Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/2012 z dne 14. 9. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/2012 z dne 14. 9. 2012

Kazalo

2718. Uredba o formalnostih poročanja v pomorskem prometu, stran 7075.

Na podlagi prvega odstavka 65. člena Pomorskega zakonika (Uradni list RS, št. 120/06 – uradno prečiščeno besedilo, 88/10 in 59/11) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o formalnostih poročanja v pomorskem prometu
1. člen
Ta uredba ureja v skladu z Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta 2010/65/EU z dne 20. oktobra 2010 o formalnostih poročanja za ladje, ki priplujejo v pristanišča držav članic in/ali izplujejo iz njih, in o razveljavitvi Direktive 2002/6/ES (UL L št. 283 z dne 29. 10. 2010, str. 1) poenostavitev in uskladitev postopkov, ki se uporabljajo pri pomorskih prevozih, s standardizacijo uporabe elektronskega pošiljanja informacij in racionalizacijo formalnosti poročanja za ladje, ki priplujejo v pristanišča Republike Slovenije ali izplujejo iz njih.
2. člen
Izrazi, uporabljeni v tej uredbi, imajo naslednji pomen:
a) »formalnosti poročanja« pomeni podatke, navedene v Prilogi, ki je sestavni del te uredbe, ki jih mora sporočiti ladja, ki pripluje v pristanišče ali izpluje iz njega;
b) »konvencija FAL« pomeni IMO Konvencijo o olajšavah v mednarodnem pomorskem prometu, sprejeto 9. aprila 1965, s spremembami (Uradni list SFRJ – Mednarodne pogodbe, št. 8/66 in 49/75);
c) »obrazci FAL« pomeni standardizirane obrazce, v skladu s konvencijo FAL, s katerimi se zagotovi formalnosti poročanja, in so navedeni v Prilogi te uredbe;
č) »ladja« pomeni kakršno koli plovilo;
d) »sistem SafeSeaNet« pomeni sistem Evropske unije za izmenjavo pomorskih podatkov, v skladu z Uredbo o nadzoru pomorskega prometa (Uradni list RS, št. 94/10 in 26/12);
e) »nacionalni sistem SafeSeaNet« pomeni sistem Republike Slovenije za izmenjavo pomorskih podatkov (SI SSN), v skladu z Uredbo o nadzoru pomorskega prometa (Uradni list RS, št. 94/10 in 26/12);
f) »elektronski prenos podatkov« pomeni postopek prenosa digitalno kodiranih podatkov z uporabo prilagodljivega strukturiranega formata, ki se lahko neposredno uporabi za računalniško shranjevanje in obdelavo;
g) »enotno okno« pomeni nacionalno točko, ki povezuje sistem SafeSeaNet, e-carine in druge elektronske sisteme, kjer se v skladu s to uredbo vsi podatki poročajo le enkrat ter se posredujejo različnim pristojnim organom in državam članicam Evropske unije.
3. člen
(1) Formalnosti poročanja usklajuje in koordinira Uprava Republike Slovenije za pomorstvo (v nadaljnjem besedilu: uprava), pri kateri se ustanovi Odbor za olajšave v pomorskem prometu, ki ga sestavljajo organi, pristojni za sprejemanje podatkov iz Priloge te uredbe.
(2) Uprava sodeluje s Komisijo Evropske unije in Mednarodno pomorsko organizacijo pri oblikovanju mehanizmov za uskladitev in koordinacijo formalnosti poročanja.
4. člen
Ladja mora pred vplutjem v pristanišče sporočiti upravi podatke iz Priloge te uredbe, in sicer:
a) najmanj 24 ur pred vplutjem; ali
b) najpozneje v času, ko ladja izpluje iz prejšnjega pristanišča, če je čas potovanja krajši od 24 ur; ali
c) takoj ko so podatki na voljo, če pristanišče postanka ni znano ali se med plovbo spremeni.
5. člen
(1) Uprava zagotavlja, da se formalnosti poročanja vnesejo v nacionalni sistem SafeSeaNet ali enotno okno in da so na voljo preko tega sistema tudi drugim pristojnim organom ter prek sistema SafeSeaNet tudi državam članicam Evropske unije.
(2) Vnašanje podatkov in njihovo dajanje na voljo se ne nanaša na podatke, prejete v skladu z Uredbo Sveta (EGS) št. 2913/92 z dne 12. oktobra 1992 o carinskem zakoniku Skupnosti (UL L št. 302 z dne 19. 10. 1992, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba 2913/92/EGS), Uredbo Komisije (EGS) št. 2454/93 z dne 2. julija 1993 o določbah za izvajanje Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 o carinskem zakoniku Skupnosti (UL L št. 253 z dne 11. 10. 1993, str. 1), Uredbo (ES) št. 562/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. marca 2006 o Zakoniku Skupnosti o pravilih, ki urejajo gibanje oseb prek meja (Zakonik o schengenskih mejah), (UL L št. 105 z dne 13. 4. 2006, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba 562/2006/ES), in Uredbo (ES) št. 450/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2008 o carinskem zakoniku Skupnosti (Modernizirani carinski zakonik), (UL L št. 145 z dne 4. 6. 2008, str. 1).
(3) Osnovna digitalna oblika sporočil za izmenjavo med državami članicami Evropske unije se uporabi v skladu s sistemom SafeSeaNet.
6. člen
Organi, ki upravljajo s podatki iz te uredbe, zagotovijo varovanje osebnih podatkov v skladu s predpisi o varstvu osebnih podatkov ter poslovnih in drugih zaupnih podatkov tako, da niso dostopni javnosti.
7. člen
Ladje, ki plujejo med pristanišči, ki so na carinskem območju Evropske unije, in ne prihajajo iz pristanišča ali niso namenjene v pristanišče ali ne plujejo proti pristanišču, ki je izven navedenega ozemlja ali proste cone, za katero veljajo načini nadzora tipa I v skladu s carinsko zakonodajo, so oproščene pošiljanja podatkov iz obrazcev FAL, če so zahtevani podatki že v sistemu SafeSeaNet.
8. člen
(1) Odbor za olajšave v pomorskem prometu zagotovi izvajanje formalnosti poročanja v elektronski obliki in njihovo posredovanje prek enotnega okna najkasneje do 1. junija 2015.
(2) Odbor za olajšave v pomorskem prometu se sestane najkasneje v 30 dneh od uveljavitve te uredbe ter v enem letu od uveljavitve te uredbe predlaga ministru, pristojnemu za pomorstvo, način izvajanja te uredbe.
(3) Izvajanje formalnosti poročanja iz prvega odstavka tega člena mora biti interoperabilno, dostopno in združljivo s sistemom SafeSeaNet ter z informacijskimi sistemi v skladu z Odločbo št. 70/2008/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. januarja 2008 o brezpapirnem okolju za carino in trgovino (UL L št. 23 z dne 26. 1. 2008, str. 21; v nadaljnjem besedilu: Odločba 70/2008/ES).
(4) Ne glede na določbe o carini in mejnem nadzoru v skladu z Uredbo 2913/92/EGS in Uredbo 562/2006/ES, se Odbor za olajšave v pomorskem prometu posvetuje z gospodarskimi operaterji in letno obvešča Komisijo Evropske unije o napredku, doseženem v skladu z metodami iz Odločbe 70/2008/ES.
(5) Obrazci FAL se lahko do 1. junija 2015 predložijo v papirni obliki.
9. člen
Z dnem uveljavitve te uredbe prenehajo veljati 33. in 34. člen ter Priloga III Pravilnika o pogojih za opravljanje pomorskega prometa (Uradni list RS, št. 72/01, 107/03, 22/05, 66/05 in 22/07).
10. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00729-31/2012
Ljubljana, dne 13. septembra 2012
EVA 2012-2430-0003
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik