Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/2017 z dne 22. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/2017 z dne 22. 12. 2017

Kazalo

3727. Tarifa 2018 o vrednosti točke za plačilo na podlagi dovoljenja za izvajanje televizijske dejavnosti oziroma vpisa v uradno evidenco ponudnikov avdiovizualnih medijskih storitev na zahtevo, stran 11647.

  
Na podlagi petega in šestega odstavka 38. člena Zakona o avdiovizualnih medijskih storitvah (Uradni list RS, št. 87/11 in 84/15) in 4. člena Pravilnika o načinu izračuna plačil na podlagi dovoljenja za izvajanje televizijske dejavnosti oziroma vpisa v uradno evidenco ponudnikov avdiovizualnih medijskih storitev na zahtevo (Uradni list RS, št. 72/12) izdaja Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije
T A R I F O  2 0 1 8 
o vrednosti točke za plačilo na podlagi dovoljenja za izvajanje televizijske dejavnosti oziroma vpisa v uradno evidenco ponudnikov avdiovizualnih medijskih storitev na zahtevo 
1. člen 
(vsebina) 
Ta tarifa določa vrednost točke za izračun plačil na podlagi dovoljenja za izvajanje televizijske dejavnosti oziroma vpisa v uradno evidenco ponudnikov avdiovizualnih medijskih storitev na zahtevo Agenciji za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije (v nadaljnjemu besedilu: agencija) za leto 2018.
2. člen 
(vrednost točke za plačilo na podlagi dovoljenja za izvajanje televizijske dejavnosti) 
Vrednost točke za plačilo na podlagi dovoljenja za izvajanje televizijske dejavnosti znaša 1,4 EUR.
3. člen 
(vrednost točke za plačilo na podlagi vpisa v uradno evidenco ponudnikov avdiovizualnih medijskih storitev na zahtevo) 
Vrednost točke za plačilo na podlagi vpisa v uradno evidenco ponudnikov avdiovizualnih medijskih storitev na zahtevo znaša 1,4 EUR.
4. člen 
(priloga k tarifi) 
Obrazložitev tarife v Prilogi, ki je sestavni del te tarife, določa razloge za sprejem tarife ter cilje, ki jih agencija zasleduje.
5. člen 
(začetek veljavnosti in uporabe) 
Ta tarifa začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. januarja 2018.
Št. 0100-3/2017/57
Ljubljana, dne 13. decembra 2017
EVA 2017-3340-0024
mag. Tanja Muha l.r.
direktorica 
K tej tarifi je dala soglasje Vlada Republike Slovenije s sklepom št. 47601-15/2017/5, z dne 21. decembra 2017
Priloga k Tarifi 2018 o vrednosti točke za plačilo na podlagi dovoljenja za izvajanje televizijske dejavnosti oziroma vpisa v uradno evidenco ponudnikov avdiovizualnih medijskih storitev na zahtevo:
PRILOGA 
Posebna obrazložitev tarife 
Tarifa 2018 o vrednosti točke za plačilo na podlagi dovoljenja za izvajanje televizijske dejavnosti oziroma vpisa v uradno evidenco ponudnikov avdiovizualnih medijskih storitev na zahtevo (v nadaljnjem besedilu tarifa) predvideva neposredno plačevanje agenciji za opravljanje nalog v okviru njenih pooblastil in pristojnosti, ki se nanašajo na regulacijo televizijskih programov in avdiovizualnih medijskih storitev na zahtevo.
Pravna podlaga in razlogi za sprejem te tarife so:
1. Agencija se financira z letnimi plačili zavezancev v višini sredstev, ki so potrebna za pokritje stroškov, ki jih ima agencija z izvrševanjem nalog opredeljenih v Zakonu o avdiovizualnih medijskih storitvah (Uradni list RS, št. 87/11 in 84/15; v nadaljnjem besedilu: ZAvMS) in za sorazmerni delež stroškov delovanja skupnih služb agencije.
2. Vir financiranja agencije so plačila izdajateljev televizijskih programov in ponudnikov na podlagi vpisa v uradno evidenco ponudnikov avdiovizualnih medijskih storitev na zahtevo, kot so opredeljeni v prvem odstavku 38. člena ZAvMS.
3. Za navedeni vir financiranja mora agencija določiti vrednost točke za letno plačilo zavezancev. Vrednost točke določi agencija posebej za plačilo na podlagi dovoljenja za izvajanje televizijske dejavnosti in posebej za plačilo na podlagi vpisa v uradno evidenco ponudnikov avdiovizualnih medijskih storitev na zahtevo. Vrednost točke se pomnoži s številom točk, ki odpadejo na posameznega zavezanca in je določeno v Pravilniku o načinu izračuna plačil na podlagi dovoljenja za izvajanje televizijske dejavnosti oziroma vpisa v uradno evidenco ponudnikov avdiovizualnih medijskih storitev na zahtevo (Uradni list RS, št. 72/12).
4. Zbrana sredstva omogočajo agenciji neodvisno izvajanje nalog v okviru njenih pristojnosti. Naloge agencije so zakonsko določene, podrobneje pa so opredeljene v programu dela in finančnem načrtu za leto 2018.
5. V letu 2018 bo agencija na podlagi te tarife s pobranimi sredstvi zagotavljala: zakonito, pošteno, konsistentno in proaktivno uveljavljanje pravil medijske zakonodaje v skladu s pristojnostmi agencije, čemur bo sledila tudi pri izdajanju dovoljenj, skrbela bo za soustvarjanje ustreznih razmer za delovanje elektronskih medijev v Sloveniji in sodelovala pri implementaciji Direktive o avdiovizualnih medijskih storitvah v slovensko medijsko zakonodajo ter pri celoviti prenovi medijske zakonodaje.
V sklopu izvajanja svojih zakonskih pristojnosti bo agencija tudi v letu 2018 sistematično spremljala razvoj trga televizijskih programov in avdiovizualnih medijskih storitev na zahtevo, pripravljala in vodila javne razpise za dodelitev pravic razširjanja televizijskih programov v digitalni radiodifuzni tehniki, pripravljala razpise za dodelitev frekvenc za analogno razširjanje radijskih programov, izdajala dovoljenja za izvajanje televizijske dejavnosti ter reševala vloge za dodelitev statusov televizijskim programom posebnega pomena za RS ter izvajala postopke za priglasitev avdiovizualnih medijskih storitev na zahtevo. Pomemben del nadzornega dela področja elektronskih medijev je nadzor omejitev oglaševanje, poudarek bo na omejitvah obsega oglaševanja (predvsem na uro, tudi v tujih programih) ter na promocijskem umeščanju izdelkov. Sodelovala bo pri prenovi evropske medijske zakonodaje (Direktive o avdiovizualnih medijskih storitvah) in posodobitvi slovenske medijske zakonodaje, ki naj bi se spremenila na podlagi sprejete Strategije razvoja medijev v RS do leta 2024 (sprejema jo Ministrstvo za kulturo) ter na podlagi implementacije prenovljene Direktive o avdiovizualnih medijskih storitvah, katere sprejem je predviden še v letu 2017 oziroma v začetku leta 2018. V kolikor se bo pokazal interes ali potreba na trgu, bo agencija organizirala delavnice z izdajatelji TV programov oziroma ponudniki avdiovizualnih medijskih storitev.
Agencija bo z namenom doseganja ustrezne ravni zaščite otrok in mladoletnih pred potencialno škodljivimi vsebinami še naprej vodila sistem za razvrščanje in označevanje avdiovizualnih programskih vsebin, si aktivno prizadevala za spodbujanje medijskega opismenjevanja otrok, staršev in učiteljev preko spletnega portala gledoskop.si ter večanja njegove prepoznavnosti s promocijskimi aktivnostmi. V sklopu te naloge bo agencija ponudnike avdiovizualnih vsebin osveščala o pomenu zaščite najranljivejših skupin gledalcev in stremela k njihovemu informiranju o pravilni implementaciji oznak in ustreznem časovnem umeščanju vsebin v program. Skozi celo leto bo agencija prek organiziranih izobraževanj sodelovala z zavezanci in jih spodbujala k prostovoljnemu izvajanju zakonskih obveznosti ter za odgovorno ravnanje do uporabnikov medijskih vsebin. V letu 2018 agencija načrtuje nadgradnjo in razvoj spletne strani v celovit portal za promocijo medijske pismenosti. Teme bodo aktualne in praktično obravnavane ter predstavljene na poljuden in razumljiv način, bralcem pa bodo nudile konkretne nasvete in napotke. Agencija si bo prizadevala k projektu pritegniti širšo mrežo partnerjev, saj želi stran razviti v osrednji slovenski portal za promocijo medijske pismenosti.
6. Glede na navedene cilje agencija predlaga, da se vrednost točke za izračun plačila agenciji glede na tarifo za leto 2017 ne spremeni in znaša 1,40 EUR.

AAA Zlata odličnost