Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/2012 z dne 7. 9. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/2012 z dne 7. 9. 2012

Kazalo

2676. Odlok o spremembah in dopolnitvah občinskega lokacijskega načrta Poslovna cona Poligon, stran 6983.

Na podlagi 55., 56., 57., 58., 59., 60., 61. in 61.a člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 108/09) in 16. člena Statuta Občine Polzela (Uradni list RS, št. 90/07) je Občinski svet Občine Polzela na 12 redni seji dne 18. 6. 2012 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah občinskega lokacijskega načrta Poslovna cona Poligon
SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve občinskega lokacijskega načrt (odlok objavljen v Uradnem listu RS, št. 86/05, 106/05 in 23/07), z naslovom Spremembe in dopolnitve OLN Poslovna cona Poligon (v nadaljnjem besedilu: OLN Poligon, spremembe in dopolnitve), ki ga je izdelal AREA ARS d.o.o., Velenje, v juniju 2011, št. projekta AREA ARS/26/2010-OPPN-P. Projekt je v celoti sestavni del tega odloka.
2. člen
Spremeni in dopolni se 3. člen tako, da se zaradi uveljavitve Državnega prostorskega načrta za ureditev Savinje za zagotavljanje poplavne varnosti urbaniziranih območij od Ločice ob Savinji do Letuša (Uredba objavljena v Uradnem listu RS, št. 103/10, v nadaljnjem besedilu: DPN Savinja) zmanjša območje OLN Poligon tako, da se izločijo vsa tista zemljišča, ki jih ureja DPN Savinja. Celotno besedilo se pravilno glasi:
»Območje obravnave leži na območju katastrskih občin Latkova vas, Polzela, Orla vas in Šempeter ter vključuje vse tiste parcele, ki so znotraj grafično prikazanega območja OLN Poligon, spremembe in dopolnitve iz 1. člena tega odloka.«(1)
(VSEBINA PROSTORSKE UREDITVE)
(Namenska raba)
3. člen
Spremeni in dopolni se 4. člen tako, da se tabela 1. »Pregled območij opredeljene namenske rabe«, dopolni tako, da se v območju PS doda še območje z zaporedno številko 7 (PS7). Celotno besedilo se pravilno glasi:
»Tabela 1: Pregled območij opredeljene namenske rabe
+------------+----------------------------------+---------------+
|  OZNAKA  |  PREVLADUJOČA NAMENSKA RABA  |  ZAPOREDNA  |
|  OBMOČJA |                 |  ŠTEVILKA  |
+------------+----------------------------------+---------------+
|   AP   |obstoječi avtomobilski poligon  |   AP    |
+------------+----------------------------------+---------------+
|   C   |obstoječa in predvidena prometna |    C    |
|      |infrastruktura          |        |
+------------+----------------------------------+---------------+
|   K   |predvideno območje energetske,  |   K1    |
|      |komunalne in gospodarske     +---------------+
|      |infrastrukture          |   K2    |
+------------+----------------------------------+---------------+
|   P   |predvideno parkirišče za tovorna |    P    |
|      |vozila              |        |
+------------+----------------------------------+---------------+
|   PS   |poslovno območje         |   PS1   |
|      |strnjene/intenzivne gradnje    +---------------+
|      |                 |   PS2   |
|      |                 +---------------+
|      |                 |   PS4   |
|      |                 +---------------+
|      |                 |   PS5   |
|      |                 +---------------+
|      |                 |   PS6   |
|      |                 +---------------+
|      |                 |   PS7   |
+------------+----------------------------------+---------------+
|   PP   |poslovno območje paviljonske   |   PP1   |
|      |gradnje              +---------------+
|      |                 |   PP2   |
|      |                 +---------------+
|      |                 |   PP3   |
+------------+----------------------------------+---------------+
|   R   |obstoječe rekreacijsko območje  |   R1    |
|      |                 +---------------+
|      |                 |   R2    |
+------------+----------------------------------+---------------+
|   S   |obstoječe stanovanjske hiše    |   S1    |
|      |                 +---------------+
|      |                 |   S2    |
+------------+----------------------------------+---------------+
|   Z   |zeleni zaščitni pas        |    Z    |
+------------+----------------------------------+---------------+
Namenska raba prostora je opredeljena v prostorskem planu. Razporeditev objektov in naprav se tem zahtevam v celoti podreja in hkrati prilagaja obstoječi situaciji na terenu. Znotraj območja se razporeja skladno z omejitvami prostora in zasnovo rabe. Zasnova celotnega območja upošteva dosedanje ureditve in zahteve nosilcev urejanja prostora. Spremembe namembnosti so možne izjemoma vendar le v smislu izbora okoljsko manj motečih dejavnosti znotraj obstoječih gradbenih območij (rekreacija, športna dvorana ipd.).«
4. člen
Spremeni in dopolni se 8. člen tako, da se za tretjo alinejo in na koncu dodata novi alineji, sedanja četrta alineja postane peta alineja. Celotno besedilo popravljenega in dopolnjenega člena se pravilno glasi:
»Dopustne dejavnosti
Na območju so dopustne tiste dejavnosti, ki nimajo negativnih vplivov na okolje, ki ne ogrožajo obstoječih kvalitet okolja in niso moteče za neposredno okolico in zanje skladno z veljavnimi predpisi, ni potrebna presoja vplivov na okolje ter upoštevajo druge omejitve tega OLN:
– V območjih PS 1, PS2 in PS4 so dopustne vse tiste proizvodne in storitvene ter druge poslovne dejavnosti, ki ne poslabšujejo kvalitete okolja.
– V območjih PS5, PP1, PP2 in PP3 ter znotraj območja S2 (kolikor se izvaja sprememba namembnosti in se objekti porušijo) so dopustne samo tiste proizvodne in storitvene ter druge poslovne dejavnosti, ki ne presegajo hrupa zaledja oziroma jih lahko glede na stopnjo hrupa uvrščamo v območja mešanih, stanovanjsko industrijskih območji ter bistveno ne povečujejo dnevno količino prometa na ožjem območju.
– V območju PS6 so dopustne dejavnosti gospodarske javne infrastrukture in spremljajočih dejavnosti za potrebe Občine Polzela.
– V območju PS7 so dopustne dejavnosti za potrebe obstoječega avtomobilskega poligona.
– V območju P je dovoljeno organizirano parkiranje tovornih vozil brez spremljajočih objektov.
– V območju AP je dovoljeno organiziranje parkirnih površin za potreb objekta v območju PS7, vendar samo kot funkcionalni del avtomobilskega poligona.«
(UMESTITEV NAČRTOVANE UREDITVE V PROSTOR)
5. člen
Spremeni in dopolni se 11. člen tako, da se dopolni drugi odstavek. Celotno besedilo popravljenega in dopolnjenega člena se pravilno glasi:
»Pogoji umeščanja dejavnosti znotraj gradbenih parcel poslovnih območij (območja PP in PS)
Območje umeščanja objektov znotraj vsake gradbene parcele je opredeljeno kot območje znotraj katerega je možno postavljati objekte in je hkrati tudi največja možna skupna tlorisna površina objekta znotraj ene gradbene parcele. Grafično je prikazana samo ena, načeloma optimalna možna postavitev objektov znotraj teh območij. Tolerance postavitve objektov so znotraj območij umeščanja objekta. Gradnja objektov zunaj območij ni dovoljena. Nezapolnjene površine znotraj območja umeščanja objektov se lahko uporabljajo kot manipulacijske in/ali zelene površine.
Utrjene funkcionalne površine so opredeljene kot manipulacijske površine, površine namenjene parkiranju, dostopu in so hkrati največje možne nepozidane utrjene površine. Njihovo zmanjševanje je zaželeno, členjenje z vegetacijo v neformalni zasnovi pa obvezno. Tehnološko potrebna dvorišča (manipulacijske površine, parkiranje delovnih strojev in vozil ipd.), morajo biti, kolikor so nujna, ograjena in vizualno zaščitena – dopustna so samo znotraj območij PS. Izjemoma, ob pogojih in soglasju upravljavca plinovoda ter drugih zahtevah tega OLN, je možno znotraj območja Z, na gradbenih parcelah GP20 in GP21 urediti parkirišča in/ali manipulativne površine, ki so lahko dostopne samo preko gradbenih parcel GP 14 oziroma GP15. Na parceli GP18a se kot funkcionalni del avtomobilskega poligona uredijo parkirne površine za potrebe objektov na parceli GP18b.
Znotraj posameznih parcel so opredeljene še obvezne zelene površine in obvezna visoka vegetacija (obvezne neformalne skupine visoke vegetacije – dreves).
Za vsako gradbeno parcelo ali skupino parcel je opredeljeno mesto uvoza. Tam, kjer je mesto priključevanja možno prestavljati ali izvesti več uvozov, je območje tolerance priključevanja posebej označeno. Možno je izvesti manj uvozov, kot je grafično prikazanih.
Gradbene parcele je možno združevati (več gradbenih parcel lahko tvori eno gradbeno parcelo), vendar pa se pri tem vse omejitve, predpisane za vsako posamezno parcelo, ohranjajo. Členitev gradbene parcele na več samostojnih parcel je dopustna samo pri gradbenih parcelah GP6, G10, G11, GP14 in GP15 oziroma v območjih namenske rabe S2, PS1, PS4 in PS5, vendar samo tako, da se upošteva vse ostale omejitve tega OLN in da zaradi neustrezne členitve ne ostanejo neuporabne površine. Takšna členitev se lahko izvaja fazno. Izjemoma je možno, ob členitvi gradbene parcele GP 6, zaradi valovite gradbene linije v smeri proti obstoječi cesti Poligon Breg Gmajna objekte razširiti na utrjene funkcionalne površine, vendar samo proti jugu do gradbene linije, ob upoštevanju vseh ostalih omejitev. Poseganje z objekti na utrjene funkcionalne površine na vzhodu, zahodu in severu ni dopustno.«
6. člen
Spremeni in dopolni se 13. člen tako, da se spremeni in dopolni prvi odstavek. Celotno besedilo popravljenega in dopolnjenega člena se pravilno glasi:
»Dostopi, dovozi in vhodi
Glavni dovoz do območja OLN Poligon je iz novega krožišča regionalnih cest pred priključevanjem na avtocesto. Možen je tudi dovoz s severne strani iz naselja Breg – Gmajna skozi podvoz. Obstoječi dovoz z regionalne ceste Celje–Ljubljana se opusti. Ob soglasju nosilca urejanja prostora je možno obstoječi dovoz ohraniti kot zaprt, rezervni urgentni dovoz (zapornica ali zgolj utrjena zelena površina, ki je v primeru nesreče dejansko prevozna) ali pa se ga preuredi v zeleno površino tako, da se dovoz povsem onemogoči (ureditev brežine in zasaditev grmovnic, postavitev ograje).
Smeri dovozov do poslovnih in drugih območji so označene v grafičnih prilogah. Natančna lokacija posameznega dovoza se določi v PGD projektih, vendar samo znotraj območij tolerance. Za obstoječe objekte se načeloma ohranjajo obstoječi dovozi in dostopi, razen kadar to ni mogoče.
Glavni dostopi do območij se oblikujejo ob dovozih. Dostopi za pešce se lahko oblikujejo tudi iz drugih smeri, upoštevajoč zasnovo infrastrukture.
Vhodi v objekte se oblikujejo poljubno, vendar smiselno in funkcionalno navezano na glavne smeri dovozov in dostopov.«
(Arhitekturno oblikovanje)
7. člen
Dopolni se 16. člen tako, da za četrtim odstavkom doda nov odstavek. Celotno besedilo popravljenega in dopolnjenega člena se pravilno glasi:
»Obstoječi objekti
Postopoma se porušijo vsi obstoječi objekti, predvideni za rušitev.
Obstoječe stanovanjske hiše v območjih S1 in S2 se ohranijo ali porušijo.
V območju S1 so dovoljena samo vsa vzdrževalna dela. Vsi večji posegi so možni samo s soglasjem upravljavca avtoceste in naravovarstvenim soglasjem. Ob porušitvi obstoječih objektov postavitev novih ni možna.
V območju S2 so dovoljenje dozidave obstoječih stanovanjskih objektov v vzdolžni smeri gradbene parcele za največ ½ tlorisne površine obstoječega objekta in največ v višini obstoječega objekta, Gradnja novih pomožnih objektov ni dopustna. Dovoljena pa je sprememba namembnosti obstoječih zidanih pomožnih objektov v stanovanjske objekte za potrebe lastnikov. Dovoljena je sprememba namembnosti v poslovne objekte za iste dejavnosti, kot so dopustne znotraj območja PP3. Za vse opisane posege velja, da stavbni volumen ne sme presegati dane maksimalne višine in zahtevanih odmikov ter obvezno upoštevanje predpisov o minimalnem zahtevanem osončenju sosednjih stavb in parcel. V primeru porušitve vseh obstoječih objektov in postavitve novih objektov veljajo naslednji pogoji:
– Kolikor se ohranjata samostojni gradbeni parceli GP10 in GP11 ali kolikor se gradbeni parceli GP10 in GP11 združita v eno gradbeno parcelo veljajo enaka merila in zahteve kot za objekte in dejavnosti znotraj območja PP3.
– Kolikor se gradbeni parceli GP10 in GP11 združujeta z območjem PS5 veljajo enaka merila in zahteve kot za objekte in dejavnosti znotraj območja PS5.
– Kolikor se gradbeni parceli GP10 in GP11 združita in ponovno razdružita prečno, tako da vzhodni del obeh parcel tvori eno parcelo, zahodni del obeh parcel pa tvori drugo samostojno parcelo, za vzhodno veljajo enaka merila in zahteve kot za objekte in dejavnosti znotraj območja PP3, za zahodno pa enaka merila in zahteve kot za objekte in dejavnosti znotraj območja PS5.
Obstoječi objekti v območju PS7 se pred gradnjo novega objekta porušijo in se ne nadomestijo.
Obstoječi rekreacijske in športne površine v območjih R1 in R2 se ohranijo in vzdržujejo. Znotraj območij, kjer ni drugih prostorskih omejitev, je dopustna ureditev dodatnih športnih in rekreacijskih površin.
Obstoječi objekti v območju R1 se ohranijo. Nadzidave in dozidave niso dovoljene. Dovoljena so samo vzdrževalna dela. Gradnja novih pomožnih objektov, kot so nadstrešnice, ute ipd., ni dopustna.
Na obstoječih objektih v območju R2 so dovoljena samo nujna vzdrževalna dela. Gradnja novih pomožnih objektov, kot so nadstrešnice, ute ipd., ni dopustna.
Na celotnem območju je ob upoštevanju vseh zahtev tega OLN, skladno z veljavno zakonodajo ter s soglasjem Občine Polzela, dovoljeno postavljanje začasnih objektov, kot jih definira Zakon o graditvi objektov, vendar samo za potrebe različnih prireditev. Postavljanje začasnih objektov za skladiščenje in podobne dejavnosti ni dovoljeno.«
8. člen
Spremeni in dopolni se 17. člen tako, da se dodajo opisi za poslovno območje strnjene/intenzivne gradnje PS7. Celotno besedilo popravljenega in dopolnjenega člena se pravilno glasi:
»Poslovna območja strnjene/intenzivne gradnje (PS1, PS2, PS4, PS5, PS6, PS7)
Strehe:
– obvezna je ravna streha z notranjim naklonom in notranjimi odtoki ali dvokapnica do naklona največ 20°.
Etažnost:
– brez kleti;
– za objekte znotraj območij PS1, PS2, PS4 in PS5 je etažnost poljubna znotraj maksimalnega višinskega gabarita 25 m (vse naprave na objektu/prezračevanje ipd. morajo biti znotraj maksimalnega gabarita); če je pozidano celotno območje, dopustno za umeščanje objektov je lahko objekt visok 25 m samo, če je višinsko členjen; kolikor je monoliten, je maksimalna dopustna višina 15 m;
– za objekte znotraj območja PS6 in PS7 je etažnost poljubna znotraj maksimalnega višinskega gabarita 6 m (vse naprave na objektu/prezračevanje ipd. morajo biti znotraj maksimalnega gabarita).
Oblika in velikost stavbnega volumna:
– oblika poljubna, načeloma naj prevladujejo enostavni volumni;
– stavbni volumen ne sme presegati dane maksimalne višine in zahtevanih odmikov;
– upoštevati je potrebno predpise o minimalnem zahtevanem osončenju sosednjih stavb in parcel.
Materiali in barve:
– prednost naj imajo naravni oziroma avtohtoni materiali in okolju prilagojene barve.
Pomožni objekti:
– niso dopustni;
– odprte nadstrešnice, ki služijo kot dopolnitev dejavnosti, morajo biti arhitekturno usklajene z ostalimi objekti znotraj območja.
Pozidanost gradbene parcele:
– max. do 80 % ob upoštevanju vseh ostalih omejitev znotraj posamezne gradbene parcele (odmiki od parcelnih mej, obvezna ozelenitev območja idr.).
Toleranca:
– dopustna je širitev objekta iz območja PS7 v območje R2, vendar v tem primeru za celotno območje PS7 veljajo pravila gradnje za območja paviljonske gradnje in vse ostale zahteve, ki veljajo za območje R2. Če je objekt znotraj območja PS7 že zgrajen po pravilih tega člena, je njegova dozidava dopustna samo v primeru, če je v celoti skladen z zahtevami paviljonske gradnje.«
9. člen
Dopolni se 23. člen tako, da se na koncu doda nov odstavek, ki se glasi:
»V območju R2 je ne glede na ostala odločila tega odloka izjemoma, na osnovi pridobitve posebnih projektnih pogojev ter soglasja skrbnika naravne dediščine, priobalnega pasu in ceste, dopustna gradnja poslovnega objekta po pravilih, ki veljajo za poslovna območja paviljonske gradnje, vendar samo znotraj območja toleranc gradbene parcele. Možna je postavitev enega samostojnega objekta in širitev objekta, predvidenega znotraj parcele GP18b, ki pa je dopustna samo na način, da za celoten tako nastali objekt (tudi znotraj območja PS7) veljajo pravila za gradnjo paviljonske gradnje.«
10. člen
Spremeni in dopolni se 31. člen tako, da se navede sklic na pravilno grafično prilogo in da se doda nov odstavek v zvezi z urejanjem avtomobilskega poligona. Celotno besedilo popravljenega in dopolnjenega člena se pravilno glasi:
»Poseben režim – dodatni obvezni lokacijski pogoj
Znotraj posameznih območij ali gradbenih parcel je obvezno umeščanje visoke vegetacije, skladno z oznako na risbah Umestitev načrtovane ureditev v prostor – urbanizem in Krajinska ureditev z varovanji.
Na območju avtomobilskega poligona AP se ohranja obstoječa ureditev, pri čemer se teži k večji ozelenjenosti območja (travne površine se zasadijo z visoko vegetacijo). Dopustno je spreminjanje obstoječe ureditve v smislu drugačne organizacije avtomobilskega poligona vendar morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji:
– delež zelenih, neutrjenih površin mora biti vsa 50 %,
– večji del zelenih površin mora biti zasajen z visoko vegetacijo,
– zagotovljen dovoz do GP18b, kjer je predviden objekt za potrebe poligona,
– zagotovljeno mora biti parkirišče za potrebe objekta na parceli GP18b, ki pa mora hkrati biti tudi funkcionalni del avtopoligona.«
(ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV PROMETNE, ENERGETSKE, KOMUNALNE IN DRUGE GOSPODARSKE INFRASTRUKTURE IN OBVEZNOSTI PRIKLJUČEVANJA NANJO)
(Rešitve prometne infrastrukture)
11. člen
Spremeni in dopolni se 32. člen tako, da se dopolni deveti odstavek, kjer se opredeli možnost urejanja parkirnih površin znotraj območja avtomobilskega poligona. Celotno besedilo popravljenega in dopolnjenega člena se pravilno glasi:
»Območje bo prometno napajano z jugovzhodne strani iz novega krožišča regionalnih cest RII št. 447 in RIII št. 694, pred priključevanjem na avtocesto.
Obstoječi priključek z regionalne ceste II. reda št. 447/0288 Šempeter–Latkova vas se po izgradnji predvidenega krožišča opusti.
Za izvedbo novega cestnega priključka v krožišče se izdela PGD projekt h kateremu je potrebno pridobiti soglasje Direkcije Republike Slovenije za ceste. Celotno območje OLN Poligon se prometno uredi tako, da omogoča razvoj načrtovanih dejavnosti. V ta namen se zasnuje nova notranja prometna mreža, ki vključuje tudi rekonstrukcijo obstoječe lokalne ceste Poligon–Gmajna. Glavna prometna os zaradi novega krožišča poteka vijugasto od novega krožišča do obstoječe ceste, ki se v ta namen ustrezno prenovi ter se skozi obstoječi podvoz naveže na območje nad avtocesto v naselje Breg–Gmajna. Na glavno prometno os se navežejo nove prečne povezave, ki so na severovzhodu krožno povezane.
Ob cesti potekajo glavni in rezervni infrastrukturni koridorji, ki so na površini ozelenjeni z nizko vegetacijo. Posamezna območja oziroma dejavnosti in objekti znotraj njih se s pravokotnimi priključki prometno navezujejo na notranjo prometno mrežo. Smeri dovozov oziroma priključkov so označene v grafičnih prilogah, natančna lokacija pa se določi v PGD projektih za posamezne dejavnosti znotraj območja toleranc (območje možnega umeščanja cestnih priključkov) vendar vedno tako, da ne onemogoča priključevanje drugih gradbenih parcel ter načelom nasprotno (vis-a-vis). Tolerance so možne tudi v smislu zmanjševanja števila uvozov. Pri tem velja načelo, da se novo načrtovani uvoz prilagaja in podreja že izvedenim uvozom. Pri vodenju tras notranjega omrežja in navezav so možna manjša odstopanja od zasnovanih osi. Pri urejanju kolesarskih stez, pločnikov in avtobusnega postajališča je možno njihovo izvedbo prenesti v kasnejše etape.
Celotno območje bo opremljeno s kolesarskimi stezami in pločniki. V smeri proti severu in potem vzporedno z avtocesto proti zahodu se izvede večnamenska pot za pešce, kolesarje in vzdrževalce infrastrukturnih objektov in naprav, ki se naveže na obstoječo rekreacijsko pot ob Savinji.
Ob glavni prometni osi se po potrebi uredi tudi avtobusno postajališče.
Ceste, kolesarske steze in pločniki bodo utrjeni in urejeni v ustreznih sklonih zaradi odvodnjavanja.
Parkirišče P bo namenjeno urejenemu parkiranju za lastnike tovornjakov širšega območja, ki ne razpolagajo z ustreznimi površinami. Možna je tudi preureditev v parkirišča samo za osebne avtomobile ali mešana raba.
Parkirišča in manipulativne površine znotraj posameznih gradbenih parcel so možne na površinah umeščanja objektov in/ali na utrjenih funkcionalnih površinah in naj bodo v čim večji meri urejena kot zelene površine: utrditev s travnimi ploščami ipd., ozelenitev – členitev z vegetacijo. Znotraj območja AP se lahko uredijo parkirne površine za območje PS7, vendar morajo biti zasnovane kot funkcionalni del avtomobilskega poligona.
Vse utrjene površine je potrebno kvalitetno vzdrževati in čistiti.
Predvideni so posegi v varstveni pas avtoceste; vanj se umeščajo prometne površine ter komunalna in energetska infrastruktura, vključno z novo transformatorsko postajo, novimi zadrževalniki padavinskih voda in po potrebi drugimi infrastrukturnimi objekti in napravami (npr. manjše čistilne naprave ipd.) ter bogata ozelenitev.
Za potrebe ureditve komunalne opreme območja so potrebni preboji obstoječih cest: na dveh lokacijah preboj avtoceste in na eni lokaciji preboj regionalne ceste Šempeter–Polzela–Velenje. Za vse preboje je potrebno pridobiti projektne pogoje upravljavcev.«
(Komunalne, energetske in komunikacijske ureditve)
12. člen
Spremeni in dopolni se 38. člen. Celotno besedilo popravljenega in dopolnjene člena se pravilno glasi:
»Oskrba z električno energijo
Predvidena je opustitev vseh zračnih električnih vodov in obstoječe transformatorske postaje TP Ločica Poligon.
Sestavni del OLN Poligon so:
– Idejni načrt ureditve SN vodov in vodov javne razsvetljave za LN Ločica Gmajna (Elektrotehniško društvo Celje, št. elaborata 61/04 z dne november 2004).
– Načrt elektroinštalacij (PGD načrt NN omrežje, javna razsvetljava, ki ga je izdelal Elektroenergetika Franc Juvan, s.p., Ljubno ob Savinji, št. projekta 627/06-SN 2006.
– PGD načrt Preureditev obstoječih SN DV 20 Kv, transformatorski postaji TP Ločica Poligon I, II; 20/0.4 kV, 1x1000 kVA s priključnim KB 20 kV, ki ga je izdelal Elektroenergetika Franc Juvan, s.p., Ljubno ob Savinji, št. projekta 627/06-SN 2006), na podlagi katerega je, samo kot izjemna toleranca, možna postavitev dveh transformatorskih postaj, skladno z grafičnim prikazom na risbi 4, brez dodatnih toleranc. Možne dodatne transformatorske postaje za potreben posameznih dejavnosti je možno umeščati samo znotraj območja umeščanja objektov znotraj posameznih gradbenih parcel.
– Idejna rešitev elektrifikacije za del območja OLN Poligon, Vegrad Projektivni biro, d.o.o. št. projekta 014/2012, maj 2012.«
13. člen
Spremeni in dopolni se 46. člen skladno z zahtevami nosilca urejanja prostora in skladno z uveljavitvijo DPN Savinja. Celotno besedilo popravljenega in dopolnjenega člena se pravilno glasi:
»Usmeritve za področje upravljanja z vodami
Del območja OLN Poligon spada v razred preostale nevarnosti. Pri nadaljnjem načrtovanju je potrebno upoštevati Uredbo o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Uradni list RS, št. 89/08), vrste posegov pa morajo biti načrtovane skladno s prilogo 1 in 2 navedene Uredbe.
Posebno pozorno je treba urejati vodni režim na območju, reko Savinjo in površine ob njem:
– vsi posegi v prostor morajo biti odmaknjeni najmanj 15 m od spodnjega roba saniranega/načrtovanega nasipa na zračni strani vodotoka Savinja. Izjema so tisti objekti za rabo vode, ki jih navaja 37. člen Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02):
– gradnjo objektov javne infrastrukture, komunalne in druge infrastrukture ter komunalnih priključkov na javno infrastrukturo,
– gradnjo objektov grajenega javnega dobra po tem ali drugih zakonih,
– ukrepe, ki se nanašajo na izboljšanje hidromorfoloških in bioloških lastnosti površinskih voda,
– ukrepe, ki se nanašajo na ohranjanje narave,
– gradnjo objektov, potrebnih za rabo voda, ki jih je za izvajanje vodne pravice nujno zgraditi na vodnem oziroma priobalnem zemljišču (npr. objekt za zajem ali izpust vode), zagotovitev varnosti plovbe in zagotovitev varstva pred utopitvami v naravnih kopališčih,
– gradnjo objektov, namenjenih varstvu voda pred onesnaženjem ter
– gradnjo objektov, namenjenih obrambi države, zaščiti in reševanju ljudi, živali in premoženja ter izvajanju nalog policije;
– zagotovljen mora biti nemoten dostop/dovoz upravljavca vodotoka do struge Savinje za potrebe vzdrževalnih del v/na koritu reke;
– urediti je potrebno ločen odvod padavinskih voda in komunalnih voda z obravnavanega območja – ločen sistem kanalizacije;
– odvajanje padavinskih voda z utrjenih površin in strešin je potrebno urediti v skladu z 92. členom Zakona o vodah tako, da se v čim večji meri zmanjša odtok padavinskih voda z urbanih površin z zadrževanjem padavinskih voda pred iztokom v vodotok (zatravitev, travne plošče, suhi zadrževalniki – usedalniki in podobno).
Pri nadaljnjem načrtovanju (priprava projektne dokumentacije) je potrebno upoštevati pogoje gradnje, ki lahko vplivajo na vodni režim. Za vse posege, ki bi lahko trajno ali začasno vplivali na vodni režim ali stanje voda, je potrebno pridobiti vodno soglasje.«
(Požarna varnost)
14. člen
Spremeni in dopolni se 50. člen skladno z zahtevami nosilca urejanja prostora. Celotno besedilo popravljenega in dopolnjenega člena se pravilno glasi:
»V skladu z veljavnimi predpisi s področja varstva pred požarom je potrebno upoštevati prostorske, gradbene in tehnične ukrepe ter zagotoviti:
– Potresno varno gradnjo skladno z EC 8 (projektni pospešek tal – a/ag = 0,150).
– Pogoje za varen umik ljudi in premoženja (do izdaje slovenskega predpisa se pri načrtovanju upošteva ustrezne tehnične smernice primerljive tuje države).
– Potrebne odmike med objekti ali ustrezne protipožarne ločitve, s čimer bodo zagotovljeni pogoji za omejevanje širjenja ognja ob požaru (smernica SZPV 204).
– Urediti prometne in delovne površine za intervencijskega vozila (SIST DIN 14090, površine za gasilce na zemljišču).
– Zagotoviti vire za zadostno oskrbo z vodo za gašenje.
– Za objekte, ki so določeni v pravilniku o študiji požarne varnosti, je treba v sklopu projektne dokumentacije PGD izdelati študijo požarne varnosti. Investitorji so za te objekte pred vložitvijo vloge za izdajo gradbenega dovoljenja dolžni pridobiti požarno soglasje k projektnim rešitvam pri Upravi RS za zaščito in reševanje. Za stavbe, za katere študija požarne varnosti ni zahtevana, mora doseganje predpisane ravni požarne varnosti izhajati iz elaborata zasnova požarne varnosti, vendar v tem primeru soglasje Uprave RS za zaščito in reševanje ni potrebno.«
(NAČRT PARCELACIJE)
15. člen
Spremeni in dopolni se 52. člen. Celotno besedilo popravljenega in dopolnjenega člena se pravilno glasi:
»Na območju je opredeljenih šestindvajset gradbenih parcel. Načrt gradbenih parcel oziroma načrt parcelacije je prikazan v grafičnih prilogah.
Kot javne površine se opredelijo vse skupne infrastrukturne površine, varstveni pas ob cestah ter rekreacijske površine. Zasebniki (investitorji dejavnosti) jih lahko uporabljajo. Kako, v kakšnem obsegu in s kakšnimi finančnimi obveznostmi se opredeli v posebni pogodbi. Ostale površine so zasebne.
Tabela 1: Pregled območij opredeljene namenske rabe in njim določenih gradbenih parcel
+-------------------------+-------------+----------------------+
| PREVLADUJOČA NAMENSKA | ZAPOREDNA | PREVLADUJOČE GRADBENE|
|      RABA     |  ŠTEVILKA |    PARCELE    |
+-------------------------+-------------+----------------------+
|obstoječi avtomobilski  |   AP   |     GP18a    |
|poligon         |       |           |
+-------------------------+-------------+----------------------+
|zeleni zaščitni pas   |   Z   |     GP12     |
|             |       +----------------------+
|             |       |     GP20     |
|             |       +----------------------+
|             |       |     GP21     |
|             |       +----------------------+
+-------------------------+-------------+     GP0     |
|obstoječa in predvidena |   C   |  (GP0/1, GP0/2)  |
|prometna infrastruktura |       |           |
+-------------------------+-------------+           |
|predvideno območje    |   K1   |           |
|energetske, komunalne in +-------------+           |
|gospodarske       |   K2   |           |
|infrastrukture      |       +----------------------+
|             |       |     GP19     |
+-------------------------+-------------+----------------------+
|predvideno parkirišče za |   P   |     GP13     |
|tovorna vozila      |       |           |
+-------------------------+-------------+----------------------+
|poslovno območje     |   PS1   |     GP6     |
|intenzivne gradnje    +-------------+----------------------+
|             |   PS2   |     GP17     |
|             +-------------+----------------------+
|             |   PS4   |     GP15     |
|             |       |     GP19     |
|             +-------------+----------------------+
|             |   PS5   |     GP14     |
|             +-------------+----------------------+
|             |   PS6   |     GP22a    |
|             |       |     GP22b    |
|             +-------------+----------------------+
|             |   PS7   |    GP 18b    |
+-------------------------+-------------+----------------------+
|poslovno območje     |   PP1   |     GP3     |
|paviljonske gradnje   |       +----------------------+
|             |       |     GP4     |
|             |       +----------------------+
|             |       |     GP5     |
|             +-------------+----------------------+
|             |   PP2   |     GP7     |
|             |       +----------------------+
|             |       |     GP8     |
|             +-------------+----------------------+
|             |   PP3   |     GP9     |
+-------------------------+-------------+----------------------+
|obstoječe rekreacijsko  |   R1   |     GP1     |
|območje         +-------------+----------------------+
|             |   R2   |     GP16*    |
+-------------------------+-------------+----------------------+
|obstoječe stanovanjske  |   S1   |     GP2     |
|hiše           +-------------+----------------------+
|             |   S2   |     GP10     |
|             |       +----------------------+
|             |       |     GP11     |
+-------------------------+-------------+----------------------+
* GP16 se v primeru gradnje na podlagi dopustnih toleranc razdeli na GP16a, ki obseg območje toleranc meje gradbene parcele in GP16b, ki obsega preostali del območja.
Tabela 2: Pregled gradbenih parcel in njihovih okvirnih velikosti
+------------------+--------------------------+-----------------+
|   OZNAKA   |    DODATEN OPIS    | OKVIRNA VELIKOST|
| GRADBENE PARCELE |             |    (m2)   |
+------------------+--------------------------+-----------------+
|   GP 0/1   |javne in druge skupne   |   32864   |
|         |površine         |         |
+------------------+--------------------------+-----------------+
|   GP 0/2   |javne in druge skupne   |    2291   |
|         |površine         |         |
+------------------+--------------------------+-----------------+
|    GP1    |obstoječe rekreacijsko  |    3566   |
|         |območje          |         |
+------------------+--------------------------+-----------------+
|    GP2    |obstoječe stanovanjsko  |    1433   |
|         |območje          |         |
+------------------+--------------------------+-----------------+
|    GP3    |poslovno območje     |    2807   |
+------------------+paviljonske gradnje    +-----------------+
|    GP4    |             |    2382   |
+------------------+             +-----------------+
|    GP5    |             |    2227   |
+------------------+--------------------------+-----------------+
|    GP6    |poslovno območje strnjene |   17397   |
|         |gradnje          |         |
+------------------+--------------------------+-----------------+
|    GP7    |poslovno območje     |    3266   |
+------------------+paviljonske gradnje    +-----------------+
|    GP8    |             |    2420   |
+------------------+             +-----------------+
|    GP9    |             |    3542   |
+------------------+--------------------------+-----------------+
|    GP10    |obstoječe stanovanjsko  |    3387   |
+------------------+območje          +-----------------+
|    GP11    |             |    3731   |
+------------------+--------------------------+-----------------+
|    GP12    |magistralni plinovod   |    624    |
+------------------+--------------------------+-----------------+
|    GP13    |parkirišče za tovorna   |    2861   |
|         |vozila          |         |
+------------------+--------------------------+-----------------+
|    GP14    |poslovno območje strnjene |    5975   |
+------------------+gradnje          +-----------------+
|    GP15    |             |    6907   |
+------------------+--------------------------+-----------------+
|    GP16*   |obstoječe rekreacijsko  |    4598   |
|         |območje          |         |
+------------------+--------------------------+-----------------+
|    GP17    |poslovno območje strnjene |    3582   |
|         |gradnje, obstoječa    |         |
|         |storitvena dejavnost   |         |
+------------------+--------------------------+-----------------+
|    GP18a   |obstoječi avtomobilski  |   17981   |
|         |poligon          |         |
+------------------+--------------------------+-----------------+
|    GP18b   |poslovno območje strnjene |    1342   |
|         |gradnje          |         |
+------------------+--------------------------+-----------------+
|    GP19    |poslovno območje strnjene |    4546   |
|         |gradnje          |         |
+------------------+--------------------------+-----------------+
|    GP20    |magistralni plinovod   |    2701   |
+------------------+(parkirišča,       +-----------------+
|    GP21    |manipulativna površina)  |    750    |
+------------------+--------------------------+-----------------+
|    GP22a   |poslovno območje strnjene |    1069   |
|         |gradnje          |         |
+------------------+--------------------------+-----------------+
|    GP22b   |poslovno območje strnjene |    1734   |
|         |gradnje          |         |
+------------------+--------------------------+-----------------+
* GP16 se v primeru gradnje na podlagi dopustnih toleranc razdeli na GP16a, ki obseg območje toleranc meje gradbene parcele (okvirna velikost 1050 m2) in GP16b, ki obsega preostali del območja (okvirna velikost 3548 m2).«
KONČNE DOLOČBE
16. člen
OLN Poligon, spremembe in dopolnitve, je na vpogled na Občini Polzela.
17. člen
Nadzor nad izvajanjem odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe.
18. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-5/2012-7
Polzela, dne 18. junija 2012
Župan
Občine Polzela
Jože Kužnik l.r.
(1) Zaradi odstopanj med DPN, OLN, geodetskim posnetkom in digitalnim katastrom v navajanju parcelnih številk ter zaradi dejstva, da je od prve verzije OLN do zadnje spremembe preteklo že šest let, parcelne številke niso navedene pač pa velja grafični prikaz.

AAA Zlata odličnost