Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/2017 z dne 22. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/2017 z dne 22. 12. 2017

Kazalo

3717. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o načinu določanja in obračunavanja prispevkov za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije, stran 11631.

  
Na podlagi prvega odstavka 378. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 17/14 in 81/15) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O 
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o načinu določanja in obračunavanja prispevkov za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije 
1. člen 
V Uredbi o načinu določanja in obračunavanja prispevkov za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije (Uradni list RS, št. 46/15) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
»2. člen
(pomen izrazov) 
Izrazi, uporabljeni v tej uredbi, imajo enak pomen, kot je določen v Energetskem zakonu (Uradni list RS, št. 17/14 in 81/15), poleg tega imajo izrazi, uporabljeni v tej uredbi, še naslednji pomen:
‒ bruto dodana vrednost pomeni bruto dodano vrednost končnega odjemalca električne energije v stroških faktorjev, ki je enaka bruto dodani vrednosti po tržnih cenah, zmanjšani za posredne davke in povečani za subvencije. Bruto dodana vrednost v stroških faktorjev se lahko izračuna kot:
a) prihodki od prodaje, povečani za kapitalizirano proizvodnjo in druge prihodke iz poslovanja, povečani ali zmanjšani glede na spremembo zalog, zmanjšani za nabavo blaga in storitev, zmanjšani zaradi plačil drugih davkov na proizvode, ki so povezani s prihodki od prodaje, a niso odbitni, ter zmanjšani za druge dajatve in davke, povezane s proizvodnjo, ali
b) bruto poslovni presežek, povečan za stroške za zaposlene.
Prihodki in odhodki, ki so v računovodskih izkazih končnega odjemalca električne energije prikazani kot finančni ali izredni, so izvzeti iz bruto dodane vrednosti;
‒ elektro intenzivnost se določi kot odstotni delež povprečja stroškov končnega odjemalca električne energije v zadnjih treh letih za porabo električne energije na vseh prevzemno-predajnih mestih, ki izpolnjujejo pogoje za uvrstitev na seznam upravičencev do znižanega prispevka po tej uredbi, v primerjavi s povprečjem bruto dodane vrednosti v zadnjih treh letih za končnega odjemalca električne energije. Če gre za končnega odjemalca električne energije, ki posluje manj kot eno leto, se v prvem letu poslovanja uporabijo projekcije podatkov, za drugo leto podatki za preteklo leto poslovanja, za tretje leto pa se uporabi povprečje podatkov za prvo in drugo leto poslovanja;
‒ stroški končnega odjemalca električne energije za porabo električne energije pomenijo strošek porabljene električne energije na vseh prevzemno-predajnih mestih v posameznem letu, ki izpolnjujejo pogoje za uvrstitev na seznam upravičencev do znižanega prispevka po tej uredbi, izračunanega z uporabo predpostavljene cene električne energije v posameznem letu;
‒ predpostavljena cena električne energije je povprečna drobnoprodajna cena električne energije za končne odjemalce električne energije s podobno ravnjo porabe električne energije, ki vključuje stroške prispevkov za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije.«.
2. člen 
V tretjem odstavku 6. člena se prva alineja spremeni tako, da se glasi:
»‒ elektro intenzivnost končnega odjemalca presega 5 %;«.
V četrtem odstavku se besedilo »če v zadnjih treh letih njihova povprečna elektro intenzivnost« nadomesti z besedilom »če njihova elektro intenzivnost«.
V šestem odstavku se besedilo »če njihova povprečna elektro intenzivnost zadnjih treh let« nadomesti z besedilom »če njihova elektro intenzivnost«.
3. člen 
Za tretjim odstavkom 10. člena se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Center za podpore v primeru novega končnega odjemalca električne energije, ki v preteklem letu ni odjemal električne energije vse leto in mu je bila elektro intenzivnost izračunana na podlagi projekcije poslovanja, ob pregledu prijave iz prejšnjega odstavka preveri upravičenost do znižanega prispevka za zagotavljanje podpor v preteklem letu in v primeru neupravičenega znižanja izterja premalo plačani prispevek.«.
Dosedanji četrti odstavek postane peti odstavek.
4. člen 
V prvem odstavku 12. člena se v tabeli črta vrstica z navedbo zemeljskega plina in povezanimi podatki.
5. člen 
V Prilogi 3 se v Obrazcu za uvrstitev končnega odjemalca električne energije na seznam upravičencev do znižanega prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije iz obnovljivih virov energije in v soproizvodnji z visokim izkoristkom točki III. in IV. spremenita tako, da se glasita:
»
III. Izpolnjevanje pogojev
Porabniška skupina:
N ‒ 1 
(lani)
N ‒ 2 
(pred lani)
N ‒ 3 
(pred tremi leti)
Povprečje zadnjih treh let
I_____
Predpostavljena cena (v EUR)
Poraba elektrike (v MWh)
Stroški za porabo električne energije (v EUR)
(A)
Bruto dodana vrednost (EUR)
(B)
Elektro intenzivnost
C = (A/B) x 100 %1
IV. Prijava prevzemno-predajnih mest2 za uvrstitev na seznam upravičencev do znižanega prispevka (s pripadajočimi merilnimi mesti), na katerih povprečni odjem električne energije za zadnja tri leta presega vrednost 1GWh/leto:
Naziv prevzemno-predajnega mesta:
Datum prijave
Enotni identifikator
Naziv merilnega mesta
Naslov merilnega mesta
Davčna št. plačnika
Naziv plačnika
Naslov plačnika
1
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
5
 
 
 
 
 
 
3 Komentar prijavitelja:
Žig
Izjavljam: 
 
– da nismo podjetje v težavah, kot je to določeno v zakonu, ki ureja pomoč za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah,
 
– da nimamo neizterjanega ali neporavnanega dolga na podlagi sklepa Evropske komisije o razglasitvi prejete pomoči za nezakonito in nezdružljivo z notranjim trgom,
 
in potrjujem resničnost predloženih podatkov.
Kraj in datum:
Ime in priimek ter 
podpis zakonitega zastopnika:
«. 
 
1 Vrednosti od A do C se zaokrožujejo na eno decimalno mesto natančno.
2 V primeru sumiranja več prevzemno-predajnih mest na isti lokaciji mora obstajati podlaga v soglasju za priključitev, kar mora na zahtevo centra za podpore potrditi pristojni operater.
3 V primeru večjega števila prevzemno-predajnih in merilnih mest se izpolnijo potrebne dodatne strani tega obrazca. V primeru sumiranja je treba v polju komentar navesti, katera merilna mesta sodijo skupaj za eno prevzemno-predajno mesto. Če podjetje še ne obratuje več kot tri leta, je to treba sporočiti v komentarju, z navedbo začetka obratovanja.
KONČNA DOLOČBA 
6. člen 
Ta uredba začne veljati 1. januarja 2018.
Št. 00710-29/2017
Ljubljana, dne 21. decembra 2017
EVA 2017-2430-0051
Vlada Republike Slovenije 
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti