom pocenitve in optimizacije izgradnje omrežij.
b. RADIOFREKVENČNI SPEKTER:na podlagi V. poglavja ZEKom-1 agencija zagotavlja optimalno rabo frekvenčnega spektra, kot omejene naravne dobrine. V zvezi z navedenim bo agencija v letu 2018 pripravila triletno strategijo upravljanja z radiofrekvenčnim spektrom. Pri upravljanju z radijskim spektrom mora agencija zagotavljati njegovo učinkovito rabo, pospeševati uporabo spektralno učinkovitih tehnologij ter zagotavljati in spodbujati razvoj slovenskega gospodarstva. V ta namen bo pripravila in posodobitev načrta uporabe radijskih frekvenc; vodila upravne postopke za izdajo odločb o dodelitvi radijskih frekvenc za radijske in televizijske postaje (tako za analogno kot digitalno oddajanje), fiksne zveze, satelitske zveze, radijske postaje letal, radijske postaje plovil, zasebne in izvedla predvidene javne razpise z javno dražbo za javne mobilne komunikacije; izdajala bo radioamaterska dovoljenja (dodelitev klicnega znaka); ter izvajala mednarodno usklajevanje uporabe radijskih frekvenc, ki vključuje pripravo multilateralnih in bilateralnih sporazumov. Agencija v okviru svojih prisojnosti sodeluje tudi na mednarodnem področju v okviru ITU, CEPT, Evropske komisije in NATO. Poleg tega bo tudi analizirala postopke podeljevanja radijskih frekvenc in jih optimizirala, frekvence bo mednarodno koordinirala ter pripravila razpise radijskih frekvenc za mobilne komunikacije in za zvokovno radiodifuzijo. Prav tako bo agencija izvajala aktivnosti za obrambo spektra Republike Slovenije pred motnjami iz drugih držav. Z nadzorom zagotavljanja javnih komunikacijskih storitev bo tudi v letu 2018 spremljala ODRF za javne mobilne sisteme in pokritost ter spremljala kakovost storitev fiksnih in mobilnih širokopasovnih omrežij, spremljala bo tudi konvergenco javnih mobilnih in radiodifuznih storitev v UHF pasu in prehod iz DTT na LTE ter vzpodbujala uvajanje 5G tehnologije. Pri tem bo agencija z nadzornimi in upravnimi postopki spodbujala tudi učinkovito uporabo radijskih frekvenc. Za leto 2018 agencija načrtuje tudi redno posodobitev nadzorno-merilnega sistema za spremljanje rabe radijskega spektra.
c. OŠTEVILČENJE: z namenom zasledovanja določb VI. poglavja ZEKom-1bo agencija v letu 2018 skrbela za poenoteno regulacijo in uporabo številskih virov pri uvajanju novih storitev, še naprej bo dodeljevala elemente oštevilčenja ter skrbela za enotno evidenco številskega prostora. Z namenom zagotavljanja zakonite rabe številskega prostora bodo izvedeni nadzorni postopki. Del svojih nalog pa bo agencija namenila tudi spremljanju in nadziranju izvajanja prenosljivosti številk.
6. Glede na navedene cilje in naloge agencija v nadaljevanju pojasnjuje predlagane vrednosti točk. Upoštevaje dejstvo, da mora agencija pri pripravi tarife upoštevati tudi presežke prihodkov nad odhodki za te vrste plačil iz preteklih let, je agencija pri tem upoštevala potrjen presežek, tj. še neporabljen presežek leta 2014 in potrjen neporabljen presežek leta 2015 ki sta bila podlaga za izračun te tarife za leto 2018. V kolikor agencija pri izračunu tarife presežka ne bi upoštevala, bi bile tarife za leto 2018 stroškovno naravnane in bi bile višje.
Na podlagi navedenega je agencija, ob upoštevanju načrtovane strukture in obsega stroškov ter ob dodatno upoštevani ocenjeni porabi še neporabljenega potrjenega presežka leta 2014 in 2015 v primerjavi z letom 2017 ohranila naslednjo višino tarif in sicer:
– pri plačilih za uporabo elementov oštevilčenja v višini 0,76 EUR;
– pri plačilih na podlagi obvestila v višini 1,06 EUR (del plačila za obveznosti na podlagi obvestila iz ZEKom-1 v višini 0,88 EUR in del plačila za obveznosti iz ZEKom-1 s področja gradnje, vzdrževanja, evidentiranja in souporabe javne infrastrukture, ki jih agencija krije z zaračunavanjem »dodatka« na tarifo na podlagi obvestila, v višini 0,18 EUR);
– pri plačilih za uporabo radijskih frekvenc v višini 0,51 EUR;
Agencija je predlog tarif, ki je vezan na Program dela in finančni načrt agencije za leto 2018 oblikovala na podlagi načrtovane strukture stroškov, ki so potrebni za izvajanje posameznih dejavnosti ter sorazmernega dela stroškov skupnih služb za plačila na podlagi ZEKom-1. Predlog tarife je tako stroškovno naravnan, ob upoštevanju porabe potrjenega presežka prihodkov nad odhodki iz preteklih let.
 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti