Številka 69
Uradni list RS, št. 69/2012 z dne 14. 9. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/2012 z dne 14. 9. 2012, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

2717. Uredba o regionalnih razvojnih programih
2718. Uredba o formalnostih poročanja v pomorskem prometu
2719. Uredba o postopku izbora predlogov članov Sveta Fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji
2720. Uredba o spremembah Uredbe o določitvi zneska specifične in določitvi stopnje proporcionalne trošarine za cigarete

Sklepi

2697. Sklep o razrešitvi častne konzulke Republike Slovenije v Sao Paulu, v Federativni republiki Braziliji
2698. Sklep o imenovanju častnega konzula Republike Slovenije v Sao Paulu, v Federativni republiki Braziliji

MINISTRSTVA

2699. Pravilnik o vrstah in vsebini potrdil iz zbirk geodetskih podatkov ter o načinu izkazovanja podatkov
2721. Odredba o spremembi Odredbe o številu mest državnih tožilcev

DRŽAVNA VOLILNA KOMISIJA

2700. Poziv občinskim in mestnim svetom ter interesnim organizacijam za izvolitev predstavnikov v volilna telesa ter določitev kandidatov za člane državnega sveta

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2701. Sklep o dopolnitvi Sklepa o poročanju skrbnika

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2702. Pravila poslovanja KDD

OBČINE

Braslovče

2703. Statut Občine Braslovče
2704. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja urejanja PA19 – Parižlje (Lorger)

Ljubljana

2705. Pravilnik o prenehanju veljavnosti Pravilnika o službeni izkaznici za mestne inšpektorje in mestne nadzornike

Murska Sobota

2706. Cenik storitev oskrbe s paro in toplo vodo za namene daljinskega ogrevanja

Piran

2707. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območje prostorskih celot Strunjan (1), Seča (8), Karbonar - Lucan (9), Sečovlje (11) in Liminjan - Vinjole - Krog (13) v Občini Piran (Uradne objave, št. 34/90, 4/91, 41/99, 54/02, 3/04, 28/08, 15/09, 4/10) v nadaljevanju: Sprememb in dopolnitev PUP 1, 8, 9, 11, 13
2708. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območja planskih celot: Strunjan (1), Fiesa - Pacug (2), Piran (3), Razgled - Moštra - Piranska vrata (4), Portorož (5), Lucija (7), Sečoveljske soline (10), Dragonja (12) in M SE/2 v Občini Piran (Uradne objave, št. 25/93, 14/97, 19/99, 23/00, 28/03, 14/05, 31/06) v nadaljevanju: Sprememb in dopolnitev PUP 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10, 12
2709. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za ruralno območje planske celote 12 v Občini Piran (Uradne objave, št. 8/90, 13/90, 31/01, 24/02, 28/08) v nadaljevanju: Sprememb in dopolnitev PUP 12

Škofja Loka

2710. Odlok o dopolnitvi Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Škofja Loka
2711. Pravilnik o spremembi in dopolnitvi Pravilnika o javnih parkirnih mestih danih v najem
2712. Odredba o določitvi parkirnih površin, na katerih je uvedeno plačilo parkirnine
2713. Odredba o spremembi Odredbe o določitvi območij za pešce

Trebnje

2714. Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Trebnje

Veržej

2715. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Veržej
2716. Odlok o priključitvi obstoječih objektov na kanalizacijsko omrežje v naselju Banovci in Bunčani

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Evidence sindikatov

Objave gospodarskih družb

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost