Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/2017 z dne 22. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/2017 z dne 22. 12. 2017

Kazalo

3726. Tarifa 2018 o vrednosti točke in o višini deleža glede na zaračunano uporabnino za uporabo javne železniške infrastrukture, za delovanje regulatornega organa na področju železniškega prometa, stran 11646.

  
Na podlagi 18.e člena Zakona o železniškem prometu (Uradni list RS, št. 99/15 – uradno prečiščeno besedilo) v zvezi s prvim odstavkom 184. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 109/12, 110/13, 40/14 – ZIN-B, 54/14 – odl. US, 81/15 in 40/17) izdaja Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije
T A R I F O  2 0 1 8 
o vrednosti točke in o višini deleža glede na zaračunano uporabnino za uporabo javne železniške infrastrukture, za delovanje regulatornega organa na področju železniškega prometa 
1. člen 
(vsebina) 
(1) Ta tarifa določa vrednost točke za izračun letnega plačila prevoznikov in plačila upravljavca javne železniške infrastrukture Agenciji za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije (v nadaljnjemu besedilu: agencija) za leto 2018.
(2) Ta tarifa določa tudi višino deleža glede na zaračunano uporabnino za uporabo javne železniške infrastrukture v letu 2016, za katerega se prevozniku poveča znesek plačila agenciji.
2. člen 
(vrednost točke) 
(1) Vrednost točke za izračun plačila agenciji znaša 10,41 EUR.
(2) Število točk za posamezne skupine zavezancev je določeno v drugem odstavku 18.e člena Zakona o železniškem prometu (Uradni list RS, št. 99/15 – uradno prečiščeno besedilo).
3. člen 
(višina deleža glede na zaračunano uporabnino) 
Višina deleža glede na zaračunano uporabnino za uporabo javne železniške infrastrukture v letu 2016 znaša 1,21 odstotka.
4. člen 
(priloga k tarifi) 
Obrazložitev tarife v Prilogi, ki je sestavni del te tarife, določa razloge za sprejem tarife in cilje, ki jih zasleduje agencija.
5. člen 
(začetek veljavnosti in uporabe) 
Ta tarifa začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. januarja 2018.
Št. 0100-3/2017/58
Ljubljana, dne 13. decembra 2017
EVA 2017-2430-0067
mag. Tanja Muha l.r.
direktorica 
K tej tarifi je dala soglasje Vlada Republike Slovenije s sklepom št. 47601-15/2017/5, z dne 21. decembra 2017
Priloga k Tarifi 2018 o vrednosti točke in o višini deleža glede na zaračunano uporabnino za uporabo javne železniške infrastrukture, za delovanje regulatornega organa na področju železniškega prometa:
PRILOGA 
Posebna obrazložitev tarife 
Tarifa 2018 o vrednosti točke in o višini deleža glede na zaračunano uporabnino za uporabo javne železniške infrastrukture, za delovanje regulatornega organa na področju železniškega prometa (v nadaljnjem besedilu: tarifa) predvideva neposredno plačevanje plačil agenciji za opravljanje nalog v okviru njenih pooblastil in pristojnosti.
Pravna podlaga in razlogi za sprejem te tarife so:
1. Agencija se financira z letnimi plačili zavezancev v višini sredstev, ki so potrebna za pokrije stroškov, ki jih ima agencija z izvrševanjem nalog opredeljenih v Zakonu o železniškem prometu (Uradni list RS, št. 99/15 – uradno prečiščeno besedilo; v nadaljnjem besedilu: ZZelP) in za sorazmerni delež stroškov delovanja skupnih služb agencije.
2. Vir financiranja agencije so plačila prevoznikov in plačilo upravljavca javne železniške infrastrukture, na podlagi drugega odstavka 18.e člena ZZelP.
3. Za navedeni vir financiranja mora agencija določiti vrednost točke za tekoče leto in višino deleža glede na zaračunano uporabnino za uporabo javne železniške infrastrukture.
4. Naloge agencije so podrobneje opredeljene v programu dela in finančnem načrtu za leto 2018. Integralni element programa dela in finančnega načrta so tudi tarife.
5. Z načrtovanimi sredstvi, ki jih bo agencija na podlagi te tarife pobrala od zavezancev, namerava doseči naslednje cilje, ki so natančneje opisani v programu dela za leto 2018:
– prevoznikom v železniškem prometu zagotoviti enakopraven dostop do javne železniške infrastrukture in do dodatnih storitev, ki jih potrebujejo za opravljanje svojih storitev;
– zagotoviti nediskriminatorno zaračunavanje uporabnine za uporabo javne železniške infrastrukture in dodatnih storitev vsem prosilcem v železniškem prometu;
– reševanje pritožb potnikov v železniškem prometu, ki izhajajo iz Uredbe (ES) št. 1371/2007 o pravicah in obveznostih potnikov;
– spremljanje aktivnosti na Sredozemskem in Baltsko – Jadranskem evropskem tovornem koridorju pri izvajanju Uredbe (EU) št. 913/2010 o evropskem železniškem omrežju za konkurenčen tovorni promet.
6. V letu 2017 je agencija, skladno s kadrovskim načrtom za leto 2017, s prerazporeditvijo okrepila sektor za regulacijo trga železniških storitev z novim sodelavcem. V letu 2018 bodo naloge sektorja izvajali trije javni uslužbenci. Zaradi tega se je višina načrtovanih prihodkov potrebnih za pokritje stroškov v primerjavi z letom 2017 povišala za 24,7 odstotka.
7. Glede na navedeno agencija predlaga, da se vrednost točke za izračun plačila agenciji glede na tarifo za leto 2017 spremeni in znaša 10,41 EUR ter se delež glede na zaračunano uporabnino za uporabo javne železniške infrastrukture v letu 2016, za katerega se prevozniku poveča znesek plačila agenciji, spremeni in znaša 1,21 odstotka.

AAA Zlata odličnost