Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/2012 z dne 14. 9. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/2012 z dne 14. 9. 2012

Kazalo

Ob-4126/12 , Stran 2095
Ob-4126/12
Občina Dobrna, Dobrna 19, 3204 Dobrna, objavlja na podlagi Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12) naslednje
javno zbiranje ponudb
za ustanovitev služnostne pravice za postavitev fotovoltaične elektrarne na Osnovni šoli Dobrna s prizidkom
I. Organizator javnega zbiranja ponudb: Občina Dobrna, Dobrna 19, 3204 Dobrna (v nadaljevanju: občina). II. Predmet služnostne pravice Predmet ustanovitve služnostne pravice so strešne površine na objektu Osnovne šole Dobrna in prizidka (v nadaljevanju: OŠ Dobrna) zaradi izgradnje in vzpostavitve obratovanja fotovoltaične elektrarne in deli nepremičnin, katerih uporaba je potrebna izključno samo za postavitev in obratovanje fotovoltaične elektrarne (v nadaljevanju: FE); lokacija: objekt na naslovu Dobrna 1, 3204 Dobrna, na parc. št. 605/16, ID 5826761, k.o. 1056 Dobrna, dvokapna streha Osnovne šole Dobrna, naklon optimalen za postavitev FE, orientacija slemena vzhod – zahod, velikost južnega dela strehe Osnovne šole Dobrna cca 560 m2, (pokrit s strešno kritino Gerard) ter ravna streha na prizidku v velikosti cca 690 m2. Vse mere streh so informativnega značaja in jih je potrebno preveriti na objektu. Prav tako mere streh niso neto površine za postavitev FE. Služnost se ustanavlja za dobo 30 let. III. Nadomestilo za ustanovljeno služnost (v nadaljevanju: nadomestilo) Občina zaračuna nadomestilo v enkratnem znesku po podpisu pogodbe. Nadomestilo za celotno obdobje mora izbrani ponudnik plačati najkasneje v roku 30 dni od dneva izstavitve računa, v nasprotnem primeru lahko občina enostransko odstopi od pogodbe in izbere drugega služnostnega upravičenca. V nadomestilo niso vključeni stroški tekočega vzdrževanja in stroški obratovanja FE, ti so izključno stvar in breme služnostnega upravičenca. Plačilo nadomestila v določenem roku je bistvena sestavina pravnega posla. Zemljiškoknjižno dovolilo za vpis služnosti v zemljiško knjigo občina izroči po prejemu celotnega plačila nadomestila. IV. Osnovni pogoji služnostnega razmerja Služnost se ustanavlja na strešnih površinah OŠ Dobrna in tistih delih nepremičnin, ki so potrebne za postavitev in nemoteno obratovanje FE. Služnostni upravičenec mora izvesti postavitev FE na svoje stroške na podlagi pravne in tehnične dokumentacije, veljavne v Republiki Sloveniji ter na način, da ne bo oviral lastnika pri redni rabi nepremičnine in da le-te ne bo poškodoval ali znižal njene vrednosti. Služnostni upravičenec mora pred izgradnjo FE predložiti za strešno konstrukcijo pozitivno mnenje statika. Služnostni upravičenec mora pridobiti vsa potrebna upravna dovoljenja, soglasja in druga dovoljenja za zakonito obratovanje FE. Služnostni upravičenec mora pridobiti podaljšanje garancije za streho in delo na strehi z veljavnostjo do poteka veljavne garancije vgrajene strešne kritine na OŠ Dobrna, izvajalca del Splošnega kleparstva in krovstva Marjan Borovnik, s.p. Vitanje. Služnostni upravičenec v času veljavnost pogodbe prevzema vso finančno odgovornost za vodotesnost strešnih površin na katerih je namestil FE in odpravo posledic, če pride od zamakanja strehe. Služnostni upravičenec mora v času veljavnosti pogodbe o služnosti FE in strešne površine, ki so predmet služnosti, zavarovati pred naravnimi in drugimi nesrečami. Služnostni upravičenec v času trajanja pogodbe ne sme izvajati nobenih posegov na strešnih površinah brez pisnega soglasja občine. Služnostni upravičenec ima ob vsakem času pravico dostopa do FE, da zagotovi nujna dela za njeno nemoteno obratovanje v polnem obsegu. Druga vzdrževalna in obratovalna dela bo služnostni upravičenec izvedel tako, da ne bo motil dela ostalih uporabnikov objekta. Občina se zavezuje omogočiti služnostnemu upravičencu neoviran dostop in rabo strehe in delov nepremičnine, ki jih mora uporabljati izključno za nemoteno obratovanje FE. S podpisom pogodbe o ustanovitvi stvarne služnosti bo občina dala služnostnemu upravičencu soglasje za namestitev naprav za krmiljenje FE v ustreznih prostorih. Služnostni upravičenec se zavezuje, da bo komandni modul FE in opremo za spremljanje delovanja, opremo za monitoring spremljanja parametrov in delovanja FE uredil tako, da bo le-ta lahko služila za izobraževalne namene. K projektu ureditve komandnega prostora, ki bo služil tudi za izobraževalne namene, si mora služnostni upravičenec pridobiti soglasje občine. Služnost se ustanavlja za dobo 30 let. Po izteku služnosti preide FE v funkcionalnem stanju v last in posest občine. V. Pogoji sodelovanja Ponudbo lahko oddajo pravne osebe, ki imajo sedež na območju RS oziroma na območju države članice EU in fizične osebe, ki so državljani RS oziroma državljani države članice EU. Pravne osebe morajo k ponudbi priložiti še kopijo izpiska iz Poslovnega registra Slovenije pri AJPES in potrdilo o plačanih davkih in prispevkih, ki ne sme biti starejše od 30 dni. Fizične osebe morajo priložiti potrdilo o plačanih davkih in prispevkih, ki ne sme biti starejše od 30 dni, izpisek iz Poslovnega registra Slovenije pri AJPES (s.p.), dokazilo o državljanstvu ali fotokopijo veljavnega osebnega dokumenta. Državljani oziroma pravne osebe iz države članice EU morajo priložiti dokazila, ki jih izdajajo institucije v njihovih državah, ki so enakovredne institucijam od katerih se zahtevajo dokazila za slovenske državljane oziroma pravne osebe. Kolikor takšnih dokazil – potrdila o plačanih davkih in prispevkih, ne morejo pridobiti pa morajo priložiti lastno izjavo, overjeno pri notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavijo, da imajo plačane davke in prispevke. Ponudnik ne sme biti v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali likvidacijskem postopku. Ponudbi je treba priložiti potrdilo o vplačani varščini v višini 3.000,00 €, ki se plača na transakcijski račun Občine Dobrna, št. 01355-0100003171, s pripisom namena plačila »javno zbiranje ponudb FE Dobrna«. Ponudba se bo štela za popolno, če bo ponudnik predložil: – Izpolnjen obrazec Podatki o ponudniku (priloga št. 1). – Fizične osebe: potrdilo o državljanstvu ali kopijo veljavnega osebnega dokumenta. – Pravne osebe: overjen izpisek iz AJPES, ki ne sme biti starejši od 10 dni. – Dokazilo, da je ponudnik registriran za proizvodnjo električne energije. – Izpolnjen, žigosan in podpisan obrazec Izjava o sprejemu pogojev postopka zbiranja ponudb (priloga št. 2). – Izpolnjena izjava ponudnika, da ponudba velja še 90 dni od dneva odpiranja ponudb (priloga št. 3). – Izpolnjen obrazec Ponudba z izjavo, da je ponudnik pregledal in da sprejema obstoječe stanje strehe glede primernosti postavitve FE (priloga št. 4). – Reference; navedite tudi število zgrajenih FE v zadnjih treh letih, in sicer: vsaj petdeset FE v skupni moči najmanj 1MW, 3 FE moči nad 100kW in sodelovanje pri najmanj dveh FE na osnovnih šolah. Ponudniki, ki ne izpolnjujejo pogoja referenc, se izločijo iz nadaljnje obravnave (priloga št. 5). – Izpolnjene obrazce oziroma Izjave naročnikov o sodelovanju s ponudnikom (priloga št. 6). – Potrdilo o plačanih davkih in prispevkih, ki ne sme biti starejše od 30 dni (priloga št. 7). Potrdilo, da ponudnik ni v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali likvidacijskem postopku (priloga št. 8). – Potrdilo o vplačani varščini s priloženo celotno številko računa, za primer vračila varščine. Rok za oddajo ponudbe Ponudba se bo štela za pravočasno, če bo prispela najkasneje do 1. 10. 2012 do 10. ure, na naslov: Občina Dobrna, Dobrna 19, 3204 Dobrna, s pripisom »Ne odpiraj – Ponudba za ustanovitev služnosti za postavitev FE Dobrna«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti označen polni naslov pošiljatelja. Nepravočasne ali nepopolne ponudbe občina ne bo upoštevala. VI. Merilo za ocenjevanje ponudb Merilo za izbiro najugodnejše ponudbe bo: najvišje ponujeno enkratno nadomestilo za obdobje ustanovitve služnostne pravice 30 let. VII. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika Odpiranje ponudb bo javno in bo potekalo v sejni sobi Občine Dobrna, Dobrna 19, Dobrna, dne 1. 10. 2012, ob 12. uri. Prisotni predstavniki ponudnikov morajo za sodelovanje na javnem odpiranju ponudb predložiti pooblaščeni osebi pisna pooblastila. Pooblastila ne potrebujejo predstavniki ponudnikov, ki so registrirani za zastopanje. Kot najugodnejši ponudnik bo izbran tisti, ki bo izpolnjeval vse pogoje razpisa in bo ocenjen kot najugodnejši ponudnik po merilih. Občina si na podlagi zbiranja ponudb pridržuje pravico do izvedbe dodatnih pogajanj s ponudniki. Če bo med prejetimi ponudbami več najugodnejših ponudb, se lahko organizator javnega zbiranja ponudb odloči, da opravi z najugodnejšimi ponudniki še dodatna pogajanja. Z najugodnejšim ponudnikom se sklene pogodba najkasneje v 15 dneh po opravljeni izbiri najugodnejšega ponudnika. Če najugodnejši ponudnik ne sklene pogodbe v tem roku, občina zadrži njegovo varščino. Plačana varščina bo izbranemu ponudniku vračunana v ceno, ostalim ponudnikom pa bo vrnjena brez obresti v roku 30 dni od izbire najugodnejšega ponudnika. Občina na podlagi tega zbiranja ponudb ni zavezana k sklenitvi pogodbe o ustanovitvi stvarne služnosti z najugodnejšim ponudnikom oziroma lahko začeti postopek kadarkoli do sklenitve pravnega posla ustavi brez navedbe razlogov in brez odškodninske odgovornosti. VIII. Informacije: ponudniki lahko pridobijo podrobnejše informacije na naslovu Občina Dobrna, Dobrna 19, Dobrna; kontaktna oseba je Zdenka Kumer, na tel. 03/780-10-57 ali elektronski naslov: zdenka.kumer@dobrna.si. Za ogled strešne površine se lahko interesenti predhodno javijo na isti telefon. IX. Drugo Celotna razpisna dokumentacija je na voljo na internetnem naslovu http://www.dobrna.si. Javno zbiranje ponudb se objavi v Uradnem listu RS in na spletni strani Občine Dobrna: http://www.dobrna.si. Vse stroške v zvezi s pripravo ponudbe nosi ponudnik.
Občina Dobrna