Številka 68
Uradni list RS, št. 68/2012 z dne 7. 9. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/2012 z dne 7. 9. 2012, Kazalo


PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

2648. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
2649. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije

Pozivi

2650. Poziv za zbiranje predlogov možnih kandidatov za člana računskega sodišča, in sicer za prvega namestnika predsednika računskega sodišča

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

2651. Uredba o dopolnitvah Uredbe o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini
2652. Uredba o spremembi in dopolnitvah Uredbe o izvajanju zaščitnih ukrepov na ladjah in v pristaniščih
2653. Uredba o spremembi in dopolnitvi Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega
2654. Uredba o spremembi in dopolnitvi Uredbe o mejnih vrednostih emisije snovi v zrak iz velikih kurilnih naprav
2693. Uredba o rudarskih pravicah za izkoriščanje mineralnih surovin v pridobivalnih prostorih Bučka – širitev v občini Škocjan, Hrast pri Vinici J2 v občini Črnomelj, Dobrava II v občini Radlje ob Dravi in Lukovica 2 v občini Lukovica
2694. Uredba o dopolnitvah Uredbe o stanju podzemnih voda

MINISTRSTVA

2655. Pravilnik o vodenju podatkov evidence trga nepremičnin ter načinu pošiljanja podatkov
2656. Minimalna zajamčena donosnost na vplačano čisto premijo prostovoljnega dodatnega zavarovanja za mesec avgust 2012

BANKA SLOVENIJE

2657. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o splošnih pravilih izvajanja denarne politike

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2658. Pravila o postopku za izvajanje Uredbe (ES) št. 715/2009 o pogojih za dostop do prenosnih omrežij zemeljskega plina in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1775/2005
2659. Sistemska obratovalna navodila za distribucijsko omrežje za oskrbo s toploto za geografsko območje Občine Cankova

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2660. Pravilnik o pogojih za uvrščanje na seznam aktivnih računovodij

OBČINE

Bled

2661. Odlok o koncesiji za opravljanje obvezne gospodarske javne službe vzdrževanje občinskih cest na območju Občine Bled
2662. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2012 (rebalans 2)
2663. Pravilnik o dopolnitvah in spremembah Pravilnika o sofinanciranju izvajalcev letnega programa športa v Občini Bled

Bovec

2664. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Brežice

2665. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Posavski muzej Brežice
2666. Sklep o uvrstitvi delovnega mesta direktorja v plačni razred

Dravograd

2691. Navodila o možnosti plakatiranja v času volilne kampanje za izvedbo volitev predsednika Republike Slovenije dne 11. 11. 2012

Gornji Petrovci

2667. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih organov ter o povračilih stroškov
2668. Sklep o določitvi ekonomske cene Vrtca Jurček pri OŠ Gornji Petrovci
2669. Pogoji za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest med volilno kampanjo za volitve predsednika Republike Slovenije

Ig

2670. Sklep o začetku priprave Sprememb in dopolnitev Odloka o prostorskem redu Občine Ig po kratkem postopku

Kuzma

2671. Razpis nadomestnih volitev za člana Občinskega sveta Občine Kuzma – predstavnika romske skupnosti

Ljubno

2672. Odlok o spremembi Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč na območju Občine Ljubno
2673. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o razglasitvi naravnih znamenitosti ter kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju Občine Mozirje – za Občino Ljubno

Medvode

2674. Pravilnik o dodelitvi nepovratnih finančnih sredstev za sofinanciranje nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Medvode
2675. Razpis ponovnih volitev člana Sveta Krajevne skupnosti Pirniče

Polzela

2676. Odlok o spremembah in dopolnitvah občinskega lokacijskega načrta Poslovna cona Poligon

Razkrižje

2677. Odlok o dopolnitvi Odloka o predkupni pravici Občine Razkrižje
2678. Odlok o spremembah Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Razkrižje

Slovenj Gradec

2679. Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu individualne zazidave Podgorska cesta Štibuh (SC7)
2680. Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje urejanja MOTOKROS SLOVENJ GRADEC- I. faza
2681. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območja urejanja, ki jih določa meja urbanistične zasnove Mestne občine Slovenj Gradec

Slovenska Bistrica

2682. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za gradnjo kmetijskih objektov na kmetiji Grobelnik (Zgornje Prebukovje)
2683. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za gradnjo kmetijskih objektov na kmetiji Korošec (Bukovec)
2684. Sklep o javni razgrnitvi občinskega podrobnega prostorskega načrta
2685. Sklep o javni razgrnitvi občinskega podrobnega prostorskega načrta

Sveti Jurij ob Ščavnici

2692. Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka občinskega prostorskega načrta (OPN) in okoljskega poročila (OP)

Škofljica

2686. Sklep o izdelavi spremembe Odloka o zazidalnem načrtu za območje urejanja VP 9/1 in VO 9/2 za funkcionalno enoto F10

Vipava

2687. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega podjetja Komunalno stanovanjska družba d.o.o. Ajdovščina
2688. Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, predsednikov in članov delovnih teles občinskega sveta ter predsednikov in članov drugih občinskih organov v Občini Vipava

Zreče

2689. Cenik daljinskega ogrevanja

Žiri

2690. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje ZI 11 – Ob cesti v Osojnico

POPRAVKI

2695. Popravek Splošnega akta o načrtu uporabe radijskih frekvenc (NURF-2)
2696. Popravek Pravilnika o pomoči pri kritju pogrebnih stroškov

MEDNARODNE POGODBE

Vlada Republike Slovenije

51. Uredba o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Evropsko investicijsko banko o izvajanju 4. člena Zakona o prenosu pokojninskih pravic Republike Slovenije in člena 79-1 Pravil sistema pokojninskega zavarovanja Evropske investicijske banke
52. Sklep o potrditvi Memoranduma o mednarodnem razvojnem sodelovanju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Makedonije v letu 2012

Ministrstvo za zunanje zadeve

53. Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma o vzpostavitvi funkcionalnega bloka zračnega prostora Srednje Evrope
54. Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Črne gore o mednarodnem cestnem prevozu potnikov in blaga
55. Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma o gospodarskem sodelovanju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Črne gore
56. Obvestilo o začetku veljavnosti Protokola o spremembah Sporazuma z dne 3. maja 2006 med Republiko Slovenijo in Zvezno republiko Nemčijo o izogibanju dvojnega obdavčevanja v zvezi z davki od dohodka in premoženja
57. Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma med Republiko Slovenijo in Guernseyjem o izmenjavi informacij v zvezi z davčnimi zadevami, s protokolom
58. Obvestilo o prenehanju veljavnosti Sporazuma o trgovinskem in gospodarskem sodelovanju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Kraljevine Tajske

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Objave po Zakonu o medijih

Objave gospodarskih družb

Zavarovanja terjatev

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti