Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/2012 z dne 14. 9. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/2012 z dne 14. 9. 2012

Kazalo

2701. Sklep o dopolnitvi Sklepa o poročanju skrbnika, stran 7012.

Na podlagi petega odstavka 176. člena in sedmega odstavka 180. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 77/11, 10/12 – ZPre-1C in 55/12) Agencija za trg vrednostnih papirjev izdaja
S K L E P
o dopolnitvi Sklepa o poročanju skrbnika
1. člen
V Sklepu o poročanju skrbnika (Uradni list RS, št. 33/12) se doda 3.a člen, ki se glasi:
»3.a člen
(smiselna uporaba sklepa za vzajemni pokojninski sklad oziroma kritni sklad dodatnega pokojninskega zavarovanja zavarovalnice oziroma kritno premoženje pokojninske družbe)
(1) Določbe 2. člena tega sklepa se smiselno uporabljajo tudi za poročanje skrbnika Agenciji o domnevnih nepravilnostih pri poslovanju vzajemnega pokojninskega sklada oziroma kritnega sklada dodatnega pokojninskega zavarovanja zavarovalnice oziroma kritnega premoženja pokojninske družbe, ki jih je ugotovil pri opravljanju skrbniških storitev.
(2) Določbe 3. člena tega sklepa se smiselno uporabljajo tudi za poročanje skrbnika Agenciji o poslih, katerih predmet so naložbe vzajemnega pokojninskega sklada oziroma kritnega sklada dodatnega pokojninskega zavarovanja zavarovalnice oziroma kritnega premoženja pokojninske družbe, za katere opravlja skrbniške storitve.«.
KONČNI DOLOČBI
2. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa se preneha uporabljati V. poglavje Sklepa o podrobnejši vsebini, načinu in rokih poročanja skrbnika Agenciji za trg vrednostnih papirjev o kršitvah oziroma nepravilnostih pri poslovanju družbe za upravljanje oziroma investicijskega sklada (Uradni list RS, št. 126/04).
3. člen
Ta sklep začne veljati 1. oktobra 2012.
Št. 00701-42/2012-2
Ljubljana, dne 6. septembra 2012
EVA 2012-1611-0150
Predsednik sveta
Agencije za trg vrednostnih papirjev
dr. Damjan Žugelj l.r.